enova365 ulotka do wersji 2003.0.0

 In Blog

center

enova365 ulotka do wersji 2003.0.0

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry i Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: CRM
 2. Moduł: Pulpity HR

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Wydruki. Poprawiono zarządzanie pamięcią przy tworzeniu wydruków XtraReports w wersji serwerowej, tj. w interfejsie HTML oraz z poziomu Harmonogramu zadań.

Moduł: CRM

Funkcjonalności

 • Kontrahent. Na formularzu kontrahenta na zakładce Powiązania dodano parametr Kontrahent jest powiązany z… o wartości Tak/Nie informujący że kontrahent jest powiązany z firmą. Parametr ustawia się po wskazaniu powiązania w konfiguracji: Firma\Podmioty powiązane

Moduł: Handel

Funkcjonalności

 • JPK. Na potrzeby zmian wprowadzanych w zakresie JPK_VAT, w kartotece towarowej dodano parametr słownikowy Grupa towarowa VAT. Wartość tego parametru przepisywana jest na pozycje dokumentu handlowego, przy czym jego edycja dostępna jest zarówno dla dokumentów w buforze jak i zatwierdzonych.
 • Towary. W związku z koniecznością aktualizacji kodów PKWiU i CN, która wynika z wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, przygotowany został arkusz usprawniający aktualizacje tychże kodów w kartotekach towarowych. Arkusz można pobrać z bazy wiedzy: Tutaj

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2020:
  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 878,81 zł;
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 532,61 zł;
  • Najniższa emerytura: 1 200,00 zł.
 • Zasiłek opiekuńczy. W związku z obowiązującą specustawą koronawirusową od dnia 2 marca 2020 roku, w enova365 umożliwiono rozliczenie i ewidencję nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka, za którą rodzic dziecka sprawujący opiekę może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Dla nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano nową przyczynę „Zamknięcie placówki opiekuńczej – koronawirus”. Za 14 dni nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” z przyczyną „Zamknięcie placówki opiekuńczej – koronawirus” przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.
  W celu rozliczenia wymienionej powyżej nieobecności w enova365 w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia wprowadzono nowe definicje elementów wynagrodzenia:

  • Dodatkowy zas.opiekuńczy
  • Dodatkowy zas.opiekuńczy /zlec.
  • Dodatkowy zas.opiekuńczy RSP.

  Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne w sekcji „Zasiłek opiekuńczy” dodano nowy limit: „Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni)”. Limit wynosi 14 dni, co oznacza, że pracownikowi przysługuje 14 dni zasiłku opiekuńczego.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • PPK. Umożliwiono przeliczenie deklaracji Rozliczenie składek PPK, w przypadku powiązania z elementami rozliczającymi przychód ze składki PPK na wypłacie. Wykonanie czynności Przelicz na deklaracji Rozliczenie składek PPK, przeliczy pracowników, którzy nie mają rozliczonego przychodu od składki PPK powiązanego z tą deklaracją. Dodatkowo zablokowano możliwość usunięcia deklaracji PPK – składka oraz Zwrot środków PPK z kartoteki pracownika z zakładki PPK/Dokumenty PPK.
 • Deklaracje PFRON. Umożliwiono wybór adresu pracownika umieszczanego na załącznikach INF-D-P do deklaracji WND. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON-rozliczeniowe dodano parametr „Na deklaracjach INF-D-P umieszczaj najpierw adres zamieszkania”. Domyślnie parametr przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że na deklarację INF-D-P jest pobierany adres zameldowania jak dotychczas. Jeżeli parametr przyjmie wartość „TAK” lub brak jest adresu zameldowania, to będzie pobierany adres zamieszkania.
  Uwaga: Jeżeli pracownik do PFRON był zgłoszony z adresem zameldowania, a teraz zostanie ustawiony parametr, aby przekazywany był w pierwszej kolejności adres zamieszkania, to na deklaracji INF-D-P zostanie przesłany adres zameldowania, tak jak przy zmianie adresu pracownika.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje ZUS. Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS RCA, w przypadku ujemnych wartości. W związku z wykazywaniem składek PPK według miesiąca ZUS, w pewnych przypadkach, jeżeli występują korekty wypłat, to mogą powstać ujemne wartości sumy składek PPK. W takiej sytuacji wartości ujemne będą zerowane na deklaracji ZUS RCA, aby deklaracja mogła być poprawnie zaczytana do Płatnika.
 • Dokumenty PPK. Poprawiono wykazywanie wartości korekty na deklaracji PPK Rozliczenie składek.  Jeżeli po naliczeniu deklaracji Rozliczenie składek PPK pracownik zrezygnował i została naliczona wypłata korygująca, to na kolejnej naliczanej deklaracji PPK Rozliczenie składek za ten sam miesiąc generowała się korekta składki PPK z wartościami ujemnymi zamiast dodatnimi.
 • PPK. Poprawiono działanie operacji seryjnej menu Czynności/Operacje PPK/Rezygnacja uczestnika. W przypadku wykonywania czynności niepotrzebnie przygotowywana była deklaracja rezygnacji, która była poza okresem wybranym przy operacji seryjnej.
 • PPK. Poprawiono rozliczanie przychodu z tytułu składki PPK płatnej przez Pracodawcę, w przypadku przejścia pracownika ze zlecenia na etat oraz rozliczania przychodu na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK. Jeżeli za poprzedni miesiąc była wypłata zlecenia, to na bieżącej wypłacie etatowej rozliczał się przychód ze składki PPK za poprzedni miesiąc ze zlecenia jako element z etatu oraz na deklaracji PIT-11 był wykazywany z przychodami ze stosunku pracy.
 • Podatek. Poprawiono naliczanie podstawy opodatkowania w miesiącu następującym po miesiącu z ujemną podstawą opodatkowania. W przypadku, gdy w jednym miesiącu na wypłacie wystąpiła ujemna podstawa zaliczki podatku, to przy naliczaniu wypłaty w kolejnym miesiącu podatkowym podstawa opodatkowania niepoprawnie była pomniejszana o ujemną podstawę podatku z poprzedniego miesiąca.
 • Teczki pracownicze. Poprawiono mechanizm dodawania dokumentów do teczki pracownika. W pewnych przypadkach przy próbie dodawania dokumentu pojawiał się komunikat o braku możliwości dodania zapisu o unikalnej wartości.
 • Składka Zdrowotna. Poprawiono algorytm naliczania składki zdrowotnej.  W niektórych przypadkach przy naliczaniu kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu oraz na wypłatach korygujących niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Wydruki

 • Zasiłek opiekuńczy. Dodano nowy raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”, który jest dostępny w kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/Pracownicy,Zleceniobiorcy,Wszyscy pod drukarką w folderze Dokumenty/ZUS. Wydruk został wprowadzony w związku ze specustawą koronawirusową obowiązującą od 2 marca 2020r, zgodnie z którą rodzic dziecka uprawniony jest do zasiłku opiekuńczego za okres zamknięcia placówki opiekuńczej, na podstawie oświadczenia złożonego przez rodzica.
 • Praca zdalna. W związku z wprowadzoną specustawą koronawirusową, w enova365 wprowadzono nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” dostępny na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w kartotece pracownika pod drukarką w folderze Dokumenty.
 • Umowa o pracę. Zmodyfikowano raport Umowa o pracę – zmiana warunków dodając informację o typie wynagrodzenia (netto/brutto). Dane te uzupełniają się na podstawie wybranej wartości w nowo dodanym parametrze wydruku „Stawka:”. Raport dostępny jest w sekcji Dokumenty z poziomu kartoteki pracownika oraz list kadrowych.
 • Wydruki płacowe. Na raporcie „Karta wynagrodzeń” poprawiono wykazywanie kwoty świadczenia socjalnego, które w części jest opodatkowane, a w części nieopodatkowane. W kwocie  „Razem brutto” była ujmowana cała wartość świadczenia socjalnego, zamiast kwota części opodatkowanej.
 • Wydruki Kadrowe. Zaktualizowano wydruk „Skierowanie na badania lekarskie”. W wydruku została uwzględniona właściwa podstawa prawna.
 • Deklaracje GUS. Zmieniono sposób wykazywania pola czas faktycznie przepracowany. W przypadku zmiany definicji nieobecności „Delegacja”, gdy sposób pomniejszania czasu pracy przestawiono na „Nie pomniejsza”, wówczas pole zwracające czas faktycznie przepracowany było zawyżone o czas Delegacji.
 • Deklaracje ZUS. Zmodyfikowano wydruk deklaracji IMIR, tak aby wydruk mieścił się na mniejszej ilości stron.
 • PPK. Poprawiono wykazywanie składek PPK na wydrukach:
  • Pełna lista płac
  • Skrócona lista płac
  • Prosta lista płac
  • Pełna lista płac umów
  • Paski wypłat
  • Zestawienie list płac
  • Zestawienie wg jednostek organizacyjnych stanowisk
  • Podsumowanie list płac
  • Pasek wypłaty
  • Duży pasek wypłaty
  • Umowa zlecenie – rachunek
  • Skrócona lista płac umów

  W pewnych przypadkach na wyżej wymienionych raportach przy pierwszej wypłacie rozliczającej PPK, składki te nie pokazywały się.

Dodatki

 • Pracownicy Eksportowi. Poprawiono algorytm naliczania składki zdrowotnej. W przypadku naliczania kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Moduł: Kasa

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano dwa nowe warianty dla filtra importu wyciągów bankowych Volkswagen Bank (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. W filtrze importu Danske (MT940) w wariancie podstawowym poprawiono odczytywanie podmiotu z operacji bankowej.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • JPK. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i
  Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
  zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
  towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988) określa nowe zasady prowadzenia
  ewidencji VAT oraz nowy sposób realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w
  postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K zawierających pozycje ewidencji VAT oraz
  dane zagregowane z deklaracji VAT-7. Nowe zasady wprowadzane są w dwóch terminach
  dla dwóch grup podatników:

  • Od 1
   kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób
   zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób
   zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
  • Od 1
   lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie
   pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać
   nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku
   zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT
   obowiązującej wcześniej takie podmioty).

  W związku z nowymi zasadami prowadzenia ewidencji
  VAT w enova365 w obrębie ewidencji dokumentów i ewidencji VAT wprowadzono  liczne zmiany, na które składają się:

  1. Poszerzenie
  zakresu informacji rejestrowanych dla dokumentów VAT w Ewidencji dokumentów o:

   • Typ dokumentu VAT
   • Grupy towarowo-usługowe (tylko dla dokumentów Sprzedaż Ewidencja i VAT Marża Ewidencja)
   • Procedury VAT

  Nowe dodatkowe informacje rejestrowane są na dokumencie ewidencji na zakładce Dodatkowe-VAT. O Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT poszerzony został również zakres informacji rejestrowanych na dokumentach VAT w module Handel.
  Dla dokumentów ewidencji powiązanych z dokumentami źródłowymi w module Handel Grupy towarowo-usługowe wyliczane są na podstawie oznaczeń na pozycjach dokumentu handlowego inicjowanych wg oznaczeń kartotek towarowych.
  Procedury VAT generowane są automatycznie na etapie zatwierdzania dokumentu handlowego, ale mogą być edytowane zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jaki i dokumentu ewidencji.
  Dla dokumentów ewidencji bez powiązania z dokumentami źródłowymi Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT mogą być wprowadzane dla dokumentów w stanie Bufor. Część procedur VAT może być dodawana automatycznie poprzez uruchomienie czynności Generuj procedury VAT. Dotyczy to procedur posiadających własne algorytmy analizy zawartości dokumentu. Typ dokumentu VAT, Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT mogą być również dodawane do dokumentów zbiorczo poprzez wykonanie czynności Dodaj procedury VAT dostępnej na liście Dokumenty.
  Na listach Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT dodano filtry: Typy dokumentu VAT, Grupy towarowe VAT, Procedury VAT, które umożliwiają przeglądanie dokumentów z uwzględnieniem nowych oznaczeń. W nagłówkach wydruków wykonywanych na podstawie wspomnianych list również zostały dodane informacje o zastosowanych nowych filtrach.
  Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

  2. Konfiguracja słowników Typów dokumentów VAT, Grup towarowo-usługowych, Procedur VAT (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT). 
  Dla wybranych procedur VAT zostały
  zdefiniowane standardowe algorytmy, wg których następuje oznaczanie dokumentów
  tymi procedurami. Algorytmy określane są odrębnie dla dokumentów ewidencji i dokumentów handlowych. Użytkownik może dla każdej procedury zdefiniować własny
  algorytm, według którego będą oznaczane  dokumenty. Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

 • JPK. Rozbudowano mechanizmy generowania i ewidencjonowania plików JPK.
  • Wprowadzano powiązania pomiędzy
   plikami JPK_VAT i deklaracją VAT-7;
  • Stworzono odrębną czynność Generuj plik JPK_VAT dedykowanej do tworzenia plików JPK_VAT.

  Parametry
  czynności zostały rozszerzone o możliwość wyboru zakresu danych sprawozdawczych
  (Dane ewidencyjne, Dane ewidencyjne i deklaracyjne, Dane deklaracyjne) oraz możliwość wskazania
  deklaracji VAT-7, która ma być dołączona do przygotowywanego sprawozdania JPK_V7. Dla podmiotów rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych będzie miał schemat JPK_V7M, a dla podmiotów rozliczających podatek VAT w okresach kwartalnych będzie miał zastosowanie schemat JPK_V7K (również do sprawozdań przygotowywanych za dwa pierwsze miesiące kwartału).  Dla podmiotów, które będą rozliczały podatek VAT wg dotychczasowych zasad będzie miał nadal zastosowanie schemat JPK_VAT (3). Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

 • JPK. Od 01.04.2020 r. planowane są zmiany po stronie Web Services Ministerstwa Finansów obsługujących przesyłanie plików JPK podpisywanych danymi autoryzującymi. Pliki takie dotychczas były przyjmowane przez odrębny, dedykowany Web Service. Po zmianach od 01.04.2020 r. pliki takie mają być przyjmowane przez standardowy Web Service, obsługujący dotychczas wysyłkę plików podpisanych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W związku z powyższym w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny) dodano nowy Tryb podpisywania plików: W aplikacji – podpis nieweryfikowany (bramka standard). Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.
 • Deklaracje VAT. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15) przeznaczone do przygotowania danych
  deklaracyjnych załączanych do plików odpowiednio JPK_V7M i JPK_V7K. Dla nowych wersji deklaracji VAT-7 nie są generowana eDeklaracje. Podmioty, które nie będą składały jeszcze połączonych sprawozdań wg nowych wzorów JPK_V7 powinny dokonywać rozliczeń VAT z zastosowaniem poprzednich, dotychczas obowiązujących wzorów deklaracji.
 • Ewidencja dokumentów. Dodano definicję EDI o nazwie JPK_V7 – Import, umożliwiającą import dokumentów na podstawie pliku XML o strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K. Sposób użycia opisany jest w dokumentacji dodatku enova365 EDI.
 • Ewidencja dokumentów. Czynność kopiowania dokumentów zakupu i sprzedaży rozszerzono o kopiowanie Grup towarowo-usługowych i Procedur VAT. Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.
 • Ewidencja dokumentów. Czynność Naliczanie/VAT od marży rozszerzono o kopiowanie Grup towarowo-usługowych i Procedur VAT.
 • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  (Dz.U  2019 poz.1649) wprowadzono
  mechanizm ułatwiający określenie, które dokumenty podlegają korekcie z tytułu
  złych długów w podatku dochodowym.
  Na formularzu dokumentu Polecenia księgowania (PK) dodano
  czynności Złe długi – generuj korekty oraz Złe długi – stornuj korekty.
  Czynność generowania korekt umożliwia wygenerowanie elementów opisu
  analitycznego prezentujących propozycje korekt kosztów. Elementy Opisu
  analitycznego generowane są na podstawie analizy dokumentów wg wskazanych
  definicji, które mają przeterminowane zobowiązania lub należności i zapisy
  księgowe na konta wg wskazanego filtra kont np. 4*,5*,7* (konta kosztów/przychodów),
  3* (konta pośrednio powiązane z kosztami). Stworzone w ten sposób korekty powinny
  być zaksięgowane na konta pozabilansowe, a salda tych kont powinny zostać
  uwzględnione w zestawieniu do podatku dochodowego (CIT-8 lub PIT-5) po stronie kosztów
  lub przychodów. Rozliczone w ten sposób korekty powinny zostać wystornowane
  czynnością Złe długi – stornuj korekty na początku kolejnego okresu rozliczeniowego,
  a na koniec kolejnego okresu powinna być dokonana ponowna
  analiza rozrachunków i wygenerowanie korekt.
  W mechanizmie umożliwiono także tworzenie propozycji korekt dla dokumentów z terminami płatności dłuższymi niż 60 dni, które faktycznie nie
  są przeterminowane, ale zgodnie z przepisami po skróceniu terminu kwalifikują
  się do korekty z tytułu złych długów.
  Dodano także wydruk dla dokumentu PK „Korekty kosztów podatkowych” prezentujący opis analityczny wygenerowany za pomocą czynności Złe długi
  – generuj korekty.
 • Status VAT. Dla czynności Status w bazie VAT MF wykonywanej z poziomu listy Kontrahenci w komunikacji z nowym Wykazem podatników VAT wyłączono pomijanie kontrahentów, dla których pole Podatnik VAT jest zaznaczone na Nie. Aktualnie status kontrahenta jest sprawdzany niezależnie od tego pola.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje PIT. W pliku XML umożliwiającym zaczytanie danych do aktywnego formularza PIT-36(27) poprawiono informację o liczbie załączników PIT/B. Dodatkowo w pliku XML do PIT-36L(16) w załączniku PIT/B poprawiono informację o działalnościach, w których podatnik ma 100% udziałów.
 • Deklaracja CIT-ST. W sumie pracowników wykazywanych na deklaracji CIT-ST uwzględniono pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o rodzaju: „Młodociany przyuczany”.

Dodatki

 • Importy Księgowe TXT. Import dokumentów w ramach dodatku Importy księgowe TXT poszerzono o nowe oznaczenia znajdujące się na zakładce Dodatkowe-VAT. Importowane są pola: Typ dokumentu VAT (JPK), Grupy towarowe oraz Procedury VAT. Szczegóły znajdują się w dokumentacji dodatku.
 • Eksporty Księgowe TXT. Zakres eksportu danych w ramach dodatku Eksporty księgowe TXT został rozszerzony o nowe oznaczenia znajdujące się na zakładce Dodatkowe-VAT. Eksportowane są pola: Typ dokumentu VAT (JPK), Grupy towarowe oraz Procedury VAT. Szczegóły znajdują się w dokumentacji dodatku.
 • Analizy MS Excel. Dodano możliwość uwzględniania w Analizach MS Excel dekretów zamknięcia. W parametrach bazy dodano opcję DEKZAMK, która pozwala na prezentację wartości z zestawienia Obrotów i sald z uwzględnieniem lub pominięciem dekretów zamknięcia. Parametr może przyjmować wartość T(TAK, true) lub N(NIE, false). Domyślnie dekrety są uwzględniane.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: CRM

Funkcjonalności

 • Kontrahent. Od wersji tej dodano nową funkcjonalność 'Podmioty powiązane’. Dzięki niej w Narzędzia\Opcje\Firma w nowej  zakładce 'Podmioty powiązane’ będzie można skojarzyć ze sobą podmioty powiązane kapitałowo. Po wejściu na tę zakładkę użytkownik przy pomocy przycisku 'Dodaj’ będzie mógł ustanowić relację między podmiotami, która zostanie zapisana w tabeli Podmiotypow. Analogicznie przycisk 'Usuń’ spowoduje usunięcie wpisu z tabeli, tym samym rozwiązanie relacji między podmiotami.

Moduł: Pulpity HR

Funkcjonalności

 • Dane finansowe. Na liście Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty dodano filtr „Indeks” z dostępnymi opcjami do wyboru: Wg okresu, Wg daty wypłaty, w celu umożliwienia zawężenia listy wypłat ze względu na wybrany okres po wybranym indeksie.

Poprawione funkcje

 • Dane finansowe. Na liście Pulpit pracownika/Dane finansowe/Informacja IMIR, przy próbie wywołania wydruku Informacja ZUS IMIR z pustej listy dodano komunikat: „Brak wybranych wydruków do przygotowania raportu. Wybierz rekordy na liście.”

Wydruki

  • Dane finansowe. Na wydruku „Pasek wypłaty” dodano informację o składkach PPK.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie