Nowa wersja enova365 12.3

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian: do wersji 12.3 (12.3.6382) 22.06.2017

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

 

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: DMS
 5. Moduł: Handel
 6. Moduł: Kadry Płace
 7. Moduł: Kasa
 8. Moduł: Księgowość
 9. Moduł: Księga Inwentarzowa
 10. Moduł: Serwis
 11. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Pulpity HR
 5. Moduł: Pulpit Kontrahenta
 6. Moduł: Workflow

Interfejs komórkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kadry Płace

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Księgowość
 5. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Filtry. Wprowadzono możliwość sterowania widocznością filtrów dodatkowych nad listą. W tym celu udostępniono przycisk Rozwiń/Zwiń dodatkowe filtry po lewej stronie nad listą. Tryb każdego pola dostępnego w filtrach danej listy można ustawić z poziomu organizatora listy na zakładce „Lokator”. Mechanizm automatycznie dostępny jest na nowych bazach. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji mechanizm można włączyć z poziomu konfiguracji: Systemowe/Ustawienia Interfejsy parametr „Zawsze widoczny filtr…”. Jest on skojarzony z nowych mechanizmem filtrowania na listach.
 • Filtry. Dla nowych baz wprowadzono nowy mechanizm filtrujący na listach. Zastąpił on stary mechanizm lokatora : „Wyszukiwanie z palca”. Na bazach z poprzednich wersji domyślnie pozostaje stary mechanizm. Nowy można włączyć z poziomu konfiguracji: Systemowe/Ustawienia Interfejsy parametr „Zawsze widoczny filtr…”. Nowy mechanizm dostępny jest po prawej stronie nad listą w kontrolce szukaj. Przy okazji dodano także zestaw przycisków sterujących funkcjonalnościami filtrowania. Mechanizm generuje podpowiedzi w filtrze dostępnym z nagłówka kolumny w oparciu o zaznaczony wiersz. Ze względów wydajnościowych, aby wyświetlić w tym miejscu do wyboru wszystkie wartości znajdujące się na liście dodano opcję (Wszystkie wartości z listy). Także generowane są szybkie wyrażenia filtrujące oparte o typ danej kolumny oraz wartość zaznaczonego wiersza w tej kolumnie. Mechanizm wyszukiwania tak jak poprzednio wywoływany jest automatycznie po wprowadzeniu ciągu wyszukującego z klawiatury, gdy użytkownik jest ustawiony na liście. Nowy mechanizm zawsze filtruje badaną kolekcję. Mechanizm działa w dwóch trybach. Domyślny tryb podstawowy  wyszukuje po podstawowych polach lokatora w trybie „rozpoczyna się od” (like ‘tekst%’). Tryb rozszerzony włączany jest za pomocą „*”. W tym trybie użytkownik podaje wiele wartości do wyszukiwania, które oddziela za pomocą spacji. Mechanizm stosuje wyrażenie „zawiera” ( „%tekst%”) i zwraca dany wiersz jeżeli każda z wprowadzonej wartości zostanie zlokalizowana przynajmniej w jednym polu lokatora. Dla mechanizmu lokatora działającego w trybie rozszerzonym można zdefiniować dodatkowe pola wyszukiwania z poziomu organizatora listy na zakładce „Lokator” – dla każdego pola w lokatorze można zaznaczyć opcje używania podczas wyszukiwania rozszerzonego.
 • Filtry. Na listach wprowadzono nowy mechanizm szybkich podpowiedzi wyrażeń filtrujących, który dostępny jest w nagłówkach kolumn. Dla różnych typów kolumn generowane są podpowiedzi, które można wykorzystać we wierszu filtrującym nad listą. Podpowiedzi mają charakter prezentujący możliwości filtrowania danemu operatorowi, a nie stanowią podstawowego narzędzia filtrowania danych. Wyrażenia generowane są w oparciu o zaznaczony wiersz na liście. Opis zasad nowego mechanizmu dostępny jest Tutaj.
 • Filtry. Do menu kontekstowego zakresu (kontrolki okresy) dodano pod prawym przyciskiem następujące zakresy liczone od bieżącego dnia:
  30 dni wstecz,
  60 dni wstecz,
  90 dni wstecz,
  180 dni wstecz,
  od początku miesiąca,
  od początku kwartału,
  od początku roku.
 • Listy. Na listach w pasku statusu dodano informację o ilości zaznaczonych wierszy. Ilość pojawia się w momencie zaznaczenia co najmniej dwóch wierszy.
 • Skróty uruchomieniowe. Do parametrów uruchomieniowych aplikacji enova365 dodano parametr /nodbextensions pozwalający wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji w momencie gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.
 • Logowanie. Dodano możliwość wykluczenia pojedynczych operatorów (np. administratora, operatora serwisowego) z ustawionej w Narzędzia\Opcje\Systemowe\Zabezpieczenia konta lokalnej polityki haseł.
  Opcję można skonfigurować na formularzu danego operatora na zakładce Systemowe zaznaczając checkbox „Pomijaj zastosowaną politykę bezpieczeństwa haseł”.

Zmiana funkcjonalności

 • Wydajność. Zaimplementowano serwerowe filtrowanie i sortowanie oparte o pola FirstChangeInfo.Operator i FirstChangeInfo.Time oraz LastChangeInfo.Operator i LastChangeInfo.Time.
 • Instalator. We właściwościach skrótu do aplikacji enova365 zaznaczono domyślnie opcję Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI. Wyłączenie skalowania ma pozytywny wpływ na wygląd aplikacji przy dużych rozdzielczościach ale małych przekątnych ekranu.
 • Instalator. Poprawiono odinstalowywanie aplikacji enova365 zainstalowanej z paczki msi. We wcześniejszych wersjach pomimo odinstalowania aplikacji, pliki aplikacji mogły pozostawać na dysku. Obecnie aplikacja odinstalowywana jest w całości.
 • Licencje. Ponieważ lista Elementy wypłat z modułu Kadry i płace dostępna była na licencji Płace w kolorze złotym + licencja na AWW to tą samą listę udostępniono również dla konfiguracji Płace w kolorze złotym lub srebrnym + licencja na moduł BI Firmowy lub BI Kadrowo-płacowy.
 • Ergonomia. Uproszczono dodawanie wierszy przy pomocy listy podpowiedzi. Funkcjonalność opiszemy na przykładzie: wchodzimy w moduł Handel\Sprzedaż\Faktury sprzedaży. Tworzymy nową fakturę. Rozwijamy listę kontrahentów i naciskamy przycisk Nowy kontrahent. Uzupełniamy dane nowego kontrahenta i zamykamy okno. Po naciśnięciu OK nowy kontrahent zostanie zapisany na liście kontrahentów i automatycznie zostanie podstawiony w polu Kontrahent na formularzu faktury. We wcześniejszych wersjach po naciśnięciu OK powracaliśmy na listę podpowiedzi z kontrahentami i dopiero zamknięcie tej listy podstawiało kontrahenta na formularzu faktury.
 • Import/Eksport. Zmieniono mechanizm importu danych z arkusza kalkulacyjnego Excel. Po zmianach importowane dane są przetwarzane przez logikę biznesową, co zapewnia spójność i lepszą weryfikację wprowadzanych danych. Zastosowany aktualnie mechanizm został przeniesiony z wersji przeglądarkowej.
 • Wydruki. Rozwiązano problem wykonania wydruku zawierającego w danych znak ‚&’ do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Poprawione funkcje

 • Formularze. Rozwiązano problem związany z występowaniem błędu otwierania listy wyboru na formularzu zapłaty przy seryjnym wystawianiu dokumentów za pomocą opcji „Zapisz i nowy”.
 • Cechy. Poprawiono błąd z filtrowaniem cechy hierarchicznej wielowartościowej polegający na tym że gdy na jakiejś liście utworzono cechę takiego typu z podrzędnymi grupami to po kliknięciu na nadrzędną gałąź pojawiał się błąd: „Błąd danych odczytanych z serwera…”
 • Cechy. Poprawiono błąd z odświeżaniem cechy historycznej w zależności od daty aktualności po zmianie okresu. Jeśli aktualność mieści się w okresie to nie jest zmieniana. Jeśli aktualność jest poza zakresem okresu to jest zmieniana na ostatni dzień okresu.
  Wcześniej jeśli okres zmieniany był na poprzedni miesiąc od bieżącego, to filtr Data ( => ActualDate ) ustawiał się zawsze na ostatni dzień miesiąca z wybranego okresu. Jeżeli okres zmieniany był na miesiąc następny, to data ustawiała się na pierwszy dzień.
 • Ergonomia. Poprawiono błąd występujący w momencie, gdy użytkownik miał w aplikacji enova365 otwarte różne bazy w kilku zakładkach, a dla licencji upływał termin gwarancji. W pewnych okolicznościach w momencie przechodzenia pomiędzy zakładkami aplikacji pojawiał się komunikat że „Nie można zarejestrować elementu DragDrop”.
 • Filtry. Rozwiązano problem z odświeżaniem wyliczanych danych na listach, przy zmianie wartości filtrów nad listą.
 • Dodatki. Rozwiązano problem braku ładowania rozwiązań dodatkowych trzymanych w bazie danych w przypadku braku folderu „Assemblies” związanego z zaczytywaniem dodatków.

Dodatki

 • Praca na wielu bazach. Poprawiono błąd związany z kopiowaniem operatorów z bazy master do bazy slave z opcją Wymuś import i ustaw. Błąd polegał na tym że podczas próby kopiowania co najmniej dwóch operatorów z bazy master podłączonych do tej samej roli pojawiał się komunikat: Zapis o GUID {c2938658-e421-475d-a720-540d4c69fe85} nieznaleziony w tabeli CfgNodes.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Filtry. W celu usprawnienia pracy z danymi wprowadzony został dodatkowy filtr określający przedział czasu. Filtr umieszczony został w następujących miejscach: modele danych, definicje elementów dashboard’ów i na zarządzaniu panelem BI. W filtrze znajdują się zarówno standardowo zdefiniowane przedziały czasu, jak i te stworzone przez użytkownika.
 • Wskaźniki systemowe. Wszystkie obszary zostały rozszerzone o wskaźniki z przedziałami czasu. Zmiana pozwala na analizowanie wskaźników w ramach standardowo zdefiniowanych w systemie przedziałów czasu, nie tylko od początku istnienia firmy do dnia bieżącego.
 • Obszar kadry i płace. Standardowe domeny dotyczące analizy dnia pracy, analizy kalendarza pracy czy analizy nieobecności zostały poszerzone o informację dotyczące wydziału, na którym dany pracownik jest zatrudniony. Powstały nowe domeny dotyczące pracowników oraz umów cywilnoprawnych, a zakres wskaźników został poszerzony o liczby dni nieobecności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Raporty systemowe. Wprowadzono możliwość sortowania raportu po polach dostępnych w raporcie z poziomu modeli danych. Podczas definiowania elementów dashboard’ów typu lista (tabela lub wykres) istnieje możliwość ograniczenia wyświetlanych danych w polu ‚Limit’. Obie funkcjonalności zwiększają możliwość tworzenia odpowiednich wizualizacji, szczególnie przydatne są dla wizualizacji typu TOP.
 • Cechy. W mechanizmie dołączania cech w przypadku cechy referencyjnej automatycznie zostaje dodana tabela referencyjna.
 • Obszar finansowy. Wprowadzono modele danych umożliwiające analizę procesu windykacji. Dodatkowo wprowadzono raporty i wskaźniki dotyczące należności i zobowiązań rozliczonych i nierozliczonych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Obszar CRM. Obszar CRM został poszerzony o domeny i wskaźniki z zakresu projektów – budżetowanych i zrealizowanych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Obszar handlowy. Obszar handel został poszerzony o raporty dotyczące sprzedaży, zakupu oraz wartości magazynowych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Zmiana funkcjonalności

 • Licencje. Udostępniono możliwość wykorzystania BI w biurze rachunkowym. Po zakupie licencji biuro rachunkowe może korzystać z funkcjonalności BI, natomiast licencja dla klientów biura rachunkowego nie jest dostępna.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Poczta CRM. Czynności wysyłania jednorazowego hasła dostępu do Pulpitów została udostępniona na mechanizmie Poczty CRM.  
 • Poczta CRM. Podczas tworzenia nowego wzorca wydruku dla funkcji „Wyślij email PDF” dostępny jest edytor html pozwalający na dokładniejsze konfigurowanie treści wiadomości. Funkcja jest dostępna przy użyciu Poczty CRM. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Poczta CRM. Udostępniono funkcjonalność umożliwiającą skonfigurowanie wielu podpisów operatora dla wiadomości email. Nowe podpisy tworzy się pod ścieżka Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy/Operator/CRM. W konfiguracji operatora jest też możliwość wskazania, który podpis będzie używany do nowych wiadomości email, a który do odpowiedzi i przekazań wiadomości.
 • Poczta CRM. Dodano możliwość powiązania wiadomości email z konta poczty CRM z prowadzoną sprawą windykacyjną.
 • Poczta CRM. Dodano możliwość wskazania pracownika jako elementu powiązanego z wiadomością email. Funkcja działa analogicznie jak w przypadku zadań lub kontrahentów powiązanych z wiadomością.
 • Poczta CRM. W Poczcie CRM dodano możliwość pobierania wiadomości wysłanych do enova365. Odpowiada za to parametr w konfiguracji konta pocztowego „Nowe wiadomości z folderu wiadomości wysłanych zapisuj jako wiadomości wysłane”. Podczas synchronizacji folderów poczty mamy też możliwość wskazania folderu wiadomości wychodzących. Funkcjonalność Poczty CRM została rozszerzona o możliwość kopiowania wiadomości wysłanych z enova365 na serwer poczty. Parametr uruchamiający funkcjonalność jest dostępny w konfiguracji konta pocztowego. Można w tym miejscu również wskazać folder poczty wychodzącej. Dzięki temu użytkownik zyska kompletną pocztę zarówno w systemie enova365 jak i na serwerze pocztowym. Folder „Elementy wysłane” Poczty CRM został wyposażony w funkcję ręcznego kopiowania wiadomości wysłanych na serwer poczty. Dzięki temu, w przypadku gdy cała poczta wychodząca nie jest kopiowana na serwer, operator ma możliwość skopiowania wybranych i zaznaczonych na liście wiadomości wysłanych. Dodano nową czynność „Wyślij zaznaczone” dostępną z menu czynności na liście Kopii roboczych w Poczcie CRM. Funkcjonalność ta pozwala na wysyłanie wielu zaznaczonych wiadomości email.
 • Kategorie kontrahentów. Dodano nową funkcję Kategorii Kontrahentów. Oprócz standardowych dostępnych kategorii: Komornik Sądowy, Organizacja Pożytku Publicznego można definiować własne grupy kontrahentów z możliwością dynamicznego budowania kafli w menu CRM i Projekty.
  Nowa funkcja zastąpi obecnie używanego mechanizmu kategoryzowania kontrahentów przy pomocy cechy grupującej. Rozbudowano funkcjonalność Kategorii kontrahentów o dodanie przycisku nowy na kaflach generowanych na podstawie kategorii. Utworzony obiekt na liście wybranej kategorii jest przypisany do grupy kontrahentów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Szablony wiadomości email. Poczta CRM została uzupełniona o możliwość tworzenia szablonów wiadomości email. Lista i tworzenie nowych szablonów dostępna jest w nowym kaflu dodanym w drzewie Poczty CRM. Szablony są dostępne pod czynności „Wyślij email” gdzie za pomocą okna parametrów operator będzie mógł wybrać odpowiedni szablon. Aby stworzyć nowy szablon wiadomości należy kolejno: – podać jego nazwę – określić ograniczenie szablonu do typu dla którego ma być użyty, oznacza to, że podczas tworzenia nowego szablonu operator ma możliwość ograniczenia widoczności szablonu dla jednego z obiektów, np. kontrahent, zadanie, projekt, osoby, wizytówki, dokument handlowy, pracownik, sprawa windykacyjna, wiadomość email lub określić jako brak. – zdecydować czy dla danego typu szablon ma być domyślny. – możliwość skorzystania z umieszczenia w polu „Treść” metatagów, które tworzą się automatycznie poprzez wybranie ich z rozwijalnej listy „Właściwość” ograniczonej do wcześniej wybranego typu. Wybrany metatag należy skopiować i wkleić do pola Treść. Szablony email zostały rozszerzone o możliwość dołączania załączników z poziomu asystenta zapisu. Dodając załącznik do szablonu wiadomości za pomocą asystenta zapisu należy podnieść okno formularza załącznika i na zakładce Ogólne zaznaczyć opcję „Wysyłaj mailem”. Po wybraniu z okna parametrów nazwy szablonu, który posiada załącznik, zostaje wysłana wiadomość wraz z załącznikiem. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: Tutaj
 • Dodatek SMS. Od wersji 12.3 w związku z wprowadzeniem Szablonów SMS niezbędna jest instalacja nowego dodatku Soneta SMSing. Zmieniono też położenie przestrzeni nazw Soneta.Smsing -> Soneta.Zadania.Smsing przez co wymagane jest dostosowanie własnych rozwiązań do wspomnianej zmiany.
 • Dodatek SMS. Dodatek Soneta.Smsing został rozszerzony o szablony wiadomości sms. Można je konfigurować po ścieżce Narzędzia/Opcje/Systemowe/Bramka SMS/Szablony SMS. Dostępność szablonu można ograniczyć do konkretnego obszaru np. kontrahenta, zadania lub sprawy windykacyjnej. Odpowiedni szablon wybiera się po użyciu czynności „Wyślij sms” po przez okno parametrów. Konfiguracja dodatku SMS-ing została uzupełniona o opis pól, których wartości składają się na adres bramki sms przy użyciu serwisu standardowego. Możliwość skorzystania z umieszczenia w polu „Treść” metatagów, które tworzą się automatycznie poprzez wybranie ich z rozwijalnej listy „Właściwość” ograniczonej do wcześniej wybranego typu. Wybrany metatag należy skopiować i wkleić do pola Treść. W szablonach sms dodano obsługę polskich znaków w treści opartą o parametr „Polskie znaki w treści” dostępny w konfiguracji bramki sms. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: Tutaj 
 • Korespondencja seryjna. W oknie formularza nowego mechanizmu korespondencji seryjnej dodano czynności: „Przygotuj wiadomości”, „Zastosuj treść szablonu”, „Dodaj podpis” oraz „Wyślij wiadomości”.      Rozszerzono w Korespondencji seryjnej czynność „Przygotuj wiadomość” dostępną po zaznaczeniu parametru „Nowy mechanizm korespondencji” z poziomu zakładki Ustawienia i dodatki w Narzędzia>Opcje>CRM>Ogólne. Na wybranym oknie formularza korespondencji, wykorzystując nową czynność można dodawać adresy email do pola DO,DW oraz UDW. Dostępne są też standardowe filtry: Cel kontaktu, Rodzaj kontaktu i Szukaj. Nowy mechanizm korespondencji seryjnej udostępnia możliwość dodania powiązania wiadomości email jako element powiązany z wybraną korespondencją. Z poziomu okna formularza korespondencji dodano zakładkę CRM>Wiadomości email.
 • Kalendarz zasobów CRM. W kalendarzu zasobów CRM dodano interwał przenoszący zakres czasu zaznaczony na kalendarzu do tworzonego zadania.
 • Kontrahenci. Na liście kontrahentów udostępniono czynność „Pokaż lokalizacje”. Używając tej funkcji dla kilku zaznaczonych kontrahentów otrzymamy mapę z rozmieszczeniem odbiorców naszych usług.
 • Kartoteka Kontrahenci. Rozszerzono funkcje Status w bazie VIES o masowe weryfikowanie statusu VAT zaznaczonych podmiotów na liście Kontrahenci. Po wykonaniu czynności wyświetlana jest informacja zwrotna, informująca  o pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji na wybranej liczbie  kontrahentów. Czynność ta działa analogicznie jak w przypadku pojedynczego sprawdzania wybranego podatnika.  
 • Kartoteka Kontrahenci. Rozszerzono funkcje Status w bazie VIES o zapisywanie informacji o aktualnym statusie VAT podmiotu. Ostatnia informacja o weryfikacji wyświetlana jest w polu Podatnik VAT a historia kontroli obiektu zapisywana jest w dodatkowej zakładce Historia statusu VAT na kartotece kontrahenta.
 • Osoby kontaktowe. Rozszerzono funkcjonalność widoku okna formularza osoby kontaktowej  o możliwość wyświetlania obrazu jako załącznik osadzony do wybranego obiektu. Z poziomu asystenta zapisu, zakładka załącznik, należy zaznaczyć parametr standardowy obraz na wybranym elemencie.
 • Projekty. Na definicji projektów udostępniono Kod kalkulatora projektu. Daje on możliwość generowania zadania powiązanego w zależności od etapu lub stanu projektu. Umożliwia zawężanie listy kontrahentów w zależności od wybranej definicji projektu.
 • Projekty. Na definicji projektu w zakładce użytkownika dodano funkcję kopiowania domyślnego układu formularza.
 • Projekty. Dodano nowy mechanizm wyliczania kwot budżetów. Dzięki optymalizacji mechanizmu uzyskano lepszą wydajność. Wykorzystanie nowego mechanizmu zależy od parametru w Narzędzia/Opcje/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki. Po włączeniu nowego mechanizmu konieczne jest przeliczenie agregatów kwot budżetów dla wszystkich istniejących projektów z budżetami.
 • Urządzenia. Na definicji urządzenia dodano pole, w którym można wskazać domyślną definicje wypożyczenia stosowaną dla urządzenia. Wskazana definicja będzie domyślną wartością w oknie parametrów dla czynności „Utwórz wypożyczenie” na urządzeniu.
 • Adresy. W polach dedykowanych do przechowywania danych adresowych zmieniono dopuszczalną liczbę znaków. Dla pól „Ulica”, „Gmina”, „Powiat”, „Poczta” dopuszczalna ilość wynosiła 26 znaków. Po zmianach dla tych pól wynosi 36 znaków. Dla pól „Miejscowość” dopuszczalna ilość znaków wynosiła 26, po zmianach wynosi 56, dla pola „Kraj” było ograniczone do 26 znaków, obecnie można je uzupełnić 50 znakami.
 • Wizytówki. Na formularzu Wizytówki/Osoby kontaktowej dodano funkcję kopiowania danych z sekcji adres do pól zawierających adres kontrahenta. W celu poprawienia ergonomii czynność „Przekształć wizytówkę” jest teraz dostępna na pasku formularza wizytówki.
 • Wizytówki. Dodano funkcję umożliwiającą import osób kontaktowych za pomocą wizytówek (vCard) wygenerowanych z innych programów. Import odbywa się przez czynność „Import wizytówek vCard” dostępną na górnym pasku na liście „Osoby” i „Wizytówki”.
 • Zadania. Rozszerzono Platynową licencję CRM oraz Projekty o czynność Utwórz dokument handlowy dostępny na definicji zadania z możliwością dodawania określonych rodzajów dokumentów. Operator, który dokonuje tej czynności nie będzie musiał pobierać licencji na Handel.
 • Konfiguracja. Na definicji kampanii w zakładce użytkownika dodano funkcję kopiowania domyślnego układu formularza.

Zmiana funkcjonalności

 • Korespondencja seryjna. W wersji multi enova365 została włączona funkcjonalność korespondencji seryjnej, dostępnej do tej pory tylko w wersji okienkowej systemu.
 • Wydajność. Zoptymalizowano filtrowanie po polu Urządzenie i Rodzaj urządzenia na liście zleceń serwisowych i liście wypożyczeń.
 • Kontrahenci. Zmieniono sposób wyliczenia listy sugerowanych kontrahentów podczas przekształcania wizytówki. Obecnie sugerowany kontrahent jest podawany na podstawie wartości pól: Nazwa firmy, email, nip, strona www oraz cały adres.
 • CRM. Zmieniono ścieżkę dostępu do danych konfiguracyjnych lokalizatora: AdresTrasy, AdresLokalizatora, KolejneLokalizacje, MojaLokalizacja. Przeniosiono je z ZadaniaModule.Config.Ogólne do BusinnesModule.Config.Lokalizator.
 • Projekty. Dodano filtr stanu projektów dostępny podczas dodawania opisu analitycznego do projektu.
 • Zadania. Poprawiono błąd związany z inicjowaniem kontrahenta na lokalizacji zadania crm. Obecnie dodając nowe zadanie crm, po wybraniu kontrahenta, lista lokalizacji do zadania jest domyślnie ograniczona do tych na wskazanym kontrahencie.
 • Wizytówki. Zadania powiązane z wizytówką po przekształcaniu w osobę kontaktową właściwego kontrahenta powiążą się z jego kartoteką.

Poprawione funkcje

 • Zadania. Poprawiono błąd występujący na zadaniach o definicji SPO (Spotkanie). Błąd polegał na niepojawieniu się zakładki „Uczestnicy” gdy spotkanie było zadaniem powiązanym.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

 • Systemowe. Dodano standardową grupę operatorów (Systemowe/Grupy operatorów) o nazwie „DMSADMIN” zawierającą standardowego użytkownika – Administratora. Grupa „DMSADMIN” jest ustawiana jako grupa odpowiadająca za uprawienia w DMS (DMS/Ogólne/Grupa systemowa operatorów) jeśli ww. pole nie było wcześniej uzupełnione.
 • Grupy operatorów. Umożliwiono eksport oraz import grupy operatorów wraz z elementami uprawnień.
 • Dokumenty podstawowe. Dla formularzy Kontrahenta oraz Osoby, posiadając licencję na moduł enova365 DMS dostępny jest folder DMS. Folder zawiera listę dokumentów podstawowych dla aktualnego kontrahenta lub osoby.
 • Rejestr dokumentów. Na definicji rejestru dokumentu podstawowego dodano pole, które steruje widocznością oraz możliwością dodawania dokumentów podstawowych do tego rejestru. Dostępne opcje to: – Widoczny z dodawaniem dokumentów, – Widoczny bez dodawania dokumentów, – Niewidoczny z dodawaniem dokumentów, – Zablokowany.

Zmiana funkcjonalności

 • Załączniki. Zmieniono obsługę uprawnień do załączników tak, aby ujednolicić to jak jest to obecnie w module DMS, czyli: 1.            Gdy nie jest wpisane żadne uprawnienie, uprawnienia do załącznika są publiczne (wszyscy mają pełny dostęp dziedziczony po obiekcie nadrzędnym – Parent). 2.            Gdy jest przypisane jakiekolwiek uprawnienie, to wszyscy mają odebrany dostęp, a prawo mają tylko osoby przypisane (Pełne prawo, Tylko odczyt).

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Czynności. Rozszerzono działanie generowania korekt rabatowych. Obecnie pozycje źródłowych dokumentów są łączone relacją z pozycjami korekty rabatowej. Wartość rozliczenia relacji odpowiada wartości rabatu dla danej pozycji źródłowej. Po wygenerowaniu korekty rabatowej mamy więc pełną informację o tym, które pozycje dokumentów źródłowych zostały uwzględnione w wyliczeniu i jaka jest przypadająca na nie wartość obliczonego rabatu.
 • Czynności. Dodano czynność „Połącz jako korektę rabatową” dostępną dla faktur zakupu. Jej wykonanie skutkuje utworzeniem relacji pomiędzy dokumentami zakupu spełniającymi warunki wskazane w oknie parametrów a dokumentem, dla którego wykonywana jest czynność. Relacje są tworzone dla dokumentów i ich pozycji, przy czym wartością rozliczenia relacji pozycji jest kwota rabatu przypadająca na tę pozycję. Umożliwia to szczegółową analizę wartości zakupu z uwzględnieniem późniejszych korekt rabatowych otrzymanych od dostawców. Dodano standardową definicję korekty rabatowej zakupu o symbolu KZKR.
 • JPK. Umożliwiono generowanie plików JPK_FA i JPK_MAG dla dokumentów z poszczególnych oddziałów oraz pododdziałów.
 • Drukarki fiskalne. Umożliwiono wykorzystanie mechanizmu obsługi drukarek fiskalnych za pomocą serwera kolejek w pracy przez interfejs HTML. Obecnie, jeśli drukarka jest skonfigurowana do pracy przez serwer kolejek, będzie działać w tym trybie zarówno w interfejsie okienkowym, jak i przeglądarkowym.
 • Drukarki fiskalne. Udostępniono przypisywanie operatorów do drukarki fiskalnej z poziomu okna drukarki, co zwiększa ergonomię konfiguracji drukarek. Dotychczas przypisanie drukarki do operatora było dostępne jedynie z poziomu karty operatora.
 • Drukarki fiskalne. Dodano parametr definicji dokumentu dotyczący sposobu generowania pozycji paragonu fiskalnego drukowanego podczas zatwierdzania dokumentu. Parametr ma 3 wartości: Pozycje, Tabela VAT, Pozycje albo tabela VAT. W pierwszym przypadku pozycjami paragonu fiskalnego są zawsze pozycje dokumentu. W drugim przypadku pozycjami paragonu są wiersze tabeli VAT dokumentu. W trzecim przypadku pozycjami paragonu są wiersze tabeli VAT w przypadku faktur zaliczkowych i faktur końcowych do zaliczkowych. Druga opcja (drukowanie tabeli VAT) może mieć zastosowanie w przypadku fiskalizowania dokumentów walutowych. Takie dokumenty nie mogą być fiskalizowane standardowo (z pozycjami).
 • Dokumenty handlowe. Przebudowano działanie dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych). Obecnie pozycja MMP tworzy w docelowym magazynie tyle zasobów, ile zostało pobranych z magazynu źródłowego przez odpowiadającą pozycję MMW. Tworzone w ten sposób zasoby zachowują informację o pierwotnym dokumencie przyjęcia do magazynu źródłowego.
 • Dokumenty handlowe. W oknie lokalizacji dodano zakładkę z listą dokumentów handlowych. Prezentowane są na niej dokumenty, w których lokalizacja występuje jako miejsce dostawy.
 • Dokumenty handlowe. Rozszerzono możliwości tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami. Obecnie każdy kontrahent może mieć wielu kontrahentów podrzędnych. Powiązania są prezentowane w formie drzewa na dodatkowej zakładce karty kontrahenta, która służy również do ich edycji. Relacja nadrzędny-podrzędny zastępuje dotychczasowe wskazanie domyślnego płatnika dla kontrahenta (nadrzędny jest domyślnym płatnikiem). W relacji pomiędzy kontrahentami dostępny jest parametr Odbiorca płatnik. Jego zaznaczenie powoduje, że jeśli w dokumencie handlowym jako kontrahenta wybierzemy nadrzędnego, a jako odbiorcę podrzędnego, to płatnikiem (podmiotem płatności dokumentu) będzie odbiorca.
 • Limity kredytowe. W części konfiguracyjnej dotyczącej kontroli limitów kredytowych i należności przeterminowanych dodano informację o sposobie wyliczania kwoty należności przeterminowanych kontrahenta.
 • Pozycje dokumentów. W dokumencie handlowym dodano czynność służącą do zamiany pozycji z produktem na pozycje z jego składnikami zdefiniowanymi na zakładce Kompletacja karty towaru. Zamiana jest poprzedzona wyświetleniem okna z listą składników z ilością dostępną do edycji.
 • Produkcja. W module Produkcja dodano listę, na której wyświetlane są operacje przypisane do zleceń produkcyjnych, czyli te, które są wykonywane w związku z realizacją zleceń.
 • Produkcja. Umożliwiono rejestrowanie historii wykonania operacji w zleceniach produkcyjnych. Udostępniono wykonywanie kalkulacji kosztu wytworzenia z uwzględnieniem rzeczywistego czasu wykonania. Szczegóły w dokumentacji.
 • Produkcja. W folderze Produkcja udostępniono listę towarów i usług.
 • Umowy cykliczne. Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur z umów cyklicznych i umów dostaw. Obecnie w nagłówku faktury wypełnia się pole Okres, jeśli okres rozliczenia we wszystkich pozycjach faktury jest taki sam.
 • Umowy dostaw. W oknie pozycji umowy dostawy dodano listę odczytów z urządzenia pomiarowego, dotyczących tej pozycji. W oknie urządzenia dodano analogiczną listę odczytów, dotyczących urządzenia.
 • Umowy dostaw. W umowach dostaw zmodyfikowano formularz urządzenia. Dodano zakładkę z listą odczytów.

Zmiana funkcjonalności

 • Czynności. Zmieniono warunki działania dla czynności „Anuluj nierozliczone pozycje”. Dotychczas czynność była dostępna dla dokumentów z listy zamówień. Obecnie jest dostępna dla dokumentów, których definicja jest skonfigurowana jak zamówienie.
 • Czynności. Zmodyfikowano działanie funkcji „Usuń wskazanie dostawy”. Jeśli zamówienia rezerwują towar za pomocą tzw. subzasobów, to obecnie funkcja „Usuń wskazanie dostawy” kasuje także subzasoby, czyli rezerwacje towarów.
 • Deklaracje Intrastat. Zmieniono sposób generowania deklaracji Intrastat dla wywozu. W pozycji deklaracji dodano pole IdKontrahenta. Obecnie w kluczu grupowania transakcji występuje dodatkowo kontrahent, czyli dana pozycja deklaracji odpowiada transakcjom z jednym tylko kontrahentem. Zmiana związana jest z nowym rozporządzeniem MF.
 • Drukarki fiskalne. Ulepszono działanie enova.365.Helper (wersja 1.7.6.) w zakresie drukowania paragonów fiskalnych w połączeniu z enova365.Serwer, czyli w modelu wykorzystywanym w pracy terminalowej. Ulepszono mechanizm ponownego nawiązywania połączenia z serwerem po jego utracie, w szczególności po restarcie serwera.
 • Definicje dokumentów. Zmodyfikowano okno definicji dokumentu. Wcześniejsze zakładki Wprowadzanie oraz Formularz zostały zastąpione przez odpowiednio – Nagłówek oraz Pozycje. Ponadto dokonano zmian w umiejscowieniu parametrów na poszczególnych zakładkach, m.in. została dodana nowa zakładka Magazyn, na którą przeniesiono parametry dotyczące operacji magazynowych.
  Uwaga: W przypadku odebranego prawa do zakładki Pozostałe definicji dokumentu, część danych będzie dostępna na zakładce Magazyn, do której również należy odebrać Użytkownikowi prawo.
 • Definicje dokumentów. Wprowadzono mechanizm umożliwiający zatwierdzenie korekty przyjęcia magazynowego, gdy wśród dokumentów rozchodujących zasoby z korygowanego dokumentu są WZ w buforze oraz zamówienia z obrotami w buforze. Zatwierdzenie będzie możliwe, jeśli data korekty nie jest późniejsza od daty WZ w buforze. Na niezatwierdzonych dokumentach rozchodowych nastąpi w takiej sytuacji przeliczenie obrotów.
 • Kody kreskowe. Poprawiono działanie integracji enova365 ze sprawdzarką cen Elzab. Dotychczas zmiana ceny w systemie mogła nie mieć skutku w działaniu sprawdzarki, gdyż dane były buforowane.
 • Konfiguracja. Ograniczono możliwość zmiany algorytmu obrotów dla magazynu. Obecnie jest to możliwe tylko wtedy, gdy w danym magazynie nie zarejestrowano jeszcze żadnych rozchodów (mogą być przyjęcia i ich korekty).
 • Kurs waluty. Umożliwiono korzystanie z tabeli kursów EBC w dokumencie handlowym. Dokument z podsumowaniem w walucie obcej np. euro może korzystać z tabeli kursów EBC, przy czym wybranie tej tabeli w dokumencie powinno mieć miejsce przed dodawaniem pozycji/towarów. Ustawienia tej tabeli przed zatwierdzeniem spowoduje przeliczenia wartości dokumentu.
 • Płatności. Rozszerzono możliwości rozliczania wpłat dołączonych do dokumentu podczas jego zatwierdzania. Obecnie można w ten sposób również rozliczać częściowo wpłatę na kwotę przekraczającą wartość dokumentu.
 • Płatności. Ulepszono rozliczanie wpłat dołączonych do dokumentu handlowego. Obecnie, jeśli dołączono do dokumentu wiele wpłat (zaliczek), będą się one rozliczać w kolejności od tej z najbliższym terminem płatności. Dotychczas termin płatności nie miał znaczenia dla kolejności rozliczania.
 • Pozycje dokumentów. Poprawiono obsługę pobrania wskazanej partii towaru na pozycjach dokumentów rozchodowych w sytuacji, gdy w oknie wyboru dostawy/partii na zakładce „Partie towaru” w polu „Pobrano ilość” wpisana została ilość w jednostce pomocniczej.
 • Relacje. Poprawiono wyświetlanie faktur zaliczkowych w oknie pośrednim dołączania dokumentów. Do tej pory faktura zaliczkowa, do której wystawiono korektę, nie była w tym oknie widoczna.
 • Umowy dostaw. Zmodyfikowano mechanizm kopiowania odczytu bieżącego do pozycji umowy dostawy z tym samym urządzeniem. Dodano nowy warunek: kopiowanie ma miejsce, jeśli pozycja z wprowadzanym odczytem ma taką samą jednostkę, jak pozycja, do której wartość ma być skopiowana.
 • Umowy cykliczne. Obsłużono kopiowanie formy i terminu zapłaty z umowy cyklicznej z włączonym planem spłat na fakturę do umowy. Dotychczas dane te pobierane były zawsze z karty kontrahenta.
 • Zamienniki. Ulepszono wyświetlanie i edycję zamienników w karcie towaru. Obecnie na zakładce Zamienniki dostępne są dwa tryby wyświetlania danych: Tylko zamienniki bezpośrednie, czyli wprost przypisane do edytowanego towaru, albo wszystkie, czyli również pośrednie, przypisane do zamienników edytowanego towaru.
 • Wydruki. Zmodyfikowano wydruk dokumentu KWPZ. Obecnie są na nim umieszczane informacje o zmianie kosztu własnego (wartości w cenach zakupu), które są skutkiem utworzenia tego dokumentu.

Poprawione funkcje

 • Czynności. Poprawiono działanie czynności „Zmień zatwierdzony dokument”. Dotychczas, jeśli czynność była użyta do zaktualizowania danych kontrahenta (w oknie parametrów wybrano tego samego kontrahenta), dane aktualizowały się w dokumencie handlowym, ale pozostawały niezmienione w skojarzonym dokumencie ewidencji.
 • Drukarki fiskalne. Poprawiono automatyczne mapowanie stawek VAT dla protokołu Thermal w modelu pracy z wykorzystaniem enova365.Helper (przez interfejs przeglądarkowy lub w instalacji terminalowej). Dotychczas stawki 0% i brak były mapowane niewłaściwie (jako 23%), co skutkowało drukowaniem pozycji paragonów z niewłaściwymi stawkami VAT.
 • Dokumenty handlowe. Uwzględniono dokumenty korekt przyjęć i wydań opakowań w wyliczaniu bilansu opakowań widocznym w kartotece kontrahenta w zakładce Handel/Opakowania/Bilans. Dokumenty korekt widoczne są również w kartotece kontrahenta w zakładce Handel/Opakowania/Obroty.
 • Dokumenty handlowe. Poprawiono wyliczenie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Dotychczas nie można było utworzyć dokumentu WZ2 z zamówienia, jeśli stan towaru był mniejszy od zamówionego, a WZ2 miał włączony zapis na bieżąco, gdy dokument w buforze. Problem dotyczył wyłącznie wystawiania dokumentu magazynowego bezpośrednio w relacji do zamówienia.
 • Kody kreskowe. Poprawiono działanie integracji enova365 ze sprawdzarką cen Elzab. Dotychczas niektóre polskie znaki w nazwach towarów nie były poprawnie wyświetlane przez sprawdzarkę.
 • Kaucje. Poprawiono automatyczne rozliczanie dokumentów przyjęć i wydań opakowań PO/ZPO oraz WO/ZWO w sytuacji gdy dokument rozliczany miał stan „Zablokowany”. Dla takiego dokumentu nie tworzyła się relacja z wystawianym dokumentem rozliczającym.
 • Kaucje. Poprawiono przeliczanie ilości opakowań podczas edycji pozycji dokumentu, do  którego automatycznie powstaje wydanie/przyjęcie opakowań. Dotychczas przeliczenie było niepoprawne w szczególnych przypadkach edycji pozycji, np. po usunięciu pozycji.
 • Relacje. Poprawiono dołączanie istniejącego dokumentu podrzędnego do dokumentu nadrzędnego. Dotychczas w oknie dokumentów możliwych do dołączenia widoczne były tylko dokumenty oparte o 4 pierwsze definicje dokumentów podrzędnych z relacji.
 • Umowy dostaw. Poprawiono tworzenie rozliczenia dla umów dostaw w sytuacji, gdy okres realizacji obejmuje końcowy okres umowy i początkowy aneksu do umowy. Przy rozliczeniu tworzą się obecnie dwie faktury (do umowy i aneksu), a system dzieli proporcjonalnie okres realizacji na 2 okresy rozliczone.
 • Zamówienia. W zamówieniach algorytmicznych, przy operacji przywrócenia statusu zamówienia pozycji z Anulowany do Domyślny, ilość rezerwowana na pozycji zamówienia zrównywana jest z ilością pozycji (ogólna ilość rezerwacji), a ilość rzeczywiście rezerwowana jest zapisana na zasobie zamówionym (i w przypadku przywracania statusu Domyślny wyliczona jako: ilość minus ilość zrealizowana).
 • Zamówienia. Poprawiono działanie czynności „Sprawdź pokrycie” dla zamówień algorytmicznych. Dotychczas wynik był niewłaściwy w pewnych przypadkach, gdy w pozycji zamówienia ustalono ilość rezerwowaną różną od ilości zamówionej.
 • Umowy cykliczne. Poprawiono rejestrację zakończenia umowy. Użycie funkcji zakończenia umowy powoduje nadanie daty zakończenia w umowie i jej aneksach.

Wydruki

 • Raporty. Zmodyfikowano raporty marży dostępne z listy faktur sprzedaży. Ujednolicono sposób prezentowania danych. Obecnie marża jest w nich wyliczana z uwzględnieniem korekt kosztu (KWPZ), które powstały w okresie, którego dotyczy raport.

Dodatki

 • EDI. Ulepszono import z pliku zawierającego wiele dokumentów. Dotychczas po zakończeniu takiego procesu system wyświetlał okno z ostatnim utworzonym dokumentem. Obecnie, jeśli w wyniku importu powstanie wiele dokumentów, żadne okno nie jest wyświetlane.
 • Integrator. Dodano tabelę RelacjeZewn służącą do zapisywania powiązań obiektów enova365 z odpowiadającymi im obiektami w zewnętrznych systemach, z którymi enova365 jest zintegrowana.
 • Integrator. Dodano tabelę SystemyZewn służącą jako słownik systemów zewnętrznych, z którymi enova365 jest zintegrowana.
 • EDI. Dodano metody SetProcessingInstructions oraz GetProcessingInstructions służące do obsługi wierszy pliku XML typu ProcessingInstruction. Szczegóły w dokumentacji enova.365.EDI.
 • Integrator. W klasach parametrów metod Get i Update dodano SchemaParam. Umożliwia on przekazanie dowolnego parametru (ciągu znaków), który będzie dostępny w definicji schematu XML. Parametr może być użyty w kodzie do eksportu i importu, co pozwala na sterowanie działaniem schematu z poziomu metod enova365.Integrator.
 • Integrator. Dodano tabelę ZadaniaZewnSynch służącą do zapisywania zadań dotyczących integracji enova365 z zewnętrznymi systemami. Rozbudowano działanie metody Get enova365.Integrator w taki sposób, że umożliwia ona pobieranie tylko tych danych, które mają wpisy w nowej tabeli zadań, czyli dla których są do wykonania zadania.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Pracownicy Tymczasowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono następujące zmiany:
  1. Podstawa urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych od dnia 01.06.2017 zostanie ustalona poprzez zsumowanie kwot wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego a następnie podzielenia tego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy. Tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy zostanie pomnożone przez liczbę godzin odpowiadających zaplanowanemu czasowi pracy przypadającemu na czas trwania urlopu wypoczynkowego. Przy czym okres 3 miesięcy jest to okres 90 dni zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na rzecz tego samego pracodawcy przypadający w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono urlopu wypoczynkowego.
  Przykład.
  Pracownik tymczasowy zatrudniony w okresie styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 roku przez pracodawcę A, a następnie w okresie maja 2017 roku przez pracodawcę B. W miesiącu czerwcu 2017 roku zostaje ponownie zatrudniony przez pracodawcę A. Przebywa na urlopie wypoczynkowym 1 dzień. Do podstawy urlopu wypoczynkowego zostaną uwzględnione miesiące luty, marzec i kwiecień 2017 roku. W podanym okresie pracownik otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł miesięcznie.
  Luty: 3000,00 zł, 160 godzin;
  Marzec: 3000,00 zł, 184 godzin;
  Kwiecień: 3000,00 zł, 152 godziny.
  [(3 x 3.000,00) / 496 godzin (suma godzin z okresu)] x 8 godzin urlopu wypoczynkowego = 145,16 zł
  2. Adekwatnie podstawa ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego od dnia 01.06.2017 zostanie ustalona poprzez zsumowanie kwot wypłaconych wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu. Następnie otrzymany wynik zostanie podzielony przez liczbę godzin, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywał pracę w wskazanym okresie. Tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej zostanie pomnożone przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, za którą jest wypłacany ekwiwalent.
  Uwaga! Dotyczy naliczania podstaw urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
  Sposób naliczenia w wskazanym przypadku podstawy urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego determinuje zaznaczenie w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy parametru „W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty” z opcjami do wyboru: Tak/Nie. Domyślnie parametr przyjmuje opcje „Nie” co oznacza, że w pierwszym miesiącu zatrudnienia dla pracownika tymczasowego zarówno podstawa urlopu wypoczynkowego jak i ekwiwalentu zostanie naliczona w kwocie 0,00 zł. Ustawienie spowodowane jest brakiem interpretacji regulujących wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i/lub ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
  Zaznaczenie omawianego parametru „Tak” za skutkuje tym że dla urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego od 01.06.2017 w naliczaniu podstawy zostanie uwzględniona bieżąca wypłata ale tylko jeżeli wystąpią w pierwszym okresie zatrudnienia pracownika tymczasowego. Jeżeli urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent wystąpią w kolejnych miesiącach zatrudnienia wówczas bieżąca wypłata nie będzie uwzględniania w naliczaniu podstaw.
  Przykład.
  Pracownik tymczasowy zatrudniony na okres lipca 2017 roku na stawce 3000,00 zł miesięcznie, norma czasu pracy 168 godzin. Za przepracowane 30 dni u danego pracodawcy należy się urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni. Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy 1 dzień.
  Jeżeli parametr „W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy) pozostanie zaznaczony „Nie” zarówno podstawa urlopu wypoczynkowego jak i ekwiwalentu za czasu urlopu zostanie przyjęta jako 0,00 zł.
  Jeżeli parametr „W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy) zostanie zaznaczony „Tak” wówczas:
  – podstawa urlopu wypoczynkowego zostanie wyliczona jako 3000 zł / 168 godzin (norma w miesiącu lipcu) x 8 godzin (przypadających na urlop wypoczynkowy) = 142,86 zł;
  – podstawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zostanie wyliczona jako 2857,14 zł / 160 godzin (liczba godzin przepracowanych w lipcu) x 8 godzin ekwiwalentu = 142,86 zł.
  3. Dodatkowo zgodnie z projektem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 12 maja 2017 roku uaktualniono wzór świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 01.06.2017.
  W związku z powyższym do wydruku „Świadectwo pracy prac. tymcz. 2017” (kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe) dodano następujący parametr:
  – Grupuj wg (pkt 2): z opcjami do wyboru „pracodawcy” lub „okresów”. Domyślnie parametr przyjmuje opcję „pracodawcy” co oznacza, że w punkcie 2 świadectwa pracy pracownika tymczasowego okresy zatrudnienia będą pogrupowane z uwzględnieniem pracodawcy. Jeżeli w parametrze zostanie wybrana opcja „okresów” wówczas okresy zatrudnienia pracownika tymczasowego zostaną wykazane chronologicznie wraz z przypisanymi do nich pracodawcami. Parametr „Grupuj wg (pkt 2)” będzie aktywny jeżeli w parametrze „Na dzień” zostanie wskazana data po 01.06.2017.
  Uwaga! Do punktu 2 świadectwa pracy pracownika tymczasowego pracodawcy są zaczytywani według zaznaczonego w konfiguracji parametru „Wydział jest wydziałem głównym klienta” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Wydziały/zakładka: Dodatkowe).
 • Limit urlopowy prac. tymcz. Dodano weryfikator dla limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego w przypadku gdy naliczony limit urlopu wypoczynkowego wykracza poza okres zatrudnienia. W sytuacji gdy zostanie skrócony okres zatrudnienia pracownika tymczasowego a posiada on limit urlopu wypoczynkowego wykraczający poza okres zatrudnienia wskazany na zakładce Etat/Ogólne pojawi się ostrzeżenie o treści: „Pracownik posiada limity ‚Urlop wypoczynkowy prac. tymcz.’, których okres wykracza poza okres zatrudnienia”.
 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki:
  1. Obowiązujące od 01.06.2017:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4.353,55
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I roku: 174,14 zł
  II roku: 217,68 zł
  III roku: 261,21 zł
  Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  2. Obowiązujące od 01.07.2017:
  – Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków, przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego: 107,4%
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. (Mon.Pol. z 2017 r. poz. 507).
 • Składka FEP. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki FP,FGŚP i FEP w parametrze „Naliczaj współczynnik do podstawy składek na FEP według” dodano opcję „Okresu elementu”. Domyślnie parametr przyjmuje opcję „Okresu listy płac”. Jeżeli zostanie wybrana opcja „Okresu elementu” wówczas podstawa do składki FEP będzie liczona według okresów poszczególnych elementów.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 5.000 zł. Okres pracy w szczególnych warunkach/w szczególnym charakterze na kartotece pracownika na zakładce „Dane ubezpieczeniowe” wskazany na okres stycznia 2017 roku. Zakładamy, że pracownikowi nie zostało wypłacone wynagrodzenie za okres stycznia 2017 roku. W związku z czym naliczając wypłatę z datą wypłaty 10.03.2017 roku za okres lutego 2017 roku wybrano w opcji „Miesięcy wstecz”: 1.
  Na wypłacie na zakładce Składki w podstawie składki FEP będzie kwota 5.000 zł oraz od tej kwoty naliczona składka płatnika.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Karta rejestracji wypadku, Deklaracja ZUS IWA. Przebudowano formularz „Karty rejestracji wypadku” dostępnej na kartotece pracownika/Kadry-pozostałe/Wypadki. Dodano parametr „Data zgłoszenia wypadku” celem prawidłowego zaczytywania danych do deklaracji ZUS IWA. W przypadku gdy pracownik uległ wypadkowi z końcem danego roku kalendarzowego, wypadek został zgłoszony również z końcem roku kalendarzowego, ale protokół z wypadku sporządzono w nowym roku kalendarzowym to dane do deklaracji ZUS IWA powinny być uwzględniane zgodnie z datą wskazaną w parametrze „Data zgłoszenia wypadku”. Do tej pory w omówionym przypadku dane do deklaracji ZUS IWA były zaczytywane zgodnie z datą wybraną w parametrze „Data sporządzenia” protokołu.
  Uwaga! Na bazach konwertowanych w „Kartach rejestracji wypadku” data w parametrze „Data zgłoszenia wypadku” zostanie ustawiona zgodnie z datą wskazaną w parametrze „Data sporządzenia” protokołu.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Deklaracje ZUS/Przygotuj ZCNA. Dodano czynność seryjną Deklaracje ZUS/Przygotuj ZCNA na liście Pracowników, Zleceniobiorców, Niezatrudnionych, Wszystkich, Właścicieli w Kadrach. Czynność ta umożliwia przygotowanie deklaracji ZUS ZCNA dla członków rodziny pracowników lub zleceniobiorców w trakcie zatrudnienia pracownika lub trwania umowy zleceniobiorcy.
 • Rachunki bankowe. Rozbudowano funkcjonalność obsługi rachunków bankowych pracownika (kartoteka pracownika/Kadry/Rachunki bankowe) poprzez:
  1.Umożliwienie powiązania wypłaty umowy cywilnoprawnej z konkretnym rachunkiem bankowym pracownika. Na formularzu Umowy cywilnoprawnej (Kartoteka pracownika/Umowy/Umowy) na zakładce „Rozliczenia wynagrodzenia” dodano parametr „Indywidualne rozliczenie”. Wskazany parametr domyślnie przyjmuje ustawienie „Nie” co oznacza, że zobowiązanie utworzone na wypłacie z umowy cywilnoprawnej zostanie wygenerowane na rachunek bankowy, który ma wpisany najwyższy priorytet na kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rachunki bankowe w parametrze „Priorytet”. Jeżeli w parametrze „Indywidualne rozliczenie” zostanie wybrana opcja „Tak” wówczas w parametrze „Rachunek” jest możliwość wskazania, z listy rachunków dodanych na pracowniku, konkretnego rachunku bankowego, na który ma zostać utworzone zobowiązanie z umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo jest również możliwość wskazania ewidencji środków pieniężnych poprzez uzupełnienie parametru „Ewidencja ŚP”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  2.Umożliwienie powiązanie wypłacanej pożyczki z konkretnym rachunkiem bankowym pracownika. Na formularzu pożyczki dodano zakładkę „Rozliczenia wynagrodzenia” z parametrem „Indywidulane rozliczenie”. Wskazany parametr domyślnie przyjmuje ustawienie „Nie” co oznacza, że zobowiązanie utworzone na wypłacie pożyczki zostanie wygenerowane na rachunek bankowy, który ma wpisany najwyższy priorytet w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rachunki bankowe w parametrze „Priorytet”. Jeżeli w parametrze „Indywidualne rozliczenie” zostanie wybrana opcja „Tak” wówczas w parametrze „Rachunek” jest możliwość wskazania, z listy rachunków dodanych na pracowniku, konkretnego rachunku bankowego, na który ma zostać utworzone zobowiązanie z wypłaty pożyczki. Dodatkowo jest również możliwość wskazania ewidencji środków pieniężnych poprzez uzupełnienie parametru „Ewidencja ŚP”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj .
  3.W związku z powyższymi zmianami rozbudowano na kartotece pracownika zakładkę Kadry/Rachunki bankowe w części „Wypłaty w kasie” o następujące parametry (parametry są aktywne jeżeli w parametrze „Kwota” zostanie wprowadzona kwota lub w parametrze „Procent” wskazany procent wynagrodzenia, który ma zostać wypłacony gotówką):
  -Ewidencja ŚP: w parametrze jest możliwość przypisania wypłatom gotówkowym konkretnej ewidencji środków pieniężnych;
  -Priorytet: parametr decyduje o kolejności naliczania przelewów lub wypłaty gotówkowej. Domyślnie parametr przyjmuje najwyższy priorytet czyli 1 co oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie stworzone zobowiązanie gotówkowe na wprowadzoną kwotę lub procent wynagrodzenia;
  Uwaga! Dla wszystkich rachunków bankowych został zmieniony najwyższy priorytet z 0 na 1. Nie będzie możliwości wprowadzenia w parametrze „Priorytet” wartości 0. Najwyższym priorytetem jest 1.
  -Waluta: możliwość wskazania waluty w jakiej zostanie naliczone zobowiązanie gotówkowe.
  Dodatkowo na formularzu „Rachunku bankowego” w części „Rachunek bankowy” dodano parametry:
  -Waluta: możliwość wskazania waluty rachunku bankowego;
  Uwaga! Jeżeli zostanie wprowadzona inna waluta niż definicja listy płac to zostanie pominięta ta pozycja przy naliczaniu wypłaty czyli przykładowo jeżeli pracownik ma listę rozliczaną w walucie EURO a na kartotece pracownika nie ma rachunku, który ma wskazaną walutę EURO wówczas zostanie naliczone zobowiązanie gotówkowe.
  -Domyślny: możliwość wskazania domyślnego rachunku bankowego;
  -Zablokowany: możliwość zablokowania rachunku bankowego.
  Części formularza rachunku bankowego „Dodatkowe” i „Przelewy z rachunku” zostały zamienione na „Rozliczenie wynagrodzenia”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  Przykład.
  Pracownik na zakładce „Rachunki bankowe” w części „Wypłaty w kasie” w parametrze kwota ma wprowadzoną kwotę 500,00 zł. W parametrze „Priorytet” jest domyślne ustawienie 1. Dodatkowo ma wprowadzony rachunek bankowy nr 1 z priorytetem 2 gdzie w parametrze „Procent” jest wskazane: 50% i kolejny rachunek bankowy nr 2 z priorytetem 3 gdzie w parametrze „Procent” jest wskazane 100%. Dodatkowo rachunek bankowy nr 2 jest przypisany do umowy cywilnoprawnej (Umowy/Umowy, zakładka „Rozliczenie wynagrodzenia”). W wypłacie naliczonej dla pracownika z umowy o pracę na zakładce „Zobowiązania” powinny wygenerować się:
  -zobowiązanie gotówkowe w wysokości 500,00 zł;
  -zobowiązanie na rachunek bankowy nr 1 w wysokości 50%;
  -zobowiązanie na rachunek bankowy nr 2 w pozostałej wysokości.
  Natomiast w wypłacie naliczonej dla pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej na zakładce „Zobowiązania” powinno zostać wygenerowane zobowiązanie na rachunek bankowy nr 2.
  Uwaga! Jeżeli na kartotece pracownika/Kadry/Rachunki bankowe w parametrze „Kwota” zostanie przykładowo wprowadzona kwota 500,00 zł to wówczas nie zależnie od ilości wypłacanych list płac pracownikowi zostanie tylko raz kwota 500,00 zł wypłacona gotówką.
  Przykład.
  Pracownik pracuje przez część miesiąca za granicą a część miesiąca w Polsce. W związku z tym ma wprowadzone na zakładce „Rachunki bankowe” dwa rachunki bankowe. Jeden z wskazaną walutą PLN, drugi z wskazaną walutą EURO. Elementy wynagrodzenia, wypłacane za okres przebywania za granicą są przypisane do listy płac rozliczanej w walucie EURO. Elementy wynagrodzenia, wypłacane za okres pracy w kraju są przypisane do listy płac rozliczanej w walucie PLN. Podczas naliczania wypłaty do wynagrodzenia za czas przebywania pracownika za granicą automatycznie zostanie wygenerowane zobowiązanie na rachunek bankowy z wskazaną walutą EURO. Natomiast za okres pracy w kraju zostanie wygenerowane zobowiązanie na rachunek bankowy z wskazaną walutą PLN.
 • Kartoteka pracownika/Płace/Odpis na OPP. Do kartoteki pracownika dodano w ramach folderu „Płace” zakładkę „Odpis na OPP” umożliwiającą naliczenie odpisu na Organizację Pożytku Publicznego. W ramach zakładki dodano następujące pola:
  -Organizacja: w parametrze należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego;
  -Naliczanie: parametr może przyjąć następujące opcje „Narastająco”, „Pierwsza wypłata”, „Każda wypłata”.
  Opcja „Narastająco” oznacza, że sprawdzane jest w jakiej wysokości powinien zostać naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” gdyby wszystkie elementy wynagrodzenia wypłacone w ramach miesiąca były naliczone na jednej wypłacie. Jest to tak zwane naliczenie różnicowe. Element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” będzie naliczany na wypłatach, które w wyniku sprawdzenia wszystkich wypłaconych wcześniej elementów wynagrodzenia będą miały inną końcówkę wypłaty niż wskazaną w parametrze „Końcówka”.
  Opcja „Pierwsza wypłata” oznacza, że na pierwszej naliczonej wypłacie pracownikowi policzy się element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w celu naliczenia odpowiedniej końcówki wypłaty.
  Uwaga! Jeżeli odpisem na Organizacje Pożytku Publicznego jest zadeklarowana kwota wówczas przy wskazanej w parametrze „Naliczanie” opcji „Pierwsza wypłata” zostanie potrącona kwota wyłącznie z pierwszej naliczonej wypłaty pracownika nawet jeżeli nie będzie ona potrącona w całej wysokości.
  Opcja „Każda wypłata” oznacza, że na każdej wypłacie naliczonej pracownikowi w miesiącu zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w celu naliczenia odpowiedniej końcówki wypłaty.
  -Kwota: jest to kwota jaką należy potrącić z wypłaty pracownika z uwzględnieniem ustawienia w parametrze „Naliczanie”;
  -Końcówka: należy wskazać jaka końcówka wypłaty ma zostać naliczona czyli przykładowo 1,00 zł, 0,01 gr itp.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 4000 zł, podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. Dodatkowo na osobnej liście płac jest wypłacana pracownikowi premia miesięczna w kwocie 500 zł.
  Na kartotece pracownika Płace/Odpis na OPP została wprowadzona Organizacja Pożytku Publicznego oraz wskazana w parametrze „Końcówka”: 1,00.
  1.Jeżeli w parametrze „Naliczanie” wybrano opcje „Narastająco” wówczas na wypłacie liczonej jako pierwsza z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w wysokości -0,96 zł. W związku z tym do wypłaty została naliczona kwota 2853,00 zł (z uwzględnieniem końcówki wypłaty 1,00). Następnie zostaje naliczona wypłata pracownikowi z premią w wysokości 500 zł. Na tej wypłacie nie zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” ponieważ gdyby wynagrodzenie zasadnicze i premia były liczone na jednej wypłacie element wynagrodzenia „Potracenie OPP” zostałby naliczony w wysokości -0,58 zł (z uwzględnieniem końcówki wypłaty 1,00) czyli byłby niższy niż w sytuacji gdy elementy wynagrodzenia naliczane są na osobnych listach płac.
  2.Jeżeli w parametrze „Naliczanie” wybrano opcje „Pierwsza wypłata” wówczas na wypłacie liczonej jako pierwsza z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w wysokości -0,96 zł. W związku z tym do wypłaty została naliczona kwota 2853,00 zł (z uwzględnieniem końcówki wypłaty 1,00). Następnie zostaje naliczona wypłata pracownikowi z premią w wysokości 500 zł. Na tej wypłacie nie zostanie już naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP”.
  3.Jeżeli w parametrze „Naliczanie” wybrano opcje „Każda wypłata” wówczas na wypłacie liczonej jako pierwsza z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w wysokości -0,96 zł. W związku z tym do wypłaty została naliczona kwota 2853,00 zł (z uwzględnieniem końcówki wypłaty 1,00). Następnie zostaje naliczona wpłata pracownikowi z premią w wysokości 500 zł. Na tej wypłacie również zostanie naliczony element wynagrodzenia „Potrącenie OPP” w wysokości -0,62 zł (z uwzględnieniem końcówki wypłaty 1,00). Do wypłaty zostanie naliczona kwota 347,00 zł.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci wg kategorii. W ramach listy „Kontrahenci i urzędy” dodano sekcję „Kontrahenci wg kategorii”, do której dodano listy:
  -Komornik sądowy: możliwość przeglądania zaewidencjonowanych lub dodawania nowych komorników sądowych, którzy są przypisywani do zajęcia komorniczego pracownikowi (kartoteka pracownika/Płace/Zajęcia wynagrodzenia/formularz: Zajęcie wynagrodzenia, parametr: Komornik);
  -Organizacja Pożytku Publicznego: możliwość przeglądania zaewidencjonowanych lub dodawania nowych Organizacji Pożytku Publicznego, które są przypisywane podczas wskazywania odpisu pracownika na Organizację Pożytku Publicznego (kartoteka pracownika/Płace/Odpis na OPP).
 • Zajęcia wynagrodzenia. Umożliwiono rozliczenie depozytu komorniczego jako zwrot dla pracownika. Na formularzu rozliczenia depozytu na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument” dodano parametr „Zwrot dla pracownika”. Po zaznaczeniu pola na „Tak” zamiast pól „Komornik” oraz „Rachunek komornika” będą dostępne pola: „Pracownik” oraz „Rachunek pracownika”.
  Przykład.
  Pracownikowi zostało wprowadzone drugie zajęcie komornicze od innego komornika. Do czasu ustalenia jednego komornika został założony depozyt komorniczy. Na wypłacie pracownika jako depozyt zajęcia komorniczego została potrącona kwota 1000,00 zł. Po otrzymaniu pisma, do którego komornika powinna trafić należność, pracodawca dostał informację, że pracownik spłacił częściowo zajęcie bezpośrednio do komornika. W tej sytuacji depozyt należało rozliczyć częściowo dla komornika przelewając kwotę 700,00 zł oraz częściowo jako zwrot pracownikowi na kwotę 300,00 zł.
  W opisanej sytuacji w programie w celu rozliczenia depozytu będzie można wprowadzić dwa rozliczenia depozytu, gdzie na jednym odbiorcą będzie Komornik, a na drugim będzie można zaznaczyć zwrot dla pracownika, a następnie wygenerować odpowiednie zobowiązania.
  Uwaga! Element „Rozliczenie depozytu komorniczego” jest naliczany na liście RZW. Aby lista została naliczona należy w parametrze „Typ wypłaty” wybrać „Inne” lub „Wszystkie”. Po zatwierdzaniu listy płac w Ewidencji dokumentów/Dokumenty należy w dokumencie RZW zmienić Stan na „Wprowadzony”. W ewidencji środków pieniężnych w zobowiązaniach i należnościach z dokumentu RZW powinny zostać wygenerowane odpowiednie należności.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Wieloetatowość/Zajęcia wynagrodzenia. Umożliwiono powiązanie zakładki Płace/Zajęcia wynagrodzenia przy włączonej wieloetatowości (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Ogólne/parametr „Włączona obsługa wieloetatowości”: Tak). Na kartotece pracownika, który jest etatem dodatkowym na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodano w sekcji „Listy powiązane z listami pracownika z etatem głównym” parametr „Zajęcia wynagrodzenia” z opcjami do wyboru:
  -Nie: kartoteka pracownika z etatem głównym i z etatem dodatkowym są traktowane oddzielnie w kontekście naliczania zajęć wynagrodzenia;
  -Tak: kartoteka pracownika z etatem głównym i z etatem dodatkowym są traktowane łącznie w kontekście naliczania zajęć wynagrodzenia. Na kartotece pracownika z etatem dodatkowym na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia zostanie skopiowany zapis z kartoteki pracownika z etatem głównym. Na liście zajęć wynagrodzenia zostanie dodana informacja, że jest to „Lista z etatu głównego”. W związku z czym zajęcia wynagrodzenia będzie można dodawać wyłącznie na kartotece pracownika, która jest etatem głównym.
  Uwaga! W celu wyliczenia wysokości zajęć wynagrodzeń koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa jest liczona zgodnie z ustawieniami na kartotece pracownika będącej etatem głównym.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Umowa cywilnoprawna. Umożliwiono w przypadku gdy umowa zlecenie jest podstawowym przychodem zleceniobiorcy naliczenie wysokości zajęcia komorniczego z zachowaniem kwot wolnych tak jak dla pracownika etatowego czyli z kwotą wolną równą minimalnemu wynagrodzeniu. Na umowie cywilnoprawnej na zakładce „Dodatkowe” został dodany parametr „Podstawowy dochód na utrzymanie rodziny” z opcjami do wyboru:
  -Nie: domyślne ustawienie parametru. Oznacza, że zajęcie komornicze z umowy cywilnoprawnej będzie naliczane bez uwzględnienia kwoty wolnej równej minimalnemu wynagrodzeniu;
  -Tak: jeżeli parametr zostanie ustawiony Tak wówczas zajęcie komornicze z umowy cywilnoprawnej będzie naliczane z uwzględnieniem kwoty wolnej równej minimalnemu wynagrodzeniu.
  Uwaga! Parametr „Podstawowy dochód na utrzymanie rodziny” dotyczy wyłącznie zajęć niealimentacyjnych.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Elementy wynagrodzenia rozliczające umowy cywilnoprawne. Dodano do naliczonego na wypłacie elementu umowy cywilnoprawnej (Wypłata umowy/Elementy/np.PIT-11.6.Umowa zlecenia (20% k.u.)) na zakładce „Ogólne” parametr „Czas” z informacją za ile godzin została rozliczona umowa cywilnoprawna.
  Uwaga! Umowa musi mieć na zakładce „Ogólne” w parametrze „Rozliczenie” wskazaną opcje „Stawka za godzinę”. Zmiana dotyczy wszystkich standardowych, niemodyfikowanych definicji elementów wynagrodzenia rozliczających umowy cywilnoprawne (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia/Rodzaj: Umowa).
 • Przycisk: Nalicz Umowy. Umożliwiono przy użyciu przycisku „Nalicz umowy” rozliczenie nieobecności wprowadzonej na kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Nieobecności, dodatku wprowadzonego na Umowie na zakładce „Dodatki” oraz na kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki (przy założeniu, że w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Elementy wynagrodzenia/zakładka: Ogólne w parametrze „Definicja lista płac” i „Rodzaj wypłaty” jest powiązanie z listą płac/wypłatą dla umów cywilnoprawnych) oraz naliczenie zajęć komorniczych i/lub alimentacyjnych.
 • Formularz wypłaty umowy cywilnoprawnej. Umożliwiono wyświetlenie formularza umowy cywilnoprawnej z poziomu listy Płace/Listy płac, po otworzeniu danej listy LPU. Formularz umowy zostanie otworzony jeżeli na formularzu wypłaty do umowy cywilnoprawnej zostanie wskazana strzałka w dół przy parametrze „Umowa”. Do tej pory pojawiał się komunikat o treści „Brak praw dostępu do formularza. Wyświetlenie formularza nie jest możliwe”.
 • Ekwiwalent za czas urlopu. Umożliwiono wykazanie na wydruku świadectwa pracy (pod drukarką/Dokumenty/Świadectwo pracy) oraz na dokumentach dodatkowych Świadectwo pracy 2017 (kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe) w punkcie 6.1. ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego bez konieczności naliczenia wypłaty z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym lub wynagrodzeniem zasadniczym godzinowym. W celu wykazania na świadectwie pracy ekwiwalentu za czas urlopu należy naliczyć wypłatę wskazując w formularzu naliczania wypłaty w parametrze „Dodatek/potrącenie”: Ekwiwalent za czas urlopu. Na wypłacie zostanie rozliczony wyłącznie element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu”. Po naliczeniu wypłaty należy wygenerować wydruk świadectwa pracy dla pracownika.
  Uwaga! Od wersji 12.3. wykazywanie na wydruku świadectwa pracy ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego w punkcie 6.1. jest sterowane parametrem „Pkt 6.1 Ekwiwalent”. Parametr domyślnie przyjmuje opcje „Nie” co oznacza, że ekwiwalent za czas urlopu nie będzie wykazywany na świadectwie pracy. Dla wydruku świadectwa pracy dostępnego pod drukarką parametr znajduje się w części „Ustawienia raportów” pod drukarką. Należy odnaleźć wydruk Dokumenty/Świadectwo pracy, a następnie wybrać przycisk „Opcje”. Dla dokumentów dodatkowych parametr znajduje się w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych po otworzeniu Świadectwa pracy 2017 pod przyciskiem „Ustawienia”.
 • Nieobecność: Urlop rodzicielski. Do definicji nieobecności „Urlop rodzicielski” dodano możliwość wybrania w parametrze „Rozliczenie” opcji „Urlop rodzicielski (bez zasiłku)”. W przypadku jeżeli firma nie była płatnikiem zasiłków ZUS, a od nowego roku kalendarzowego z racji posiadania większej liczy zatrudnionych pracowników staje się płatnikiem zasiłków ZUS wówczas dla pracowników, którzy kontynuują przebywanie na nieobecnościach ZUS nadal zasiłek wypłaca bezpośrednio ZUS. W opisanym przypadku dla pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim należy wybrać od początku roku kalendarzowego w parametrze „Rozliczenie” opcję „Urlop rodzicielski (bez zasiłku)”.
 • Nieobecność: Urlop okolicznościowy. Umożliwiono wliczanie do podstawy urlopu okolicznościowego elementów wynagrodzenia według daty wypłaty. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlopy inne dodano sekcje „Urlop okolicznościowy” z parametrem „Składniki wynagrodzenia dla elementów ‚wliczać’ lub ‚wliczać po przeliczeniu’ uwzględniane wg daty wypłaty”. Wskazany parametr przyjmuje domyślnie opcje „Nie” co oznacza, że do podstawy urlopu okolicznościowego elementy wynagrodzenia będą wliczane według okresu elementu. Jeżeli parametr zostanie ustawiony „Tak” wówczas elementy wynagrodzenia, które w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w części „Wynagrodzenie za czas urlopu” w parametrze „Podstawa” mają wybraną opcje „wliczać” lub „wliczać po przeliczeniu”, zostaną uwzględnione w podstawie urlopu okolicznościowego według daty wypłaty.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 3000,00 zł. Na urlopie okolicznościowym przebywa dnia 23.06.2017. Wypłaty są naliczane na koniec miesiąca za okres danego miesiąca. Dodatkowo pracownikowi zostaje wypłacana premia za dany okres do 10 dnia kolejnego miesiąca. W związku z powyższym za okres maja została wypłacona premia w wysokości 500,00 zł w dniu 09.06.2017. Podczas wypłaty naliczanej za okres czerwca 2017 roku w podstawie urlopu okolicznościowego zostanie uwzględnione:
  – wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze miesięczne wypłacane za okres czerwca 2017 roku jeżeli parametr „Składniki wynagrodzenia dla elementów ‚wliczać’ lub ‚wliczać po przeliczeniu’ uwzględniane wg daty wypłaty” ustawiony „Nie”;
  – wynagrodzenie zasadnicze miesięczne wypłacane za okres czerwca 2017 roku oraz premia wypłacona za okres maja 2017 roku dnia 09.06.2017 jeżeli parametr „Składniki wynagrodzenia dla elementów ‚wliczać’ lub ‚wliczać po przeliczeniu’ uwzględniane wg daty wypłaty” ustawiony „Tak”.
 • Nieobecność krótsza niż jeden dzień. Podczas ewidencjonowania nieobecności na godziny wprowadzono komunikat/ostrzeżenie o treści „W dniu 01.06.2017 wprowadzono nieobecność na godziny. Zweryfikuj informację o czasie pracy.” Aby nieobecność na godziny została wprowadzona w sposób prawidłowy należy w Czynnościach wybrać opcje „Dodaj dzień pracy”. Po użyciu wskazanej czynności w dniu zaewidencjonowanej nieobecności na godziny na pozostały zaplanowany czas pracy pracownika zostanie wprowadzona strefa „Praca w normie”.
  Uwaga! Zaniechanie użycia czynności „Dodaj dzień pracy” podczas wprowadzania nieobecności na godziny spowoduje błędne naliczenie wynagrodzenia pracownika ponieważ wynagrodzenie zostanie pomniejszone za cały dzień zamiast wyłącznie za godziny nieobecności.
 • Korekta nieobecności. W przypadku jeżeli jest korygowana nieobecność a w okresie korekty nieobecności nie zostanie użyty cały okres nieobecności korygowanej wówczas pojawi się komunikat o treści: „Nieobecność nie została prawidłowo skorygowana. Wszystkie rozliczone okresy powinny zostać skorygowane w całości. Do skorygowania pozostaje (wskazany okres)”.
  Przykład.
  Pracownikowi została wprowadzona nieobecność zwolnienie chorobowe na okres 2017-05-15…19. Wypłata została naliczona w miesiącu maju za okres maja. Następnie okazało się, że zwolnienie chorobowe powinno przypadać wyłącznie na okres 2017-05-15…18 (krótszy o jeden dzień). W takim przypadku należy otworzyć zwolnienie chorobowe i przejść na zakładkę „Korekty” następnie należy potwierdzić, że w okresie 2017-05-15…18 pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym. Jeżeli na dzień 2017-05-19 nie zostanie wprowadzona korekta nieobecności pojawi się przy próbie zapisu korekty ostrzeżenie: „Nieobecność nie została prawidłowo skorygowana. Wszystkie rozliczone okresy powinny zostać skorygowane w całości. Do skorygowania pozostaje (2017-05-19…19)”.
 • Nadgodziny. W definicji kalendarza na zakładce „Ogólne” w części „Algorytmy naliczania normy” dodano parametr „Rozliczanie nadgodzin dobowych wg” z opcjami do wyboru „czasu” lub „strefy”. Parametr umożliwia zadecydowanie jaki rodzaj dopłat zostanie naliczony w przypadku gdy pracownik ma zaplanowaną normę czasu pracy z przerwą i wypracował nadgodziny.
  Przykład.
  Pracownik na normie czasu pracy ma zaplanowany czas pracy w danym dniu w godzinach 7:00 – 11:00 i 19:00 – 23:00. Faktyczny czas pracy pracownika to 7:00 – 13:00 (2 nadgodziny) i 19:00 – 23:00.
  Jeżeli w parametrze „Rozliczanie nadgodzin dobowych wg” pozostanie opcja domyślna „czasu” wówczas za 2 nadpracowane nadgodziny zostanie wypłacona pracownikowi dopłata w wysokości 100%.
  Jeżeli w parametrze „Rozliczanie nadgodzin dobowych wg” zostanie wskazana opcja „stref” wówczas za 2 nadpracowane nadgodziny zostanie wypłacona pracownikowi dopłata w wysokości 50%.
 • Pracownik w archiwum. Zmodyfikowano sposób umożliwiający przeniesienie pracownika i zleceniobiorcy do archiwum.
  Poniżej lista zmian:
  -zablokowano możliwość przeniesienia do archiwum pracownika, który jest aktualnie zatrudniony.
  -pracownik może zostać przeniesiony do archiwum dopiero w kolejnym roku po ustaniu stosunku pracy.
  Przykład. Pracownik jest zatrudniony do 30.06.2017. Pracownika możemy przenieść do archiwum od miesiąca styczeń 2018.
  -zablokowano możliwość przeniesienia do archiwum pracownika, który ma niezakończone lub nierozliczone umowy cywilnoprawne.
  -pracownik może zostać przeniesiony do archiwum dopiero w kolejnym roku po dacie zakończenia ostatniej umowy cywilnoprawnej. Przykład. Pracownik ma wprowadzoną umowę zlecenia do 30.07.2017. Pracownika możemy przenieść do archiwum od miesiąca styczeń 2018.
  -pracownik może zostać przeniesiony do archiwum dopiero w kolejnym roku po dacie ostatniej wypłaty.
  Przykład. Pracownik jest zatrudniony do 31.12.2017. Ostatnią wypłatę ma naliczoną 10.01.2018. Pracownika możemy przenieść do archiwum od miesiąca styczeń 2019.
  Zablokowano możliwość naliczenia wypłaty dla osoby przeniesionej do archiwum.
 • Aktualizacja kartoteki pracownika. Dodano ostrzeżenie podczas aktualizacji kartoteki pracownika jeżeli data aktualizacji nie zawiera się w okresie zatrudnienia. Treść ostrzeżenia: „Brak spójności aktualizacji i okresu zatrudnienia”.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017. Na liście pracowników Kadry i płace/Kadry/Pracownicy wybrano przycisk „Aktualizuj”, w kalendarzu została wskazana data 01.12.2016. Po otworzeniu kartoteki pracownika na zakładce „Historia zapisów” pojawił się dodatkowy wiersz, który w kolumnie „Ważny od” ma wskazaną datę 01.12.2016 a w kolumnie „Okres zatrudnienia” okres 01.01.2017…31.12.2017. Przy zamykaniu pracownika pojawi się ostrzeżenie o treści: „Brak spójności aktualizacji i okresu zatrudnienia. ‚…30.11.2016’-nowa umowa ‚01.01.2017…31.12.2017’ musi zaczynać się w okresie aktualizacji”.
 • Kartoteka pracownika/Kadry-pozostałe/Dane statystyczne. Podczas dodawania nowego pracownika parametr „Główne miejsce pracy” dostępny w kartotece pracownika/Kadry-pozostałe/Dane statystyczne zostanie zaznaczony automatycznie „Tak”. Ustawienie w parametrze ma przełożenie na wykazywanie pracownika między innymi na zestawieniu GUS Z-06.
 • Kartoteka pracownika/Kadry-Giodo. W Narzędzia/Opcje/Ogólne/GIODO wprowadzono zmiany:
  1. Dodano możliwość rejestrowania definicji uprawnień.
  2. Na definicji oświadczenia dodano:
  -nowe pole Rodzaj: Oświadczenie, Udzielenie zgody, Wycofanie zgody
  -zakładkę „Wycofywane lub zastępowane zgody”. Zakładka umożliwia podpięcie pod daną definicję dokumentów, które będą wycofywały lub zastępowały dany dokument. Po zaznaczeniu parametru :”Wycofuj” program automatycznie wycofa ważność danego dokumentu. Po zaznaczeniu parametru „Ostrzeżenie” przy dodawaniu dokumentu wycofania pojawi się ostrzeżenie, że są dostępne zgody do wycofania.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Weryfikatory. Dodano weryfikatory sprawdzające uzupełnienie parametru „Okres” dla następujących pól:
  -Kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe: jeżeli w parametrze „Kod stopnia niepełnosprawności” został wskazany kod wówczas nie uzupełnienie okresu w parametrze „Okres, na jaki orzeczony został stopień niepełnosprawności” za skutkuje pojawieniem się komunikatu „Jeżeli wypełniono pole ‚Kod’ to pole ‚Okres’ również musi zostać wypełnione”;
  -Kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe pozostałe: jeżeli w parametrze „Rodzaj świadczenia” zostało wskazane świadczenie ZUS wówczas nie uzupełnienie okresu w parametrze „Okres, na który przyznano świadczenie” za skutkuje pojawieniem się komunikatu „Jeżeli wypełniono pole ‚Kod’ to pole ‚Okres’ również musi zostać wypełnione”;
  -Kartoteka pracownika/Kadry/Informacje PFRON: jeżeli w parametrze „Stopień niepełnosprawności (nadany przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, może być inny niż nadany przez ZUS)” został wskazany stopień wówczas nie uzupełnienie okresu w parametrze „Okres, na jaki orzeczony został stopień niepełnosprawności” za skutkuje pojawieniem się komunikatu „Jeżeli wypełniono pole ‚StopienPFRON’ to pole ‚Okres’ również musi zostać wypełnione”.
 • Wieloetatowość/Spłata pożyczki. W przypadku jeżeli pracownik ma dwie kartoteki powiązane wieloetatowością (Kartoteka pracownika/Kadry/Wieloetatowość) i pracownikowi została udzielona pożyczka to wówczas na formularzu „Pożyczka” na zakładce „Warunki spłaty” w kolumnie „Spłacający” jest możliwość wskazania, z którego etatu będzie dana rata spłacana. Należy w kolumnie „Spłacający” w wierszu odpowiadającym danemu miesiącowi kliknąć dwukrotnie a wówczas otworzone zostanie okno „Rata pożyczki”. W sekcji „Rata” są dostępne następujące parametry:
  -Miesiąc: należy wskazać miesiąc, którego dotyczy rata;
  -Definicja: należy wskazać definicję z listy rozwijalnej;
  -Spłacana z etatu: należy wybrać, z którego etatu ma zostać spłacona rata pożyczki w wskazanym miesiącu;
  -Spłacana przez żyranta: jeżeli są uzupełnieni żyranci wówczas będzie możliwość wyboru żyranta z rozwijalnej listy;
  -Kapitał: należy wskazać kwotę raty. Domyślnie podpowiadana jest kwota wynikająca z rat pożyczki;
  -Odsetki: możliwość wskazania kwoty odsetek. Ewentualnie edycji kwoty wyliczonej odsetek;
  -Razem: pole nie do edycji. Suma parametrów „Kapitał” i „Odsetki”;
  -Realizacja: pole nie do edycji. Jeżeli zostanie spłacona rata pożyczki na wypłacie wówczas pole zostanie automatycznie uzupełnione.
  Zgodnie z uzupełnionym parametrem „Spłacana z etatu” spłata raty pożyczki zostanie naliczona do wypłaty liczonej dla danej kartoteki pracownika.
  Uwaga! Jeżeli w parametrze „Kapitał” zostanie wprowadzona rata niższa niż wynikająca z raty pożyczki należy ręcznie zmodyfikować listę rat tak aby suma rat pożyczki była równa kwocie pożyczki. Jeżeli rata pożyczki w danym miesiącu ma zostać podzielona na dwa etaty powiązane wieloetowością należy do każdego miesiąca dodać dodatkowy wiersz z wskazaną kwotą raty. Jeżeli spłata raty pożyczki ma być z wypłatą na kartotece pracownika, na której jest zaaewidencjownowana pożyczka to wówczas w kolumnie „Spłacający” jest wiersz pusty a jeżeli ma być to druga kartoteka pracownika wówczas w kolumnie „Spłacający” po uzupełnieniu parametru „Spłacana z etatu” jest wskazana ta druga kartoteka pracownika.
 • Kartoteka pracownika/PKZP,ZFM…/Pożyczka. Przebudowano zakładkę „Żyranci” na pożyczce udzielonej pracownikowi (Kartoteka pracownika/PKZP,ZFM…/Pożyczki). Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie przypisania danej pożyczce więcej niż trzech żyrantów.
 • Weryfikatory.. Dodano weryfikator sprawdzający czy udzielona pracownikowi pożyczka zawiera się w okresie przynależności pracownika do funduszu pożyczkowego. W przypadku gdy okres przynależności do funduszu pożyczkowego został przykładowo wskazany od 01.06.2017 roku to przy próbie dodania pożyczki dnia 01.05.2017 roku pojawi się ostrzeżenie o treści: „Data udzielenia pożyczki powinna zawierać się w okresie przynależności do funduszu ‚01.06.2017…’.
 • Weryfikatory do deklaracji podatkowych. Jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności zaznaczony jest parametr „Firma jest osobą fizyczną”: Tak to podczas generowania e-deklaracji zostanie uruchomiony weryfikator sprawdzający uzupełnione w konfiguracji parametry w części Dane właściciela (Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności). Jeżeli wskazane parametry nie będą uzupełnione wówczas w logu pojawi się informacja o treści:
  Generowanie eDeklaracji dla PIT11/2017/12/01 (PIT11, BEDNAREK DAMIAN (007)) …
  – eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu:
  Element ‚tns:ImiePierwsze’ jest nieprawidłowy. Wartość ” jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚etd:TImie’ – Rzeczywista długość jest mniejsza niż wartość MinLength..
  Element ‚tns:Nazwisko’ jest nieprawidłowy. Wartość ” jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚etd:TNazwisko’ – Rzeczywista długość jest mniejsza niż wartość MinLength..
  Element ‚tns:DataUrodzenia’ jest nieprawidłowy. Wartość ” jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚Date’ – Błąd ograniczenia elementu Pattern..
 • Kadry i płace/Deklaracje/PIT. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT rozszerzono opis parametru znajdującego się w części PIT-40 „Rozlicz nadpłatę podatku/podatek do zapłaty… za miesiąc” o treść: jeżeli firma wypłaca wynagrodzenie z przesunięciem zalecane jest ustawianie parametru najpóźniej na miesiąc luty. W omawianym parametrze należy wskazać miesiąc rozliczenia podatku. Celem dodania opisu do parametru jest ułatwienie użytkownikowi wskazania prawidłowego miesiąca rozliczenia nadpłaty podatku lub podatku do zapłaty z uwzględnieniem kiedy w firmie następuje wypłata wynagrodzenia.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kadry i płace/Deklaracje PFRON/Wn-D. Na deklaracji Wnd na zakładce „Dane pełnomocnika i oświadczenia” w części „Oświadczenia” dodano parametr „Wybrano elektroniczną formę składania wniosków”. Parametr jest nieedycyjny, po przeliczeniu deklaracji Wnd przyjmuje opcje „Tak”. W efekcie zaznaczenia parametru w wyeksportowanym pliku wnd.xml będzie zapis: <oswiadczenie czyElektronicznie=”T” czyPapierowo=”N”.
 • Rodzaj zatrudnienia: Członek RSP. Dodano możliwość obsługi rozliczeń wynagrodzeń dla Członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W celu poprawnego rozliczania pracowników należy w kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne wybrać rodzaj zatrudnienia: Członek RSP.
  W konfiguracji dodano:
  – w sekcji Kadry i Płace/Płace dodano nową zakładkę „Podatki RSP”. Dodano dwa nowe wskaźniki pozwalające poprawnie rozliczyć wysokość dochodu dla Członka RSP;
  – w sekcji Kadry i Płace/Płace/Dodatki dodano nowe elementy rozliczające zasiłki dla członków RSP.
  W związku z tym, że wynagrodzenie Członka RSP jest rozliczane na PIT 11 w pozycji „…” w trakcie wdrożenia należy zdefiniować wynagrodzenie zasadnicze i inne elementy wynagrodzeń z tą pozycją PIT. Wyjątkiem są Zasiłki oraz Wyrównanie do minimalnej płacy dla których elementy zostały przygotowane w wersji standardowej programu.
  Funkcjonalność dostępna jest od wersji złotej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj .
 • Kadry i płace/Kadry/Czas pracy. Dodano na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności filtr „Przyczyna”. Filtr ten jest aktywny jeżeli w parametrze „Definicja” zostanie wybrana nieobecność, do której są przypisane przyczyny. Są to następujące nieobecności:
  -Urlop macierzyński,
  -Urlop macierzyński dla ojca,
  -Urlop macierzyński dodatkowy (hist.),
  -Urlop ojcowski (art. 182.3 kp),
  -Urlop okolicznościowy,
  -Urlop rehabilitacyjny,
  -Urlop rodzicielski,
  -Urlop wychowawczy (macierz.dod.,hist.),
  -Urlop wychowawczy (ur.macierzyński),
  -Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski),
  -Urlop wypoczynkowy,
  -Zwolnienie chorobowe,
  -Zwolnienie opieka (ZUS).
 • Kadry i płace/Kadry/Czas pracy. Dodano listę „Wnioski o urlopy, delegacje” w części Kadry i płace/Kadry/Czas pracy dla użytkowników posiadających wersję złotą programu oraz licencję na funkcjonalność pulpit kierownika, pulpit pracownika.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kadr i płace/Kadry/Niezatrudnieni. W ramach listy „Niezatrudnieni” dostępnej w części Kadry i Płace/Kadry dodano filtr „Archiwum” z opcjami do wyboru:
  -Aktywni: pracownicy, którzy nie są w archiwum;
  -Przeniesieni: pracownicy przeniesieni do archiwum;
  -Razem: pracownicy przeniesieni do archiwum oraz pracownicy, którzy nie zostali przeniesieni do archiwum.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kadry i płace/Szkolenia. Na liście „Ukończone szkolenia” dostępnej z poziomu Kadry i płace/Kadry dodano filtry „Zakres”, „Wydział”, „Z podwydziałami”, „Pracownik”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Limit urlopowy. Umożliwiono wyciągnięcie na liście Kadry/Pracownicy i Płace/Pracownicy informacji na temat limitów urlopowych poprzez „Organizuj widok” w kolumnach:
  -PozostajeDni,
  -UrlopWypoczynkowy,
  -UrlopWypoczynkowyDodatkowy,
  -UrlopWypoczynkowyRazem,
  -OpiekaNadZdrowymDzieckiemDni,
  -OpiekaNadZdrowymDzieckiemGodz,
  -UrlopWypoczynkowyPracTymcz.
 • Prawa dostępu. W konfiguracji systemu dodano prawo dostępu do zmiany kodu pracownika. Prawo o nazwie „Edycja pola kodu” znajduje się w gałęzi Kadry/Pracownik/Simple w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role po otworzeniu danej roli na zakładce „Prawa”.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja Wn-d. Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronach www.pfron.org.pl umożliwiono wprowadzenie trzyznakowego kodu szczególnej formy prawnej w parametrze „Forma prawna (2)” znajdującym się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON-rozliczeniowe.
  W wyniku wprowadzonych zmian w wygenerowanym pliku Wn-d w polu „szczegolowaFormaPrawna” powinien znaleźć się trzyznakowy kod szczególnej formy prawnej zgodnie z uzupełnionym w konfiguracji parametrem „Forma prawna (2)”.
 • Tytuł ubezpieczenia. Zgodnie z rozporządzeniem z 16 lutego 2017 roku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (…) (Dz.U.2017 poz.319) zmieniono od 2017-03-01 nazwę tytułu ubezpieczenia 11 34 z „funkcjonariusz Służby Celnej” na „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”.
 • Okres wyczekiwania. W związku z interpretacjami, które nakazują wynagrodzenie zasadnicze miesięczne za okres wyczekiwania obliczyć poprzez podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć uzyskaną stawkę przez liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu umożliwiono uzyskanie na wynagrodzeniu zasadniczym miesięcznym pomniejszenia proporcjonalnego za okres wyczekiwania pracownika na prawo do świadczenia chorobowego. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Place/Zasiłek chorobowy został dodany parametr „Pomniejszenie wynagrodzenia za okres wyczekiwania” z opcjami do wyboru „Proporcjonalnie” lub „Jedna trzydziesta”. Domyślnie parametr przyjmuje opcje „Proporcjonalnie” co oznacza, że w przypadku wystąpienia u pracownika okresu wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze miesięczne będzie pomniejszane proporcjonalnie. Jeżeli omawiany parametr zostanie ustawiony „Jedna trzydziesta” to za okres wyczekiwania na prawo do wypłaty świadczenia chorobowego wynagrodzenie zasadnicze miesięczne będzie pomniejszone o 1/30.
  Uwaga! Ponieważ parametr „Pomniejszenie wynagrodzenia za okres wyczekiwania” przyjmuje domyślnie opcje „Proporcjonalnie” to jeżeli zostanie wykonana korekta do miesiąca, w którym pracownik na wypłacie ma wykazany element „Okres wyczekiwania” korekcie ulegnie naliczenie wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego wynikające ze zmiany sposobu pomniejszenia z 1/30 na proporcjonalnie.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na okres czerwca 2017 roku. W miesiącu czerwcu ma do przepracowania 168 godzin. W dniach 26…30.06.2017 roku przebywa na zwolnieniu chorobowym. Na okres chorobowego przypada 40 godzin normatywnych. Pracownik jest zatrudniony na stawce miesięcznej w wysokości 3000 zł.
  Jeżeli w parametrze „Pomniejszenie wynagrodzenia za okres wyczekiwania” pozostanie ustawienie domyślne „Proporcjonalnie” to wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego za okres czerwca będzie następujące:
  [3000/168 (liczba godzin normatywnych)] x 40 (liczba godzin normatywnych przypadająca na okres nieobecność) =  714,29 (pomniejszenie proporcjonalne)
  Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego po pomniejszeniu proporcjonalnym.
  3000 – 714,29 =  2285,71 zł
  Jeżeli w parametrze „Pomniejszenie wynagrodzenia za okres wyczekiwania” ustawienie „Jedna trzydziesta” to wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego za okres czerwca będzie następujące:
  [3000/30] x 5 (liczba dni przypadających na okres nieobecności) = 500 (pomniejszenie 1/30)
  Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego po pomniejszeniu 1/30.
  3000 – 500 = 2500 zł
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Zajęcie komornicze. Wprowadzono od 01 lipca 2017 roku zmianę wyliczania wysokości kwoty wolnej z 50% do 75% kwoty najniższej emerytury dla sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (np. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego) zgodnie z ustawą z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2036).
  Uwaga! Wysokość kwot wolnych na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych nie ulegają zmianie. Jest to nadal 50% kwoty najniższej emerytury.
 • Zajęcie komornicze.. Poprawiono sposób uwzględniania składek i podatków od elementów wynagrodzenia nie wpływających na kwotę do wypłaty w wyliczaniu wysokości zajęcia wynagrodzenia komorniczego. Jeżeli element wynagrodzenia nie wpływa na kwotę do wypłaty (Narzędzia/Opcje/Płace/Elementy wypłaty/np. Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/miesiąc/zakładka: Ogólne, parametr „Wpływa na kwotę ‚do wypłaty’”: Nie) wówczas jeżeli ma być ujmowany w wyliczeniu wysokości zajęcia komorniczego powinien w konfiguracji na zakładce „Rozliczenie” w parametrze „Komornik” mieć wybraną opcje „Tylko podatki i składki”.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej w wysokości 7.000,00 zł na pełen etat. Standardowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. Dodatkowo jest wypłacany „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/miesiąc” (ustawienie w konfiguracji na zakładce „Rozliczenie” w parametrze „Komornik”: Tylko podatki i składki). W miesiącu maju ryczałt wyniósł 250,00 zł.
  Poprawiono aby wysokość zajęcia komorniczego była naliczana:
  7.000,00 (wynagrodzenie zasadnicze mies.) – składki społeczne od dwóch elementów (wynagrodzenie zasadnicze mies. + ryczałt) – składka zdrowotna od dwóch elementów (wynagrodzenie zasadnicze mies. + ryczałt) – podatek = 4.867,98 zł x 50% = 2.433,99 zł (wysokość zajęcia komorniczego).
 • Umowa cywilnoprawna/Dodatkowe/Okres wypowiedzenia. Przesortowano zakładki dostępne na umowie cywilnoprawnej (kartoteka pracownika/Umowy/Umowy). Zakładkę o nazwie „Opis” zamieniono na zakładkę o nazwie „Dodatkowe”, na której oprócz parametru „Opis” udostępniono następujące pola:
  -Okres wypowiedzenia: w parametrze umożliwiono wskazanie okresu wypowiedzenia danej umowy cywilnoprawnej;
  -Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia: w parametrze jest możliwość zaewidencjonować datę złożenia lub wręczenia zleceniobiorcy wypowiedzenia;
  -Okres wypowiedzenia upływa dnia: data okresu wypowiedzenia wyliczana jest na podstawie uzupełnionego parametru „Okres wypowiedzenia”.
  Uwaga! Wydruk umowy cywilnoprawnej nie został uaktualniony pod względem wprowadzonych zmian.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Nieobecność: Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop wychowawczy (ur.macierzyński dod.) . W związku z połączeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego nieobecności:
  -Urlop macierzyński dodatkowy zyskuje nazwę Urlop macierzyński dodatkowy (hist.)
  -Urlop wychowawczy (ur.macierzyński dod.) zyskuje nazwę Urlop wychowawczy (macierz.dod.,hist.).
 • Nieobecność: Zwolnienie chorobowe. Zmieniono nazwę przyczyny nieobecności zwolnienia chorobowego z „Leczenie szpitalne (70%)” na „Leczenie szpitalne”. Zmiana spowodowana jest tym, że zwolnienie chorobowe przypadające na pobyt w szpitalu nie w każdym przypadku jest płatne 70% podstawy. Za okres przebywania w szpitalu do 33 dnia choroby w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie jest płatne 80% podstawy a w szczególnych przypadkach jak np. przypadające w okresie ciąży 100% podstawy.
 • Nieobecności godzinowe. Poprawiono wprowadzanie na formularzu nieobecności w parametrach „Od” i „Do” godzin przypadających na porę nocną.
  Przykład.
  Pracownik ma zaplanowany czas pracy od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. Pracownik był nieobecny w pracy w godzinach od 5:00 do 6:00. Aby wprowadzić nieobecność urlop wypoczynkowy na godziny należało na formularzu nieobecności w polu „Od” wpisać godzinę 29:00, a w polu „Do” godzinę 30:00. Poprawiono aby w opisanym przypadku w polu „Od” można było zaewidencjonować godzinę +5:00 a w polu „Do” godzinę +6:00.
  Uwaga! Wprowadzone zmiany uwzględnione są również w interfejsie przeglądarkowym i w pulpicie kierownika, pulpicie pracownika.
 • Czynności/Nalicz korektę chorobowego. Ukryto czynność dostępną na liście pracowników w Kadrach „Nalicz korektę chorobowego”. Czynność ta służyła do naliczania korekt chorobowego wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sydn. akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771).
 • Konfiguracja/Kalendarze/Kalendarze. Na definicji kalendarza z zakładki „Dodatkowe” na zakładkę „Ogólne” do sekcji „Standardowy kalendarz” został przeniesiony parametr „Dobowa norma czasu pracy (urlop wypoczynkowy)”. Dodatkowo omawiany parametr zmienił nazwę z „Dobowa norma czasu pracy (urlop wypoczynkowy)” na „Dobowa norma czasu pracy”. W parametrze należy wskazać dobową normę czasu pracy dla konfigurowanego kalendarza. Parametr powinien przyjmować wartości odpowiadające godzinom: 8, 7 (osoby niepełnosprawne), 7:35 (służby medyczne).
  Uwaga! Od odpowiedniego wpisania godzin w parametrze zależy prawidłowe naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego.
 • Kartoteka pracownika/Kadry/Podstawa składek FP i FGŚP. Zmieniono na nowych bazach ustawienie parametru „Domyślny sposób inicjowania pola ‚Składki na Fundusz Pracy'” na „Warunkowo” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Ogólne). Wskazana w parametrze opcja jest automatycznie ustawiana podczas dodawania kartoteki pracownika na zakładce Kadry/Podst. składek FP i FGŚP w parametrze „Fundusz Pracy”. Opcja „Warunkowo” oznacza, że jeżeli pracownik otrzyma wynagrodzenie mniejsze niż płaca minimalna, składki na Fundusz Pracy nie zostaną naliczone.
 • Kartoteka pracownika/Kadry/Historia zatrudnienia,Wykształcenie. Zwiększono zarówno na formularzu „Historia zatrudnienia” jak i „Ukończona szkoła” długość pól „Nazwa” do 240 znaków i „Adres” do 60 znaków (w obydwóch liniach). Dodatkowo na formularzu „Historia zatrudnienia” wydłużono parametr „Ostatnio zajmowane stanowisko” do 50 znaków. Formularze dostępne są na kartotece pracownika na zakładce Kadry/Historia zatrudnienia/Nowy (Historia zatrudnienia) oraz Kadry/Wykształcenie/Nowy (Ukończona szkoła).
 • Kartoteka pracownika/Kalendarz/Bilans otwarcia. Zmieniono nazwę parametru „Liczba dni nieprzerwanego (ciągłego) zwolnienia chorobowego” na „Liczba dni nieprzerwanego (ciągłego) dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego”. Parametr dostępny na kartotece pracownika/Kalendarz/Bilans otwarcia.
 • Przejęcie pracownika. Usunięto wykazywanie informacji na temat przejęcia pracownika uzupełnionych na kartotece pracownika/Etat/Inne dane w sekcji „Przejęcie na mocy art. 23′ KP” po ponownym zatrudnieniu pracownika. Informacje w parametrach „Data przejęcia pracownika”, „Rodzaj przejęcia” oraz „Poprzedni pracodawca” zostaną usunięte w sytuacji gdy w kolejnym roku podatkowym po przejęciu nastąpi ponowne zatrudnienie pracownika, przy czym musi nastąpić przerwa w okresach zatrudnienia pracownika.
 • Limit urlop wypoczynkowy, Limit urlop wypoczynkowy prac. tymcz . Umożliwiono kopiowanie godzin wprowadzonych w parametrze „Korekta” na formularzach limitów nieobecności w przypadku przeliczania limitu za ten sam okres. Dane wprowadzone w parametrze „Korekta” będą kopiowane pod warunkiem jeżeli data od zawarta w parametrze „Okres” będzie pokrywała się z pierwotnie naliczonym limitem.
 • Limit urlopu wypoczynkowego dodatkowego. Poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dodatkowego w przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie roku i w okresie roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatrudnienie nabył prawo do urlopu wypoczynkowego dodatkowego.
  Przykład.
  Pracownik niepełnosprawny zatrudniony w kwietniu 2017 roku. Prawo do urlopu wypoczynkowego dodatkowego nabywa w czerwcu 2017 roku. Limit urlopu wypoczynkowego dodatkowego powinien naliczyć się w wymiarze pełnym – 10 dni a nie adekwatnie do okresu zatrudnienia czyli 8 dni.
 • Korekta wypłaty. Poprawiono pokazujący się nadmiarowy opis (korekta) na elemencie wypłaty w przypadku podwójnego korygowania tego samego okresu elementu wynagrodzenia.
  Przykład.
  Na kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne pracownik ma wybraną stawkę miesięczną 3000,00 zł. Za miesiąc maj zostaje naliczona i zatwierdzona wypłata. Następnie na zakładce Etat/Ogólne stawka pracownika zostaje zmieniona na 3300,00 zł. Wypłata zostaje wyliczona za miesiąc maj w maju. Na wypłacie zostaje naliczony element wynagrodzenia „Wynagrodzenie zasadnicze mies. (korekta)” na kwotę 300,00 zł. Jest to poprawna wypłata, zostaje zatwierdzona. Następnie ponownie na zakładce Etat/Ogólne zostaje zmieniona stawka pracownika na 3500,00 zł i dodatkowo na zakładce Kalendarz/Nieobecności zostaje wprowadzona nieobecność „Zwolnienie lekarskie” na dzień 2017-05-02. Kolejna wypłata zostaje naliczona ponownie za miesiąc maj w maju. Na wypłacie był wykazywany element „Wynagrodzenie zasadnicze mies. (korekta) (korekta)” na kwotę 200,00 zł i dodatkowo element „Wynagrodzenie zasadnicze mies. (korekta)” na kwotę wynikającą z pomniejszeń z tytułu zwolnienia chorobowego -116,66 zł. Poprawiono aby w opisanym przypadku był wykazywany element „Wynagrodzenie zasadnicze mies. (korekta)” wyłącznie raz na kwotę różnicy czyli 200,00 zł – 116,66 zł = 83,34 zł.
 • Zaliczka opodatkowana. Na definicji elementu wynagrodzenia „Zaliczka opodat.” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia/Rodzaj: Zaliczka) na zakładce „Deklaracje” domyślnie ustawiono w parametrze „Koszty uzyskania przychodu”: Ze stosunku pracy 50 a w parametrze „Ulga podatkowa”: Naliczać. Zmiana spowodowana sytuacją gdy w danym miesiącu dla pracownika została wypłacona wyłącznie zaliczka opodatkowana. W takim przypadku powinny zostać naliczone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa.
 • Właściciel. Poprawiono naliczanie zasiłku macierzyńskiego z tytułu przebywania właściciela na nieobecności urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Dla właściciela naliczał się zasiłek macierzyński z tytułu urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, a nie powinien. Zasiłek w tym przypadku powinien być w kwocie zero.
 • Parametr: Miesięcy wstecz. Poprawiono wykazywanie na wypłacie w parametrze „Miesięcy wstecz” ilości miesięcy wstecz wskazanych przy naliczaniu wypłaty dla wypłat liczonych dla jednej listy płac. Jeżeli została naliczona pierwsza wypłata z opcją miesięcy wstecz przykładowo 1 to wszystkie kolejne wypłaty naliczone do tej listy miały skopiowaną liczbę miesięcy w parametrze „Miesięcy wstecz” z pierwszej wypłaty. Obecnie w wskazanym parametrze informacja odnośnie naliczania miesięcy wstecz nie jest przenoszona.
  Uwaga! Na formularzu listy płac zawsze w parametrze „Miesięcy wstecz” jest ustawiana liczba miesięcy zgodna z pierwszą naliczoną wypłatą do tej listy.
 • Deklaracje podatkowe. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT-ogólne dodano parametr „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” z opcjami do wyboru Tak/Nie. Parametr domyślnie przyjmuje opcje „Nie”. Po zaznaczeniu omawianego parametru „Tak” deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R zostaną naliczone wyłącznie z wypłat, które zostały zatwierdzone. Jeżeli wśród wypłat znajdą się wypłaty, które nie zostały zatwierdzone wówczas podczas naliczania deklaracji podatkowych pojawi się komunikat o treści „W naliczonej deklaracji nie uwzględniono niezatwierdzonych wypłat”.
 • Rola: Kadry. Umożliwiono operatorowi, który ma przypiętą rolę wyłącznie do operacji kadrowych, bez wglądu do płac skrócenie nieobecności w sytuacji gdy część tej nieobecności została już rozliczona. Przy próbie skracania nierozliczonej części nieobecności pojawiał się komunikat: Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu: Soneta.Place.WypElementNieobecność, ID:24.
 • Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty,Wypłaty. Poprawiono działanie filtru „Pracownik” na liście Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty oraz Wypłaty. W przypadku gdy w filtrze „Pracownik” został wskazany konkretny pracownik a następnie uzupełniono któryś z filtrów „Indeks”, „Okres”, „Def. listy płac” to wcześniej wybrany pracownik był usuwany z filtra, a nie powinien.
  Uwaga! Lista Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty jest dostępna w wersji platynowej programu lub gdy jest licencja na moduł BI lub Analizy Wielowymiarowe.
 • Nazewnictwo parametrów. Na listach Pracownicy, Zleceniobiorcy, Niezatrudnieni, Wszyscy, Właściciele w czynnościach zmieniono nazwę czynności „Deklaracje” na „Deklaracje PIT”.
  Dodatkowo na formularzu „Nalicz wypłaty”, „Nalicz umowy” zmieniono nazewnictwo parametrów:
  -„Miesiąc deklaracji” na „Rozliczenie PIT za”;
  -„Edycja ‚Miesiąca ZUS'” na „Edycja ‚Rozlicz. ZUS za'”;
  -„Miesiąc ZUS” na „Rozliczenie ZUS za”.
  Również w kontekście listy Płace/Listy Płac w czynności „Zmiana daty wypłaty” zmieniono nazewnictwo następujących parametrów:
  -„Miesiąc deklaracji” na „Rozliczenie PIT za”;
  -„Miesiąc ZUS” na „Rozliczenie ZUS za”;
  -„Nowy miesiąc deklaracji” na „Nowe rozliczenie PIT”;
  -„Edycja ‚miesiąca ZUS'” na „Edycja rozliczenia ZUS”;
  -„Nowy miesiąc ZUS” na „Nowe rozliczenie ZUS”.
 • Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy. Poprawiono na liście zleceniobiorców (Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy) wykazywanie zleceniobiorców, wyłącznie na takich którzy posiadają umowy cywilnoprawne zawierające się w okresie wskazanym w filtrze „Okres”. Na omawianej liście byli wykazywani również zleceniobiorcy, którzy posiadali nierozliczone umowy cywilnoprawne nie zawierające się w okresie wskazanym w filtrze „Okres”.

Poprawione funkcje

 • Kartoteka pracownika/Etat/Rozwiązanie umowy. Poprawiono zliczanie okresów umów o pracę do wyliczania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy pracownik został przez pracodawcę ponownie po przerwie  zatrudniony  na umowę na czas określony. W takiej sytuacji do okresu wypowiedzenia nie był zliczany poprzedni okres pracy u tego samego pracodawcy.
  Przykład.
  Pracownik był zatrudniony w okresie 01.01.2010…31.12.2012 na umowę na czas określony. Pracodawca ponownie zatrudnił pracownika na okres 01.01.2016…31.03.2016 na umowę na czas określony, a później 01.04.2016…31.12.2017 również na umowę na czas określony. Jeżeli na kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w parametrze „Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia” zostanie wskazana data 2017-04-03 wówczas okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy był sugerowany jako 1 miesiąc ponieważ nie był zaliczony do wyliczenia okresu wypowiedzenia okres zatrudnienia pracownika przed przerwą czyli 01.01.2010…31.12.2012. W wyniku wprowadzonej poprawki okres zatrudnienia pracownika przed przerwą zostanie zaliczony do wyliczanego okresu wypowiedzenia i tym samym okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy zostanie wykazany jako 3 miesiące.
 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Umożliwiono zablokowanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę). Jeżeli na wybranej przyczynie rozwiązania umowy o pracę w parametrze „Blokada” zostanie wybrana opcja „Tak” wówczas ta przyczyna rozwiązania umowy o pracę będzie niedostępna do wyboru na kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w parametrze „Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest”.
 • Kartoteka pracownika/Kalendarz/Czas pracy. Umożliwiono kopiowanie dnia czasu pracy na Kalendarzu pracownika (kartoteka pracownika/Kalendarz/Czas pracy) za pomocą przycisku „Powtórz” w przypadku gdy na formularzu dnia pracy została przez „Organizator listy” wyciągnięta kolumna „Czas rozliczany”.
 • Podstawa ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego. Poprawiono uwzględnianie elementu wynagrodzenia „Premia kwartalna” w podstawie „Ekwiwalentu za czas urlopu” w przypadku gdy element premii kwartalnej ma wybrany wyższy priorytet niż ekwiwalent za czas urlopu. Parametr „Priorytet” znajduje się w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia po otworzeniu danego elementu na zakładce Algorytm/Ogólne. W opisanej sytuacji premia kwartalna nie była uwzględniana w podstawie ekwiwalentu za czas urlopu.
 • Nieobecność: Zwolnienie chorobowe, kod choroby C. Poprawiono naliczanie zasiłku chorobowego przez 5 dni w zerowej kwocie dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z wskazaną przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu” w przypadku gdy nieobecność była wprowadzona w dwóch częściach. W opisanym przypadku pomimo, że seria i numer zwolnienia są takie same to dla każdego ze zwolnień była liczona osobno liczba 5 dni z zerowym zasiłkiem.
  Przykład.
  Pracownik miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną niepłatną na okres 2017.05.30…31 i naliczoną wypłatę za maj. Po wypłacie pracownik doniósł zwolnienie chorobowe z kodem C na okres 2017.05.30…2017.06.09. Na nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej została wprowadzona korekta na okres 2017.05.30…31 na zwolnienie chorobowe z kodem C i z uzupełnionym numerem zwolnienia. Na pozostały okres została dodana nieobecność zwolnienie chorobowe z kodem C na okres 2017.06.01…09 z tym samym numerem zwolnienia.
  Program naliczał zerowy zasiłek za 7 dni, a powinien wyłącznie za 5 dni ponieważ jest to ta sama seria i numer zwolnienia.
 • Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy. Poprawiono uwzględnianie w podstawie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy niepełnego miesiąca podlegania składce dobrowolnej chorobowej.
  Przykład.
  Zleceniobiorca posiada umowę zlecenia zawartą od 2016-01-04, z wskazaną stawką za okres i zaznaczonym dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorca choruje w miesiącu lipcu 2016 roku. W podstawie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy prawidłowo jest odrzucony miesiąc styczeń 2016 roku, jako niepełny miesiąc. Zleceniobiorca ponownie na nieobecności chorobowej przebywa w miesiącu grudniu 2016 roku. Wypłata za miesiąc grudzień 2016 roku jest wypłacona zleceniobiorcy w styczniu 2017 roku. W podstawie chorobowej zasiłku zleceniobiorcy niepotrzebnie był uwzględniany miesiąc styczeń 2016 roku. Powinien zostać odrzucony w podstawie chorobowej zleceniobiorcy ze względu na fakt, że jest to niepełny miesiąc zatrudnienia.
 • Zaliczka na poczet ujemnych składek. Jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS w parametrze „W przypadku naliczenia ujemnej podstawy składek ZUS (np. z tytułu korekty nieobecności z poprzednich miesięcy) wypłać zaliczkę w kwocie ujemnej podstawy składek” jest wskazana opcja „Tak” a dodatkowo pracownik oprócz umowy o pracę ma zaewidencjonowaną umowę cywilnoprawną to zaliczka na poczet ujemnych składek była wypłacana z uwzględnieniem najstarszego elementu o ujemnej podstawie ZUS. Poprawiono aby zaliczka na poczet ujemnych składek uwzględniała najstarszy element o ujemnej podstawie ZUS o danym tytule ubezpieczenia.
 • Wypłata umowy cywilnoprawnej. Umożliwiono wyświetlenie numeru umowy cywilnoprawnej w wypłacie w parametrze „Umowa” na zakładce „Ogólne” w przypadku gdy dodatek dodany do umowy cywilnoprawnej został wypłacony na osobnej liście płac.
 • Limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono pomniejszenie limitu urlopu wypoczynkowego z tytułu przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. Proporcjonalne pomniejszenie urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca po trwającej co najmniej jeden miesiąc (30 dni) przerwie w wykonywaniu pracy.
  Przykład.
  Pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Na urlopie bezpłatnym przebywał w okresie od 2016-12-01 do 2017-01-31. Za rok 2016 pracownikowi należy się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za rok 2017 należy limit urlopu wypoczynkowego pomniejszyć proporcjonalnie do okresu pozostałego do przepracowania w danym roku kalendarzowym czyli 26 dni x 11/12 = 24 dni.
  Dodatkowo poprawiono pomniejszanie limitu urlopu wypoczynkowego z tytułu przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym w przypadku gdy pracownik został zatrudniony lub zwolniony w trakcie miesiąca i ten niepełny miesiąc przebywał w całości na urlopie bezpłatnym. W takim wypadku limit urlopu wypoczynkowego niesłusznie był pomniejszany mimo że pracownik nie przebywał 30 dni w roku kalendarzowym na urlopie bezpłatnym.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony w okresie od 2017-01-01 do 2017-06-07, uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Na okres czerwca wprowadzony urlop bezpłatny (7 dni). Ponieważ pracownik w roku kalendarzowym nie przebywał przez 30 dni na urlopie bezpłatnym należy naliczyć limit urlopu wypoczynkowego uwzględniający pełen okres zatrudnienia pracownika czyli 20 dni x 6/12 = 10 dni. Dotychczas w takim przypadku była naliczana korekta z tytułu przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym czyli w efekcie wykazywany był limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 9 dni.
 • Czynność:Import nieobecności z PUE. Poprawiono import e-zwolnień ZUS z platformy usług elektronicznych (PUE) z tytułu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” za pomocą czynności „Import nieobecności z PUE” dostępnej na liście Kadry/Pracownicy.
  Jeżeli w pliku csv pobranym z platformy PUE kod opieki wynosi:
  1 – to do programu zostanie zaczytana przyczyna nieobecności: „Opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14”;
  2 – to do programu zostanie zaczytana przyczyna nieobecności: „Opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny”;
  3 – to do programu zostanie zaczytana przyczyna nieobecności: „Opieka sprawowana nad innym chorym członkiem rodziny”.
  Pozostałe przyczyny nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” czyli „Opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8” i „Opieka sprawowana nad noworodkiem do 8 tygodnia życia” należy ustawić ręcznie po zaczytaniu nieobecności.
  Dodatkowo poprawiono importowanie kodów choroby w zwolnieniach lekarskich do parametru „Kod choroby (RSA/RGA)” znajdującego się na formularzu nieobecności zwolnienia chorobowego.
  Jeżeli w przekazanym z platformy PUE pliku csv będzie wskazany:
  -kod choroby „A” lub „E” wówczas w parametrze „Przyczyna nieobecności” zostanie zaczytana opcja „Zwolnienie lekarskie”;
  -kod choroby „B” to „Niezdolność do pracy w okresie ciąży (100%)”;
  -kod choroby „C” to „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”;
  -kod choroby „D” to „Zwolnienie spowodowane gruźlicą”.
 • Dopłata godz. nocne 20%. Poprawiono naliczanie wartości korekty do rozliczonych godzin nocnych. Na korekcie godzin nocnych była ponownie liczona pełna wartość odpowiadająca liczbie godzin nocnych w okresie zamiast wartość odpowiadająca godzinom korygowanym.
  Przykład.
  Pracownik otrzymał dopłatę do godzin nocnych za 6 godzin w miesiącu marcu 2017 roku. Następnie dodano jeszcze 1 godzinę pracy w nocy w rozliczonym okresie marca. Następnie została policzona wypłata za miesiąc kwiecień 2017 roku z opcją „Miesięcy wstecz”: 1. Na tej wypłacie była liczona ponownie wartość godzin nocnych odpowiadająca 7 godzinom zamiast 1 godzinie.
 • Organizator listy. Poprawiono wykazywanie wartości wypłaconego elementu „Dopłata godz. nocne 20%” w wyciągniętej przez organizator listy na liście Kadry i Płace/Płace/Wypłaty kolumnie „Workers.SumyElementow.WgElementu.Dopłata godz_nocne 20%”. Kolumna zwracała wartość zero.
 • Zbiorcze deklaracje PIT. Poprawiono wykazywanie deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT-R, PIT-8C) wysłanych jako deklaracje zbiorcze (PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ) dla operatorów z ograniczonymi prawami.
  Dodatkowo na formularzach deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, PIT-R i PIT-8C jeżeli deklaracje zostały wysłane deklaracją zbiorczą dodano czynność „Pokaż deklaracje zbiorczą”, która umożliwia bezpośrednie przejście z deklaracji pojedynczej (np. PIT-11) do paczki zbiorczej deklaracji podatkowych (np. PIT-11Z), do której została ona dodana.
 • Kadry i płace/Płace. Umożliwiono usuwanie rekordów poprzez użycie przycisku „Usuń” na listach:
  – Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty oraz Podgląd tabel/Place/WypElement;
  – Kadry i płace/Płace/Wypłaty;
  – Kadry i płace/Płace/Listy płac.
 • Filtr: Indeks. Rozszerzono domyślne ustawienie filtru „Indeks” zgodnie z ustawieniem w parametrze „Domyślna wartość filtra ‚indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Ustawienia operatorów) na zakładkę Płace/Wypłaty dostępną z pozycji kartoteki pracownika w Kadrach oraz na zakładki Płace/Elementy i Płace/Wypłaty dostępnych z pozycji otworzonego pracownika w Płacach.
 • Eksport KEDU. Poprawiono nazwę pliku przy eksporcie KEDU do programu Płatnik (Deklaracje ZUS/KEDU/przycisk: Eksport KEDU). Dotychczas plik przyjmował niepotrzebnie podwójne rozszerzenie: .xml.xml.

Wydruki

 • Świadectwo pracy, Świadectwo pracy prac. tymcz. Do wydruku Świadectwa pracy dostępnego pod drukarką w kartotece pracownika oraz do dokumentów dodatkowych Świadectwo pracy 2017 oraz Świadectwo pracy prac. tymcz. 2017 wprowadzono następujące zmiany:
  1.Zgodnie z projektem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 12 maja 2017 roku uaktualniono wzór świadectwa pracy. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.06.2017. Zgodnie z wzorcem dodano punkt 2 „W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę tymczasową na rzecz”. Jeżeli pracownik nie jest pracownikiem tymczasowym wówczas w punkcie 2 znajdzie się zapis „nie dotyczy” (kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe/Świadectwo pracy 2017). Natomiast do wydruku „Świadectwo pracy prac. tymcz. 2017” (kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe) dodano następujący parametr:
  – Grupuj wg (pkt 2): z opcjami do wyboru „pracodawcy” lub „okresów”. Domyślnie parametr przyjmuje opcję „pracodawcy” co oznacza, że w punkcie 2 świadectwa pracy pracownika tymczasowego okresy zatrudnienia będą pogrupowane z uwzględnieniem pracodawcy. Jeżeli w parametrze zostanie wybrana opcja „okresów” wówczas okresy zatrudnienia pracownika tymczasowego zostaną wykazane chronologicznie wraz z przypisanymi do nich pracodawcami. Parametr „Grupuj wg (pkt 2)” będzie aktywny jeżeli w parametrze „Na dzień” zostanie wskazana data po 01.06.2017.
  Uwaga! Do punktu 2 świadectwa pracy pracownika tymczasowego pracodawcy są zaczytywani według zaznaczonego w konfiguracji parametru „Wydział jest wydziałem głównym klienta” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Wydziały/zakładka: Dodatkowe).
  2.Poprawiono wykazywanie okresów zatrudnienia do punktu 1 świadectwa pracy w zależności od zaznaczenia parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. Parametr domyślnie przyjmuje opcje „Tak” co oznacza, że w punkcie 1 świadectwa pracy pracownika będą wykazywane osobne okresy zatrudnienia wynikające z zawartych umów o pracę, również z uwzględnieniem zmiany wymiaru etatu. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony jako „Nie” wówczas okresy zatrudnienia, podczas których pracownik pracował na tym samym wymiarze etatu zostaną zliczone. Wyłącznie zmiana wymiaru etatu spowoduje wykazanie okresu w osobnym wierszu.
  3.Umożliwiono uzupełnienie punktu 3 świadectwa pracy ze względu na rodzaj ustania stosunku pracy. W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę znajduje się lista przyczyn rozwiązania umów o pracę. Na formularzu przyczyny dodano parametr „Typ” z opcjami do wyboru „Rozwiązanie” lub „Wygaśnięcie”. Jeżeli przyczyna, która w parametrze „Typ” ma wskazaną opcję „Rozwiązanie” zostanie wybrana na kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w parametrze „Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest” to na wydruku świadectwa pracy pojawi się w punkcie 3 a). Analogicznie jeżeli przyczyna, która w parametrze „Typ” ma wskazaną opcję „Wygaśnięcie” zostanie wybrana na kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w parametrze „Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest” to na wydruku świadectwa pracy pojawi się w punkcie 3 b).
  4.Poprawiono wykazywanie w punkcie 5 świadectwa pracy oraz świadectwa pracy pracownika tymczasowego skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy. Punkt 5 świadectwa pracy zostanie uzupełniony jeżeli na kartotece pracownika/Etat/Rozwiązanie umowy parametr „Wypowiedzenie umowy o pracę za odszkodowaniem” został zaznaczony „Tak” oraz w części „Okres wypowiedzenia” parametr „Skrócony” również został zaznaczony „Tak”. W takim wypadku na świadectwie pracy zostanie wykazany w punkcie 5 okres:
  – od:  jest to data zaczytywana z zakładki Etat/Ogólne/data kończąca okres zatrudnienia  + 1 dzień,
  – do: jest to data pobrana z parametru „Upływa” z zakładki Etat/Rozwiązanie umowy w części „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy”.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na czas określony od 01.01.2016 do 31.12.2017. Na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w parametrze „Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia” została wpisana data 01.06.2017 oraz zaznaczony parametr „Wypowiedzenie umowy o pracę za odszkodowaniem”: Tak. W części „Okres wypowiedzenia” w parametrze „Skrócony” zaznaczono „Tak” i wprowadzono w parametrze „Upływa” datę 30.06.2017. Data ta jest jednocześnie datą kończącą okres zatrudnienia w związku z czym należy ją wprowadzić na zakładce Etat/Ogólne w parametrze „Okres zatrudnienia”.
  Na świadectwie pracy w punkcie 5 zostanie umieszczony zapis:
  Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy 01…31.07.2017 (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania).
  5.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30.12.2016 usunięto z wydruku świadectwa pracy miejsce urodzenia pracownika oraz zaniechano wykazywanie ekwiwalentu wypłaconego za czas urlopu w punkcie 6.1. świadectwa pracy oraz świadectwa pracy pracownika tymczasowego.
  Uwaga! Wykazywanie wypłaconego ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego sterowane jest parametrem „6.1.Ekwiwalent” z opcjami do wyboru: Tak/Nie. Parametr ten znajduje się dla wydruku świadectwa pracy pod drukarką/Ustawienia raportów, należy wskazać raport świadectwo pracy a następnie wybrać przycisk „Opcje”. Natomiast dla dokumentów dodatkowych parametr znajduje się w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych po otworzeniu dokumentu dodatkowego należy wskazać przycisk „Ustawienia”.  Domyślnie parametr przyjmuje opcje „Nie” co oznacza, że ekwiwalent za czas urlopu nie będzie wykazywany w punkcie 6.1. świadectwa pracy oraz świadectwa pracy pracownika tymczasowego, czyli przykładowo na świadectwie pracy znajdzie się zapis, że pracownik „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 3 dni i 4:00 godz. (28:00 godz.)” a na świadectwie pracownika tymczasowego np. „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 4 dni”. Wskazanie w omawianym parametrze opcji „Tak” oznacza, że ekwiwalent za czas urlopu będzie wykazywany, tak jak dotychczas, w wskazanych punktach świadectwa pracy i świadectwa pracy pracownika tymczasowego, czyli np. „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 3 dni i 4:00 godz. (28:00 godz., w tym 12:00 godz. ekwiwalentu za czas urlopu)” lub „wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 4 dni (w tym 3 dni ekwiwalentu za czas urlopu)” dla pracownika tymczasowego.
  6.Umożliwiono na świadectwie pracy oraz na świadectwie pracy pracowników tymczasowych w punkcie 6.11 wykluczenie z okresów pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne. Wykluczenie dotyczy również okresów przebywania pracownika na urlopie wychowawczym i urlopie bezpłatnym. Domyślnie okresy nieobecności w wyniku, których pracownik otrzymuje wskazane wyżej wynagrodzenia jak i również urlop wychowawczy i urlop bezpłatny automatycznie pomniejszą okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze na świadectwie pracy.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony do 30.04.2017. Pracownik ma zaewidencjonowany okres pracy w szczególnych warunkach w okresie 01.01.2017…30.04.2017 (kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe). Przebywa na zwolnieniu chorobowym w dniach 01…10.03.2017.
  Na świadectwie pracy pracownika oraz na świadectwie pracy dla pracownika tymczasowego w punkcie 6 podpunkt 11 zostanie umieszczony zapis: wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze: 2017-01-01…2017-02-28, 2017-03-11…2017-04-30.
  Uwaga! Jeżeli u Klienta została zdefiniowana nieobecność, która ma zostać wykluczona z okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności otworzyć zdefiniowaną nieobecność i na zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Nieobecność pomniejsza okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” wskazać opcje „Pomniejsza”.
  7.Zmieniono zliczanie urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego do punktu 6 świadectwa pracy i świadectwa pracy pracownika tymczasowego. W schemacie wykazywania ilości tygodni urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego sumowane są ilości dni okresów ciągłych wprowadzonych na kartotece pracownika/Kalendarz/Nieobecności a następnie w celu otrzymania pełnych tygodni suma dni zostaje podzielona przez 7.
  8.Poprawiono wykazywanie w punkcie 6 świadectwa pracy wykazywanie skorygowanej nieobecności „Urlop wychowawczy (121)” lub „Urlop wychowawczy (122)” na nieobecność „Urlop wychowawczy (url. macierzyński)”, „Urlop wychowawczy (url. dodatkowy)”, „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)”. Na świadectwie pracy wykazywany był skrócony okres urlopu wychowawczego a powinien być wykazany pełny okres ponieważ urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie przerywa tego urlopu.
  9.Dodatkowo poprawiono formatowanie świadectwa pracy oraz świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego dla raportu przygotowywanego do Edytor Microsoft Word. W wskazanym przypadku podpunkty do punktu 6 nie były równane do jednej linii.
 • Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Poprawiono wykazywanie na wydruku „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” miesiąca, w którym pracownik przebywał na nieobecności nieusprawiedliwionej w punkcie 11 w kolumnach „Liczba dni, które pracownik przepracował (3)”, „Liczba dni, które pracownik był obowiązany przepracować (4)” oraz „Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto (6)”.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony od 1 listopada 2016 roku na stawce miesięcznej 4.000 zł. W dniach od 14 do 15 listopada przebywał na nieobecności nieusprawiedliwionej. W dniach od 8 do 11 listopada przebywał na zwolnieniu chorobowym.
  Na wydruku „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w tabeli w punkcie 11 zostanie wykazana w kolumnie:
  – liczba dni, które pracownik przepracował – liczba dni, które pracownik faktycznie przepracował,
  – liczba dni, które pracownik był zobowiązany przepracować – liczba dni, które pracownik powinien przepracować w listopadzie 2016 r., nie pomniejszając ich o liczbę dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  – stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę brutto – kwota brutto wynagrodzenia z umowy, pomniejszona o kwotę za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  Dodatkowo w punkcie 16.Uwagi zostanie umieszczona informacja o treści „Kwota wynagrodzenia w pkt 11 uzupełniona została tylko o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy”.
 • Karta przychodów pracownika. Poprawiono w wydruku „Karta przychodów pracownika” wykazywanie korekt wynagrodzenia do lat poprzednich. W przypadku gdy została wykonana korekta składek do lat poprzednich np. w wyniku nadpłacenia składki emerytalno-rentowej to wówczas korygowane składki były odejmowane w kolumnie „Składki na ubezpieczenia społeczne” a nie powinny. Korygowana kwota składek powinna zostać doliczona do przychodu w kolumnie „Brutto”.
 • Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono wydruk „Skierowanie na badania lekarskie”, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z listy pracowników w kadrach pod drukarką w sekcji „Dokumenty”. Zmianie uległa podstawa prawna.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu dla Urzędów Pracy. Do wydruków „Zaświadczenie o zatrudnieniu” i „Zaświadczenie o zatrudnieniu dla Urzędów Pracy” dodano informacje o wymiarze etatu pracownika. Wydruki dostępne z poziomu kartoteki pracownika i listy pracowników w kadrach pod drukarką w części „Dokumenty”.
 • Kwestionariusz osobowy. Umożliwiono do wydruku „Kwestionariusza osobowego” pracownika pobieranie znajomości języków obcych z kartoteki pracownika z zakładki Kadry-pozostałe/Znajomość języków obcych. Wydruk dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika lub na liście pracowników pod drukarką w części „Dokumenty”.
 • Ewidencja zleceniobiorców. Umożliwiono na wydruku „Ewidencja zleceniobiorców” wykazywanie zleceniobiorców, których umowy trwają w zadeklarowanym w parametrze raportu okresie. Wydruk dostępny jest na liście pracowników, zleceniobiorców, wszystkich w Kadrach pod drukarką w części „Ewidencja zleceniobiorców”.
 • Plan urlopów wypoczynkowych. Poprawiono generowanie wydruku „Plan urlopów wypoczynkowych” do arkusza Excel w przypadku gdy w kodzie wydziału był użyty znak specjalny np. &. W opisanej sytuacji przy próbie wywołania wydruku pojawiał się komunikat o treści: „Błędny kod znaku specjalnego”. Wydruk dostępny z pozycji listy pracowników w kadrach pod drukarką w części „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych. Poprawiono wykazywanie na wydruku „Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych” (na liście pracowników w kadrach/drukarka/Ewidencja normy, czasu pracy) przypadku gdy pracownik w trakcie roku kalendarzowego nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu (z 20 dni na 26 dni). W omawianym przypadku nie zależnie od ustawienia w parametrze „Stan na dzień” zawsze był wyświetlany wymiar 26 dni. Taka sama poprawka dotyczy pracownika w pierwszym roku zatrudnienia czyli kiedy limit urlopu wypoczynkowego liczony jest narastająco po przepracowaniu kolejnych miesięcy.
 • Lista obecności – podpisy. Poprawiono wykazywanie w wersji poziomej wydruku „Lista obecności-podpisy” dostępnej na liście pracowników w kadrach pod drukarką w części „Ewidencja normy, czasu pracy”. Po zaznaczeniu  na opcjach wydruku (drukarka/Ustawienia raportów/”Ewidencja normy, czasu pracy/Lista obecności-podpisy”/Opcje) parametru „Nazwiska.poziomo(Excel)” na „Tak” ostatni dzień miesiąca był wykazywany na drugiej stronie wydruku. Obecnie wszystkie dni miesiąca umieszczone są na jednej stronie wydruku.
 • Pełna lista płac. Poprawiono wykazywanie na wydruku „Pełna lista płac” procentu zaliczki podatku w przypadku wypłat pracownika połączonego wieloetatowością. Jeżeli na opcjach wydruku (drukarka/Ustawienia raportów/Pełna lista płac/Opcje) został zaznaczony parametr „Procent PIT”: Tak wówczas niepoprawnie był wykazywany procent zaliczki podatku odczytywany z kartoteki pracownika będącej etatem głównym. Obecnie procent zaliczki podatku jest pobierany bezpośrednio z naliczonych wypłat. Wydruk „Pełna lista płac” dostępny jest z poziomu listy Płace/Listy płac.
 • Podsumowanie list płac. Poprawiono wykonywanie raportu „Podsumowanie list płac” dostępnego z pozycji listy Płace/Listy płac. W specyficznych przypadkach podczas próby generowania wydruku pojawiał się komunikat o treści „Spodziewany token <” uniemożlwiający przygotowanie raportu.
 • Duży pasek wypłaty. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się przy próbie generowania wydruku „Duży pasek wypłaty” dla wypłaty rozliczającej umowę cywilnoprawną. Komunikat, który się pojawiał „Nie można rzutować obiektu typu ‚Soneta.Place.WyplataUmowa’ na typ ‚Soneta.Place.WyplataEtat'” został zastąpiony informacją „Wydruk działa tylko dla wypłat etatowych”. Wydruk „Duży pasek wypłaty” jest dostępny z pozycji otworzonej wypłaty lub z listy Płace/Listy płac pod drukarką.
 • Wspólna pełna lista płac umów. Do wydruku „Wspólna pełna lista płac umów” dostępnego z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac dodano parametry:
  – Sumuj wypłaty – po zaznaczeniu parametru na „Tak” zostaną zsumowane wszystkie wypłaty pracownika z zaznaczonych list płac na jedną pozycję w wydruku;
  – Sumuj wg miesiąca – po zaznaczeniu parametru na „Tak” wypłaty dla jednego pracownika będą sumowane na osobne pozycje w wydruku według miesiąca, za który zostały wypłacone.
 • Oświadczenie ZUS NP-7. Poprawiono w wydruku „Oświadczenie ZUS NP-7” w przypadku gdy pracownik przebywa na nieobecności ZUS na przełomie roku wykazywanie w części III punktu 2 pobieranego przez pracownika zasiłku chorobowego w roku ubiegłym. Wydruk „Oświadczenie ZUS NP-7” jest dostępny pod drukarką w wprowadzonej nieobecności ZUS.
  Przykład.
  Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym od 01.08.2016 roku do 31.01.2017 roku. Okres zasiłkowy skończył się z dniem 30 stycznia 2017 roku.
  Za okres 2016.08.01…2016.09.02 pracownikowi wypłacono wynagrodzenie chorobowe.
  Za okres 2016.09.03…2017.01.29 pracownikowi wypłacono zasiłek chorobowy.
  Na wydruku „Oświadczenie ZUS NP-7” w części III punkt 2 pojawiała się informacja, że pracownik otrzymał zasiłek chorobowy wyłącznie za okres roku 2017 a nie była wykazana informacji odnośnie pobierania zasiłku chorobowego przez pracownika w roku 2016.
 • Deklaracja IMIR. Poprawiono wykazywanie na deklaracji IMIR skorygowanej składki zdrowotnej w przypadku gdy początkowo składka zdrowotna nie była naliczana a następnie w wyniku korekty listy płac została naliczona za ten sam okres.
  Przykład.
  Zleceniobiorca w miesiącu styczniu początkowo miał rozliczoną umowę cywilnoprawną bez składek. W wyniku kontroli ZUS nastąpiło naliczenie korekty listy płac w związku z koniecznością wykazania składki zdrowotnej. Została również naliczona korygująca deklaracja ZUS DRA. Na deklaracji IMIR za okres stycznia nie była wykazywana składka zdrowotna po korekcie, a powinna.
 • Zestawienie GUS Z-02, GUS Z-05. Uaktualniono „Zestawienie Z-02” dostępne z pozycji listy pracowników w kadrach pod drukarką w części GUS zgodnie z aktualną wersją sprawozdania GUS Z-02 dostępnego na stronach GUS.
  Dodatkowo w standardowej wersji programu udostępniono wydruk GUS/Zestawienie Z-05. Do definicji nieobecności należy dodać cechę warunkową o nazwie „Zawiesza stosunek pracy” (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje cech/Tabela bazy danych: DefNieobecnosci). Na definicji nieobecności należy wyciągnąć utworzoną cechę (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności) i zaznaczyć na poszczególnych nieobecnościach czy dana nieobecność zawiesza stosunek pracy czy też nie. Brak cechy nie blokuje generowania wydruku Zestawienia Z-05.
 • ZPCHR. Umożliwiono generowanie wydruków dostępnych na liście pracowników w kadrach pod drukarką w części ZPCHR „Informacja o stanie zatrudnienia”, „Informacja INF-2”, „Informacja INF-W”. Przy próbie generowania wydruków „Informacja o stanie zatrudnienia” i „Informacja INF-2” pojawiał się komunikat „Wartość nie może być zerowa” natomiast dla wydruku „Informacja INF-W” komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.
 • Informacja miesięczna. Umożliwiono wydruk „Informacja miesięczna” przygotować dla PFRON/SOD/SOD ustawa/SODWE z zaokrągleniem do dwóch lub trzech miejsc po przecinku. W tym celu przed wygenerowaniem wydruku dodano parametr „Zaokrąglenie” domyślnie ustawiony 2 co oznacza, że wydruk będzie przygotowany z wartościami zaokrąglonymi do dwóch miejsc po przecinku. Wydruk „Informacja miesięczna” jest dostępny na liście pracowników w kadrach pod drukarką w części ZPCHR.
 • Zestawienie DG-1. Do opcji wydruku „Zestawienie DG-1” dostępnego na liście pracowników w kadrach pod drukarką w części GUS dodano na opcjach parametr „Pomiń błędne dane” domyślnie ustawiony „Nie” (drukarka/Ustawienia raportów/”GUS/Zestawienie DG-1″/Przycisk „Opcje”). Ustawienie omawianego parametru „Tak” spowoduje pominięcie ewentualnych błędów podczas generowania wydruku i zapisanie ich do Loga o nazwie „Zestawienie DG-1”. Wydruk zostanie mimo błędów wykonany do końca. Pozostawienie w omawianym parametrze ustawienia domyślnego „Nie” za skutkuje w przypadku wystąpienia błędu zatrzymaniem wydruku.
 • RP-7 – kapitał początkowy. Poprawiono wykazywanie na załączniku do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu znajdującym się na końcu wydruku „RP-7 -kapitał początkowy” w tabelce:
  w części „Urlopy wychowawcze” wykazywanie nieobecności:
  – urlop wychowawczy (kod 121)
  – urlop wychowawczy (kod 122)
  – urlop wychowawczy (ur. macierzyński)
  – urlop wychowawczy (macierz. dod.,hist.)
  – urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)
  w części „Zasiłki macierzyńskie” wykazywanie zasiłków wypłaconych z tytułu nieobecności:
  – urlop macierzyński,
  – urlop macierzyński dla ojca
  – urlop macierzyński dodatkowy (hist.)
  – urlop ojcowski (art. 182.3 kp)
  – urlop rodzicielski
  – urlop wychowawczy (ur. macierzyński)
  – urlop wychowawczy (macierz.dod., hist.)
  – urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)
  W wyniku korekty nieobecności „Urlop wychowawczy (121)” lub „Urlop wychowawczy (122)” na nieobecność „Urlop wychowawczy (url. macierzyński)”, „Urlop wychowawczy (url. dodatkowy)”, „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” na załączniku wydruku wykazywany był skrócony okres urlopu wychowawczego a powinien pełny okres ponieważ urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie przerywa tego urlopu. Dodatkowo poprawiono wykazywanie w części „Zasiłki macierzyńskie” wypłaconych zasiłków macierzyńskich z tytułu przebywania na nieobecności „Urlop ojcowski (art.182.3 KP)”, „Urlop rodzicielski”, „Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)”,”Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)”.
  Wydruk „RP-7-kapitał początkowy” dostępny jest z pozycji kartoteki pracownika lub z listy pracowników w kadrach pod drukarką.
 • Struktura zatrudnienia, Zatrudnienie na dzień. Obsłużono wieloetatowość w wydrukach „Struktura zatrudnienia” i „Zatrudnienie na dzień” dostępnych na liście pracowników w kadrach pod drukarką w części „Statystyka”.
  Przykład.
  Pracownik ma wprowadzone dwie kartoteki połączone wieloetatowością. Na każdej z kartotek jest wprowadzony wymiar etatu: 1/2. Pracownik na wydrukach:
  -Struktura zatrudnienia zostanie w kolumnie „Osoby/Pracownicy” wykazany jako 1 pracownik i w kolumnie „Pełne etaty/Pracownicy” wykazany jako 1 etat;
  -Zatrudnienie na dzień zostanie wykazany w kolumnie „Pracownicy/Ogółem” wykazany jako 1 pracownik i w kolumnie „Pełnozatrudnieni/Ogółem” wykazany jako 1 pracownik.

Dodatki

 • enova365 Soneta Czas Pracy. Poprawiono filtrowanie po cechach dodanych jako filtr do list „Zestawienia czasu pracy” i „Zestawienia normy czasu pracy”(Kadry i płace/Kadry/Czas pracy). Jeżeli na danych dniach pracy zostały uzupełnione cechy, to przy pierwszym filtrowaniu po cesze na wskazanych listach rekordy nie były filtrowane.
  Uwaga! Cechy należy dodać do tabeli „StrefyPracy” (dostępna jako filtr na liście Zestawienia czasu pracy) i „StrefyKalendarza” (dostępna jako filtr na liście Zestawienia normy czasu pracy).
 • enova365 Soneta Czas Pracy. Zablokowano możliwość wczytania z pliku xml nieobecności zachodzących na siebie okresem.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Windykacja. Na sprawie windykacyjnej dodano dodatkowy atrybut: „Czas trwania [dni]”, informujący ile faktycznie trwała/trwa sprawa windykacja. Parametr prezentuje ilość dni trwania danej sprawy windykacyjnej i wylicza się pomiędzy datą wykonania etapu zakończenia sprawy, a datą rozpoczęcia sprawy w przypadku spraw zakończonych oraz pomiędzy datą bieżącą, a datą rozpoczęcia sprawy w przypadku spraw niezakończonych.
 • Windykacja. Dla płatności typu: należność dodano dodatkowe oznaczenie: Nie podlega windykacji. Parametr znajduje się w zakładce Ogólne płatności, w sekcji Rozliczenia. Włączenie parametru (Tak) powoduje wyłączenie sekcji Windykacja (na płatności), a dana płatność nie będzie mogła być windykowana (tj. nie będzie widoczna podczas dodawania nowej sprawy windykacyjnej). Ponadto na kartotece kontrahenta można ustawić domyślną wartość tego parametru, która przenosi się na płatność. Parametr jest edycyjny również na zatwierdzonej płatności/dokumencie.
 • Windykacja. Na kartotece kontrahenta na zakładce Warunki płatności wprowadzono dodatkowe parametry dotyczące windykacji: „Nie podlega windykacji” oraz „Definicja sprawy windykacyjnej”. Są to domyślne ustawienia dla danego kontrahenta, które podpowiadają się podczas dodawania płatności do dokumentu oraz podczas naliczania sprawy windykacyjnej dla danego kontrahenta.
 • Windykacja. Wprowadzono możliwość otwarcia sprawy windykacyjnej z poziomu powiązanego zadania CRM (CRM/Zadania). Czynność „Pokaż dokument”, umożliwiająca przejście do powiązanej sprawy znajduje się na zakładce Dokumenty zadania CRM.
 • Windykacja. Wprowadzono możliwość dodania do „Sprawy windykacyjnej” ze stanem: Windykowana (będącej w trakcie procesu windykacyjnego) nowych płatności. Dotychczas dodawanie kolejnych dokumentów do sprawy możliwe było wyłącznie dla spraw ze stanem: Planowana.
 • Opcje/EŚP. Dla Ewidencji Środków Pieniężnych dodano skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+E.
  Aby wejść do opcji na listę Ewidencji ŚP należy wybrać Ctrl+F9, a następnie Ctrl+Shift+E.
 • Rozrachunki wg dokumentów. Dla czynności generowania PK zaokrągleń na liście Rozrachunki wg dokumentów dodano możliwość kopiowania cech, która pozwala na skopiowanie wartości cechy z płatności źródłowej na płatność wygenerowaną w PK. Funkcja ta jest dostępna poprzez zaznaczenie parametru: „Kopiuj cechy” po wywołaniu czynności: „Generuj PK zaokrągleń”.
 • Dokumenty rozliczeniowe. Na listach Dokumentów rozliczeniowych w Ewidencji Środków Pieniężnych ograniczono domyślne ustawianie się filtru „Okres” do bieżącego miesiąca. Dotychczas domyślnie filtr „Okres” miał wskazane: wszystko.

Zmiana funkcjonalności

 • Windykacja. Na listach: Sprawy windykacyjne oraz Należności wg spraw wprowadzono ograniczenie w widoczności możliwych opcji w filtrze „Aktualne zadanie”. Filtr został ograniczony do etapów, które nie są zablokowane w konfiguracji etapów. Przed zmianą w filtrze pojawiały się wszystkie etapy, niezależnie od blokady.
 • Delegacje PWS. Na dokumencie Delegacji PWS dodano możliwość wyboru dokumentu kosztowego z listy dokumentów ewidencji, na licencji Delegacji PWS (bez licencji na KH/KPiR). Przed wprowadzeniem zmiany przy licencji wyłącznie na Delegacje PWS nie było takiej możliwości.

Poprawione funkcje

 • Rozrachunki wg dokumentów. Poprawiono błąd dotyczący wyświetlania symbolu konta zapisu księgowego powiązanego z rozrachunkiem. Błąd występował w sytuacji, gdy z poziomu wprowadzanego dokumentu dodawany był nowy kontrahent, którego kod nadawał się automatycznie, po czym następowała predekretacja dokumentu przed jego zapisaniem. Przy takim scenariuszu symbol konta w części dotyczącej kodu kontrahenta na liście rozrachunków widoczny był jako „?”. Po wykonaniu czynności „Odbuduj indeks” numer kodu kontrahenta nadawany był prawidłowo . Obecnie dodano aktualizację rozrachunku przy aktualizacji nowego konta ze słownikiem, dzięki czemu przy predekretowaniu dokumentu z nowo utworzonym kontrahentem symbol konta zapisu księgowego powiązanego z rozrachunkiem od razu nadawany jest jako kod kontrahenta.
 • Rozliczanie dokumentów. Poprawiono błąd przeliczania liczby dni zwłoki na rozliczeniu. Program ustalał liczbę dni zwłoki w oparciu o datę późniejszego z rozliczanych elementów, co w przypadku zmiany daty rozliczenia na rozliczeniu skutkowało wyświetlaniem błędnej informacji o liczbie dni zwłoki. Obecnie program ustala liczbę dni zwłoki na podstawie daty rozliczenia wyświetlając wartość prawidłowo.
 • Formularze. Poprawiono błąd pojawiający się podczas seryjnego dodawania dokumentów kasowych w Ewidencji Środków Pieniężnych/Dokumenty kasowe. Błąd występował w przypadku, gdy na dokumencie kasowym wskazano Pracownika i wybrano opcję „Zatwierdź i drukuj i nowy”.
  Na kolejnym dokumencie próba otwarcia listy podmiotów powodowała błąd: „Określone rzutowanie jest nieprawidłowe”.
  W nowej wersji błąd już nie występuje.
 • Zobowiązania i należności. Poprawiono prezentację kierunku płatności na liście zobowiązań i należności w zależności od ustawień parametru „Prezentacja zwrotów ‚na minus'” znajdującego się Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki. Przy zaznaczonym parametrze zwroty prezentowane są ze znakiem ujemnym i kierunkiem płatności takim samym jak płatność źródłowa.

Wydruki

 • Windykacja. Dodano wydruk „Historia sprawy” prezentujący etapy zrealizowane na danej sprawie windykacyjnej. Wydruk zawiera wykaz płatności (przeterminowanych należności) objętych sprawą, a także listę zadań zrealizowanych w ramach sprawy wraz z datą ich wykonania. Wydruk można wygenerować z poziomu listy Sprawy windykacyjne, jak również z poziomu formularza sprawy.
 • Windykacja. Dodano wydruk „Zaległości kontrahentów” prezentujący sumę przeterminowanych należności dla poszczególnych kontrahentów we wskazanym przedziale przeterminowania. Przedział przeterminowania należy ustawić na filtrach listy, filtry: „Po terminie płatności”, „dni”. Wydruk agreguje płatności wg kontrahentów oraz wg walut operacji płatności. Wydruk dostępny jest z poziomu listy: Należności wg spraw.
 • Rozrachunki wg dokumentów. Poprawiono sposób wyliczania wartości kwot na wydruku „Wycena rozrachunków walutowych”. Obecnie wycena wartości na wydruku jest efektem pomnożenia nierozliczonej wartości w walucie przez kurs z dokumentu i jest zbieżna z wartościami wyliczanymi przez mechanizm różnic kursowych statystycznych. Przed poprawką, na skutek wykorzystania innego algorytmu, pomiędzy wydrukiem, a różnicami kursowymi statystycznymi mogły powstawać różnice groszowe.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP stworzono grupę „Bankowość elektroniczna”, w ramach której zgrupowano zakładki związane z konfiguracją eksportów, importów oraz wymianą informacji on-line z bankiem. Bankowość elektroniczna składa się z zakładek:
  1. Bankowość elektroniczna
  2. Formaty wymiany elektronicznej
  3. Import wyciągów bankowych
 • Import Wyciągów Bankowych. Umożliwiono wybór operatorów, dla których ma być zainstalowany certyfikat dla Bankowości Elektronicznej – WebService. Wcześniej instalacja certyfikatu możliwa była tylko dla aktualnie zalogowanego operatora.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych dla mBanku – mBank (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych dla Deutsche Banku – DB PowerNet (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr dla importu wyciągów bankowych dla IdeaBank – IdeaBank MT940.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych, Rachunki Wirtualne. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych dla mBanku (masspayment) – mBank (masowe).
 • Import Wyciągów Bankowych, Rachunki Wirtualne. Zaktualizowano wariant 1 filtru importu dla dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe dla filtrów DnB Nord (MT940) i DnB Nord (MT940, masowe). Aktualizacja obejmuje zmiany formatu wprowadzone przez bank od 01.04.2017, który w polach 61 i 86 będzie prezentował referencje klientowskie.
 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu Allegro PayU.
 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu wyciągów bankowych: IdeaBank(CSV).
 • Import Wyciągów Bankowych. Do filtru PowerNet (XML) dodano 2 wariant importu.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Usprawniono sposób generowania dowodów wewnętrznych (DWNNZ, DWNNC) dla dokumentów typu Zakup ewidencja. Czynność z poziomu listy Dokumentów (w Ewidencji dokumentów): „DW nabycia VAT…” została wzbogacona o możliwość automatycznego generowania dokumentu DWNNC (DW nabycia VAT naliczony) oraz możliwość wskazania definicji dokumentu DWNNC. Ponadto usprawniono sposób pobierania kursu faktycznego do wyliczania elementów VAT na dokumentach wewnętrznych (z daty wystawienia lub wskazany).
  Dowody wewnętrzne wygenerowane czynnością na podstawie dokumentów zakupowych zostają powiązane relacjami. Powiązane dokumenty nadrzędne oraz podrzędne prezentowane są na zakładce „Powiązane dokumenty” dokumentów ewidencji. Dokument nadrzędny oraz typ relacji można również uzyskać z Organizatora listy na liście Dokumentów ewidencji, pola: „Nadrzedny”, „NadrzednyTypRelacji”.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Na listę Dokumenty w Ewidencji dokumentów dodano do Organizatora listy pola dla „Ewidencji VAT”, które pokazują parametry oraz wartości charakterystyczne dla elementów VAT. Pola są dostępne w przypadku aktualnie wybranej ewidencji typu VAT.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Na dokumentach w Ewidencji dokumentów/Dokumenty dodano nową zakładkę: „Powiązane dokumenty”. Zakładka uaktywnia się na dokumentach, które są powiązane relacjami z innymi dokumentami (np. dowody wewnętrzne wygenerowane do dokumentów typu zakup, korekty dokumentów, dokumenty typu VAT marża). Zakładka prezentuje powiązanie pomiędzy dokumentami ewidencji, jak również dokumentami handlowymi (faktury, dokumenty magazynowe) w formie drzewa relacji, określając sposób ich powiązania (np. Źródłowy, Nadrzędny, Podrzędny, Ewidencja, Korekta).
 • Nota korygująca. Dodano funkcjonalność aktualizacji danych kontrahenta (nazwa, NIP, dane adresowe) na zatwierdzonych dokumentach ewidencji oraz ich dokumentach źródłowych (wprowadzonych w module handel) poprzez dokument Noty korygującej. Po zaktualizowaniu danych kontrahenta na kartotece kontrahenta należy wystawić Notę korygującą (na liście Noty korygujące w Ewidencji dokumentów), dodać dokumenty, dla których dane mają być zaktualizowane i włączyć parametr na nocie „Aktualizacja dokumentów wg aktualnych danych na kartotece kontrahenta”. Zatwierdzenie noty odsetkowej (przy włączonym parametrze) spowoduje aktualizację danych kontrahenta na dokumentach korygowanych: ewidencji (na zakładce Dane kontrahenta i płatności) oraz ich dokumentach źródłowych (Kontrahent i Odbiorca na fakturach).  Mechanizm aktualizuje dane kontrahenta dla dokumentów będących w ewidencji w stanie: Bufor, Wprowadzony, Predekretowany.
  Dzięki aktualizacji danych, w Rejestrze VAT uwzględnione zostają poprawiono dane kontrahentów, które następnie pobierane są do pliku JPK_VAT. Dodatkowe informacje znajdą Państwo Tutaj.
 • Nota korygująca. Na listach Not korygujących w Ewidencji Dokumentów ograniczono domyślne ustawianie się filtru „Okres” do bieżącego miesiąca. Dotychczas domyślnie filtr „Okres” miał wskazane: wszystko.
 • JPK. Dla pliku JPK_VAT wyliczanego jako suma plików z oddziałów (Źródło danych: Pliki JPK Oddziałowe) dodano informację podsumowującą w oknie „Opis” na zakładce „Ogólne” pliku. Informacja prezentuje standardowe dane dla rodzaju pliku JPK_VAT, tj. liczba wierszy sprzedaży, liczba wierszy zakupu, podatek należny, podatek naliczony.
 • JPK. Usprawniono czynność usuwania plików JPK. Podczas usuwania pliku poprzez czynność „Usuń” na liście Jednolite Pliki Kontrolne usuwany jest zarówno odnośnik w bazie, jak również xml JPK z dysku (wskazanego folderu zapisu), a w przypadku pliku przygotowanego do wysyłki, w trakcie przetwarzania lub przetworzonego również spakowany plik, plik meta danych oraz plik z danymi do wysyłki. Dodatkowo wprowadzono blokadę usuwania plików wysłanych do oficjalnej bramki Ministerstwa Finansów (plików o statusie JPK: „Przetwarzanie” oraz „Pobrano UPO”). Nowe funkcje mają na celu usprawnienie zarządzania wygenerowanymi plikami JPK, a także zabezpieczenie przed usunięciem plików wysłanych i przetworzonych przez oficjalny serwis Ministerstwa Finansów. Mechanizm działa w przypadku usuwania plików z poziomu bazy danych enova.
 • JPK. Wprowadzono możliwość utworzenia pliku JPK poprzez zaimportowanie zewnętrznego pliku (wygenerowanego z innego systemu), w którym poszczególne linie xml mają dodatkowy nagłówek: „tns”. Ponadto w programie dodano zabezpieczenie przed zaimportowaniem pliku, który ma niepoprawną strukturę. Próba zaimportowania błędnego pliku kończy się komunikatem w logu i plik nie zostaje wczytany.
 • JPK. Na wygenerowanym pliku JPK na zakładce UPO dodano nowe pole: Numer referencyjny. W polu prezentowany jest numer referencyjny dokumentu przesłanego do serwisu Ministerstwa Finansów, który pobierany jest w momencie wysyłki. Numer umożliwia sprawdzenie statusu przetworzenia wysłanego pliku w serwisie Ministerstwa Finansów.
 • JPK. Dla wygenerowanych plików JPK_VAT dodano możliwość eksportu danych do arkusza excel. Czynność: „Zestawienie dokumentów JPK_VAT” dostępna jest z poziomu wygenerowanego pliku JPK_VAT. Wykaz prezentuje pozycje z sekcji </SprzedazWiersz> oraz </ZakupWiersz> wchodzące w skład danego pliku JPK_VAT. Dane zawarte w arkuszu excel ułatwiają analizę pliku oraz porównanie go z rejestrem VAT oraz deklaracją VAT-7.
 • Obroty i salda. Dodano nową czynność przeliczania obrotów i sald wykorzystujący mechanizm Querry, który przyspieszył przeliczanie obrotów na kontach księgowych. Na poprzednich wersjach czynność przeliczania obrotów i sald oparta była na logice biznesowej. Zmiana spowodowała znaczną poprawę czasową w zakresie przeliczania obrotów w porównaniu do wcześniejszego mechanizmu.
 • Predekretacja. Zmieniono komunikat przy księgowaniu dokumentów w przypadku niepowiązania rozrachunków.
  Wcześniejszy komunikat brzmiał: „Nie zostały zaksięgowane wszystkie elementy księgowalne”
  W zależności od przyczyny komunikaty brzmią: -„Zobowiązanie/Należność … nie zostało powiązane z zapisem księgowym”
  -„Zapis księgowy na konto.. wymaga powiązania go z płatnością/zapłatą” -„Pozycja… schematu księgowego: Element ‚Zobowiązanie’/’Należność’… został już powiązany z zapisem księgowym” Jeżeli elementów niepowiązanych z zapisami księgowymi jest więcej – pojawi się komunikat informujący o ilości tych elementów, brzmiący:
  „Liczba pozostałych elementów niepowiązanych z zapisami księgowymi:…”
 • Schematy księgowe. W schematach księgowych w zaawansowanym trybie edycji dodano możliwość odwołania się do obrotów konta z innego okresu wg metody: Obroty(string filtrSymboluKonta, string symbolObrotu, string typObrotu, bool bufor, string okres, int zmianaOkresu ), gdzie:
  -zmianaOkresu < 0 – okres wstecz,
  -zmianaOkresu > 0 – okres wprzód.
  Nowa metoda umożliwia m.in przeksięgowania obrotów konta pomiędzy różnymi okresami obrachunkowymi, bez przeniesionego bilansu otwarcia na koncie.
 • Opis analityczny. Wprowadzono podpowiedzi intellisense w polu ‚Algorytmy rozszerzenia’ w konfiguracji na zakładkach:  -Ogólne/Opis Analityczny/Kwota dodatkowa,
  -Ogólne/OpisAnalityczny/Rozszerzenie.
 • Opis analityczny. Dodano możliwość importu dokumentów z wartością ujemną kwoty dodatkowej na opisie analitycznym dla dokumentów importowanych przy zainstalowanym dodatku Soneta.DMS. Nowa funkcja umożliwia import opisów analitycznych dla dokumentów korekt z ujemną wartością kwoty dodatkowej. Uwaga! Dodano warunek weryfikujący zgodność kierunku kwoty dodatkowej z kierunkiem wartości całego dokumentu. Tylko pozycje opisu analitycznego, na których kierunek kwoty dodatkowej zgodny jest z kierunkiem kwoty dokumentu zostaną zaimportowane.

Zmiana funkcjonalności

 • JPK. Zablokowano w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Jednolity Plik Kontrolny) definicje plików JPK_VAT oraz JPK_PKPIR w wersji pierwszej. Od 1.01.2017 obowiązują definicje plików w wersji 2: JPK_VAT(2) oraz JPK_PKPIR(2). Zablokowane definicje nie podpowiadają się na formatce generowaniu pliku.
 • JPK. Zmodyfikowano definicję pliku JPK_VAT(2) w zakresie pobierania dokumentów VAT ze stornującymi się elementami. Przed zmianą, dokument, który zawierał 2 elementy stornujące się do zera (podsumowanie VAT dokumentu równe 0), nie był pobierany do pliku JPK_VAT, a w Rejestrze wykazywany był z wartościami równymi 0. Po zmianie, dokument taki pobierany jest do pliku JPK_VAT, analogicznie jak do Rejestru, z wartością netto oraz wartością VAT równymi 0.
 • JPK. Dla funkcjonalności dodawania pliku JPK poprzez import pliku z zewnątrz dodano weryfikator nazwy importowanego pliku. Zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów nazwa pliku JPK powinna zawierać od 5 do 55 znaków i może składać się z małych i dużych liter [a-z, A-Z], cyfr [0-9] oraz znaków: kropka, myślnik. Podczas próby podpięcia pliku zewnętrznego z nazwą niespełniającą wymagań pojawia się komunikat błędu, który uniemożliwia utworzenia pliku JPK w bazie.
 • JPK. Dla rodzajów plików: JPK_VAT, JPK_WB, JPK_KR, JPK_EWP, JPK_PKPIR dodawanych do systemu poprzez import zewnętrznego pliku dodano informacje podsumowujące plik. Informacja pojawia się, tak jak w przypadku plików generowanych z systemu, w oknie Opis, na zakładce Ogólne utworzonego pliku. Dotychczas dla plików utworzonych w ten sposób pojawiała się tylko informacja: Plik zewnętrzny.
 • Deklaracja VAT-7. Zmieniono sposób wyliczania pozycji w sekcji D.2 deklaracji VAT-7 (dot. podatku naliczonego) w przypadku zastosowania współczynników (prewspółczynnika lub/i współczynnika struktury sprzedaży).
  Dotychczas wartość netto oraz VAT na deklaracji wyliczały się poprzez zsumowanie elementów VAT, a następnie przemnożenie sumy przez procent współczynników.   W nowej logice, najpierw elementy VAT są przemnażane przez współczynniki, a następnie sumowane.
  Dzięki zmianie, deklaracja VAT wylicza się wg tej samej logiki co dane w Rejestrze VAT oraz w pliku JPK_VAT. Niweluje to rozbieżności (różnice groszowe wynikające z zaokrągleń) pomiędzy deklaracją VAT a rejestrem VAT/plikiem JPK_VAT. Różnice widoczne były zazwyczaj u tych użytkowników, którzy generowali deklarację VAT bez zaokrągleń (np. deklarację cząstkową, oddziałową).
 • PIT-5. Zmieniono sposób generowania się płatności do korekty zaliczki PIT-5/PIT-5L. Jeżeli z korekty zaliczki wynika zmiana rozrachunku (dodatkowe zobowiązanie lub należność jako zwrot), to płatność do zaliczki generuje się na wskazany Urząd Skarbowy. Dotychczas korekta zaliczki generowała płatność wobec właściciela.
 • Złe długi VAT. Zmieniono mechanizm generowania elementów korekty z tytułu złych długów na załączniku VAT-ZD do deklaracji VAT-7. Skorygowane płatności (które w ramach rozliczenia kasowego VAT uzyskały status: KasoweZłeDługiKorekta) na deklaracji zostają zagregowane do jednego elementu korekty, w ramach dokumentu, którym zostały utworzone. Mechanizm agregowania płatności sprawdza czy podmiot, numer, data oraz termin płatności są zgodne na płatnościach i tworzy jeden zbiorczy element korekty na załączniku deklaracji. Mechanizm umożliwia skorygowanie całego dokumentu jako jednego elementu, jeżeli dokument posiada kilka płatności.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Dla dokumentów: PK, zakupu oraz sprzedaży dodano funkcjonalność przenoszenia centrum kosztów oraz kwoty dodatkowej na opisie analitycznym podczas wykonywania czynności kopiowania dokumentu.
 • Wydajność. Zoptymalizowano wczytywanie listy podpowiedzi dokumentów otwieranej z pola „Korekta do” na dokumencie ewidencji. W przypadku dużych baz i ustawionym sortowaniu na numerze dokumentu lista wczytywała się nieoptymalnie. Po optymalizacji czynność przebiega szybciej.
 • Schematy księgowe. Rozszerzono pola formularza pozycji schematu księgowego w sekcji: warunek księgowania, konto, opis. Większe pola ułatwiają wprowadzanie i odczytywanie danych w wyżej wymienionych polach.
 • Generowanie BO. Wprowadzono zmiany w obrębie kontroli bilansowania dekretów BO. Dotychczas przy zapisywaniu dekretu bilansu otwarcia pojawiał się komunikat ostrzegający o próbie zapisania niezbilansowanego dekretu. Był to komunikat analogiczny do komunikatu pojawiającego się przy zapisie niezbilansowanego dekretu dla pozostałych rodzajów dokumentów. Pomimo wystąpienia komunikatu dekret był zapisywany poprawnie. Zmiany zostały wprowadzone, aby umożliwić dokonywanie dekretów bilansu otwarcia, których  pozycje się nie bilansują, bez komunikatu ostrzegającego o niepoprawności zapisywanego dekretu.  Po zmianach przy zapisywaniu dekretu bilansu otwarcia nie pojawia się komunikat informujący o niezbilansowanym dekrecie.
 • Zapisy księgowe. Zmieniono sposób zapisywania informacji z dekretu – z bazy został usunięty numer zapisu księgowego. Przed zmianami każdy zapis z dekretu miał zapisywany w bazie swój indywidualny numer. Obecnie numer zapisu jest polem wyliczalnym i jest ustalany jako numer dekretu + LP. Pole numeru zapisu dostępne jest po dodaniu na listę z Organizatora listy pola „Numer”. Dzięki wprowadzonej zmianie poprawiono wydajność wykonywania czynności Renumeracji dekretów. Na bazach konwertowanych numer zapisu przechowywany w bazie zostanie usunięty.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja CIT-8. Dostosowano eDeklarację do CIT-8(24) do obowiązującej struktury xml CIT-8(24)_v2-0E pod kątem numeru REGON. Zgodnie ze schemą nr REGON nie jest wymagany.
  W związku z tym, pole REGON nie przenosi się na eDeklarację jeżeli nie ma uzupełnionego tego numeru w konfiguracji na zakładce dotyczącej danych o działalności.
  Wcześniej w takim przypadku przenosiła się pusta wartość i eDeklaracja nie była pozytywnie weryfikowana.
 • Deklaracja CIT-8. Dostosowano eDeklarację do deklaracji CIT-8(24) do obowiązującej struktury dokumentów xml CIT-8(24)_v2-0E opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Poprawka dotyczyła załącznika CIT-ST_A. Zgodnie ze schemą załącznik ten nie jest wymagany.
  Dotychczas w programie, w przypadku braku uzupełnionego formularza załącznika, do xml eDeklaracji przenosiło się puste pole Załączniki, co powodowało niezgodność ze wzorcem. Po poprawie brak uzupełnionego załącznika CIT-ST_A skutkuje brakiem wiersza Załączniki w xml eDeklaracji, dzięki czemu eDeklaracja zostaje poprawnie przetworzona.
 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono błąd pojawiający się podczas tworzenia kwartalnej deklaracji VAT-7K ze źródłem danych: Deklaracje w grupie baz (w ramach dodatku: Praca na Wielu Bazach Danych). Błąd pojawiał się podczas zapisywania już utworzonej i przeliczonej deklaracji i uniemożliwiał jej zapisanie. Po poprawie błąd nie występuje i możliwe jest utworzenie zbiorczej deklaracji VAT-7K na podstawie deklaracji z baz z grupy baz danych.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono błąd pojawiający się podczas renumeracji (czynność: Renumeruj) dokumentów typu Sprzedaż zbiorcza (SPZE) w Ewidencji dokumentów/Dokumenty. Po poprawce błąd już nie występuje i renumeracja przebiega pomyślnie.
 • Podzielniki. Poprawiono błąd pojawiający się podczas generowania opisów analitycznych na podstawie podzielnika, w przypadku, gdy opisy analityczne mają się tworzyć w różnych walutach. Błąd związany był z zastosowaniem wyjątku w kodzie. Po poprawie błąd już nie występuje.
 • Podzielniki. Poprawiono błąd pojawiający się na elementach podziałowych w podzielniku. Próba otwarcia dodanego elementu podziałowego kończyła się błędem z informacją o braku praw (bez względu na uprawnienia). Poprawa polegała na zablokowaniu możliwości otwierania elementów podzielnika. Współczynniki elementów podziałowych należy wprowadzać z poziomu listy Elementów podziałowych.
 • Zestawienia księgowe. Na definicji zestawień księgowych (Księgowość/Definicje zestawień księgowych) na zakładce Kolumny poprawiono wyświetlanie opisu informującego, co może zawierać pole tytuł. Wcześniej opis ten nie był wyświetlany w całości.

Wydruki

 • Deklaracja VAT-27. Poprawiono sposób przenoszenia danych podatnika na wydruk „Informacja VAT-27”. Podczas generowania wydruku dane podatnika wprowadzone ręcznie w rubryce „Dane podatnika” w Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe nie były przenoszone na wydruk do sekcji „Dane identyfikacyjne podatnika”. Obecnie na wydruk „Informacja VAT-27” przenoszone są dane z pieczątki, chyba że wprowadzone zostały dane podatnika w konfiguracji.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Zmiana funkcjonalności

 • Dokumenty środków trwałych. Usprawniono proces generowania amortyzacji i przeszacowania. Na nowoutworzonych dokumentach Amortyzacji i Przeszacowania dodano komunikat błędu „Czynność ‚Generuj…’ dostępna jest po zapisaniu dokumentu (Ctrl+S)”. Komunikat informuje o potrzebie wykonania zapisu dokumentu (Ctrl+S) przed wykonaniem czynności ‚Generuj…’. Po wykonaniu zapisu można już ustawić parametry generowania i wykonać właściwą operację.
 • Dokumenty środków trwałych. Na formularzu dokumentu Zmiany wartości środka trwałego (Księga inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych) usprawniono przeliczanie pól: „Zmiana” i „Korekta'” w zależności od ustawienia parametru „Kierunek”. Zmiana wartości parametru (Zmniejszenie wartości/Zwiększenie wartości) automatycznie przelicza wartości tych pól.

Wydruki

 • Ewidencja środków trwałych. Naprawiono czynność generowania się wydruku „Karta Środka Trwałego” z poziomu Księga Inwentarzowa/Zestawy Środków Trwałych na środku trwałym. Podczas wywołania raportu pokazywał się błąd informujący o braku typu w kontekście. Obecnie wydruk generuje się poprawnie.

Moduł: Serwis

Nowa funkcjonalność

 • Serwis. Na formularzu wypożyczenia i zlecenia serwisowego udostępniono funkcję stopera, analogicznie jak na zadaniach CRM. Funkcję uruchamia się za pomocą parametrów w konfiguracji definicji zlecenia serwisowego i wypożyczenia.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Proces. Dodano mechanizm umożliwiający wysyłanie powiadomień z procesów. Konfiguracja odbywa się poprzez wskazanie na konkretnym węźle procesu definicji powiadomienia oraz adresatów w TaskDefinition -> Workflow -> Powiadomienia.
 • Kreatory. Na kroku kreatora typu „Wybór kolejnego kroku” dodano pole umożliwiające wprowadzenie uwag do procesu. Pole jest również dostępne na formularzu zadania w zakładce „Obsługa procesu”.
 • Asystent. Umożliwiono edytowanie plików PDF z poziomu asystenta za pomocą czynności „Edytuj plik” z poziomu menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszki.

Zmiana funkcjonalności

 • Panel workflow. Poprawiono działanie pól WFWorkflowStage informujących o stanie przetwarzania dowolnej kartoteki przez proces. W przypadku złożonych filtrowań na listach pola mogły zwracać niewłaściwe wartości.

Poprawione funkcje

 • Kreatory. Ujednolicono uruchamianie i działanie kreatorów we wszystkich interfejsach.
 • Programowanie. W poszczególnych plikach usunięto następujące metody: – Inter.cs :
  * w interfejsie IRecalcWorkflowSupervisor usunięto void SetStopRecalcWorkflow(Task task, bool value); zamiast niej należy używać IDisposable StopRecalcWorkflow(Task task);
  –  RecalcWorkflowSupervisor.cs :
  * usunięta implementacja metody SetStopRecalcWorkflow pochodzącej z interfejsu IRecalcWorkflowSupervisor, zamiast tego należy używać StopRecalcWorkflow
  – Task.cs :
  * usunięto metodę public ICollection<TaskAction> GetVisibleActionMethods(Context context = null), zamiast niej użyć GetActionMethods(Context context = null)
  – WizardDefinitionCalculator.cs :
  * usunięcie metod:
  > public static void GetWizardData(Context cx, out Row row, out Task task)
  > public static Session SetValueOnEditInWorkflow(ref Context context, bool value)
  > public static Session SetValueOnEditInWorkflow(ref Context context, bool value, bool avoidSessionSave)
  – BasicDocDefs.cs :
  * usunięto metodę public static IEnumerable<NewRowAttribute> GetNewRowAttributes(ISessionable sessionable, DmsModule.BasicDocumentDefinitionRow definition) – należy użyć tej samej metody z większą ilością parametrów:           public static IEnumerable<NewRowAttribute> GetNewRowAttributes(ISessionable sessionable, DmsModule.BasicDocumentDefinitionRow definition, DmsModule.RegisterRow register)
  – EditInWorkflowWorker.cs:
  * cały worker został usunięty
  – WFWorkflowCloseWorker.cs:
  * usunięcie public WFWorkflowCloseWorker(Context context) – należy użyć wersji bezparametrowej tej motody
  * usunięcie public object CloseProcess(Login login) – należy użyć wersji bezparametrowej tej motody

Dodatki

 • Harmonogram zadań. W trybie konsoli dodano wyświetlanie załadowanych plików DLL z podziałem na grupy z których pochodzą oraz wskazaniem ścieżek.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Konfiguracja. Zmieniono sposób określania użytkownika pulpitu (pulpitów pracowniczych oraz pulpitu kontrahenta) posiadającego uprawnienia do zarządzania ustawieniami list, wydruków itp. Na formularzu pracownika (oraz osoby kontaktowej) na zakładce Dostęp WWW dodano pole Dostęp do funkcji konfiguracyjnych. Zaznaczenie tej opcji daje użytkownikowi możliwość zarządzania ustawieniami list i wydruków innych użytkowników pulpitu. Parametr zastąpił dotychczasowe rozwiązanie wykorzystujące nazwę użytkownika z końcówką .admin. Użytkownicy posiadający we wcześniejszych wersjach w nazwie końcówkę .admin, po konwersji będą mieć automatycznie zaznaczone pole dostępu do funkcji konfiguracyjnych.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono działanie pól typu tekst sformatowany (np. Notatki na zakładce Asystent). Przed zmianą aby wstawić kursor i móc pisać w takim polu należało kliknąć u samej góry pola w jego pierwszy hipotetyczny wiersz – bez względu na rozmiar pola. Po zmianie kliknięcie w obrębie pola ustawia kursor pierwszym górnym wierszu pola.
 • Technologia. Zaktualizowano biblioteki NewtonJson do wersji 10

Poprawione funkcje

 • Konfiguracja. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie ustawień listy: Kadry Płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności
 • Struktury. Poprawiono błąd w enova365. Jeżeli w systemie były zdefiniowane i widoczne w drzewie struktury, to przy próbie wejścia na folder Struktury występował błąd uniemożliwiający otwarcie tego folderu.
 • Konfiguracja. W Pulpicie Kontrahenta poprawiono błąd uniemożliwiający ukrycie standardowego wydruku.
 • Kreatory. Poprawiono błąd występujący przy przechodzeniu między zakładkami kreatora. Jeżeli w kreatorze kursor ustawiony został w polu tekstowym wielolinijkowym (tzw. pole memo) a następnie kliknięto przycisk Następny, występował błąd uniemożliwiający pracę. Błąd występował podczas pracy z wykorzystaniem przeglądarki Internet Explorer.
 • Konfiguracja. Poprawiono błąd uniemożliwiający wczytanie rozszerzenia (dodatku dll) do bazy danych przez Panel administracyjny bazy (błąd Plik nieznaleziony podczas wczytywania dodatku)
 • Wydruki. Poprawiono błąd występujący przy określaniu parametrów niektórych wydruków. Przykładowo na wydruku Karty wynagrodzeń przy zaznaczaniu opcji Tylko zaznaczone pojawiał się błąd o niepoprawnej wartości.
 • Kreatory. Poprawiono błąd skalowania rysunków na krokach kreatora. Jeżeli na kroku kreatora typu „Załącznik” dodano obrazek o małej wysokości i dużej szerokości (prostokąt) to na podglądzie grafika nie była przeskalowana proporcjonalnie, ale zostawała dopasowana do rozmiarów zewnętrznego poglądu.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono wyświetlanie kartotek towarowych o bardzo długich nazwach.
 • Filtry na listach. Dodano możliwość filtrowania pozycji na listach wg kolumn typu warunek (check-box) przez dodatkowy wiersz filtrujący. W tym wypadku należy w dodatkowym wierszu wpisać wartość 1 (odpowiada wartości Tak, czyli zaznaczonemu polu) lub 0 (odpowiada wartości Nie, czyli niezaznaczonemu polu).
 • Listy podpowiedzi. Poprawiono błąd w działaniu rozwijalnych (drop-down) listy podpowiedzi na polach formularzy. Poprawiono błąd występujący w przypadku kiedy lista miała więcej niż 50 możliwości wyboru. Błąd polegał na tym, że takim wypadku nie wyświetlał się element ”…”.
 • Zaznaczanie na listach. Poprawiono błąd zaznaczania pozycji na liście występujący w następującym scenariuszu: Na liście Pulpit Kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Plan pracy zaznaczono kilku pracowników, po czym zmienione zostały wartości w polach: Okres i Czas. Następnie dolnym suwakiem przesunięto ekran tak, żeby widoczny był przycisk Wstaw serię. W tym momencie zaznaczony na liście pozostawał tylko jeden pracownik.

Dodatki

 • enova365 Koszty projektów . Umożliwiono generowania wydruków:
  -lista płac – podział kosztów – szczegółowy;
  -lista płac – podział kosztów;
  -lista płac – czas przepracowany – szczegółowy;
  -lista płac – czas przepracowany.
  Na wersji przeglądarkowej przy próbie przygotowania wydruków pojawiał się komunikat o treści „Niepoprawna operacja. Błąd przygotowywania raportu: Błąd kompilacji”.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Przedstawiciel Handlowy. Poprawiono obsługę praw do definicji dokumentów dla licencji Przedstawiciel handlowy. Dotychczas ograniczenia w dostępie do dokumentów wynikały jedynie z charakteru licencji, a dodatkowe ograniczenia wynikające ze szczegółowych praw operatora nie były uwzględniane.
 • Produkcja. W wersji HTML (przeglądarkowej) w module Produkcja udostępniono Bilans surowców.

Wydruki

 • Raporty. Poprawiono działanie niektórych wydruków dostępnych z listy faktur sprzedaży. Dotychczas pewne wydruki nie tworzyły się w interfejsie HTML.

Moduł: Kadry Płace

Dodatki

 • enova365 Czas pracy. Umożliwiono przygotowanie wydruku „Regitech” w interfejsie przeglądarkowym. Próba wywołania wskazanego wydruku kończyła się komunikatem o treści „Niepoprawna operacja. Błąd przygotowywania raportu: Błąd kompilacji”.

Moduł: Pulpity HR

Zmiana funkcjonalności

 • Wnioski urlopowe. Zmieniono mechanizm wysyłania powiadomień w ramach obsługi funkcjonalności wniosków urlopowych. Na definicji standardowych dokumentów dodatkowych (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe) dodano pod przyciskiem „Ustawienia” parametry „Wyślij mail”, „Wyślij powiadomienie”, „Zakończ proces” z opcjami do wyboru Tak/Nie. Wskazane parametry przyjmują domyślnie opcje „Tak” czyli w obiegu wniosków urlopowych zostanie wysłany mail oraz powiadomienie. Natomiast proces zakończy się automatycznie co oznacza, że po zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku przez kierownika na pulpicie pracownika zostanie wygenerowane powiadomienie (bez zakładki „Obsługa procesu”) z informacją o akceptacji lub odrzuceniu wniosku, które może zostać zakończone czynnością lub przyciskiem „Nie przypominaj”.
  Rozbudowie o opisane wyżej parametry pod przyciskiem „Ustawienia” uległy następujące dokumenty dodatkowe:
  -Wniosek delegacja,
  -Wniosek o opiekę (dni),
  -Wniosek o opiekę (godz),
  -Wniosek urlop okolicznościowy,
  -Wniosek urlop wypoczynkowy.
  Każdorazowa zmiana parametrów na dokumencie dodatkowym pod przyciskiem „Ustawienia” wymaga w pierwszej kolejności zapisania ustawień dla Wszystkich Operatorów. W następnym kroku należy na formularzu „Zapisz ustawienia definicji” dokumentu dodatkowego zaznaczyć parametr „Ustawienia pozostałych operatorów/ról”: Tak i zapisać ustawienia definicji dla Wszystkich użytkowników pulpitu.
  Uwaga! Nowy mechanizm wysyłania powiadomień nad czyta wyłącznie standardowe definicje dokumentów dodatkowych. Oznacza to, że jeżeli została skopiowana definicja dokumentu dodatkowego w wersji wcześniejszej niż 12.3 to na kopii tej definicji nie będą dostępne parametry pod przyciskiem „Ustawienia”. Aby skorzystać z wprowadzonej funkcjonalności należy wówczas skopiować standardową definicje dokumentu dodatkowego w wersji 12.3 i dostosować ją do potrzeb Klienta.
 • Pulpit kierownika, Pulpit pracownika. Ukryto na formularzu nieobecności dla nieobecności ZUS sekcję „Nieobecność krótsza niż jeden dzień” (Pulpit kierownika, Pulpit pracownika/Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności).

Poprawione funkcje

 • Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności. Poprawiono wykazywanie pracowników w filtrze „Pracownik” na Pulpicie Kierownika w części „Czas pracy i nieobecności” na zakładkach „Czas pracy”, „Norma czasu pracy”, „Statystyka czasu pracy” oraz „Zestawienia czasu pracy”. W przypadku gdy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpit HR w parametrze „Widoczne dane kierownika w pulpicie kierownika” była wybrana opcja „Nie” a na kartotece pracownika, który jest wskazany jako kierownik na zakładce „Dostęp WWW” parametr „Dostęp do danych podwładnych niższego poziomu” został ustawiony „Tak” wówczas po zalogowaniu się pracownika na Pulpit Kierownika w filtrze „Pracownik” byli widoczni wszyscy pracownicy przypięci do struktury organizacyjnej. Poprawiono aby w opisanym wyżej przypadku na Pulpicie Kierownika w wskazanym filtrze byli uwzględniani wyłącznie pracownicy będący podwładnymi danego Kierownika według struktury organizacyjnej.
 • Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy. Poprawiono wykazywanie pracowników na zestawieniach czasu pracy dostępnych w Pulpicie Kierownika/Czas pracy i nieobecności w przypadku gdy kierownik nie miał w strukturze organizacyjnej podpiętego ani jednego pracownika. W takiej sytuacji na zestawieniach czasu pracy pokazywali się wszyscy zatrudnieni pracownicy. Obecnie w przedstawionym przypadku będzie pojawiał się komunikat o treści: „Brak podwładnych pracowników” uniemożliwiający otworzenie zestawienia czasu pracy.

Dodatki

 • enova365 Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika. W ramach dodatku „enova365 Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” dodano w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje gałąź Dodatki/enova Pulpit Pracownika i Kierownika z zakładką „Ogólne”, na której umieszczono następujące parametry:
  1. Edycja normy i  czasu pracy w pulpicie Pracownika z opcjami do wyboru Tak/Nie.
  – Tak: w pulpicie Pracownika na zakładce „Czas pracy i nieobecności” w gałęzi „Czas pracy i Norma czasu pracy” będzie włączona możliwość edycji danych;
  – Nie: w pulpicie Pracownika na zakładce „Czas pracy i nieobecności” w gałęzi „Czas pracy i Norma czasu pracy” nie będzie włączona edycja danych.
  2. Dostęp do danych płacowych podległych pracowników w pulpicie Kierownika (np. poprzez wydruki, cechy, dokumenty dodatkowe) z opcjami do wyboru Tak/Nie.
  – Tak: w pulpicie Kierownika będzie można uzyskać dostęp do danych płacowych podległych pracowników,
  – Nie: w pulpicie Kierownika nie będzie można uzyskać dostępu do danych płacowych podległych pracowników.

Moduł: Pulpit Kontrahenta

Poprawione funkcje

 • Logowanie. Poprawiono błąd występujący w Pulpicie Kontrahenta. Jeżeli użytkownik pulpitu posiadał ustawiony język angielski i w Panelu użytkownika był widoczny wykres ze strukturą należności, to przy próbie logowania występował błąd.
 • Wydruki. Poprawiono błąd wydruku dokumentu, którego płatność została rozliczona. Dotychczas operator pulpitu kontrahenta generujący wydruk faktury sprzedaży otrzymywał komunikat o braku praw do wpłaty.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Workflow w Pulpitach. Ujednolicono zachowanie zakładki „Obsługa procesu” zarówno w enova365 jak i w wersji przeglądarkowej (Pulpity Workflow). Zakładka pojawia się na takich samych zasadach jak kreatory – warunki wynikające z licencji. Do tej pory zakładka „Obsługa procesu” mogła być nadmiarowo wyświetlana w wersji przeglądarkowej (Pulpity).

Interfejs komórkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Komunikacja z kontrahentem. W aplikacji na telefony komórkowe dla formularza kontrahenta i osoby kontaktowej dodano zakładkę Dane kontaktowe, na której znajdują się dane kontaktowe zawarte na tych formularzach. Zakładka umożliwia: wysłanie smsa, nawiązanie połączenia telefonicznego, nawiązanie połączenia Skype, wysłanie maila wykorzystując zgromadzone na niej dane.
 • Załączniki. W aplikacji na telefony komórkowe z systemem Android dodano możliwość dodawania załączników do asystenta na formularzach.

Poprawione funkcje

 • Interfejs. Poprawiono wyświetlanie szczegółów wiersza listy na bocznym wysuwanym panelu (slide panel). W przypadku dużej liczby szczegółów, na niektórych wersjach systemu Android, informacje na bocznym panelu nachodziły na siebie.
 • Filtrowanie danych na listach. W Aplikacji Android poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie standardowego filtra zdefiniowanego na liście.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Dane kontaktowe. W aplikacji na telefony komórkowe dodano formularz „Dane kontaktowe” zawierający następujące informacje na temat pracownika
  Nazwisko i imię, Ulica, Miejscowość, Telefon, Telefon komórkowy, Skype, Adres e-mail.
  Jeżeli na kartotece pracownika są uzupełnione poszczególne parametry (kartoteka pracownika/Kadry/Ogóle i Adresy) wówczas adekwatne informacje są przenoszone na formularz „Dane kontaktowe”. Przy każdym z parametrów udostępniono ikony umożliwiające bezpośrednie połączenie telefoniczne z pracownikiem lub wysłanie pracownikowi informacji tekstowej.
  Kierownik za pomocą tej funkcjonalności po otworzeniu formularza kontaktowego swojego pracownika ma możliwość wybierając odpowiednią ikonę bezpośrednio nawiązać połączenie telefoniczne z pracownikiem.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Formularze. Rozwiązano problem z dodaniem nowej zakładki formularza Środka Trwałego z poziomu aplikacji.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. Poprawiono działanie obsługi praw do wiadomości email. Od wersji 12.3 indywidualne prawa do wiadomości email obsługują również uprawnienia wersji Platynowej.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Planowane listy płac. Wprowadzono w ramach wersji platynowej funkcjonalność planowanych list płac:
  -w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace została dodana zakładka „Planowane listy płac” z możliwością stworzenia planowanej listy płac;
  -w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Ogólne” wprowadzono parametr „Rodzaj naliczania” z opcjami do wyboru „Wszystkie”, „Tylko rzeczywiste”, „Tylko planowane”;
  -na liście Pracowników w Kadrach w czynnościach dodano czynność „Nalicz planowane listy płac…”;
  -w ramach modułu Płace dodano dodatkową listę „Planowane listy płac”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kartoteka pracownika/Kadry-pozostałe. W wersji platynowej na kartotece pracownika w części Kadry – pozostałe dodano nową zakładkę „Dane kontaktowe”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kadry i płace/Oceny. Na liście Kadry i płace/Oceny/Oceny dodano filtry:
  -Etap: z możliwością wyboru etapu oceny pracownika. Do wyboru z listy rozwijalnej są następujące etapy oceny: Przygotowywana, Przygotowana, Zrealizowana, Zatwierdzona, Anulowana, Wszystkie;
  -Okres: możliwość wskazania okresu z jakiego zostaną filtrowane dane.
  Dodatkowo na liście Kadry i płace/Oceny/Arkusze ocen dodano filtry:
  -Definicja: możliwość filtrowania listy po definicji oceny;
  -Etap: możliwość wyboru etapu oceny pracownika. Do wyboru z listy rozwijalnej są następujące etapy oceny: Przygotowywana, Przygotowana, Zrealizowana, Zatwierdzona, Anulowana, Wszystkie;
  -Okres: możliwość wskazania okresu z jakiego zostaną filtrowane dane;
  -Etap arkusza: możliwość wyboru etapu arkusza. Do wyboru z listy rozwijalnej są następujące etapy arkusza: Przygotowywany, Wypełniany, Niezaakceptowany, Do akceptacji, Wypełniony, Zatwierdzony, Anulowany, Oczekujący, Wszystkie, Aktywne, Przetwarzane.
 • Oceny pracownicze. Proces przeprowadzania ocen pracowniczych został przebudowany i wzbogacony o standardowe mechanizmy Workflow.
  Zostały dodane standardowe ścieżki obiegu procesów (definicje przepływów) „Ocena” i „Arkusz oceny”.
  Uwaga! W przypadku korzystania ze starych mechanizmów przeprowadzania ocen, przed wgraniem wersji 12.3 należy zakończyć wszystkie oceny.

Zmiana funkcjonalności

 • Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Struktury organizacyjne. Poprawiono działanie filtru „Element” znajdującego się na liście Ewidencje/Struktury organizacyjne. W filtrze podpowiadany był najwyższy element ze struktury organizacyjnej (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne, zakładka: Elementy) a powinny być wyświetlone wszystkie elementy struktury organizacyjnej.

Poprawione funkcje

 • Definicje elementów ocen. Dodano weryfikator podczas zakładania w konfiguracji definicji elementów oceny (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Oceny/Definicje elementów ocen, zakładka: Ogólne, parametr: Nazwa) o treści „Nazwa … cechy nie może zawierać znaku kropki lub dwukropka”. Parametr „Nazwa wyświetlana” może zawierać znaki specjalne.
 • Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty. Umożliwiono na liście Kadry i płace/Płace/Elementy wypłaty przefiltrowanie danych po „Definicji elementu”: Spłata pożyczki PKZP w przypadku gdy operator:
  -ma prawo do listy płac, na której naliczana jest spłata pożyczki, a nie ma prawa do funduszu pożyczkowego;
  -ma prawo do funduszu pożyczkowego, a nie ma prawa do listy płac, na której naliczana jest spłata pożyczki.
  Tylko w przypadku gdy operator nie będzie miał prawa ani do listy płac ani do funduszu pożyczkowego pojawi się komunikat o treści:
  Brak praw dostępu do danych.
  Uwaga! Lista Płace/Elementy wypłaty jest dostępna w wersji platynowej programu oraz dla wersji złotej programu jeżeli dodatkowo są Analizy wielowymiarowe lub BI.

Wydruki

 • Zestawienia GUS. Dla firm wielooddziałowych umożliwiono przygotowanie wydruków GUS z podziałem na oddziały co oznacza, że dla każdego oddziału generowana jest oddzielna strona wydruku z zestawieniem danych dla danego oddziału. W nagłówku wydruku jest informacja jakiego oddziału dotyczy zestawienie. Zmiana dotyczy wydruków dostępnych na liście pracowników w Kadrach pod drukarką w sekcji GUS:
  -Zestawienie DG-1,
  -Zestawienie Z-02,
  -Zestawienie Z-03,
  -Zestawienie Z-05.
  Uwaga! Zmiany zostały wprowadzone również do wydruku zestawienia GUS Z-12.

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

 • JPK. W wieloodziałowości rozszerzonej usprawniono mechanizm generowania zbiorczych plików JPK dla wszystkich oddziałów oraz pododdziałów. Dotychczas zbiorczy plik JPK w centrali tworzył się poprzez scalenie plików JPK z pododdziałów i wymagało to wskazania na formatce generowania plików oddziału nadrzędnego (scalającego). Wprowadzono możliwość generowania plików JPK zbiorczego dla wszystkich oddziałów, które pobierają dane z Rejestru VAT, a nie z plików pododdziałów. Aby taki plik uzyskać, na formatce generowania pliku sekcję: Oddziały/Pododdziały należy pozostawić pustą. Funkcjonalność dotyczy plików: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i sprawdza się przede wszystkim, gdy w systemie mamy równoległe oddziały (które nie mają nadrzędnego oddziału), dla których należy utworzyć jeden wspólny plik JPK.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Proces. Dodano okno z historią procesu dostępne na każdym obiekcie który uczestniczy w procesie. Okno uruchamiane z menu Widok/Historia obiekcie. Okno zawiera listę zadań pochodzących z danego procesu. Na liście dostępne są takie kolumny jak: Nazwa, Wykonujący (operator/rola/TaskUser), Opis, Data rozpoczęcia zadania, Data zakończenia zadania.
 • Panel workflow. Umożliwiono masowe zamykanie procesów poprzez zaznaczenie wielu i użycie czynności „Zamknij zaznaczone procesy”. Czynność jest dostępna dla operatora, który może korzystać z funkcji projektowych (Narzędzia/Opcje/Operatorzy/<operator>/Systemowe/Funkcje projektowe).
 • Edytor procesu. Dodano do tranzycji dwie metody: Check oraz Action. Metoda Check jest wywoływana po metodzie IsRelised. Można w niej wprowadzić wszelkie warunki, który muszą być spełnione aby tranzycja mogła przejść dalej – jest to forma uporządkowania algorytmów na tranzycji. Natomiast metoda Action jest wykorzystywana do obsługi komunikacji.
 • Definicja procesu. Dodano na zadaniu pole wyliczane tylko do odczytu które wyświetla historię zadań w obrębie danego procesu. Dodatkowo umieszczono pole umożliwiające dopisywanie własnych uwag/informacji, które trafiają zarówno do wcześniej wspomnianego pola jak i konkretnego opisu zadania (pole Description). Pola są widoczne na zakładce „Obsługa procesu” oraz na ostatnim kroku kreatora (jeśli tranzycja wychodząca z zadania jest typu wybór operatora).

Zmiana funkcjonalności

 • Definicja procesu. Zoptymalizowano pod względem wydajności wyszukiwania, metody SearchTasks() klasy WFWorkflow.
 • Kreatory. Okno kreatora w nagłówku przyjmuje dodatkowo nazwę przetwarzanego procesu.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

Ładowanie