enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 2001.0.0

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2001.0.0 z dnia 09.01.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: CRM
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Kadry i Płace
 4. Moduł: Kasa
 5. Moduł: Księgowość
 6. Moduł: Workflow

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Workflow

Moduł: CRM

Funkcjonalności

 • Kontrahent. Do listy państw dostępnej na formularzu kontrahenta w polu 'Kraj’ dodano państwo Kosowo.

Moduł: Handel

Funkcjonalności

 • Dokumenty handlowe. Umożliwiono wpisanie numeru BDO w danych firmy. Wprowadzony w konfiguracji numer jest drukowany na dokumentach handlowych razem z innymi danymi firmy.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od stycznia 2020:
  1. Wskaźnik waloryzacji
   podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia
   rehabilitacyjnego od stycznia 2020, który w I kwartale 2020 r. wynosi 99,6%.
   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
   18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku
   chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale
   2020 r.
  2. Współczynnik podstawy
   obniżonych składek uwzględniany przy wyliczeniu ubezpieczeń społecznych dla
   osób prowadzących działalność gospodarczą, od stycznia 2020 wynosi 0,4825.
  3. Kwota rocznego
   ograniczenia podstawy wymiaru składek od stycznia 2020 wynosi 156 810,00 zł.
  4. Minimalna podstawa
   wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
   a) na
   ubezpieczenie społeczne: 3 136,20 zł,
   b) na
   ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 780,00 zł.
  5. Prognozowane
   przeciętne miesięczne wynagrodzenie od stycznia 2020 wynosi 5 227,00 zł.
 • Deklaracje PIT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT oraz oświadczeń obowiązujących od 01.01.2020 roku. Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2019 roku:
  • deklaracje podatkowe: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15);
  • oświadczenia: PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6).

  Szczegółowe informacje dotyczące zmian w deklaracjach podatkowych znajdziecie Państwo Tutaj.
  Poniżej opis wprowadzonych zmian:
  1.Zgodnie z nowymi wzorami deklaracji podatkowych obowiązujących od 2020 roku na deklaracjach nie będzie wykazywany numer Regon, natomiast w adresie pole Poczta.
  2.Zmiany w deklaracjach PIT-4R oraz PIT-8AR – na formularzu deklaracji dodano nowy parametr „Rodzaj korekty”, w którym w przypadku przygotowywania korekty deklaracji należy wybrać odpowiednią opcję z dostępnych:

  • korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej
  • korekta deklaracji składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej

  3. Zmiany na deklaracji PIT-11: – w nowym formularzu deklaracji PIT-11(25) wprowadzono zmiany w wykazywaniu przychodów, w szczególności dla osób do 26 roku życia. Dla przychodów ze stosunku pracy jak i umowy zlecenia należy w osobnych pozycjach wykazać przychody uzyskane przez osoby do 26 roku życia. Również wykazywane wartości składek społecznych oraz zdrowotnych zostały podzielone na kilka pozycji, w celu rozróżnienia przychodów osób do 26 roku życia zarówno zwolnionych z zaliczki podatku jak i przewyższających limit zwolnienia. Poniżej opis zmian:
  a) Na formularzu deklaracji PIT-11 ( 25) dodano nowe pole „Nr informacji”. Jeżeli za jeden rok podatkowy będzie przesyłana więcej niż jedna deklaracji dla danego pracownika (niebędąca korektą poprzedniej), informacja przyjmie kolejny numer oraz nie będzie uwzględniała kwot z poprzedniej deklaracji (zostanie naliczona różnicowo).
  b) dodano nową pozycje PIT: PIT-11 5/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.
  c) Uaktualniono nazwy pozycji PIT.
  d) Na definicji standardowego elementu wynagrodzenia „PIT-11.5.Umowa zlecenia (20% k.u.)” zmieniono pozycję PIT na: PIT-11 5/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, zarówno na nowych bazach jak i konwertowanych.
  Uwaga: Na umowach zlecenia definiowanych przez użytkownika, które na definicji na zakładce „Deklaracje (cd)” w polu „Umowa ubezpieczona jak” miały ustawioną opcję „Umowa zlecenia” zostanie ustawiona nowa pozycja PIT. Po konwersji bazy danych do nowej wersji programu, należy zweryfikować pozycję PIT na definicji elementów rozliczających umowy zlecenia, które były definiowane przez użytkownika programu enova365.
  4. Nowe wzory oświadczeń: – do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku stosuje się:

  • oświadczenie PIT-2 (6)
  • oświadczenie PIT-3 (6)
  • oświadczenie PIT-2A (6).

  Dodano oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT-2A(6) – składane przez osoby: otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, pobierające stypendium, tymczasowo aresztowane lub skazane (otrzymujące należności za pracę), pobierające świadczenie integracyjne. W poprzednich wersjach systemu w/w oświadczenie nie było dostępne. Oświadczenie dostępne jest w kartotece pracownika na zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.
  5. Usprawniono dodawanie dużej liczby deklaracji PIT-11 do deklaracji zbiorczej PIT-11Z. W przypadku dużej liczby deklaracji PIT-11, po wybraniu wszystkich deklaracji, do deklaracji zbiorczej PIT-11Z było dodawanych tylko 100 deklaracji, a nie wszystkie wskazane.
  6. eDeklaracje – do nowych wzorców deklaracji podatkowych składanych po dniu 01.01.2020 za rok 2019 zostały również dostosowane schematy do wysyłki elektronicznej zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów.

 • PPK. Umożliwiono ręczną korektę składek PPK na wypłacie.
 • Podatek od PPK. W związku z rozdzieleniem na deklaracji PIT-11 wykazywania przychodów z tytułu umów zleceń od innych umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy kontrakt menadżerski dodano nowe elementy wynagrodzenia rozliczające podatek od składki PPK opłacanej przez Pracodawcę dla umów cywilnoprawnych innych niż umowa zlecenia:
  – Przychód od skł. pracod. PPK (um.poz, W) (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia/Dodatek automatyczny),
  – Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz) (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia/Przychód od składki pracodawcy PPK).
  Szczegółowe informacje dotyczące podatku od przychodu od składki PPK znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Dokumenty PPK. Dostosowano Deklarację PPK – Korekta składki – zgodnie z wersją 1.01 dokumentu Standardowego Rekomendowanego Przez Grupę Projektową PPK określającego zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową w obszarze PPK. Do wyżej wymienionej deklaracji dodano oraz umożliwiono eksport pola KOREKTA2.UCZ_OBNIZ_SKL_POD zgodnie z dokumentacją, z wartością taką samą jak na deklaracji składki za miesiąc, w jakim jest korekta. Deklaracja korekty wystawiana jest w szczególnych sytuacjach z poziomu listy Kadry płace/Dokumenty PPK/Dokumenty pracodawcy.
 • Dokumenty PPK. Zmieniono sposób wykazywania pracowników na dokumencie „PPK-Rozliczenie składek”. Pracownicy, który złożyli rezygnację z odprowadzania
  składek PPK po naliczonej wypłacie, ale przed lub z datą sporządzenia dokumentu „PPK-Rozliczenie składek” nie będą wykazywani na deklaracji do Instytucji
  Finansowej.

Poprawione funkcje

 • Składka Zdrowotna. Poprawiono algorytm ograniczania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek na wypłatach dla osób, które w danym miesiącu przebywały za zasiłkach.
 • Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla osób do 26 roku życia zwolnionych z naliczania zaliczki podatku. Jeżeli była naliczana korekta wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia z rozdzieleniem miesięcy PIT i ZUS (edycja miesiąca ZUS), to niepoprawnie wyliczała się wartość składki zdrowotnej.
 • PPK. Poprawiono naliczanie składek PPK na korekcie wypłaty poprzez storno. W podstawie składki na PPK nie były uwzględniane elementy stornowane, co powodowało zawyżenie podstawy składek na PPK. Korektę należy wykonać poprzez automatyczne storno i naliczenie wypłaty z opcją miesięcy wstecz.
  Uwaga: Na ten moment nie jest obsługiwany przypadek korekty składek PPK poprzez oznaczenie wypłaty do przeliczenia, w przypadku naliczania wypłaty korygującej z edycją miesiąca ZUS czyli rozdzieleniem miesiąca PIT i ZUS. Jeżeli wypłata korygująca musi być naliczona z rozdzieleniem miesiąca PIT i ZUS, to w takim przypadku należy wykonać korektę ręczną składek PPK. Korektę ręczną składek PPK można wykonać z listy pracowników (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy) ustawiając się na danym pracowników wybierając z menu Czynności/Korekta podatków i składek, wskazać miesiąc do korekty, a następnie na zakładce PPK wprowadzić poprawne wartości podstawy i składek PPK. Drugim sposobem jest korekta bezpośrednio na wypłacie poprzez korektę na elemencie wynagrodzenia. Na każdym elemencie wypłaty na zakładce PPK należy zaznaczyć korektę i wprowadzić poprawne wartości.
 • Dokumenty PPK. Poprawiono wykazywanie uczestników PPK na deklaracji PPK Rozliczenie składek PPK. Na deklaracji PPK nie były wykazywane osoby, które były wprowadzone do bazy danych enova w wersji programu wcześniejszej niż enova 3.7.
 • Podatek. Poprawiono rozrzucanie zaliczki podatku w przypadku naliczania kilku list płac jednocześnie dla danego pracownika, w miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego z 17% na 32%.
 • Wypłaty. Na wypłatach zawierających rozliczenie elementu „Świad.rehabilitacyjne” zmieniono ustawienie pola „PodstawaZUS” z True na False zarówno w nowych bazach jak i konwertowanych. Pole jest dostępne na wypłatach po wyciągnięciu na listę poprzez organizatora listy.
 • Zaliczka podatku. Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w przypadku rozliczania korekty nieobecności z opcją miesięcy wstecz jeden dla osób do 26 roku życia. W przypadku ujemnych składek ZUS niepotrzebnie generowała się zaliczka podatku dla osób do 26 roku życia zwolnionych z podatku.
 • Deklaracja ZUS DRA. Poprawiono generowanie załącznika ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA. W przypadku naliczania deklaracji ZUS DRA za grudzień, niepotrzebnie generował się załącznik ZUS RPA jeżeli pracownik miał naliczoną korektę wypłaty za miesiąc grudzień z datą wypłaty styczniową i edycją miesiąca ZUS na grudzień.
 • Algorytm podatkowy. Poprawiono zaokrąglanie zaliczki podatku dla umowy „PIT-8A.13. Odsetki i dyskonto od papierów” zarówno na nowych bazach jak i konwertowanych. Zaliczka była zaokrąglana do pełnych złotych, zamiast do jednego grosza. W przypadku rozliczenia wypłat w poprzednich wersjach, w celu skorygowania zaokrągleń zaliczki podatku, należy naliczyć korektę wypłaty.
 • Pracownik tymczasowy. Poprawiono aktualizację kartoteki pracownika tymczasowego. W przypadku kiedy pracownik tymczasowy miał wprowadzoną historię zatrudnienia oraz wykształcenie, to przy próbie aktualizacji kartoteki pojawiał się komunikat: „Nie można rzutować obiektu typu 'Soneta.Kadry.UkonczonaSzkola’ na typ 'Soneta.Kadry.HistoriaZatrudnienia'”.​

Wydruki

 • Podatki 26. Dostosowano wydruk „Zestawienie PIT-11” do nowych wzorów deklaracji PIT-11 obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. Wydruk dostępny jest z listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy,Pracownicy,Zleceniobiorcy. Dla osób do 26 roku życia zestawienie będzie zawierało kwoty z podziałem na wartości wypłacone do limitu zwolnienia z podatku oraz powyżej. Dla pozostałych osób zestawienie będzie miało formę dotychczasową.
 • Przychody. Zmodyfikowano raport Karta przychodów pracownika dostępny z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy. W przypadku braku przychodów za dany rok podatkowy, przy próbie generowania wydruku pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Dodatkowo poprawiono wykazywanie na raporcie przychodu od składek PPK. Jeżeli przychód od składki PPK nie był rozliczony na wypłacie, to nie był wykazany w karcie przychodów pracownika, pomimo uwzględnienia w deklaracji PIT-11.
 • Listy płac. Poprawiono wyliczanie pola „Podstawa skł. zdrowotnej do odliczenia”. Do podstawy niepotrzebnie były wliczane kwoty zasiłków oraz elementy opodatkowane nieoskładkowane.
 • Deklaracje GUS. Zaktualizowano formularze GUS na 2020 rok.
 • PPK. Na wydruku Pełna lista płac umów dodano informacje o składkach PPK. Raport w mechanizmie aspx i repx dostępny jest z pozycji listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.
 • PPK. Zmodyfikowano wydruk Pasek wypłaty dostępny w mechanizmie repx rozdzielając informacje o składkach PPK na składkę pracownika oraz pracodawcy. Poprzednio na w/w wydruku widniała łączna suma składek PPK. Raport dostępny jest z poziomu wypłaty etatowej, a także listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.
 • PPK. Dodano informacje o składkach PPK na wydruku Umowa zlecenie – rachunek. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.
 • PPK. Na wydruku Zestawienie wg jednostek organizacyjnych, stanowisk w mechanizmie repx dodano informacje o składkach PPK. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. W mechanizmie aspx zmodyfikowano w ten sam sposób raporty Zestawienie wg wydziałów oraz Zestawienie wg stanowisk.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Wykaz podatników VAT. Udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W ramach funkcjonalności dodano czynność: Import pliku do weryfikacji rachunków bankowych znajdującą się w górnym pasku na zakładce Narzędzia. W konfiguracji programu w folderze Ewidencje ŚP/Przelewy w części Wykaz podatników VAT dodano pola:
  • Metoda weryfikacji rachunków bankowych, z możliwymi do wyboru wartościami: Plik płaski MF lub  Serwis API MF. Według wybranej metody weryfikowane będą rachunki poprzez mechanizmy działające w tle tj. podczas przygotowywania i eksportu przelewów. Dla czynności  sprawdzających rachunek z poziomu listy Przelewów i Operacji bankowych, metoda wybierana jest na formularzu czynności.
  • Folder przechowywania plików weryfikacyjnych, gdzie wskazuje się lokalizację plików płaskich używanych podczas weryfikacji rachunków. Do ustawionego folderu są importowane pliki po wykonaniu nowo dodanej czynności importującej pliki płaskie.

  Dzięki nowej metodzie weryfikacji istnieje możliwość sprawdzania z poziomu programu statusów wirtualnych rachunków bankowych kontrahentów w Wykazie podatników VAT.

 • Wykaz podatników VAT. Umożliwiono weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT dla zaimportowanych wyciągów bankowych. Na liście Operacji bankowych dodano czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF dostępną dla operacji ze wskazanym kontrahentem w polu Zapłata podmiot. Weryfikacja rachunków może odbywać się poprzez Plik płaski MF lub Serwis API MF – w zależności od wybranej na formularzu czynności metody.
 • Noty odsetkowe. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nowa wartość stawki 11,5% obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.
 • Delegacje PWS. Dodano wysokość diety i limit na nocleg dla Kosowa w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe).

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dostosowano filtr importu Idea Bank (MT940) do zmian przeprowadzonych po stronie banku.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • Deklaracja CIT-8. Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8
  do wersji 28 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 15, CIT/BR do wersji 6, CIT/MIT
  do wersji 4, CIT/8S do wersji 3 oraz CIT/8SP do wersji 3.
  Zmiany zostały
  zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.
  U. 2019 poz. 2337).
  Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych dochodów
  (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Deklaracja CIT-10Z. Zaktualizowano formularz oraz schematy do wysyłki eDeklaracji dla deklaracji
  CIT-10Z do wersji 5, obowiązującej od 1.01.2019 r.
 • Deklaracja IFT-2. Zaktualizowano formularz, wydruk oraz schematy do wysyłki eDeklaracji dla
  deklaracji IFT-2/IFT-2R do wersji 9, obowiązującej od 1.01.2019 r.
 • Słowniki (Definicje Słowników, Elementy Słowników). Nazwę słownika ZUS’y zmieniono na Urzędy centralne.
 • Bazy demo. Uaktualniono domyślny okres obrachunkowy baz demo na 2020 rok.

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje

 • Proces.
  1. W zakładce Prawa w formularzu Rola w pozycji Workflow/Definicja Workflow/Simple dodano Historię globalną. Domyślnie jest ustawiona na Zakaz dostępu.
  2. Zmieniono sposób wyszukiwania zadań wyświetlanych w menu Widok/Historia globalna i Historia procesu na dokumencie dodatkowym w tabeli DbTuple (w HTML: menu Czynności/Historia globalna i Historia procesu).

Wersja platynowa

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje

  • Edytor procesu. Poprawka przywraca możliwość zmiany Nazwy sformatowanej w Formularzu definicji zadania z poziomu Edytora procesu.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie