enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 14.5.3

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 14.5.3 (14.5.6822) 06.09.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Handel
 2. Moduł: Kadry Płace
 3. Moduł: Księgowość
 4. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Pulpity HR

Interfejs komórkowy

 1. Moduł: Mobilne

enova365 standard

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Dokumenty handlowe. Poprawiono kopiowanie dokumentu. Dotychczas nie można było tego wykonać, gdy operator miał tylko prawo do odczytu magazynu na dokumencie źródłowym (kopiowanym).
 • Płatności. Poprawiono obsługę kwoty VAT na płatnościach dokumentów handlowych. Uwzględniono przypadek, gdy dokument ma zerową wartość (nie ma płatności), ale niezerowy VAT (np. korekta stawki VAT faktury zaliczkowej). Dotychczas w takim przypadku nie można było zatwierdzić dokumentu.

Wydruki

 • Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie nagłówka dokumentu handlowego dla wydruków repx. Dotychczas nie można było wykonać wydruku faktury sprzedaży w przypadku, gdy kontrahent był unijny i nie miał przypisanego żadnego rachunku bankowego.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zajęcie komornicze/Zajęcie alimentacyjne. Zaktualizowano obowiązujące od 01 lipca 2018 roku kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego) w wyniku wprowadzenia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego dla należności niealimentacyjnych wynosi 825 zł a dla należności alimentacyjnych wynosi 500 zł.
 • Podstawa chorobowego. W wyniku sprzecznych interpretacji otrzymywanych z lokalnych oddziałów ZUS w kwestii sposobu uwzględniania w podstawie chorobowej miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (urlopie wypoczynkowym dodatkowym, urlopie okolicznościowym, urlopie opiekuńczym czyli nieobecnościach usprawiedliwionych płatnych) i zwolnieniu ZUS/urlopie bezpłatnym (zwolnienia, które powodują konieczność uzupełnienia wynagrodzenia do podstawy chorobowej) w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne został dodany parametr „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca, w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcję TAK co oznacza, że w opisanym wyżej przypadku jeżeli urlopy liczone są z elementów stałych i zmiennych i w takim miesiącu nie zostanie wypłacony dodatek dopełniany do podstawy chorobowej wynagrodzenie za urlop będzie wliczane do podstawy chorobowej wyłącznie z uwzględnieniem elementów stałych czyli z wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego (pominięte zostanie wynagrodzenie za urlop liczone z elementów zmiennych). Ustawienie w parametrze opcji NIE spowoduje w powyżej opisanym przypadku uwzględnienie w podstawie chorobowego wynagrodzenia za urlop faktycznie wypłaconego czyli z uwzględnieniem składników zmiennych.

Poprawione funkcje

 • Limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy  w przypadku gdy dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy została uzupełniona zakładka Kadry/Wykształcenie. W wskazanej sytuacji limit urlopu wypoczynkowego był naliczany całościowo do okresu zatrudnienia a nie w rozbiciu na miesiące (1,66 dnia za każdy przepracowany miesiąc).

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja VAT-7. Dostosowano schemy eDeklaracji do deklaracji: VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) do struktur dokumentów xml opublikowanych przez Ministerstwo Finansów:
  -dla VAT-7(18): schema (VAT-7(18)_v1-1E), z dnia 27.08.2018r.,
  -dla VAT-7K(12): schema (VAT-7K(12)_v1-2E), z dnia 28.08.2018r.
  Wysyłka eDeklaracji dla ww deklaracji w wersjach poprzednich powodowała błąd: „401 Dokument niezgodny ze schematem xsd”.
  Po zmianie błąd nie występuje.

Poprawione funkcje

 • eDeklaracja VAT-7. Poprawiono schemę eDeklaracji do deklaracji VAT-7(18). Podczas generowania eDeklaracji następowało błędne przeniesienie danych z deklaracji VAT-7(18) – zaznaczenie pola 69 skutkowało przeniesieniem do eDeklaracji informacji o zaznaczeniu zarówno pola 69 jak i 67. W przypadku podatników ubiegających się o zwrot podatku, którzy na formularzu deklaracji VAT-7(18) zaznaczyli pole 69 – Wniosek o zwrot podatku i przesłali eDeklaracje na bramkę Ministerstwa Finansów, konieczne jest wygenerowanie korekty deklaracji VAT-7 oraz ponowne jej przesłanie. Obecnie błąd nie występuje, a zaznaczenie pola 69 nie przenosi do eDeklaracji informacji o jednoczesnym zaznaczeniu pola 67.

Moduł: Workflow

Zmiana funkcjonalności

 • Struktury organizacyjne. Włączono kopiowanie wartości cech tabel Element Struktury Organizacyjnej oraz Powiązanie Struktury Organizacyjnej  w przypadku operacji kopiowania lub przenoszenia Elementów struktury organizacyjnej.

Poprawione funkcje

 • OCR. Poprawiono problem z wywołaniem funkcji Transformacja wywoływanej w trakcie przetwarzania dokumentów OCR. Podczas pracy mógł pojawić się komunikat błędu.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Interfejs użytkownika. Poprawiono błąd zaznaczania rekordów na pogrupowanych listach.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono działanie pół wyboru z długimi listami podpowiedzi w pulpitach pracowniczych.
 • Wydruki. Poprawiono błąd drukowania raportów na pogrupowanych listach.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono działanie przycisku „…” na listach podpowiedzi na pozycjach dokumentów handlowych.
 • Wydruki. Poprawiono błąd drukowania raportów powiązanych.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono błąd występujący kiedy na pogrupowanej liście zostało dodatkowo włączone sumowanie kolumny wg pola wyliczalnego.
 • Konfiguracja. Poprawiono problem z wygenerowaniem hasła jednorazowego dostępu do pulpitów pracowniczych jeżeli w asystencie ustawiony jest parametr „Wysyłaj maile z kont operatorów”.

Moduł: Pulpity HR

Poprawione funkcje

 • Pulpit kierownika, Pulpit pracownika/Czas pracy. Poprawiono wyświetlanie zakładki Czas pracy i nieobecności/Czas pracy w Pulpicie Kierownika oraz Pulpicie Pracownika. Dla pracownika rozliczanego według zestawień czasu pracy przy próbie wejścia na wskazaną zakładkę pojawiał się komunikat w logu o treści: „Dodanie lub odjęcie wartości daje w wyniku element DateTime, którego nie można zaprezentować. Nazwa parametru: value”.

Interfejs komórkowy

Moduł: Mobilne

Poprawione funkcje

  • Interfejs użytkownika. W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych poprawiono wyszukiwanie kontrahentów na formularzach dokumentów handlowych z włączonym mechanizmem szybkiej sprzedaży.

 

Ulotka – opis zmian:
do wersji 14.5.2 (14.5.6772) 18.07.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Interfejs komórkowy

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Czynności. Rozwiązano problem występujący w wersji enova365 14.5 oraz 14.5.1  objawiający się komunikatem błędu zawierającym informacje o RowProxy. Problem występował niedeterministycznie podczas specjalnych operacji związanych z kopiowaniem, łączeniem obiektów w systemie.
 • Skanowanie. Naprawiono błąd uniemożliwiający skanowanie dokumentów. Błąd występował w wersjach 14.5 i 14.5.1.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Kartoteki towarowe. Poprawiono następujący błąd dotyczący kart towaru i kompletacji: Jeśli operator skopiuje produkt ze składnikami kompletu, to w składnikach produktu źródłowego nastąpi zamiana jednostek miary na jednostkę produktu. Utworzenie dokumentu kompletacji na produkt powstały w wyniku kopiowania kartoteki spowoduje, że w dokumencie KPLP (przyjęcia) znajdą się oba produkty, czyli właściwy oraz ten, który był kopiowany. Obecnie kopiowanie kartoteki produktu nie powoduje powyższych błędów.

Moduł: Kadry Płace

Poprawione funkcje

 • Kalendarz/Zestawienia czasu pracy/Dopłaty do nadgodzin . Poprawiono wyliczanie liczby dopłat do nadgodzin na wypłacie pracownika rozliczanego zestawieniami czasu pracy w przypadku gdy pracownik na pierwszy dzień miesiąca miał wprowadzoną nieobecność oraz w tym miesiącu dodatkowo wypracował nadgodziny. W wskazanym przypadku dopłaty do nadgodzin nie były naliczane do wysokości normy dobowej pracownika.
  Przykład.
  Pracownik rozliczany zestawieniami czasu pracy ma przypięty kalendarz Standard. W dniu 01.06.2018 roku ma wprowadzoną nieobecność urlop wypoczynkowy i dodatkowo w tym miesiącu wypracował 10 nadgodzin 50%. Na wypłacie pracownika w wersji 14.5 były naliczane 2 dopłaty do nadgodzin 50% a powinno być naliczone 10 dopłat do nadgodziny 50% (zgodnie z liczbą nadgodzin zaewidencjonowanych na zestawieniu czasu pracy).
 • Korekta nieobecności. Poprawiono naliczenie korekty nieobecności z kodami wyrównania RSA w przypadku dopłaty do wcześniej wypłaconego wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, w wyniku zmiany przyczyny nieobecności: zwolnienie lekarskie na wypadek w drodze do lub z pracy (100%). Poprawa naliczeń dotyczy sytuacji, gdy w jednym miesiącu na wypłacie jest naliczone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. W omawianym przypadku w efekcie naliczenia korekty w miesiącu bieżącym powinny zostać naliczone dopłaty do wcześniej wypłaconych świadczeń, które w deklaracji ZUS DRA na załączniku ZUS RSA zostaną wykazane z kodem 335 dla wynagrodzenia chorobowego i 317 dla zasiłku chorobowego. W wskazanej sytuacji w wersji 14.5 wynagrodzenie chorobowe było automatycznie korygowane z 80% na 100% w wypłacie naliczanej z miesiącem ZUS zgodnym z wypłatą pierwotnie rozliczającą nieobecność co skutkowało brakiem naliczenia dopłaty do tego świadczenia w miesiącu bieżącym. W związku z takim naliczeniem korekty, również w deklaracji ZUS DRA nie był generowany załącznik ZUS RSA z kodem wyrównania 335 dla wynagrodzenia chorobowego.

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

 • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono sposób wyliczania Kwoty VAT na zapłacie (i operacji bankowej)  w raporcie wyciągu bankowego (Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty) na podstawie opisu operacji bankowej (tytułu). Dotychczas Kwota VAT wyliczała się i zapisywała na zapłacie bezpośrednio z opisu operacji (część /VAT/). Po zmianie Kwota VAT pobierana jest z opisu operacji lub z kwoty operacji (jeżeli wartość Kwoty VAT jest większa od wartości Kwoty na operacji bankowej). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy podmiot dokonuje zapłaty o typie MPP (split payment), a na rachunku VAT jest niewystarczająca ilość środków na pokrycie wartości VAT z faktury.
 • Przelewy/Prawa. Poprawiono błąd występujący podczas generowania przelewów do płatności przez operatorów, którzy mają prawo do odczytu do dokumentów, z których te płatności wynikają. Błąd: „Brak prawa do zapisu danych” uniemożliwiał utworzenie przelewu i był wynikiem wprowadzonych w systemie zmian związanych z mechanizmem płatności podzielonej.
  Konfiguracja praw mogła wystąpić gł. w bazach z wieloma operatorami o zróżnicowanych prawach.
  Przykładowe scenariusze wystąpienia błędu:
  – operator z licencją na księgowość generuje przelewy dla płatności wynikających z faktur handlowych oraz list płac,
  – operator generuje przelewy do dokumentów ewidencji, dla których ma prawo tylko do odczytu.
  Po zmianach błąd nie występuje i można wygenerować przelew dla płatności, dla których jest prawo do odczytu.
 • Prawa. Poprawiono błąd występujący podczas logowania do bazy danych przez operatora o specyficznych ustawieniach praw w zakresie Płatności. Błąd, który pojawiał się w logach bazy:
  „Problem podczas wczytywania praw dostępu: Nieznaleziony typ: Soneta.Kasa.PlatnoscCore,Soneta.Kasa”
  Komunikat wynika ze zmiany wprowadzonej w wersji 14.5., polegającej na przeniesieniu na roli błędnie pojawiających się uprawnień w węźle Inne/Płatność do poprawnego węzła Kasa/Płatność. W większości przypadków błąd nie miał skutku funkcjonalnego, lecz każdorazowo podczas logowania do bazy pojawiał się w logach jako błąd.
  W aktualnej wersji błąd w logach bazy się już nie pojawia.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Zmiana funkcjonalności

 • Analizy baz danych. Dla czynności wykonywanych z poziomu listy: Analizy baz danych: „Zbiorcze dodawanie/VAT-7” oraz „Dodaj do bazy/VAT-7” zaktualizowano wersję formularza deklaracji VAT-7, dodawanej podczas czynności do wersji 18.
  Dotychczasowa wersja deklaracji VAT-7(17) obowiązuje do końca czerwca 2018r. Deklaracja VAT-7(18) obowiązuje od 1 lipca 2018r.
  W efekcie zmian, podczas dodawania deklaracji z poziomu Analiz baz danych dodawana jest aktualna wersja deklaracji.

Moduł: Wydajność

Zmiana funkcjonalności

 • Wydajność. Wprowadzono zmiany poprawiające wydajność systemu w przypadku podłączania do dokumentu ewidencji innego dokumentu przez pole „Korekta do”. Zmiany przyspieszają otwieranie oraz filtrowanie w oknie z dokumentami do wyboru.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Listy. Poprawiono sortowanie na listach wykorzystujących grupowanie zapisów. W wersji 14.5, jeżeli na liście ustawiono grupowanie zapisów wg wybranego pola, oraz sortowanie wg dodatkowej kolumny, wówczas zapisy nie były poprawnie posortowane w ramach poszczególnych grup.
 • Czytniki kodów. Poprawiono błąd uniemożliwiający korzystanie z czytnika kodów kreskowych w interfejsie HTML i w aplikacji mobilnej.
 • Logowanie do systemu. Poprawiono mechanizm tzw. logowania tokenowego, wykorzystywanego do integracji logowania do systemu enova365 w wersji HTML (a w szczególności do Pulpitu pracownika i Pulpitu kierownika) z portalami firmowymi. Mechanizm ten umożliwia automatyczne zalogowanie do systemu enova365 użytkownika, który wcześniej został zautentykowany podczas logowania do portalu firmowego.

Moduł: Pulpity HR

Poprawione funkcje

 • Wnioski o nieobecności. Poprawiono nadmierną kontrolę licencji w Pulpicie Kierownika, Pulpicie Pracownika. Przy próbie wywołania formularza wniosku o nieobecność pojawiał się komunikat o treści: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Problem występował, gdy korzystano ze standardowego obiegu wniosków o nieobecności w pulpicie pracownika, kierownika i Klient nie posiadał licencji na moduł Workflow.

Interfejs komórkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Wprowadzanie danych. Poprawiono zachowanie aplikacji podczas wprowadzania towaru na pozycji dokumentu (np. na zamówieniu). W wersji 14.5 po wybraniu towaru formatka do wprowadzania pozycji była automatycznie zamykana, i w celu wprowadzenia ilości lub ceny konieczne było ponowne otwarcie tej formatki.
 • Wprowadzanie danych. Poprawiono sposób zaznaczania zawartości pól edycyjnych w aplikacji Systemowej. W wersji 14.5 po kliknięciu w polu jego zawartość nie była zaznaczana (zawarty tekst nie był „podświetlany”) i aby zmienić wprowadzoną wcześniej wartość, należało najpierw skasować zawartość pola, co pogarszało ergonomię korzystania z aplikacji.
 • Wprowadzanie danych. Poprawiono odświeżanie zawartości pól podczas edycji. Przykładowo podczas wprowadzania pozycji na dokumencie (np. na zamówieniu), po zmianie ilości lub ceny nie była wyświetlana poprawnie wartość pozycji (aby zobaczyć poprawną wartość należało zamknąć i ponownie otworzyć formatkę)
 • Panel użytkownika. Poprawiono wyświetlanie formatki Panel użytkownika. W wersji 14.5 formatka ta nie poprawnie wyświetlanych nagłówków poszczególnych grup i nie pozwalała na „zwijanie” i „rozwijanie” informacji zawartych w grupach (wszystkie grupy były wyświetlane zawsze w stanie „rozwiniętym”, co znacznie utrudniało przeglądanie zawartych tam informacji)

Ulotka – opis zmian:
do wersji 14.5.1 (14.5.6753) 28.06.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Księgowość

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Pulpity HR

enova365 standard

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

 • Podpis elektroniczny.Zmieniono format podpisu elektronicznego służącego do podpisu eDeklaracji z dotychczasowego PKCS#7 na XAdES, ponadto zmieniono algorytm kryptografii podpisu z dotychczasowego SHA1 na SHA256. Zmiany dotyczą podpisu eDeklaracji oraz JPK, zostały wprowadzono w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  wchodzącej w życie 1 lipca 2018.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Listy podpowiedzi. Poprawiony został błąd występujący na listach podpowiedzi (lookup), występujący po otwarciu formularza z poziomu takiej listy.
  Przykładowy scenariusz wystąpienia: w Ewidencji dokumentów, na formularzu polecenia księgowania, na zakładce Opis analityczny i dekrety dodano opis analityczny. W kolumnie Konto otwarto listę podpowiedzi (listę kont do wyboru), zaznaczono konto i kliknięto przycisk Otwórz w celu wyświetlenia formularza konta. Przy zamykaniu formularza konta pojawiał się błąd: Indeks przekroczył rozmiar.
  Problem występował w różnych modułach, na różnych listach podpowiedzi.

Moduł: Pulpity HR

Poprawione funkcje

 • Pulpit Kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy. Umożliwiono korzystanie z filtrów „Pracownicy” oraz „Jednostka organizacyjna” na zestawieniach czasu pracy dostępnych z poziomu pulpitu kierownika. Przy próbie zmiany wartości w wskazanych filtrach pojawiał się komunikat o treści: „Indeks był spoza zakresu. Musi mieć wartość nieujemną i mniejszą niż rozmiar kolekcji. Nazwa parametru: index”.

 

Ulotka – opis zmian:
do wersji 14.5(14.5.6746) 21.06.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: DMS
 5. Moduł: Handel
 6. Moduł: Kadry Płace
 7. Moduł: Kasa
 8. Moduł: Księgowość
 9. Moduł: Praca Na Wielu Bazach
 10. Moduł: RODO
 11. Moduł: Workflow
 12. Moduł: Wydruki

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Pulpity HR
 4. Moduł: Pulpit Klienta BR
 5. Moduł: Workflow

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry Płace

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Listy wyboru. Wprowadzono istotne zmiany w zakresie standardowego mechanizmu wyszukiwania i filtrowania danych (lokatora) na listach wyboru (listach rozwijanych typu lookup) mające na celu ujednolicenie działania dostępnych mechanizmów oraz zwiększenie ergonomii pracy z nimi. Szczegółowe informacje znajdziecie państwo Tutaj .

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Podgląd widoku. W oknie definicji domeny umożliwiono podgląd składni zapytania SQL, które stanowi definicję domeny, a także podgląd wartości generowanych przez tę domenę. Czynności te są realizowane przez przyciski z paska narzędzi w oknie definiowania domeny. Dzięki tej funkcjonalności nie trzeba przełączać się do SQL Server Management Studio w celu podglądnięcia definicji domeny czy wartości, jakie ona generuje.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Domeny systemowe. Zmodyfikowano standardowe domeny z kilku obszarów, dodano także nowe modele danych. Do źródeł domen z obszaru Kadry i płace analizujących wynagrodzenie dołączone zostały informacje dotyczące list płac, historii pracownika oraz wydziałów. W obszarze Finanse do domeny z zapisami na kontach dodano informacje dotyczące okresu obrachunkowego. Przygotowano także modele danych służące do analizy sald kontrahenta na podstawie należności i zobowiązań danego kontrahenta. W obszarze Handel utworzono domeny dotyczące jednostek towarowych i ich przeliczników, które następnie zostały dołączone do źródeł domen dotyczących analizy obrotów, pozycji z dokumentów, relacji handlowych oraz sprzedaży i zakupu. Utworzono również szereg domen dotyczących analizy marży pochodzącej z usług.
 • Agregacje na polach. Udostępniono nowe agregacje w definicji pól we wskaźnikach, raportach i domenach. Są to: odchylenie standardowe z próby, odchylenie standardowe z populacji, wariancja z próby oraz wariancja z populacji. Wcześniej ich dodanie było możliwe jedynie poprzez utworzenie pola wyliczanego z argumentem SQL. Obecnie można wybrać je z listy dostępnych agregacji.

Zmiana funkcjonalności

 • Kopiowanie warunków. Udostępniono mechanizm pozwalający na kopiowanie warunku wyklikanego na definicji modelu danych (domeny, wskaźnika lub raportu). Jest on przydatny w przypadku, kiedy budowany jest warunek typu AND lub OR, który odnosi się do różnych wartości tego samego pola. W poprzednich wersjach systemu każda linijka tak złożonego warunku musiała być wyklikiwana krok po kroku. Obecnie udostępniony mechanizm pozwala na skopiowanie i wklejenie członu takiego warunku oraz podmianę wartości, która jest używana w porównaniu. Dzięki temu nie trzeba wielokrotnie wyklikiwać tego samego rodzaju warunku, co przyspiesza pracę przy tworzeniu domen.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Moduł: CRM

Zmiana funkcjonalności

 • Kontrahenci. W celu zwiększenia przejrzystości komunikatu zmieniono wielkość liter i wygląd okna wywoływanego podczas sprawdzania statusu VAT kontrahenta w bazie MF. Korzystając z czynności „Status w bazie VAT MF” wyświetlana jest informacja, której rodzaj uzależniony jest od pobranego statusu VAT:
  – komunikat dla podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT lub podmiotu zwolnionego,
  – ostrzeżenie dla podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT,
  – błąd dla pozostałych podmiotów.
 • Budżetowanie. Poprawiono mechanizm działania czynności ”Korekta budżetu”. Dla pozycji zbiorczych, które mają zaznaczony parametr ”Planowana” dodano możliwość korygowania planu koszt lub przychód.

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. Poprawiono błąd związany z pobieraniem wiadomości za pomocą czynności ”Pobierz wiadomości”. Dotychczas wiadomość wysłana przez operatora enova365 nie była pobierana przez kolejnego użytkownika enova365, który był jednym z adresatów maila, a także wiadomość wysłana do wielu operatorów enova365 była pobierana tylko przez użytkownika, który jako pierwszy skorzystał z czynności pobierania.
 • Budżetowanie. Poprawiono działanie systemu w zakresie kolorowania listy budżetu Projektów. Błąd uniemożliwiał kolorowanie pozycji wg sformułowanych warunków w Organizatorze listy/Zakładka Kolory.
 • Budżetowanie. Poprawiono działanie filtra Zakres na zakładce Dokumenty budżetu Projektów. Wskazany okres w filtrze zawęża wyniki wyszukiwania uwzględniając datę wpisaną w pozycji opisu analitycznego.

Dodatki

 • Dodatek SMS. Udostępniono nowy dodatek Soneta.Smsing zawierający odnośniki do dokumentacji, które ułatwiają znalezienie informacji na temat poszczególnych serwisów. Dodatkowo do standardowo zdefiniowanej listy bramek dodano obsługę nowego serwisu SerwerSMS.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

 • Dokument kosztowy. Dodano obsługę standardowego obiegu dokumentu kosztowego.
  Wymagane jest dodanie nowej matrycy dokumentu księgowego – zakupu. Matrycę można dodać w Ewidencja dokumentów/Matryce dokumentów klikając w przycisk Nowy (matryca zakupu).
  Proces może pracować w dwóch podstawowych trybach:
  a) Tryb manualnego wprowadzania danych dokumentu lub
  b) tryb procesu wspieranego przez zewnętrzne mechanizmy OCR.
  Dot. pkt a: Sposób obsługi trybu manualnego:
  1. *W obszarze DMS/Rejestry dokumentów/Przychodzące pracownik sekretariatu tworzy nowy dokument Pismo podstawowe.
  a. Podpina załącznik (okno Asystent/Załączniki/Dodaj nowy załącznik) i przechodzi do trybu podglądu w górnym menu Asystenta.
  b. Wprowadzenie wartości dla pola Podmiot oraz Znak obcy na pierwszej zakładce dokumentu.
  c. Ustawienie pola Typ dokumentu na Pismo zakupowe.
  d. Na zakładce Ogólne która się pojawi, należy wskazać Matrycę według, której zostanie wygenerowany dokument Ewidencji dokumentów.
  Informacja: Powstaje dokument ewidencji oznaczony jako „Nie do księgowania”, jest on domyślnie niewidoczny dla pracowników księgowości na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty.
  e. Wprowadza informacje z tabelki VAT.
  f. Zapisuje i zamyka dokument, następuje uruchomienie procesu i przekazanie do pracownika odpowiedzialnego za weryfikację merytoryczną. 2. Weryfikujący merytorycznie otrzymuje (operator należący do roli Sekretariat DMS) powiadomienie o przekazanym dokumencie w panelu workflow lub w oknie powiadomień.
  a. Wskazuje na pierwszej zakładce odpowiedzialnego za opisanie analityczne pracownika.
  b. Wprowadza Opis Analityczny na dokumencie.
  c. Na zakładce Obsługa procesu przekazuje dokument dalej do weryfikacji.
  d. Zapisuje i zamyka formularz. 3. Opisujący merytorycznie (operator należący do roli Sekretariat DMS) uzupełnia pola kwot i Centra kosztów na liście opisów analitycznych zakładki Ogólne.
  a. Przekazuje dokument do księgowości wybierając ścieżkę Dalej na zakładce Obsługa procesu.
  Informacja: Następuje automatyczne włączenie możliwości księgowania tego dokumentu – staje się on widoczny dla księgowych. 4. Księgowy pracujący na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty widzi dokument który jest w buforze i jest gotowy do księgowania.
  a. Księgowy dokonuje księgowania i zapisuje dokument czym kończy proces.
  b. Księgowy (należący do roli Księgowość + Inwentarz)otrzymuje powiadomienie o nowym dokumencie do księgowania.
  Informacja: Zawsze na w/w liście może sprawdzić jakie dokumenty podlegają obiegowi zmieniając filtr nad listą Odznaczając: Nie księgować.   Dot. pkt. b: Sposób obsługi trybu wspieranego przez OCR (Wymaga zainstalowania i skonfigurowania zewnętrznego oprogramowania OCR – ABBYY – więcej informacji w zespole Workflow Soneta pod adresem workflow@enova.pl).
  Musi zostać także skonfigurowana definicja dokumentu dodatkowego Pismo kosztowe więcej informacji w zespole Workflow Soneta pod adresem workflow@enova.pl,
  oraz Harmonogram zadań. Więcej informacji tutaj w bazie wiedzy w Dokumentacja/Harmonogram zadań. 1. Operator skanuje dokumenty, umieszcza w folderze określonym na definicji dokumentu dodatkowego Pismo zakupowe. 2. Harmonogram zadań wczytuje za zadanego na definicji dokumentu dodatkowego foldera pliki. Dla każdego załącznika powstanie osobny dokument w DMS wraz z zainicjowanym polem Typ dokumentu. 3. Automatycznie proces przejdzie do etapu Wprowadzany. 4. Harmonogram zadań eksportuje wczytane pliki do programu OCR. 5. W oprogramowaniu OCR następuje wczytanie, rozpoznanie i eksport wyników przetworzenia w postaci XML do enova365 – czynność jest nadzorowana przez operatora. 6. Harmonogram zadań wczytuje XML do programu, wiąże z konkretnym dokumentem w DMS i przesuwa proces do zadania Przetworzenie merytoryczne. 7. Harmonogram zadań automatycznie dokonuje za pomocą mechanizmów EDI, wczytanego pliku XML na dokument ewidencji i przekazuje dokument do zadania Weryfikacja merytoryczna. 8. Weryfikujący merytorycznie otrzymuje (operator należący do roli Sekretariat DMS) powiadomienie o przekazanym dokumencie w panelu workflow lub w oknie powiadomień.
  a. Wskazuje na pierwszej zakładce odpowiedzialnego za opisanie analityczne pracownika.
  b. Wprowadza Opis Analityczny na dokumencie.
  c. Na zakładce Obsługa procesu przekazuje dokument dalej do weryfikacji.
  d. Zapisuje i zamyka formularz. 9. Opisujący merytorycznie (operator należący do roli Sekretariat DMS) uzupełnia pola kwot i Centra kosztów na liście opisów analitycznych zakładki Ogólne.
  a. Przekazuje dokument do księgowości wybierając ścieżkę Dalej na zakładce Obsługa procesu.
  Informacja: Następuje automatyczne włączenie możliwości księgowania tego dokumentu – staje się on widoczny dla księgowych. 10.  Księgowy pracujący na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty widzi dokument który jest w buforze i jest gotowy do księgowania.
  a. Księgowy dokonuje księgowania i zapisuje dokument czym kończy proces.
  b. Księgowy (należący do roli Księgowość + Inwentarz)otrzymuje powiadomienie o nowym dokumencie do księgowania.
  Informacja: Zawsze na w/w liście może sprawdzić jakie dokumenty podlegają obiegowi zmieniając filtr nad listą Odznaczając: Nie księgować.
  * Kroki A 1 a- c mogą zostać wykonane hurtowo dla wielu załączników. W tym celu należy skonfigurować domyślny katalog importu na definicji dokumentu dodatkowego Pismo kosztowe a następnie na liście DMS/Rejestry dokumentów/Przychodzące wywołać czynność /Import dla Pismo kosztowe i w ostatnim parametrze wskazać dostawcę importu dokumentów PDF i obrazów. Dla każdego załącznika powstanie osobny dokument w DMS wraz z zainicjowanym polem Typ dokumentu.

Zmiana funkcjonalności

 • Dokument podstawowy. Ustawienie pola Typ dokumentu na Dokumencie podstawowym w DMS powoduje teraz przeliczenie procesów obsługujących dokument. Dotychczas ze względu na charakter wyliczany pola, dokument nie był ustawiany w stan Edytowany i procesy nie były przeliczane.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Paragon. Umożliwiono drukowanie numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Dotyczy to drukarek, które posiadają taką funkcję, czyli nowszych modeli. W definicji drukarki fiskalnej dodany został nowy parametr ‚Drukuj NIP nabywcy’.

Zmiana funkcjonalności

 • Obroty magazynowe. W obrotach magazynowych uwzględniono numer pozycji dokumentu przyjęcia dla powtarzającego się na dokumencie towaru. Oznacza to np. dla metody FIFO, że jeśli towar A występuje w pozycjach 1 i 2 dokumentu przyjęcia, to będzie wydany w pierwszej kolejności z pozycji 1 (do tej pory wybór z jednego dokumentu był losowy).

Poprawione funkcje

 • Produkcja. Poprawiono błąd kalkulacji kosztu wytworzenia w technologii. Kalkulacja kończyła się błędem gdy w operacji występował czas wyrażony w sekundach.
 • Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie systemu w zakresie obsługi kosztów dodatkowych na dokumentach handlowych powiązanych ze źródłowymi dokumentami kosztowymi w Ewidencji dokumentów, zarejestrowanymi w walucie obcej, bez tabeli VAT. Dotychczas w takim przypadku kwota kosztu dodatkowego wyliczana była wg bieżącego kursu. Obecnie koszt dodatkowy wyliczany jest po kursie wg daty wystawienia dokumentu kosztowego lub na podstawie kursu płatności.
 • Ceny i rabaty. Poprawiono błąd związany z wyliczaniem wartości korekt faktur sprzedaży w sytuacji, gdy przedmiotem korekty był całkowity zwrot towaru i na pozycji faktury wystąpił rabat procentowy. Dla pewnych wartości rabatu całkowity zwrot towaru powodował wyliczenie nowej ceny na dokumencie korekty. Skutkiem tego była błędna informacja o korekcie ceny na wydruku dokumentu. Przykładowy scenariusz wystąpienia błędu: Wystawiona została faktura sprzedaży na towar A w ilości 100 szt. po cenie 1,50 PLN. Udzielony został rabat w wysokości 23%. Cena po rabacie wynosi 1,15 PLN. Do zatwierdzonej faktury sprzedaży wystawiona została korekta, której przedmiotem był zwrot towaru. W kolumnie „Ilość” wprowadzona została wartość 0 szt. W tym momencie w kolumnie „C. po rabacie” prezentowana była wartość 1,16 PLN. W wyniku poprawy cena na korekcie dla opisanego scenariusza pozostaje bez zmian.
 • Kompletacja. Poprawiono edycję dokumentu kompletacji KPL w przypadku, gdy definicja dokumentu KPLW ma ustawienie momentu magazynowego „Na bieżąco…”. Błąd polegał na braku możliwości edycji ilości produktu w pozycji KPL, gdy wśród jego składników była usługa.
 • Deklaracje Intrastat. Poprawiono błąd tworzenia plików xml dla deklaracji Intrastat w zakresie obsługi pola nr 18 – „Ilość w uzupełniającej jednostce miary”. Błąd polegał na zapisie w pliku xml informacji o ilości w uzupełniającej jednostce miary z wartością „0” w sytuacji, jeżeli dla danego kodu towarowego na pozycji dokumentu, z którego wyliczana jest deklaracja, pole „Ilość w jednostce uzupełniającej” nie było wypełnione. Obecnie program tworzy plik xml dla deklaracji Intrastat bez informacji o ilości w uzupełniającej jednostce miary, jeżeli dla danego kodu towarowego na pozycji dokumentu nie została wypełniona wartość pola „Ilość w jednostce uzupełniającej”.
 • Inwentaryzacja. Poprawiono błąd wyliczania pól Stan zamknięcia i Różnica ilości w pozycji dokumentu INW w sytuacji gdy:
  – w pozycji inwentaryzacji wskazano zasób i powstała nadwyżka inwentaryzacyjna,
  – wystąpiły rozchody towaru występującego w tej pozycji,
  – inwentaryzacja była przenoszona do bufora.
  Przykładowy scenariusz wystąpienia błędu był następujący:
  W magazynie Firma znajduje się 10 szt. towaru NAM_HOME3. Wystawiony został dokument inwentaryzacji INW, na którym dodano pozycję towaru NAM_HOME3 ze wskazaniem zasobu. W polu Ilość wpisano 11 szt. Tym samym w wierszu:
  – Stan zamknięcia wyniósł 10 szt.
  – Różnica ilości wyniosła 1 szt.
  Zatwierdzenie inwentaryzacji spowodowało wygenerowanie dokumentu nadwyżki inwentaryzacyjnej INWND.
  W kolejnym dniu wystawiony został dokument RW na 2 szt. towaru NAM_HOME3. Następnie użytkownik cofnął do bufora dokument INW. W tym momencie pole Stan zamknięcia zawierało błędną 8 szt., natomiast pole Różnica ilości prezentowało błędną ilość 3 szt.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki:
  1. Obowiązujące od 01.06.2018 roku:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4.622,84 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I rok nauki – 184,91 zł
  II rok nauki – 231,14 zł
  III rok nauki – 277,37 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  2. Obowiązujące od 01.07.2018 roku:
  – Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 roku: 108,6%
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 r.
 • Zwolnienie chorobowe. Na formularzu definicji nieobecności „Zwolnienie chorobowe” ukryto w przyczynach nieobecności: „Zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania” oraz „Leczenie szpitalne”. W miejsce ukrytych przyczyn dodano parametr „Bez okresu wyczekiwania” oraz parametr „Leczenie szpitalne” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Wskazane parametry jest możliwość zaznaczyć na zwolnieniu chorobowym dla każdej wybranej przyczyny nieobecności. Zaznaczenie na TAK parametru „Bez okresu wyczekiwania” spowoduje rozliczenie na wypłacie zwolnienia chorobowego bez sprawdzenia przez program czy pracownik/zleceniobiorca spełnił warunek o podleganiu przez 30 lub 90 dni nieprzerwanemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zaznaczenie na TAK parametru „Leczenie szpitalne” spowoduje wyliczenie na wypłacie zwolnienia chorobowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących rozliczeń świadczeń chorobowych za okres pobytu w szpitalu. Nowe parametry dodane na formularzu nieobecności „Zwolnienie chorobowe” umożliwiają prawidłowe zaczytywanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) do programu nieobecności, które posiadają wskazany kod choroby (B,C,D,E) oraz jednocześnie okres tej nieobecności przypada na pobyt pracownika w szpitalu.
  Dodatkowo dla wskazanej definicji nieobecności „Zwolnienie chorobowe” dodano przyczynę: „Niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”. Wybranie powyższej przyczyny nieobecności spowoduje automatyczne uzupełnienie „Kodu choroby (RSA/RGA)” symbolem E.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Import nieobecności z PUE. Umożliwiono prawidłowe zaczytanie do programu z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) nieobecności szpitalnej z wskazaną przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”. Dotychczas w przypadku gdy pracownik jednocześnie przebywał w szpitalu i na nieobecności z wskazanym kodem choroby „C” nieobecność była rozliczana w kwocie 0,00 zł od ósmego dnia zwolnienia lekarskiego gdy tymczasem ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.
 • Mechanizm korekt wypłat. Usprawniono funkcjonalność naliczania korekt nieobecności z kodami wyrównania ZUS RSA stosowanymi w przypadku konieczności sporządzenia raportu ZUS RSA w związku z dokonaniem dopłaty do wcześniej wypłaconego świadczenia danego rodzaju. Dotychczas jedyną prawidłową opcją naliczenia tego typu korekty było naliczenie dwóch wypłat: pierwszej z zaznaczoną edycją miesiąca ZUS na TAK oraz wskazaniem miesiąca korygowanego oraz drugiej z uzupełnionym parametrem „Miesięcy wstecz” pozwalającej cofnąć się przy naliczeniu wypłaty o odpowiednią ilość miesięcy do miesiąca korygowanego. Obecnie aby uzyskać opisany wynik naliczenia wypłat wystarczy naliczyć wyłącznie wypłatę z wskazaną opcją „Miesięcy wstecz” do miesiąca korygowanego. Program automatycznie rozpozna, że jest to korekta wynikająca z konieczności dokonania dopłaty do wcześniej naliczonego świadczenia i w efekcie zostaną naliczone dwie wypłaty. Tak jak dotychczas pierwsza naliczona wypłata służy wyłącznie podmianie kodu świadczenia przerwy na deklaracji ZUS RSA. Natomiast w drugiej naliczonej wypłacie będzie wyliczone adekwatne wyrównanie zasiłku, które znajdzie odzwierciedlenie na deklaracji ZUS RSA liczonej w bieżącym miesiącu ZUS z odpowiednim kodem wyrównania.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  Dodatkowo w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne dodano parametr „Warunkowe korygowanie elementów niezgodnych przy pomocy mechanizmu ‚storno'” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Ustawienie w parametrze opcji TAK umożliwi wykonanie automatycznej korekty zatwierdzonych i wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia, stawki wynagrodzenia, waluty, elementu wynagrodzenia. Przy tak ustawionym parametrze korekta do rozliczonego miesiąca zostanie naliczona automatycznie podczas naliczania wypłaty z uzupełnioną opcją „Miesięcy wstecz” do miesiąca korygowanego. Domyślnie parametr przyjmuje opcje NIE co oznacza, że w powyższych przypadkach korekty wynagrodzeń należy użyć czynności „Oznacz elementy wypłaty do przeliczenia” i naliczyć wypłatę korygująca z edycją miesiąca ZUS na TAK oraz wskazanym korygowanym miesiącem.
  Uwaga1! Automatyczne korygowanie wypłat przy zaznaczonym na TAK parametrze „Warunkowe korygowanie elementów niezgodnych przy pomocy mechanizmu ‚storno'” uwzględni wyłącznie elementy wynagrodzenia, które w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) w definicji na zakładce „Ogólne” mają zaznaczony parametr „Korygowany” na TAK.
  Uwaga2! Jeżeli w bazie jest zaznaczony na TAK parametr „Do korygowania wartości elementów używaj mechanizmu ‚storno'” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) wówczas należy również zaznaczyć na TAK parametr „Warunkowe korygowanie elementów niezgodnych przy pomocy mechanizmu ‚storno'”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w mechanizmie naliczania korekt zmieniono zasadę budowania nazewnictwa elementów wynagrodzenia korygowanych lub stornowanych na wypłacie. W przypadku wystornowania elementu wynagrodzenia rozliczającego nieobecność np. wynagrodzenia chorobowego dotychczas na wypłacie korygowanej był wykazywany element o nazwie „Storno”. W aktualnej wersji programu element będzie nazwany „Wynagr. chorobowe (storno n.)”. Natomiast w przypadku korygowania elementu wynagrodzenia rozliczającego nieobecność na wypłacie będzie wykazany element wynagrodzenia o nazwie na przykład „Wynagr. chorobowe (korekta n.)”. Dotychczas wówczas była wykazywana wyłącznie nazwa elementu rozliczającego nieobecność.
 • Wynagrodzenie zasadnicze mies. Umożliwiono naliczenie w kwocie 0,00 zł wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego w przypadku gdy pracownik przez wszystkie dni robocze w miesiącu przebywał na nieobecności ZUS. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności dodano parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcje NIE.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Staż pracy. Umożliwiono wyliczenie okresu wypowiedzenia pracownika uwzględniając orzecznictwo Sądu Najwyższego, mówiące że dla celów obliczania okresów pracy warunkujących nabycie uprawnień pracowniczych, miesiąc pracy upływa w dniu poprzedzającym upływ miesięcznego terminu obliczonego stosownie do przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jeżeli stosunek pracy rozpoczął się w dniu 4 stycznia, to miesiąc pracy upływa 3 lutego, a rok pracy 3 stycznia w następnym roku kalendarzowym. W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy) został dodany parametr „Zwyczajowe naliczanie stażu pracy do okresu wypowiedzenia” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcje TAK, co oznacza że okres wypowiedzenia będzie liczony zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Właściciel. W wyniku obowiązującego od 30 kwietnia 2018 roku zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności, w kartotece Właściciela na zakładce „Właściciel” został rozbudowany parametr „Obniżona podstawa naliczania składek ZUS (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy)” o następujące opcje do wyboru:
  – Brak: domyślne ustawienie parametru, które skutkuje naliczeniem na wypłacie właściciela składek społecznych.
  – Składki obniżone (24 mies.): opcja pozwalająca naliczyć na wypłacie właściciela składki społeczne na preferencyjnych warunkach. W okresie 24 miesięcy prowadzenia firmy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  – Składki zawieszone (6 mies.): opcja pozwalająca nie naliczać na wypłacie właściciela składek społecznych. W okresie 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek społecznych. Obowiązkowe jest wyłącznie opłacanie składki zdrowotnej.
  Uwaga! Na bazach konwertowanych jeżeli w parametrze „Obniżona podstawa naliczania składek ZUS (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy)” było ustawienie:
  – NIE wówczas po konwersji zostanie automatycznie ustawiona opcja „Brak”,
  -TAK wówczas po konwersji zostanie automatycznie ustawiona opcja „Składki obniżone (24 mies.)”.
 • Konfiguracja/Kalendarze. Umożliwiono skompensowanie nadgodzin dobowych miesięcznie w dłuższych okresach rozliczeniowych. W konfiguracji programu na formularzu definicji kalendarza (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze, zakładka „Ogólne”) dodano parametr „Nadgodziny dobowe kompensowane miesięcznie” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Wskazany parametr jest aktywny jeżeli w parametrze „Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie” została wybrana opcja TAK.
  Przykład.
  Pracownik na zakładce Etat/Ogólne ma przypięty kalendarz 3-miesięczny. Aktualny okres rozliczeniowy jest od kwietnia do czerwca. Pracownik:
  – w miesiącu kwietniu nie wypracował nadgodzin,
  – w miesiącu maju przepracował 2 nadgodziny wynikające z przekroczeń dobowych i nie dopracował zaplanowanych 2 godzin,
  – w miesiącu czerwcu nie wypracował nadgodzin.
  Przy zaznaczeniu parametru „Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie” na TAK oraz zaznaczeniu parametru „Nadgodziny dobowe kompensowane miesięcznie” na NIE w omawianym przypadku w miesiącu maju zostaną policzone 2 nadgodziny 50% wynikające z przekroczeń dobowych. Natomiast w miesiącu czerwcu jeżeli parametr „Nie uwzględniaj nadgodzin dobowych rozliczonych w poprzednich miesiącach w bieżącym okresie rozliczeniowym” jest ustawiony na NIE to na wypłacie za czerwiec zostaną policzone 2 nadgodziny 50% na minus ponieważ w pełnym okresie rozliczeniowym pracownik nie wypracował więcej godzin niż wynika to z jego normy. Natomiast jeżeli parametr „Nie uwzględniaj nadgodzin dobowych rozliczonych w poprzednich miesiącach w bieżącym okresie rozliczeniowym” jest ustawiony na TAK wówczas na wypłacie za czerwiec nie zostaną policzone 2 nadgodziny 50% na minus.
  Przy zaznaczeniu parametru „Nadgodziny dobowe rozliczane miesięcznie” na TAK oraz zaznaczeniu parametru „Nadgodziny dobowe kompensowane miesięcznie” na TAK w omawianym przypadku w miesiącu maju nie zostaną policzone nadgodziny ponieważ 2 nadgodziny 50% zostaną skompensowane z 2 niedopracowanymi przez pracownika godzinami. W efekcie w miesiącu czerwcu również nie zostaną naliczone nadgodziny ponieważ pracownik w okresie rozliczeniowym nie wypracował więcej godzin niż wynika to z jego normy.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Konfiguracja/Płace/Listy płac. W definicji listy płac (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Listy płac) na zakładce „Edytor” dodano metodę wyliczającą jednostkę organizacyjną listy płac. Przykładowy algorytm:
  public override Wydzial WydziałListyPłac(NaliczanieListyPłac naliczanie, WydziałListyPłacArgs args) {
  return Session.GetKadry().Wydzialy.WgKodu[„EC Serwis”];
  }
  W efekcie naliczenia wypłat pracownikom powstanie jedna lista płac przypisana do jednostki organizacyjnej „EC Serwis” mimo, że pracownicy są przypisani do różnych jednostek organizacyjnych (wydziałów).

Zmiana funkcjonalności

 • Składka Zdrowotna. Umożliwiono obniżenie naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce 5.000 zł miesięcznie przebywa na zwolnieniu chorobowym od 01 do 29 maja. Z tytułu nieobecności został naliczony pracownikowi zasiłek chorobowy. Z zasady od zasiłku chorobowego nie są naliczane składki społeczne oraz składka zdrowotna. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zostało pomniejszone o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS w wyniku czego naliczona kwota wynagrodzenia to 166,67 zł. Od wyliczonej kwoty wynagrodzenia zasadniczego 166,67 zł należy policzyć składki społeczne oraz składkę zdrowotną. Podatek, który naliczany jest od zasiłku chorobowego nie wpływa na wysokość naliczonej na wynagrodzeniu zasadniczym składki zdrowotnej. W związku z powyższym na wypłacie pracownika składka zdrowotna ubezpieczonego oraz do odliczenia od zaliczki podatku będzie wykazana w kwocie 0,00 zł. Wynika to z następujących wyliczeń:
  166,67 – 22,85 (składki społeczne) = 143,82 – 111,25 (koszty uzyskania przychodu) = 32,57 (podstawa opodatkowania przed zaokrągleniem)
  33,00 x 18% = 5,94 (naliczona ulga podatkowa na elemencie wynagrodzenia zasadniczego)
  W efekcie odjęcia ulgi podatkowej w kwocie 5,94 zł naliczona zaliczka podatku jest w kwocie 0,00 zł a tym samym następuje ograniczenie składki zdrowotnej ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od zaliczki podatku.
  Uwaga 1! W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Nieobecność) na zakładce „Deklaracje” w parametrze „Priorytet naliczania podatków i składek” został ustawiony priorytet: 99 na definicjach elementów wynagrodzenia rozliczających świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy. Obniżenie priorytetu naliczania podatków i składek na wskazanych elementach wynagrodzenia spowoduje przeliczenie wysokości wypłat pracownika w przypadku naliczania korekt do miesięcy, w których została nadpłacona składka zdrowotna. Różnice w wyliczeniach będą dotyczyć zwrotu pracownikowi nadpłaconej składki zdrowotnej.
  Uwaga 2! Na definicjach elementów wynagrodzenia, od których mają nie naliczać się składki społeczne i składka zdrowotna należy ustawić w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) na zakładce „Deklaracje” w parametrze „Priorytet naliczania podatków i składek” priorytet niższy od tego, który posiadają elementy wynagrodzenia podlegające naliczeniu składek społecznych oraz składce zdrowotnej. Najwyższym priorytetem jest 0.
 • Wypłata pracownika. W wyniku analizy dostępnych interpretacji umożliwiono rozliczenie pracownika, który posiada nieobecność ZUS zaewidencjonowaną na cały dzień roboczy oraz w tym dniu był również obecny w pracy. W wskazanym przypadku pracownikowi zostanie naliczony element wynagrodzenia rozliczający wprowadzoną nieobecność ZUS oraz wynagrodzenie zasadnicze adekwatne do wypracowanych w danym miesiącu przez pracownika liczby godzin.
 • Ekwiwalent za czas urlopu. Umożliwiono poprawne naliczanie podstawy ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli na definicji elementu wynagrodzenia (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za ekwiwalent” w parametrze „po dopełnieniu” jest wskazana opcja TAK a dodatkowo w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlopy inne) parametr „Niezależne dopełnianie elementów wliczanych do podstawy” został zaznaczony na NIE to w przypadku gdy wartość tego elementu wynagrodzenia za dany miesiąc była równa 0,00 zł mimo, że pracownik przepracował część miesiąca był on pomijany przy dopełnianiu w wyliczeniu podstawy ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego. Obecnie w wskazanym przypadku element wynagrodzenia, który został wykazany na wypłacie w kwocie 0,00 zł a w miesiącu pracownik pracował przez część miesiąca zostanie on dopełniony w podstawie wyliczenia ekwiwalentu za czas urlopu poprzez podzielenie jego wartości przez liczbę dni pracy, za które przysługiwał, a otrzymany wynik zostanie pomnożony przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
  2. Jeżeli nastąpiła aktualizacja stawki pracownika w dzień zaplanowany dla pracownika jako wolny, a następnie z pracownikiem zakończono umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym w efekcie czego w danym miesiącu pracownik nie wypracował ani jednego dnia to w podstawie ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego wypłaconego za taki miesiąc stawka za godzinę była niesłusznie podwajana.
 • Kadry i płace/Płace/Listy płac. Umożliwiono naliczanie wypłat z przesunięciem (do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) z poziomu list płac w przypadku, gdy w danym miesiącu pracownik przebywał na urlopie wychowawczym. Dotychczas na wypłacie wykazywany był niewłaściwy kod tytułu ubezpieczeń 1211 zamiast 0110.
  Uwaga! W przypadku naliczania wypłat z poziomu list płac dla wypłat z przesunięciem należy pamiętać o naliczeniu dodatkowej listy płac na koniec miesiąca w celu właściwego wykazania składek budżetowych na deklaracji ZUS.

Poprawione funkcje

 • Okresowe elementy wynagrodzenia. Poprawiono wyliczenie pomniejszenia elementu okresowego z tytułu niezatrudnienia. Dotychczas pomniejszenie elementu okresowego z tytułu niezatrudnienia obejmowało wyłącznie miesiące, które zawierały się w okresie zatrudnienia pracownika. Obecnie pomniejszenie jest adekwatne do okresu na jaki dodany jest element okresowy w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.
  Przykład.
  Premia ustawiona jako 3 miesięczna została dodana w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki od 01.02.2018 roku do 30.04.2018 roku w kwocie 1.000 zł. W definicji premii na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „Pomniejsz. za okres niezatrudnienia” jest wskazana opcja „Prop.”. Pracownik jest zatrudniony od 05 marca 2018 roku. Dotychczas premia była pomniejszana z uwzględnienie miesiąca marca i kwietnia czyli 1.000 zł / 336 godzin (norma pracy z miesiąca marca i kwietnia) x 320 godzin (czas pracy przypadający na zatrudnienie pracownika) = 952,38 zł. Obecnie wyliczenie będzie uwzględniało okres na jaki została dodana premia na zakładce Etat/Dodatki czyli luty, marzec i kwiecień. W związku z powyższym wyliczenie będzie następujące 1.000 zł / 496 godzin (norma pracy z miesiąca lutego, marca i kwietnia) x 320 godzin (czas pracy przypadający na zatrudnienie pracownika) = 645,16 zł.
  Uwaga! Przy ustawieniu w parametrze „Pomniejsz. za okres niezatrudnienia” opcji „Prop.” w wyliczeniu kwoty elementu okresowego ma znaczenie ustawienie w konfiguracji Narzędzie/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy parametru „W miesiącach z niepełnym okresem zatrudnienia uwzględniaj kodeksową normę czasu pracy”.
 • Elementy wynagrodzenia. Uaktualniono nazewnictwo elementów wynagrodzenia rozliczających umowy cywilnoprawne (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Umowa), które wykazywane są na deklaracji PIT-8AR w pozycjach 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 i 14. Zmiana dotyczyła wyłącznie wskazania prawidłowych punktów z deklaracji PIT-8AR w nazewnictwie elementów wynagrodzenia.
 • Pracownicy/Czynności:Import nieobecności z PUE. Poprawiono mechanizm importu nieobecności z PUE w przypadku braku numeru PESEL pracownika, ale z podanym numerem paszportu.
 • Deklaracja PFRON Wn-d. Usprawniono naliczenie deklaracji PFRON Wn-d. W specyficznych przypadkach podczas naliczania deklaracji PFRON Wn-d pojawiał się komunikat o treści: „Określona metoda nie jest obsługiwana”, który blokował naliczenie deklaracji.
 • Kadry i płace/Deklaracje PFRON/Wn-D/INF-D-P. Poprawiono usuwanie na załącznikach INF-D-P deklaracji Wn-d informacji dotyczących pracownika zawartych w sekcji C. W przypadku gdy pracownik przebywał cały miesiąc na nieobecności niewpływającej na pułap zatrudnienia na deklaracjach rozliczeniowych SOD np. nieobecności nieusprawiedliwionej, która została skorygowana na nieobecność wpływającą na pułap zatrudnienia na deklaracjach rozliczeniowych SOD np. urlop bezpłatny informacje w polach w sekcji C na deklaracji Wn-d korygującej takie jak „Zatrudnienie od dnia” były niepotrzebnie usuwane.
 • Wieloetatowość. Poprawiono naliczenie składki FEP dla umowy cywilnoprawnej połączonej z umową etatową za pomocą wieloetatowości. W przypadku gdy w dodatkowej kartotece pracownika na zakładce „Dane ubezpieczeniowe” został wprowadzony kod pracy w szczególnych warunkach/w szczególnym charakterze wraz z okresem pracy oraz zaewidencjonowano umowę cywilnoprawną z tytułem ubezpieczenia 0110 to na wypłacie zostanie policzona składka FEP od rozliczanej umowy cywilnoprawnej. Dotychczas w wskazanym przypadku składki FEP nie były naliczane.
 • Konfiguracja/Kadry i płace/Kalendarze. Poprawiono nieprawidłowe zachowanie programu przy próbie przejścia na zakładkę „Kalendarz” na definicji kalendarza w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze) w przypadku gdy w parametrze „Generuj błąd dla niezdefiniowanych dni”  została wskazana opcja TAK. W omawianym przypadku pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”, który uniemożliwiał przejście na zakładkę „Kalendarz” na formularzu kalendarza.
 • Konfiguracja/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia. Poprawiono wyświetlanie wartości wskaźnika „Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia). Wprowadzając datę historyczną np. maj 2014 pojawiał się komunikat o treści „Soneta.Config.CfgNode: Nie znaleziony klucz historyczny…”.
 • Konfiguracja/Kadry i płace/Kadry/Definicja podstaw stażu pracy. Poprawiono wpływ ustawienia parametru „Staż do urlopu” na NIE znajdujący się w definicji podstawy stażu pracy (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy) na naliczany limit urlopu wypoczynkowego pracownika w pierwszym roku zatrudnienia. Dotychczas w przypadku gdy podstawa stażu pracy została oznaczona jako niewpływająca do urlopu i dodana pracownikowi, dla którego jest to pierwsze zatrudnienie, limit urlopu wypoczynkowego był naliczany w całości do okresu zatrudnienia pracownika. Obecnie w wskazanym przypadku limit urlopu wypoczynkowego zostanie naliczony po przepracowaniu każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po okresie roku.
 • Pole: Umowy i przedłużenia. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie „Last.Etat.UmowyIPrzedłużenia” na liście pracowników w kadrach. Po wyciągnięciu pola „Umowy i przedłużenia” na listę pracowników w kadrach pojawiały się wartości (stop).

Wydruki

 • Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Uaktualniono wydruk „ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem” zgodnie z aktualnym wzorcem umieszczonym na stronach Ministerstwa Finansów. Raport „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3” dostępny jest pod drukarką w kartotece pracownika lub z poziomu listy pracowników w kadrach.
 • Informacja ZUS IMIR. Poprawiono generowanie nagłówków w raporcie „Informacja ZUS IMIR” wywoływanym z poziomu listy Deklaracje ZUS/Informacje IMIR. Podczas przygotowywania wydruku seryjnie dla pracowników na każdej kolejnej stronie wydruku w nagłówku pojawiał się narastająco zapis  „Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej…”. W efekcie liczba generowanych nagłówków odpowiadała liczbie osób dla których był przygotowywany wydruk „Informacja ZUS IMIR”.
 • Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe). Poprawiono uwzględnianie na wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” w wierszu „Wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS ubezpieczonego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku” wypłaconych pracownikowi zaliczek opodatkowanych oraz nieopodatkowanych elementów wynagrodzenia. Aby uzyskać prawidłowe wykazanie na raporcie wskazanych typów elementów wynagrodzenia należy na opcjach omawianego wydruku zaznaczyć parametr „Zalicz. i spłaty opodatk.” na TAK. Dotychczas nieopodatkowane elementy wynagrodzenia na raporcie były uwzględniane w wskazanym wierszu w podwójnej wysokości, natomiast od zaliczki opodatkowanej nie był uwzględniany naliczony podatek. Wydruk „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” dostępny jest pod drukarką w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” na liście pracowników w kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika.
 • Ewidencja normy, czasu pracy. Ujednolicony został system prezentowania danych na wydrukach. Zmiana dotyczy ujednolicenia wyświetlania zapisu „Zwolnienie opieka ZUS (OP)”. Raporty objęte zmianami to: „Ewidencja czasu pracy – roczna”,  „Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie”, „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa”, „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP”. Wskazane raporty dostępne są pod drukarką na liście pracowników w kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Szkolenia BHP – braki, Raport o zmianie warunków zatrudnienia. Poprawiono generowanie raportów aspx „Szkolenia BHP – braki” oraz „Raport o zmianie warunków zatrudnienia” do Excela w przypadku gdy jednostka organizacyjna wykazywana w wydruku posiada znak specjalny (np. &). Przy próbie wywołania wskazanych wydruków pojawiał się komunikat o treści „Błędny kod znaku specjalnego”, uniemożliwiający wywołanie wydruku. Raport „Szkolenia BHP – braki” jest dostępny pod drukarką na liście pracowników w kadrach w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”. Natomiast „Raport o zmianie warunków zatrudnienia” jest dostępny pod drukarką na liście pracowników w kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika.
 • Umowa o pracę. W wydruku aspx „Umowa o pracę” wywoływanym z poziomu kartoteki pracownika bądź listy pracowników w kadrach (Dokumenty/Umowa o pracę) zmieniony został format adresu pracownika. Usunięto literę „w” po słowie zamieszkałym/zamieszkałą w efekcie czego na obecnej wersji programu na wydruku „Umowa o pracę” powstanie przykładowo zapis: „… a Panem MAREK GWIAZDOWSKI zamieszkałym ul. 1-go Maja 4/13 59-420 Kraków.”
 • ZUS Z-15. Z listy wydruków usunięty został nadmiarowy raport „ZUS Z-15”, który został zastąpiony przez wydruki „ZUS Z-15a” oraz „ZUS Z-15b”. Wydruki dostępne są pod drukarką z poziomu kartoteki pracownika w sekcji Dokumenty/ZUS.
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o podział urlopu. Zmieniono na wydruku „Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części” podstawę prawną na „art. 162 kp.”. W art. 162 Kodeksu Pracy znajduje się zapis: „Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.” Wydruk jest możliwość wywołać z listy pracowników w kadrach bądź z kartoteki pracownika (Dokumenty/Urlop wypoczynkowy – wniosek o podział urlopu).
 • Umowa o dzieło – rachunek, Umowa zlecenie – rachunek. Poprawiono wykazywanie wartości VAT na wydrukach „Umowa o dzieło – rachunek”, „Umowa zlecenie – rachunek” dla umów cywilnoprawnych. Dotychczas dla umów podlegających VAT była generowana zerowa wartość podatku VAT na wskazanych raportach.
 • Wspólna pełna lista płac umów. Umożliwiono generowanie wydruku „Wspólna pełna lista płac umów” dla wypłat, na których został naliczony wyłącznie dodatek do umowy cywilnoprawnej. W podanym przypadku generowany był komunikat o treści: „Object reference not set to an instance of an object” blokujący przygotowanie wydruku. Raport „Wspólna pełna lista płac umów” dostępny jest pod drukarką na liście Płace/Listy płac.
 • Paski wypłat. Poprawiono wydruk aspx o nazwie „Paski wypłat” generowany do Excela z pozycji listy Płace/Listy płac. Ustawiono kodowanie w wskazanym raporcie, dzięki czemu nie pojawia się komunikat dotyczący znaków specjalnych: „Błędny kod znaku specjalnego… „.
 • Zestawienie obniżonych składek dla NFZ. Umożliwiono wygenerowanie wydruku „Zestawienie obniżonych składek na NFZ” w przypadku gdy operator ma ograniczone prawa do jednostek organizacyjnych. Dotychczas podczas wywoływania wskazanego wydruku były nadmiarowo sprawdzane wszystkie wypłaty za podany okres listy płac co w przypadku operatora o ograniczonych prawach do jednostek organizacyjnych skutkowało pojawieniem się komunikatu o treści: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu: Soneta.Place.WyplataUmowa”. Obecnie wydruk filtruje wyłącznie wypłaty, do których dany operator ma prawa. W nagłówku wydruku dla operatora o ograniczonych prawach zostanie wygenerowany komunikat o treści: „Wydruk przygotowany na podstawie danych, do których operator ma prawa dostępu”. Raport „Zestawienie obniżonych składek na NFZ” jest dostępny pod drukarką na liście Płace/Listy płac.
 • Kolumna: Lp. Uporządkowano drukowanie w kolejności liczby porządkowej w kolumnie „Lp.” na wydrukach „Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy” oraz „Znajomość języków obcych”. Raport „Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy” dostępny jest pod drukarką na liście Płace/Listy płac, natomiast wydruk „Znajomość języków obcych” dostępny jest na liście pracowników w kadrach.

Dodatki

 • Dodatki. W związku ze zmianami ogólnosystemowymi do aktualnej wersji programu zostały przekompilowane następujące dll’ki:
  – enova365 Czas Pracy,
  – enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą,
  – enova365 Pracownicy Eksportowi,
  – enova365 Pracownicy Uczelni,
  – enova365 Pracownicy Prokuratury,
  – enova365 Edycja Kalendarza Pulpit Pracownika.
  Uwaga! W wskazanych dll’kach nie ma zmian pod względem funkcjonalnym.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Mechanizm podzielonej płatności (split payment). Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62) wprowadziła możliwość regulowania zobowiązań za faktury VAT w trybie płatności podzielonej, tzw. split payment. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2018 r. O zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej (MPP) decydować będzie nabywca towaru lub świadczonej usługi, udokumentowanej fakturą VAT. Mechanizm podzielonej płatności VAT zakłada zapłatę za fakturę VAT w formie jednego przelewu na 2 rachunki bankowe:
  – w kwocie wartości sprzedaży netto (całkowitej lub częściowej) na rachunek rozliczeniowy kontrahenta,
  – w kwocie VAT (całkowitej lub częściowej) na rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym.
  Przelew tego typu musi być wykonany w  ściśle określonym komunikacie przelewu (przelew o odpowiedniej kategorii i tytule o zdefiniowanej strukturze, tzw. potocznie przelew split payment albo Przelew MPP) i dotyczy wyłącznie przelewów w złotych polskich.
  Przepisy ustawy nałożyły na banki obowiązek utworzenia – do 30 czerwca – dla swoich klientów nieodpłatanie rachunków VAT do rachunków rozliczeniowych. Dla wielu rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza utworzony zostanie domyślnie jeden rachunek VAT, na wniosek może być utworzonych więcej rachunków VAT.
  Środki pieniężne gromadzone na rachunkach VAT zasilane są przede wszystkim zapłatami za wartość VAT z faktur oraz przeksięgowaniami z innych rachunków VAT, przy użyciu przelewów MPP i mogą być wykorzystane do ściśle określonych operacji, głównie zapłaty za kwotę VAT wynikającą z faktury, zapłaty zobowiązania podatkowego z tyt. podatku od towaru i usług na rachunek urzędu skarbowego.
  Ustawodawca przewidział szereg korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez podatnika, m.in. szybszy zwrot podatku czy możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego.
  W następstwie nowych przepisów, w programie enova365 wprowadzono szereg zmian usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w mechanizmie podzielonej płatności.
  1. Wprowadzenie do systemu rachunków VAT oraz powiązania z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi:
  W konfiguracji programu (Opcje/Ewidencje ŚP/Ewidencje) umożliwiono oznaczenie ewidencji ŚP jako rachunku VAT (parametr: Rachunek VAT) oraz wskazanie powiązania pomiędzy rachunkami. Jeden rachunek VAT może być powiązany z wieloma rachunkami rozliczeniowymi. Powiązanie pomiędzy rachunkiem VAT oraz rachunkami rozliczeniowymi może nastąpić z poziomu rachunku rozliczeniowego, poprzez wskazanie powiązanego rachunku VAT w polu „Powiązany rachunek VAT”, a także z poziomu rachunku VAT, poprzez czynność: Powiąż rachunki rozliczeniowe. Na ewidencji ŚP z oznaczeniem Rachunek VAT uaktywnia się dodatkowa zakładka: Rachunki rozliczeniowe, prezentująca listę powiązanych rachunków rozliczeniowych.
  2. Usprawnienia w zarządzaniu realizacją przelewów w MPP:
  W konfiguracji programu dodano standardową definicję płatności: Przelew MPP (Opcje/Ewidencje ŚP/Definicje płatności) oraz standardowy sposób zapłaty: Przelew MPP (Opcje/Ewidencje ŚP/Sposoby zapłaty) o odpowiednim oznaczeniu (Przelew MPP). Sposób zapłaty: Przelew MPP wskazany na rozrachunku decyduje o wygenerowaniu właściwego formatu przelewu.
  3. Zmiany na formularzu przelewu oraz w mechanizmach automatycznego naliczania przelewów:
  Przelewy bankowe, aby były uznane przez system bankowy jako przelewy typu split payment muszą mieć odpowiedni komunikat przelewu. Zgodnie z wytycznymi w dokumentacjach bankowych przelewy tego typu muszą mieć ściśle określony tytuł przelewu: /VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a, zawierający informację o kwocie VAT, numerze identyfikacyjnym kontrahenta, numerze faktury oraz opisie przelewu. Przelew przychodzący oraz wychodzący na podstawie takiego tytułu będzie w systemie bankowym odpowiednio ujmowany na koncie bankowym rachunku VAT (uznanie / obciążanie) na kwotę VAT oraz na rachunku rozliczeniowym.
  W programie enova365 przelewy związane z mechanizmem podzielonej płatności dodaje się z poziomu listy Przelewy (Ewidencja Środków Pieniężnych) poprzez wybór Nowy(Przelew). Na formatce przelewu dodano nowy parametr: Wariant, z możliwymi opcjami do wyboru: Standardowy, Przelew ZUS, Przelew MPP. Wybór wariantu: Przelew MPP powoduje, że na formatce przelewu uaktywnia się dodatkowa sekcja: „Informacja dla mechanizmu płatności podzielonej” z dedykowanymi polami: Numer NIP, Kwota VAT, Numer faktury, Opis przelewu. Uzupełnienie tych pól jest podstawą do utworzenia prawidłowego tytułu przelewu w eksportowanych plikach przelewowych (np.: Elixir-0 lub ISO 20022). W przypadku przelewów przygotowywanych na podstawie zobowiązań oraz wpłat, pola dotyczące tytułu przelewu MPP uzupełniają się automatycznie na podstawie danych z płatności.
  Wariant przelewu: Przelew MPP na formatce przelewu, przygotowywany na podstawie dokumentów, domyślnie ustawia się dla rozrachunków ze sposobem zapłaty oznaczonym jako Przelew MPP. Dodatkowo na formatce czynności przygotowania przelewów dodano dodatkowy parametr: „Wariant przelewu”, z opcjami do wyboru: Wg sposobu zapłaty, Przelew MPP, Przelew standardowy. Parametr ten pozwala na wymuszenie utworzenia innego wariantu przelewu niż wynika to ze sposobu zapłaty rozrachunku. Tym samym użytkownik ma możliwość elastycznego decydowania o realizacji płatności przelewem zwykłym lub w MPP
  Przelewy MPP  po wyeksportowaniu do pliku uzyskują odpowiednią strukturę, zgodną z dokumentacjami udostępnionymi przez banki. W tym celu zaktualizowano istniejące formaty wymiany elektronicznej: Elixir-0, Swift MT-103, ISO 20022. W przypadku formatu ISO 20022 dodatkowo dodano parametry konfiguracyjne dotyczące właściwego oznaczenia kategorii przelewu typu split payment: Wartość parametru CtgyPurp, Typ parametru CtgyPurp, Wartość parametru LclInstrm, Typ parametru LclInstrm, a dla formatu Swift MT-103 parametr: Wartość pola 77B (dostępne w konfiguracji formatów: Ewidencje ŚP/Bankowość elektroniczna/Formaty wymiany elektronicznej). Przelewy typu split payment różnią się od standardowych m.in. odrębną kategorią przelewu oraz ustrukturyzowanym tytułem przelewu.
  4. Zmiany na płatnościach – dodanie kwoty VAT oraz mechanizmów wspierających rozliczanie rozrachunków realizowanych w MPP:
  Na płatnościach wynikających z dokumentów typu zakup i sprzedaż oraz na zapłatach dodano dodatkową sekcję: Mechanizm płatności podzielonej,  z parametrami „Kwota VAT” oraz „Kontrola VAT oraz rozliczeń w MPP”.
  Pole „Kwota VAT” decyduje o automatycznym wyliczeniu kwoty VAT w tytule przelewu typu MPP (na formatce przelewu w sekcji: Informacja dla mechanizmu płatności podzielonej (tytułem)). Na płatnościach Kwota VAT wyliczana jest na podstawie wartości VAT z zakładki VAT dokumentu. Przy wielu płatnościach do dokumentu kwota przeliczana jest proporcjonalnie, można ją również ręcznie edytować. W przypadku niezgodności pomiędzy wartością VAT na zakładce VAT dokumentu oraz Kwotą VAT na płatności, podczas zapisu pojawia się odpowiedni komunikat w formie ostrzeżenia.
  Parametr „Kontrola VAT oraz rozliczeń w MPP” usprawnia mechanizm rozliczeń płatności oraz zapłat związanych z mechanizmem płatności podzielonej. Parametr domyślnie zaznacza się na Tak, gdy sposób zapłaty oznaczony jest jako Przelew MPP lub w momencie wygenerowania do niego przelewu z wariantem MPP. Parametr jest edycyjny na zatwierdzonych rozrachunkach. Dodatkowo można zbiorczo dla wielu rozrachunków zmienić wartość tego parametru poprzez czynność: „Narzędzia/Zmień kontrolę VAT oraz rozliczeń”. Czynność dostępna jest z poziomu list: Rozrachunki wg dokumentów, Zobowiązania i należności, Należności wg spraw. Kontrola rozliczeń opiera się na rozpoznaniu przy rozliczaniu rozrachunków o takim samym numerze oraz podlegających kontroli w MPP.
  Na listach w Ewidencji Środków Pieniężnych: Raporty oraz Wpłaty i wypłaty dodano nowe filtry rozszerzone: Typ ewidencji – z opcjami do wyboru: Kasy, Karty, Rachunki, Rachunki VAT, Rachunki rozliczeniowe  oraz filtr Pow. rach. rozliczeniowe –  filtr jest aktywny dla typu ewidencji: Rachunki VAT i umożliwia odfiltrowanie ewidencji VAT wraz z powiązanymi rachunkami rozliczeniowymi. Takie ustawienie umożliwia uzyskanie widoku z dostępnym saldem we wszystkich powiązanych rachunkach.
  5. Zmiany w dodatku enova365 Importy wyciągów bankowych oraz aktualizacja Webservices:
  W zakresie funkcjonowania dodatku: enova365 Importy wyciągów bankowych dodano mechanizm rozpoznania operacji bankowych związanych z mechanizmem płatności podzielonej. Rozpoznanie operacji następuje po tytule przelewu wskazującym na zastosowanie split payment. Na formularzu operacji bankowej wyświetlane są parametry związane z mechanizmem płatności podzielonej. Po zweryfikowaniu operacji bankowej i rozpoznaniu jej jako split payment, następuje automatyczne wyliczenie parametrów „Kwota VAT” oraz „Kontrola VAT oraz rozliczeń w MPP” na operacji bankowej oraz na powiązanej zapłacie.
  Dodatkowo dostosowano funkcjonalność Webservice (Raiffeisen Polbank, BGŻ BNP Paribas, PEKAO S.A, ING) według najnowszych specyfikacji udostępnionych przez banki.
  Więcej informacji na temat mechanizmu płatności podzielonej znajduje się Tutaj.
 • Rozliczanie dokumentów. Na zakładkach prezentujących dokumenty do rozliczenia oraz rozliczone dokumenty wśród domyślnie ustawianych na liście pól dodano kolumnę z informacją o terminie płatności. Dodatkowa informacja pozwala na sprawniejsze identyfikowanie pozycji, które mają zostać ze sobą rozliczone.

Zmiana funkcjonalności

 • Płatność . Zmodyfikowano drzewa uprawnień na roli w obrębie praw dotyczących płatności. Prawa z węzła Inne/Płatność zostały przeniesione do węzła Kasa/Płatność. Na bazach konwertowanych do wersji 14.5 prawa nadane w węźle Inne/Płatność zostają przeniesione do węzła Kasa/Płatność z takimi samymi oznaczeniami jakie były nadane w bazie przed konwersją.

Poprawione funkcje

 • Raporty EŚP. Poprawiono nadawanie numeru liczby porządkowej dla zapłat raportów EŚP. Błąd dotyczył powielania numeru liczby porządkowej na zapłatach w przypadku jednoczesnego ich wprowadzania w pracy równoległej. Obecnie wprowadzony mechanizm renumeracji zapobiega nadawaniu tych samych numerów liczby porządkowej dla kilku zapłat.
 • Windykacja. Uszczelniono mechanizm naliczania not odsetkowych z poziomu Sprawy windykacyjnej. W przypadku sprawy windykacyjnej utworzonej do należności wynikającej z noty odsetkowej, po przejściu na etap sprawy o typie: Nota odsetkowa, ponowna nota do tej należności się nie nalicza.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych, WebService. W ramach dodatku Bankowość Elektroniczna udostępniono WebService banku ING Bank Śląski.
 • Import Wyciągów Bankowych, Rachunki Wirtualne. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych dla Alior Bank – AliorBank (MT940, masowe).
 • Import Wyciągów Bankowych, Rachunki Wirtualne. Dodano wariant 1 do filtra importu wyciągów bankowych Bank Spółdzielczy (MT940, masowe).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano wariant 3 do filtra importu wyciągów bankowych dla DotPay (CSV).
 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu wyciągów bankowych dla BRE (MT940) w zakresie kodowania ASCI.
 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr wyciągów bankowych Rabobank (MT940) w zakresie pola 86 o poprawne zaczytywanie sekcji /CSID/.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano możliwość tworzenia własnych filtrów do importu plików wyciągów bankowych w oparciu o kod wspierający znajdujący się w dodatku. Zostały przygotowane przykłady dla różnych formatów: MT940, CSV, XML.
  Bazując na przykładach i dokumentacji z Banku dotyczącej generowania pliku wyciągów bankowych można utworzyć własny dodatek z nowym filtrem, który po kompilacji powinien zostać zaczytany do katalogu Assemblies razem z dodatkiem Soneta.WyciagiBankowe.dll. Utworzony filtr będzie dostępny na liście w Narzędzia/Opcje/Ewidencja ŚP/Ewidencje/Soneta.Banki /Filtr importu wyciągów bankowych. Ze względu na wdrożeniowy charakter rozwiązania, dodanie własnego importu wymaga kontaktu z autoryzowanym partnerem Soneta.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano rozwiązanie umożliwiające samodzielne zdefiniowanie formatu importu do plików tekstowych z banku -głównie CSV, najczęściej zawierających historię operacji bankowych. W ramach funkcjonalności dodano filtr importu o nazwie Kreator (CSV), którego wybranie uruchamia dodatkową zakładkę Kreator filtra importu – służącą zbudowaniu filtra. Ze względu na wdrożeniowy charakter rozwiązania, dodanie własnego importu wymaga kontaktu z autoryzowanym partnerem Soneta.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Deklaracja VAT-7. Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7 do wersji 18 oraz deklaracji VAT-7K do wersji 12, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018r. poz. 856). Nowe wersje deklaracji obowiązują od 1 lipca 2018r.,  w praktyce będą stosowane dla miesiąca lipca 2018r. (w przypadku VAT-7) oraz od rozliczenia za trzeci kwartał 2018r. (w przypadku VAT-7K). Zmiana deklaracji VAT-7 wynika z nowych przepisów, wprowadzających mechanizm płatności podzielonej oraz możliwości szybszego zwrot podatku na rachunek VAT. Na formularzu deklaracji pojawiły się dodatkowe pola: 58 – zwrot na rachunek VAT, 68 – Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT.  Dodatkowo, w celu usprawnienia komunikacji z Ministerstwem Finansów, nowe schematy deklaracji umożliwiają umieszczenie informacji o adresie email. Adres email do deklaracji domyślnie pobierany jest z konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe) lub wprowadzany ręcznie na formularzu deklaracji.
 • Dowody wewnętrzne. W Ewidencji dokumentów/Dokumenty z poziomu listy naliczonych dokumentów wewnętrznych (naliczonych czynnością: Naliczanie/DW nabycia VAT…) dodano możliwość nadania dokumentom stanu: Wprowadzony poprzez czynność: Wprowadź. Ponadto zmieniono nazwę listy na: Dowody wewnętrzne.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja VAT-7. Na nowym formularzu deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12) usunięto możliwość wyboru deklaracji VAT-7D. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017r. wycofano możliwość rozliczania się z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7D. Na nowym formularzu deklaracji VAT-7(18)/VAT-7K(12) nie ma również dostępnego wydruku deklaracji VAT-7D.
 • Deklaracja VAT-7. Na najnowszym formularzu deklaracji VAT-7(18) usunięto możliwość ręcznej edycji deklaracji w polach:
  – w części, C p. 36-39,  edycyjność zależna od parametru: Pola 36-39 wyliczane z rejestru VAT (Nie),
  – w części D.3 p. 47-50, edycyjność zależna od parametru: Korekta (Ręczna).
  Z uwagi na równoległy obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT, ręczna edycja samej deklaracji powodowałaby rozbieżności pomiędzy przesłaną deklaracją oraz plikiem JPK, dlatego nie miała zastosowania.
 • JPK. Zablokowano definicję JPK: JPK_VAT(2). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów do rozliczeń od 01 stycznia 2018r., a także do korekt plików JPK za wcześniejsze okresy (wysyłanych po dacie 1 luty 2018r.) obowiązuje definicja JPK_VAT w wersji trzeciej.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Usunięto możliwość dodawania dokumentów wewnętrznych nabycia VAT naliczony (DWNNC) z poziomu pośredniego okna z wygenerowanymi dokumentami wewnętrznymi nabycia VAT należny (DWNNZ). Czynność umożliwiająca zbiorcze dodawanie DWNNC do wygenerowanych DWNNZ dostępna jest z poziomu listy Dokumenty po wejściu w Czynności/Naliczanie/DW nabycia VAT należny. Zmiana ma na celu zabezpieczenie przed możliwością dodania zduplikowanych dokumentów wewnętrznych nabycia VAT naliczony.
 • Dziennik. Usunięto kolumnę: „Grupa”, z widoków list w Dzienniku: Zapisy, Zapisy BO oraz wydruków: Dziennik wg zapisów (Księgowość/Dziennik), Dekrety dla ewidencji (Ewidencja dokumentów/Dokumenty). Pole „Grupa” nie było wykorzystywane.
 • Ewidencja pojazdów. Pole Marka na kartotece pojazdu zostało wydłużone do 30 znaków.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono wyliczanie kwot zaokrągleń na liście Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-7, w przypadku wyliczania deklaracji VAT-7 na podstawie JPK_VAT (Rodzaj źródła: Plik JPK). Po zmianie pola na liście: [NależnyZaokrąglenia], [NaliczonyŚrodkiTrwałeZaokrąglenia], [NaliczonyPozostałeZaokrąglenia] wyliczają się poprawnie.
 • Rozliczenia księgowe. Poprawiono działanie czynności Naliczanie rozliczeń księgowych dostępnej z poziomu listy Księgowość/Rozliczenia księgowe. Wywołanie czynności powodowało zawieszenie działania programu w sytuacji, gdy następowała próba rozliczenia księgowego dla zapisów, z których dla jednego w trakcie rozliczania wartość w kwocie operacji została już rozliczona, natomiast pozostała kwota zapisu. Po poprawie wywołanie czynności nie powoduje zawieszenia programu w podanym scenariuszu.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono błąd występujący na liście Dokumenty przy dodanym podglądzie DokEwidencji.Preview.pageform.xml . Błąd był zwracany w logach w określonym scenariuszu – pojawiał się dla dokumentów, dla których na zakładce Ogólne dodana była dodatkowa kontrolka Dekrety/Zapisy i wykonywana była na nich operacja usunięcia zapisu(KPIR)/dekretu(KH), po czym następowała ponowna predekretacja. Po poprawie błąd nie występuje.

Wydruki

 • Deklaracja VAT . Zaktualizowano wydruki deklaracji VAT-27 oraz VAT-UE zgodnie ze wzorami opublikowanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Na wydrukach deklaracji usunięto sekcję „Adnotacje Urzędu Skarbowego”. Na wydrukach załączników deklaracji: VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C w prawym górnym rogu została umieszczona informacja, że jest to: „Wydruk pomocniczy – wersja archiwalna”. Takie oznaczenie wydruków spowodowane jest brakiem opublikowania we wspomnianym rozporządzeniu wzorów wydruków załączników do deklaracji VAT-UE. W enova365 dostępne są wydruki załączników opublikowane we wcześniejszych rozporządzeniach.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Na wydruku Dowodu wewnętrznego (PK Płatności Dekrety), wywoływanym z poziomu dokumentu polecenia księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów, poprawiono prezentację informacji w nagłówku. Do nagłówka został dodany numer dowodu wewnętrznego. Zmiany dotyczą mechanizmu raportowania XtraReports.

Dodatki

 • Analizy Ms Excel. Usprawniono proces logowania do baz w dodatku Analizy Ms Excel, w przypadku pobierania danych z wielu baz danych, w oparciu o dodatek Praca na wielu bazach. Aby logowanie do baz podrzędnych (slave) nastąpiło automatycznie, należy w funkcji w parametrach bazy odwołać się do nazwy bazy master oraz nazwy bazy slave (DBItem). Przykładowo, gdy nazwa master=ABC, slave=ZEFIR, funkcja parametrów bazy będzie miała wartość: DB=ABC;DBITEM=ZEFIR.
 • Dodatki . Do wersji 14.5 konieczna jest aktualizacja plików dll dla następujących dodatków:
  – Enova365 Importy Księgowe (Enova.ImportyKsiegowe.dll),
  – Enova365 Eksporty Księgowe (EnovaTXT.Eksport.dll),
  – Elektroniczne Wyciągi Bankowe (Soneta.WyciagiBankowe.dll)
 • Jednostki budżetowe. Umożliwiono generowanie płatności na podstawie opisu analitycznego wprowadzonego w walucie obcej. Generowanie płatności jest możliwe jeśli wszystkie opisy analityczne wyrażone są w tej samej walucie i waluta ta jest zgodna z wartością dokumentu ewidencji.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

 • Analizy baz danych. Wprowadzono zabezpieczenie przed kilkukrotnym dodawaniem plików JPK_VAT za pomocą czynności „Zbiorcze dodawanie/JPK_VAT” z poziomu Analizy baz danych. Pliki JPK_VAT z Celem złożenia: Pierwsze złożenie nie tworzą się w bazach, w których w danym okresie istnieją już pliki o takim celu złożenia.  Przy próbie dodania pliku do bazy, w oknie rezultatu czynności pojawia się komunikat błędu: We wskazanym okresie istnieje już plik JPK_VAT, z celem złożenia: Pierwsze złożenie.

Moduł: RODO

Poprawione funkcje

 • Definicje zakresów: Anonimizacja, Pseudonimizacja. Dodano do definicji zakresów „Anonimizacja pracowników” i „Pseudonimizacja pracowników” (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Ochrona danych osobowych/Definicje zakresów) oraz definicji zakresów serwisowych (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Ochrona danych osobowych/Definicje zakresów serwisowych) zakresy dotyczące zakładki „Zapis obliczeń”, która znajduje się na naliczonych na wypłacie elementach wynagrodzenia takich jak wynagrodzenie chorobowe, zasiłki, zajęcia komornicze. Dodanie zakresów umożliwi zaciemnienie danych pracownika na zakładce „Zapis obliczeń” w mechanizmach anonimizacji oraz pseudonimizacji. Definicje zakresów dostępne są dla operatorów, którzy mają zaznaczony na TAK parametr „Dostęp do mechanizmów anonimizacji i pseudonimizacji” (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy/Operator, zakładka „Systemowe”).

Wydruki

 • RODO. Dodano wydruk definicji zakresu anonimizacji danych, który można wywołać z poziomu formularza definicji zakresu. Wydruk dostępny jest przy włączonym domyślnym systemie raportowania XtraReports.

Moduł: Workflow

Dodatki

 • Harmonogram zadań. Podczas dodawania nowego harmonogramu zadań dla wybranego zadania w polu Nazwa uzupełniana jest automatycznie wartość, która jest pobierana z nazwy zadania. Do tej pory tą czynność należało wykonać manualnie.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Pulpity. W związku ze zmianami w mechanizmie tłumaczeń dla angielskich wersji pulpitów pracownika, kierownika i kontrahenta w przypadku użytkowników korzystających z obiegu wniosków opartych o definicje zadań (stary obieg wniosków) bez zakładki „Obsługa procesu” konieczny jest kontakt z autoryzowanym partnerem w celu modyfikacji treści czynności i powiadomień.
 • Pulpity. Wprowadzony został nowy mechanizm tłumaczeń dla angielskich wersji pulpitów pracownika, kierownika i kontrahenta. Obecnie zastosowany został tzw. mechanizm słownikowy, oznaczający, że tłumaczone są nie całe formularze, ale poszczególne frazy (wyrażenia) używane w programie, zapisane we wspólnym słowniku. Dzięki tej zmianie został ujednolicony sposób tłumaczenia wszystkich elementów programu (formularzy, list, menu), oraz wprowadzone zostały tłumaczenia dla nowych elementów systemu (przede wszystkim – danych konfiguracyjnych, takich jak nazwy definicji elementów wynagrodzeń, dokumentów handlowych itp.)
 • Konfiguracja. W enova356 HTML udostępniono zakładkę: Załączniki globalne. Zakładka jest dostępna w: Opcje/Ogólne/Załączniki globalne
 • Pulpity. W związku ze zmianami w mechanizmie tłumaczenia pulpitów na język angielski, została wprowadzona możliwość dodawania własnych tłumaczeń do aplikacji. Własne tłumaczenia stosuje się np. w przypadku dodawania w trakcie wdrożenia nowych definicji elementów wynagrodzeń, definicji dokumentów handlowych itp. Plik z tłumaczeniami musi:
  -Posiadać nazwę Soneta.en.dct
  -Być plikiem tekstowym, z kodowaniem UTF-8
  -Posiadać wiersz nagłówkowy w postaci:
  ##SONETA_DICTIONARY## 1 en
  -W kolejnych liniach należy umieścić polską i angielską frazę, oddzielone tabulatorem.
  Najwygodniej jest skopiować plik Dct\Soneta.en.dct z folderu instalacyjnego serwera enova365, wyczyścić jego zawartość (zostawiając tylko pierwszą linię nagłówkową) i w kolejnych liniach uzupełnić własne tłumaczenia.
  Plik należy wgrać na serwer enova365 w analogiczny sposób jak pliki dodatków, tzn.:
  -Plik umieszczony w folderze dodatków (standardowo: C:\Program Files (x86)\Common Files\Soneta\Assemblies, bądź folder określony przez parametr uruchomieniowy serwera /extpath) jest wczytywany dla całej instancji serwera (dla wszystkich obsługiwanych baz).
  -Plik wgrany do bazy danych (Panel administracyjny bazy/Rozszerzenia (dodatki dll)) jest wczytywany indywidualnie dla danej bazy danych.
 • Pulpity. W związku ze zmianami w mechanizmie tłumaczeń w Pulpitach, zmieniony został sposób tłumaczenia etykiet pól na formularzach użytkownika – dotyczy to w szczególności definiowalnych formularzy dokumentów dodatkowych (DbTupleDefinition) wykorzystywanych we wnioskach urlopowych oraz definiowalnych formularzy zadań CRM (DefZadania). W poprzedniej wersji, aby uzyskać wersję angielską na formularzu definiowalnym, stosowana była składnia $pl:Etykieta polska;$en:Etykieta angielska (np. $pl:Priorytet;$en:Priority). Od wersji 14.5 należy wprowadzać wyłącznie etykiety w języku polskim, a tłumaczenia na język angielski należy wprowadzić do słownika użytkownika.
  Równocześnie podczas konwersji do wersji 14.5, etykiety na zdefiniowanych formularzach użytkownika w obiektach DbTupleDef oraz DefZadania zostaną automatycznie przekonwertowane do wersji polskiej, a informacja o tym jakie etykiety zostały zmienione pojawi się w logu z konwersji (kategoria logu: Konwersja tłumaczenia zakładek użytkownika).

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Bezpieczeństwo. Wprowadzona została dodatkowa kontrola typów plików przesyłanych do aplikacji, tak, aby były zgodne z przeznaczeniem danej funkcji:
  – W organizatorze raportów dopuszczane jest przesyłanie plików ASPX i REPX
  – W konfiguracji (Opcje\Systemowe\Pliki) dopuszczane jest przesyłanie plików ASPX, REPX i XML
  – W funkcjach importu (Lista/Importuj, Import danych/Z pliku XML, Import danych/Dokumenty handlowe i raporty kasowe) dopuszczane jest przesyłanie plików typu XML, CSV, TXT i TSV 

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Panel użytkownika. Udostępniono w panelu użytkownika wykres o nazwie ”Moi kontrahenci”. Tabela przedstawia wykaz kontrahentów, których opiekunem jest zalogowany operator.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

 • Pulpity. W związku ze zmianami w mechanizmie tłumaczeń dla angielskich wersji pulpitów pracownika, kierownika i kontrahenta w przypadku użytkowników korzystających z obiegu wniosków opartych o definicje zadań (stary obieg wniosków) bez zakładki „Obsługa procesu” konieczny jest kontakt z autoryzowanym partnerem w celu modyfikacji treści czynności i powiadomień.

Poprawione funkcje

 • Wnioski o nieobecności. Usprawniono proces obiegu wniosków o nieobecności w Pulpitach HR. W przypadku gdy składany przez pracownika wniosek o nieobecność nie został przekazany dalej (została wskazana opcja: „Pozostaw w obecnym stanie” na zakładce „Obsługa procesu” lub pracownik nie dokonał wyboru następnego kroku) to wniosek zyskiwał status „Nieaktualny”. Konsekwencją tego stanu było zatrzymanie całego procesu obiegu wniosku a zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku było możliwe wyłącznie z poziomu kadr.

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

 • Pulpit klienta biura rachunkowego. Dodano odpowiednie komunikaty w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, w przypadku niepoprawnej konfiguracji Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.
  Komunikat: „Brak dodatku: Praca na Wielu Bazach” pojawia się w przypadku braku Soneta.PracaNaWieluBazach.dll w katalogu Soneta Server.
  Komunikat: „Braku uprawnień operatora PulpitKBR do wszystkich DBItemów” pojawia się w przypadku, gdy Operator pulpitu klienta BR nie ma praw obiektowych do żadnej bazy danych (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych).

Poprawione funkcje

 • Pulpit klienta biura rachunkowego. Poprawiono błąd związany z konwersją baz w ramach dodatku Praca na wielu bazach. W przypadku, gdy w bazie była wprowadzona osoba kontaktowa (Kontrahent/Osoba kontaktowa) z dostępem www do Pulpitu klienta Biura Rachunkowego, podczas konwersji w bazie automatycznie zaznaczał się na osobie dostęp www do Pulpitu Pracownika. Powodowało to błąd o braku licencji podczas logowania do Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Po poprawie konwersja baz przebiega prawidłowo.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Pulpity workflow. W pulpicie kontrahenta umożliwiono korzystanie z procesowości. Od tej wersji możliwe jest delegowanie zadań do operatorów będących osobami kontaktowymi kontrahenta. Te same osoby mogą również uruchamiać procesy z poziomu pulpitu kontrahenta. Wszystkie pozostałe funkcjonalności pulpitu kontrahenta zostały zachowane.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Wielooddziałowość. Umożliwiono indywidualne ustawienie naliczania odpisu podatku do przekazania na PFRON i ZFRON na deklaracji  PIT-4R. Na oddziale dodano zakładkę „Dane PIT” (Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy/Pododdział firmy/Deklaracje), na której udostępniono parametr „Licz odpis do przekazania na PFRON i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”: TAK/NIE a także możliwość wskazania „procentu odpisu” oraz zaznaczenia czy odpis ma dotyczyć tylko wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy wszystkich wynagrodzeń.
  Uwaga! Jeżeli firma wielooddziałowa dotychczas liczyła odpis na PFRON i ZFRON na PIT-4R to w przypadku indywidualnego naliczania odpisu na oddziale należy skonfigurować każdy oddział niezależnie.

Poprawione funkcje

 • Planowane listy płac. Usprawniono proces naliczania kilku planowanych list płac w przypadku gdy wybrany element wynagrodzenia został przypisany do konkretnej planowanej listy płac. Jeżeli w pierwszej kolejności została naliczona planowana lista płac z tym powiązanym elementem wynagrodzenia to program blokował możliwość naliczenia kolejnej planowanej listy płac z pozostałymi elementami.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie