enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 2002.0.0

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2002.0.0 z dnia 06.02.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Kadry i Płace
 4. Moduł: Kasa
 5. Moduł: Księgowość
 6. Moduł: Produkcja

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Funkcjonalności

 • Wydruki. Ujednolicono stopki w wydrukach. Wszystkie stopki zawierają nazwę producenta, a także nazwę programu i wersję (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Moduł: Handel

Funkcjonalności

 • e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej. Dotychczas dostępna była jedynie liczba.
 • Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru „Anuluj nierozliczone pozycje” w oknie pośrednim relacji, którego wartość jest przenoszona z definicji relacji, od prawa operatora „Edycja statusu pozycji”. Jeśli operator nie ma tego prawa, parametr jest ustawiony na nie i niedostępny. W wyniku tej zmiany operator bez prawa jw. nie może automatycznie anulować nierozliczonych pozycji zamówienia podczas zatwierdzania dokumentu podrzędnego.
 • JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1). Definicję (do zaimportowania) można pobrać z bazy wiedzy: Tutaj

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Mały ZUS plus. Umożliwiono rozliczenie obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z „małego ZUS plus”. W enova365 wprowadzono zmiany:
  1. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS(wskaźniki) zaktualizowano wskaźnik „Współczynnik podstawy obniżonych składek”, od 1.02.2020 przyjmuje wartość 0,4825;
  2. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS(wskaźniki) dodano nowy wskaźnik „Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”, który od 01.02.2020 wynosi 120 000 zł;
  3. W kartotece właściciela na zakładce Właściciel zmieniono nazwę parametru „Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na „Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu/dochodu”. Parametr należy zaznaczyć zarówno w przypadku korzystania z „małego ZUS” jak i „małego ZUS plus”.
  4. W kartotece właściciela na zakładce Właściciel dodano parametr „Kwota dochodu z poprzedniego roku”.
  5. Jeżeli osoba prowadząca działalność, będzie korzystać z „małego ZUS plus”, należy:
   1.  zaktualizować kartotekę właściciela z data 1.02.2020;
   2. zaznaczyć parametr „Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na TAK.
   3. należy uzupełnić „Kwotę przychodu z poprzedniego roku”. W przypadku, gdy kwota przychodu przekroczy wskaźnik „Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”, pojawi się ostrzeżenie.
   4. należy uzupełnić pole „Kwota dochodu z poprzedniego roku”, na podstawie której będzie wyliczana podstawa składek ZUS dla osób korzystających z „małego ZUS plus”.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo: Tutaj.
 • Magazyn nadgodzin. Na strefie czasu pracy dodano możliwość wyciągnięcia poprzez organizator widoku pola o nazwie 'Rozliczenie’, które wskazuje na numer dokumentu, który daną strefę wprowadził. W przypadku stref wprowadzonych ręcznie pole pozostaje puste.
 • Magazyn nadgodzin. W kartotece pracownika na formularzu 'Rozliczenie czasu pracy za okres’ dodano informację o nadgodzinach 50%, 100% (doba), 100% (okres) oraz Świątecznych.
 • PPK. Zmodyfikowano wyświetlanie osób na listach Kadry/Ewidencja PPK/Uczestnicy PPK oraz Kadry/Ewidencja PPK/Rezygnacje PPK. W przypadku wykasowania w filtrze nad listą okresu, za jaki mają pojawić się dane, błędnie wyświetlały się wszystkie osoby bez weryfikacji, czy w dowolnym zapisie historycznym mają one uzupełnioną datę uczestnictwa bądź rezygnacji z PPK. Dodatkowo zmniejszono czas odświeżania na wyżej wymienionych listach.
 • PPK. W naliczeniach potrąceń komorniczych oprogramowano uwzględnianie składek PPK od świadczeń rzeczowych, które na definicji mają wybrane ustawienie, aby w potrąceniach były uwzględniane tylko podatki i składki od tych składników.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje IFT. Poprawiono pobieranie urzędu skarbowego do deklaracji IFT-1/IFT-1R. Urząd skarbowy na deklaracji był pobierany z kartoteki pracownika z zakładki Dane podatkowe zamiast z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Urzędy i KRS z pola: „Urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych”.
 • Deklaracje PIT. Zgodnie z oficjalnym wzorem deklaracji PIT-11(25) w kwocie kosztów uzyskania przychodów należy wykazywać koszty faktycznie naliczone na wypłatach pracownika. Parametr z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT: „Wykazuj nominalne koszty uzyskania” na deklaracji PIT-11 przeniesiono na zakładkę Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT-historyczne. Od wersji 25 deklaracji PIT-11 parametr nie będzie uwzględniany na deklaracji.
 • PPK. Poprawiono generowanie tytułu przelewu z wynagrodzenia pracowników, którzy podlegali składkom PPK. W przypadku rozliczania przychodu ze składki PPK z deklaracji, który miał inny okres niż wynagrodzenie zasadnicze, w opisie przelewu okres pobierany był z elementu rozliczającego przychód z PPK.
 • Podatki 26. Poprawiono naliczanie przekroczenia pierwszego progu podatkowego w przypadku osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku. Kwota przychodu zwolnionego z podatku nie powinna być wliczana do limitu dochodu pierwszego progu podatkowego.
 • PPK Kwalifikacja. Poprawiono działanie pola Kwalifikacja do PPK w zakresie:
  • dla zleceniobiorców z dobrowolnym ubezpieczeniem niepotrzebnie wyświetlała się kwalifikacja do PPK;
  • w przypadku wieloetatowości staż pracy zliczany był tylko z jednej kartoteki etatu głównego zamiast z każdej kartoteki;
  • jeżeli pracownik był zatrudniony wcześniej na innym wydziale niż obecnie, to operator, który miał prawo do bieżącego wydziału, a nie miał do poprzedniego, dostawał komunikat „Brak praw dostępu do danych”.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono wyliczanie liczby podatników na deklaracji PIT-4R. W liczbie podatników niepotrzebnie były uwzględniane osoby do 26 roku życia korzystające ze zwolnienia z podatku.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono wykazywanie korekty składek społecznych za poprzednie lata na deklaracji PIT-11. Kwota składek poprawnie była uwzględniana w przychodzie, natomiast niepotrzebnie wykazywała się minusowa wartość tych składek w polu 70 dotyczącym składek społecznych.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono wykazywanie przychodów osób do 26 roku życia na deklaracji PIT-11, jeżeli pracownik nie korzystał ze zwolnienia z podatku i w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe w polu „Naliczaj zwolnienie  podatku do 26 roku życia” była ustawiona opcja „Nie naliczaj”. W opisanej sytuacji przychód pracownika/zleceniobiorcy był wykazywany w części E w wierszu 1 lub 5 zamiast w  wierszu 2 lub 6.

Wydruki

 • ZPCHR. Poprawiono działanie raportu „Informacja o stanie zatrudnienia” dostępnego na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Przy próbie wydruku pojawiał się komunikat: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”.
 • Świadectwo Pracy. W raporcie Świadectwo pracy uwzględniono okresy pracy w warunkach szczególnych wprowadzone na bilansie otwarcia deklaracji RIA. Do tej pory w punkcie 11 wykazywane były wyłącznie okresy z zakładki Dane ubezpieczeniowe. Wyżej wymienione okresy uzupełniane są w kartotece pracownika. Zmiana wprowadzona do wydruku Dokumenty/Świadectwo pracy oraz do wydruku świadectwa pracy jako dokument dodatkowy.
 • PPK. Dodano informacje o składkach PPK na wydruku Zestawienie wypłat. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono wydruki Deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR. W przypadku długiego numeru UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), na wydruku deklaracji w polu „Nr dokumentu” wyświetlał się niepełny numer UPO.
 • Wydruki Kadrowe. Usunięto imiona rodziców z wydruku Zaświadczenie o zatrudnieniu. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.
 • Deklaracje PIT. Zmieniono nazwę parametru wydruku dla deklaracji PIT 11 z 'Drukować UPO’ na 'Drukować nr UPO’. Działanie parametru pozostaje takie samo, przy zaznaczeniu na 'Tak’ na deklaracji PIT-11 w polu 2 uzupełniany jest nr dokumentu.
 • PPK. Dodano informacje o składkach PPK na wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe). Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika oraz z list kadrowych w sekcji Wynagrodzenia i zasiłki.
 • PPK. Dodano informacje o składkach PPK na wydruku Wspólna pełna lista płac umów w mechanizmie aspx. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.
 • Deklaracje PIT. Na raporcie Zestawienie PIT-11 poprawiono wykazywanie korekty składek ZUS. W przypadku korekty składek ZUS za poprzednie lata, na wydruku kwota korygowanych składek była wyświetlana w kolumnie składek zamiast w kolumnie z przychodem.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Wykaz podatników VAT. Mechanizmy weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w oparciu o dane z Wykazu podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020. Szczegóły zmian w enova365:
  1. Dodano weryfikację rachunków wirtualnych zarówno dla różnych operacji sprawdzenia rachunku, jak również dla czynności „Status w bazie MF na dzień” wykonywanej dla kontrahentów.
  2. Jako data i czas wykonania weryfikacji zapisywane są nowe informacje otrzymywane w ramach odpowiedzi uzyskiwanej z Wykazu. Informacje te są zapisywane w historii weryfikacji kontrahenta oraz historii weryfikacji każdego sprawdzonego rachunku bankowego kontrahenta.

Poprawione funkcje

 • Rozrachunki. Na listach Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Zobowiązania i należności, Wpłaty i wypłaty w filtrze „Zakres” opcję wyboru „ZUS” zmieniono na „Urzędy”.
 • Przelewy. W szczegółach wykonania czynności „Przygotuj wyciąg bankowy” na generowanych zapłatach poprawiono logikę uzupełniania pól „Zapłata za” oraz „Opis”.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940).
 • Webservice. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Eksport online. Błąd związany był z brakiem możliwości zapisania pierwszej weryfikacji statusu rachunku bankowego wskazanego na eksportowanym przelewie w Wykazie podatników VAT.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania
  dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż
  zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.
  96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
  ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który
  nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista), w celu
  zabezpieczenia się przed konsekwencjami podatkowymi takiej zapłaty.W części Ewidencja dokumentów udostępniono listę Zawiadomienia ZAW-NR.
  Po dodaniu nowego ZAW-NR należy wskazać podmiot, na rzecz którego zrealizowana była zapłata. Po przeliczeniu dokumentu na formularz automatycznie zostaną pobrane dane
  adresowe podmiotu. Po uzupełnieniu Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy
  faktury oraz szczegółów dotyczących płatności zawiadomienie może zostać wydrukowane i przekazane do odpowiedniego
  Urzędu Skarbowego. Jeżeli dla jednego podmiotu wykonano więcej niż dwa przelewy na
  niezarejestrowane rachunki, należy przygotować i wysłać kolejny dokument
  ZAW-NR.Z listy Przelewy dodano
  czynność Utwórz zawiadomienie ZAW-NR. Czynność można wykonać dla wielu zatwierdzonych
  przelewów.
 • Deklaracje PIT. Zaktualizowano
  struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22)
  obowiązujące dla rozliczeń roku 2019. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w
  formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą
  być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo
  Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” .
 • Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Szczegóły dostępne są pod linkiem: Tutaj
 • Zestawienia księgowe. W zestawieniach księgowych umożliwiono wykonywanie obliczeń z pominięciem dekretów zamknięcia.Na liście Definicji zestawień księgowych dodano parametr „Uwzględniać dekrety zamknięcia” (Tak/Nie), a na definicji zestawienia dodano pole „Dekrety zamknięcia” (Domyślnie/Tak/Nie). W domyślnym wariancie obliczenia wykonywane są wg ustawienia parametru na liście definicji zestawień. Nowe parametry uwzględniane są podczas obliczeń realizowanych za pomocą „Funkcji kont” pobierających wartości z Obrotów i sald oraz „Funkcji zapisów”.
 • Zestawienia księgowe. Na definicji kolumny zestawienia w polu „Zakres” dodano nową opcję „Okres okresu obrach.” umożliwiającą wskazanie na zakres dat okresu obrachunkowego używanego do obliczeń w danej kolumnie.
 • Schematy podziałowe. Ograniczono zestaw schematów podziałowych, z których można skorzystać z poziomu dokumentu ewidencji za pomocą czynności „Generuj opis analityczny wg: (POD)”, do schematów niezablokowanych. Dodatkowo na podzielniku posiadającym elementy wprowadzono zabezpieczenie blokujące próbę zmiany definicji na definicję opartą na innej tabeli. Na definicji podzielnika dodano także parametr Domyślna. Definicja z zaznaczonym na Tak parametrem podpowiada się podczas tworzenia nowego podzielnika.
 • Schematy księgowe. W schematach do list płac dodano w trybie uproszczonym możliwość użycia jako kwoty wartości „Lista wartość KUP” i „Lista wartość NKUP”. Nowe wartości są uszczegółowieniem dostępnej dotychczas wartości „Lista wartość”. Nowe wartości są dostępne do wyboru w każdym przedmiocie księgowania.

Poprawione funkcje

 • Ewidencja dokumentów\Dokumenty. Poprawiono respektowanie parametrów definicji dokumentu „Podlega VAT” oraz „Definicja powstania obowiązku VAT” podczas ustawiania definicji na dokumencie. Wspomniane parametry są inicjowane wg ustawienia z definicji tylko w sytuacji, gdy na definicji jest włączony parametr „Rozszerzenie definicji aktywne”. Przed poprawką, zmiana definicji dokumentu (ręczna, lub np. przy pomocy matrycy) zawsze powodowała włączenie zakładki VAT na dokumencie oraz ustawienie Definicji powstania obowiązku VAT wpisanego na definicji.
 • Schematy księgowe. W warunkach schematów opartych o „Typ podmiotu” wyodrębniono typ „KAS” właściwy dla księgowania rozrachunków z deklaracji podatkowych gdzie podmiotem jest „KAS”. Dotychczas podmiot „KAS” był przyporządkowany do typu „Urzędy skarbowe”. Wprowadzona zmiana może wymagać dostosowania istniejących schematów księgowań.

Moduł: Produkcja

Funkcjonalności

 • Rozchód surowców. Umożliwiono generowanie dokumentów rozchodu surowców (RWP) bezpośrednio z listy operacji w zleceniach.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Funkcjonalności

  • Listy. Zoptymalizowano szybkość działania list z dużą liczbą kolumn. Optymalizacja dotyczy przede wszystkim zestawień czasu pracy w Pulpicie kierownika w układzie miesięcznym (gdzie występuje kilkadziesiąt lub więcej kolumn dla każdego pracownika).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie