enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1912.0.0

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 1912.0.0 z dnia 10.12.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Business Intelligence
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: Handel
 5. Moduł: Kadry i Płace
 6. Moduł: Kasa
 7. Moduł: Księgowość

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace

Moduł: Systemowe

Informacja techniczna

 • Środowisko. Komunikat techniczny o końcu wsparcia dla systemów operacyjnych Windows 7 oraz Windows Server 2008. Z dniem 14 stycznia 2020 Microsoft kończy wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7 oraz Windows Server 2008.  Równocześnie Soneta Sp. z o.o. kończy utrzymywanie zgodności enova365 z tymi systemami. W kolejnych wersjach enova365 ww. systemy operacyjne nie będą obsługiwane. Szczegółowe informacje o datach zakończenia wsparcia Microsoft dla kolejnych systemów operacyjnych można znaleźć pod poniższymi linkami:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4456235/end-of-support-for-windows-server-2008-and-windows-server-2008-r2
  Jednocześnie informujemy, że trwają intensywne prace nad włączeniem obsługi środowiska Windows Server 2019 z bazą SQL Server 2019, wydanego przez Microsoft w listopadzie 2019.
 • Dodatki. Rozwiązano problem z wielokrotnym ładowaniem bibliotek dll w przypadku, gdy dodatek próbuje załadować bibliotekę już obecną w enova365.

Moduł: Business Intelligence

Funkcjonalności

 • Modele danych. Dodano nową definicję zestawu danych oraz definicję utrwalania, umożliwiającą kalkulację i zapis marży dla pozycji dokumentów handlowych kategorii sprzedaży. Przygotowano i udostępniono także podstawowe domeny analityczne w tym zakresie.

Poprawione funkcje

 • Panele BI. Poprawiono błąd polegający na znikaniu zakładki Ogólne w części konfiguracji Panelu BI. Wprowadzone zmiany wyeliminowały problem dzięki czemu zakładka jest zawsze dostępna.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Zadania i Zdarzenia. Przywrócono sposób tworzenia tematu wiadomości email wysyłanej do wskazanego odbiorcy w momencie modyfikowania zadania (Dodanie, Edycja, Zamknięcie). Temat wiadomości email wysyłanej zgodnie z wprowadzonymi parametrami w Definicji zadania (Narzędzie\Opcje\CRM\Definicje dokumentów\Definicje zadań) -> zakładka Mail -> sekcje:
  – „Wysyłaj pocztę do”,
  – „Automatycznie powiadamiaj o”
  będzie składał się z nazwy zadania i jego numeru.

Moduł: Handel

Funkcjonalności

 • JPK. Dodano definicję XML do generowania pliku JPK_FA w wersji 3. Zmodyfikowano definicję EDI do importu plików JPK_FA w taki sposób, aby za jej pomocą można było tworzyć dokumenty ewidencji zarówno z plików JPK_FA(2), jak i JPK_FA(3).
 • Zamówienia i oferty. Umożliwiono automatyczne anulowanie nierozliczonych pozycji zamówień w sytuacji, gdy zatwierdzany jest dokument realizujący zamówienie częściowo. Takie działanie można włączyć za pomocą odpowiedniego parametru relacji, który jest ponadto dostępny do edycji w oknie pośrednim relacji.

Poprawione funkcje

 • Zamówienia i oferty. Poprawiono działanie zamówień z subzasobami. Dotychczas mechanizm nie działał prawidłowo w specyficznej konfiguracji, w której tworzono łańcuch kolejnych zamówień do dostawcy powiązanych relacją.
 • Dokumenty handlowe. Dodano drukowanie danych oddziału na fakturze w przypadku, gdy oddziałem jest centrala i ma adres inny niż siedziba.

Dodatki

 • Kurierzy. Rozszerzono zakres integracji z firmami kurierskimi o Inpost.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki:
  1. obowiązujące od 01.12.2019 roku:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4 931,59 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 246,58 zł
   • II rok nauki – 295,90 zł
   • III rok nauki – 345,21 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 197,26 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.
  2. obowiązujący od 01.01.2020 roku:

  • Średnia miesięczna norma czasu pracy służąca do wyliczenia ekwiwalentu za czas
   niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego: 21,08.
   Podstawa prawna:
   Rozporządzenia MPiPS z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad
   udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas
   urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
   Zgodnie, z którego treścią, w celu obliczenia współczynnika od liczby dni w
   danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku
   niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w
   przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzielony jest przez
   12.
 • Deklaracje PIT. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku indywidualnego rachunku podatkowego dla podatnika do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego dodano w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Firma/Urzędy i KRS pole Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków z możliwością wpisania numeru rachunku.
  W przypadku wielooddziałowości adekwatne pola znajdują się na Oddziale/Deklaracje/Ogólne. Indywidualne rachunki bankowe będą dotyczyć płatności dokonywanych po 31 grudnia 2019 r, wynikających z deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.
 • Urzędy skarbowe. Zaktualizowano urzędy skarbowe pobierane z serwerów enova365 na dzień 19.11.2019. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.
 • APT. Umożliwiono weryfikację okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych dla jednego Klienta (pracodawcy użytkownika). W programie wprowadzono zmiany:
  – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Historia zatrudnienia na formularzu Historia zatrudnienia dodano zakładkę Okres pracy tymczasowej, na której można uzupełnić okresy pracy wraz ze wskazaniem Klienta (Pracodawcy użytkownika).
  – na zakładce Etat/Ogólne oraz na formularzu umowy cywilnoprawnej na za zakładce Ogólne dodano sekcję Praca tymczasowa (ostatnie 36 miesięcy). Sekcja pojawia się, jeżeli na umowie bądź na zakładce Etat/Ogólne zostanie wskazana jednostka organizacyjna, która na definicji w konfiguracji ma uzupełniony parametr Klient (pracodawca użytkownik). W sekcji Praca tymczasowa (ostatnie 36 miesięcy) można uzupełnić dodatkowe informacje: Wynajmujący, Okres zatrudnienia oraz Staż pracy.
  – dodano weryfikację 18 miesięcy pracy dla jednego pracodawcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. Dla pracowników zatrudnionych na etacie oraz umowie cywilnoprawnej wprowadzono weryfikator Przekroczono dopuszczalne 18 miesięcy pracy dla jednego pracodawcy użytkownika w okresie kolejnych 36 miesięcy, który pojawia się w przypadku przekroczenia okresu 18 miesięcy pracy w obrębie 36 miesięcy u tego samego Klienta (pracodawcy użytkownika).
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Podatek. Obsłużono naliczania zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2020 roku. Zgodnie ze zmianą przepisów, od 2020 roku zaliczkę podatku ustala się w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu skali podatkowej według stawki 17 i 32 procent proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia.
 • Zajęcia komornicze. W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) zmieniono ustawienia na  definicji elementów rozliczających podatek od składki PPK: Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W) oraz Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W), aby do wyliczenia zajęć wynagrodzenia z tych elementów był uwzględniany tylko podatek i składki. Na definicji wskazanych elementów na zakładce Rozliczenie w sekcji Potrącenia z wynagrodzenia zostały ustawione parametry:
  • Alimenty: Tylko podatki i składki
  • Komornik: Tylko podatki i składki

  Pozostałe zajęcia (art. 91 KP): Tylko podatki i składki.

 • Wypłaty. Na formularzu wypłaty oraz elementu wypłaty dodano nową zakładkę Pozostałe, na której są wykazywane dodatkowe wartości do księgowania oraz informacje odnośnie przychodu uzyskanego przez osoby do 26 roku życia. Na zakładce dodano:
  1.sekcję Do księgowania, w której znajdują się dane: Wynagrodzenie KUP, Narzuty (składki ZUS pracodawcy), Wynagrodzenie NKUP (wynagrodzenie niepodlegające kosztom), Zasiłki, Potrącenia nieopodatkowane, Razem KUP (suma wartości stanowiących koszty)Razem Pozostałe (suma wartości, które nie stanowią kosztów).
  2.sekcję Informacja o przychodzie pracownika do ukończenia 26 roku życia, na której znajduje się parametr Wypłacono do dnia ukończenia 26 roku życia.

  • Jeżeli wypłata będzie wypłacona po 1 sierpnia 2019 roku oraz do dnia ukończenia 26 roku życia, to parametr będzie ustawiony na TAK, w przeciwnym przypadku parametr przyjmie wartość na NIE. Dodatkowo w przypadku, gdy parametr jest ustawiony na TAK, w sekcji: Składki naliczone od przychodu zwolnionego są wykazywane wartości składek:
   • Na ubezpieczenia społeczne – składki od przychodu uzyskanego po 1 sierpnia 2019 przez osoby do 26 roku życia;
   • Na ubezpieczenie zdrowotne – składki od przychodu uzyskanego po 1 sierpnia 2019  przez osoby do 26 roku życia od części zwolnionej z podatku.
 • Definicja Elementów Wynagrodzenia. Dodano możliwość oznaczenia na elemencie wynagrodzenia czy stanowi on koszt uzyskania przychodu, na podstawie którego będzie można oprzeć schematy księgowe. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Rozliczenie dodano nowa sekcję Koszt uzyskania przychodu, w której jest dostępny parametr Stanowi koszt uzyskania przychodu, który może przyjmować wartości:
  • Domyślnie – w kosztach będą uwzględniane elementy opodatkowane, za wyjątkiem zasiłków, świadczeń socjalnych oraz elementów nie wpływających na kwotę do wypłaty;
  • Wliczany – wartość elementu będzie uwzględniana w kosztach;
  • Nie wliczany – wartość elementu nie będzie wliczana do kosztów.
 • PPK. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementów wynagrodzenia dotyczących rozliczenia przychodu z tytułu zapłaconych składek PPK przez Pracodawcę: Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W) oraz Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W) zmieniono priorytet naliczania elementu wynagrodzenia. Na zakładce Algorytm/Ogólne pole Priorytet przyjmuje wartość 200.

Poprawione funkcje

 • Teczki pracownicze. Poprawiono generowanie plików XML z dokumentacją pracownika. Do tej pory pliki oznaczone jako metryka dokumentu pozostawały puste. Pliki XML z dokumentacją pracowniczą można przygotować poprzez użycie czynności „Zapisz teczkę do pliku” na liście pracowników w Kadrach.
 • Deklaracje PIT. Poprawiono podpisywanie podpisem kwalifikowanym plików zip, w tym zbiorczych deklaracji PIT.
 • Właściciele. W kartotece Właściciela na zakładce Dane podatkowe przywrócono parametry do zaznaczenia prawa do ulgi podatkowej.
 • Deklaracja ZUS DRA. Poprawiono wykazywanie składek PPK na ZUS RCA w załączniku do ZUS DRA. Na ZUS RCA na zakładce Pozostałe w polu „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego” była wykazywana kwota składki PPK pracownika zamiast pracodawcy.

Wydruki

 • Teczki pracownicze. W raporcie Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej poprawiono wyliczanie daty odbioru dokumentacji pracowniczej.
 • Listy płac. Na raporcie Pełna lista płac umów dostępnym z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac wprowadzono zmiany:
  • poprawiono formatowanie kwot wykazywanych na raporcie
  • poprawiono wyświetlanie opisu „Zestawienie zaliczki podatku lub podatku wg deklaracji PIT”
  • zmieniono nazwę parametru „Numer umowy” na „Tytuł umowy”
  • poprawiono działanie parametrów dostępnych na opcja wydruku: „Numer umowy” oraz „Nazwa w nagłówku”
 • Listy płac umów. Do wydruku Skrócona lista płac umów w formacie aspx dodano informacje o składkach PPK oraz o przychodzie zwolnionym z podatku w przypadku osób do 26 roku życia. Do tej pory informacje te nie były wykazywane. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.
 • Wypłaty. Zaktualizowano wydruk Duży pasek wypłaty dostępny z listy Kadry i płace/Płace wypłaty dodając na raporcie informacje o składkach na PPK.
 • Deklaracje PIT. Zmodyfikowano wydruk Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT 4R i PIT 8AR zmieniając nazwę kolumny „Skł. ub. społeczne” na „Skł. ub. społeczne odliczona”. Wydruk dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Wykaz podatników VAT. Włączono mechanizmy
  weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów w Wykazie podatników VAT podczas wykonywania czynności Przygotuj przelewy okresowe (MPP). Działanie weryfikacji jest analogiczne
  jak podczas wykonywania czynności Przygotuj przelewy.
 • Wykaz podatników VAT. Dostępną dla kartoteki kontrahenta czynność Status w bazie MF na dzień rozbudowano o możliwość zapisania pobranych z Wykazu podatników VAT rachunków bankowych kontrahenta. Jeśli czynność wykonywana jest z poziomu formularza kontrahenta lub z poziomu listy kontrahentów dla jednego zaznaczonego kontrahenta, to prezentowane jest okno podsumowania z listą rachunków bankowych pobranych z Wykazu.
 • Wykaz podatników VAT. Na płatności, rozrachunku i pozycji przelewu dodano grupę właściwości WeryfikacjaTransakcji, w skład której wchodzą: WartoscTransakcji, WartoscTtransakcjiPLN oraz ObowiazkowaWeryfikacjaRachunku. Dla przelewu dodano właściwość ObowiazkowaWeryfikacjaRachunku. Nowe właściwości są dostępne w organizatorze listy. Wartości transakcji obliczane są na podstawie wartości całego dokumentu, do którego należą płatności. Informacja o obowiązkowej weryfikacji jest obliczana na podstawie porównania wartości transakcji z określoną ustawowo kwotą 15 tys PLN zapisaną w konfiguracji EŚP. Cały przelew podlega obowiązkowej weryfikacji jeśli przynajmniej jedna z jego pozycji dotyczy transakcji o wartości powyżej ustawowego limitu.
 • Wykaz podatników VAT. Podczas weryfikacji statusu kontrahenta w Wykazie podatników VAT nie jest wykonywana weryfikacja zablokowanych rachunków bankowych. Dodatkowo na formularzu rachunku bankowego kontrahenta na
  zakładce Ogólne umieszczono pole Blokada.
 • Wykaz podatników VAT. Wprowadzono możliwość bardziej precyzyjnego sterowania wykonywaniem weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT w zależności od wartości transakcji. Sterowanie mechanizmem jest możliwe poprzez zmianę ustawienia dla parametru w konfiguracji Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Przelewy). Aktualnie parametr może przyjmować następujące wartości:
  • Brak,
  • Tylko dla transakcji powyżej limitu,
  • Niezależnie od wartości transakcji.

  Limit wartości transakcji zdefiniowany jest w polu „Obowiązek płatności przelewem od kwoty”. Aktualnie jest to kwota 15 tys. PLN.  Względem limitu nie są porównywane całe wartości przelewu lecz wartości transakcji pozycji wchodzących w skład przelewu. Jeśli przynajmniej jedna pozycja przelewu jest realizacją zapłaty dla transakcji o wartości powyżej limitu, to przelew podlega weryfikacji nawet wówczas jeśli jego wartość jest poniżej kwot 15 tys. PLN.

 • Mechanizm podzielonej płatności. Na płatnościach do dokumentów o typie BO ewidencja udostępniono sekcję Mechanizm podzielonej płatności.

Wydruki

 • Dokumenty rozliczeniowe. Na wydrukach Potwierdzenie salda oraz Zerowe potwierdzenie salda zaktualizowano podstawę prawną.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Santander(MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych – Volkswagen Bank(MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych PKO BP(MT940) obsługujący wyciągi z kart płatniczych.
 • Webservice. Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu on-line przelewów typu split payment dla WebService Banku Pekao S.A. i WebService ING Bank Śląski.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • Deklaracje. Zmieniono logikę ustawiania dat tworzonych zobowiązań na deklaracjach VAT i CIT. Jeśli deklaracja tworzona jest przed terminem płatności danego podatku, to data generowanego zobowiązania jest ustawiana wg daty deklaracji. W pozostałych przypadkach zobowiązanie powstaje z datą terminu płatności danego podatku.
 • Deklaracje VAT. Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla
  deklaracji VAT-7 do wersji 20, deklaracji VAT-7K do wersji 14, oraz deklaracji VAT-9M do wersji 9 zgodnie z
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.
  U. 2019 r. poz. 2174).
 • Deklaracje. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku indywidualnego rachunku podatkowego dla podatnika do zapłaty podatków VAT, CIT i PIT w Konfiguracji programu/Firma/Urzędy i KRS dodano pole Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków. Indywidualne rachunki bankowe będą używane na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz zaliczkach podatku PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 r.
 • Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko. W związku z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska
  (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).
 • Dokumenty Ewidencji. Na definicji dokumentu na zakładce Rozszerzenie definicji VAT dodano nowy parametr: „Podziel elementy VAT bez zmiany NKUP %”, który pozwala sterować inicjowaniem wartości pola NKUP % podczas podziału elementów VAT wg odliczenia Tak|Nie. Domyślnie parametr jest oznaczony jako „Nie”. Przy takim ustawieniu program działa jak dotychczas. Po zmianie parametru na „Tak”, pole NKUP% przyjmuje wartość 0,00%, jeżeli na dzielonym elemencie VAT lub matrycy dokumentu nie wskazano innej wartości.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty Ewidencji. Udoskonalono logikę przeliczania płatności na dokumencie ewidencji. Jeśli wartość dokumentu ewidencji wynosi 0 i nie następuje zmiana w polu Kwota VAT na płatnościach edycja tabelki VAT nie powoduje przeliczania płatności dokumentu. Wprowadzona zmiana rozwiązuje problemy niepoprawnych danych na płatnościach dla dokumentów importowanych poprzez wklejanie danych na listę dokumentów ewidencji (importy z arkusza Excel).

Wydruki

 • Deklaracja VAT-9M. Dla wydruku deklaracji VAT-9M dodano pobieranie numeru referencyjnego z eDeklaracji do pola Nr dokumentu.

Wersja platynowa

Moduł: Kadry i Płace

Wydruki

  • Deklaracje GUS. Wydruki z listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy, Wszyscy w folderze GUS:  „DG-1″,”Z-02″,”Z-03″,”Z-05″,”Z-06” dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej.
  • Wielooddziałowość. Nagłówki wydruków  „Struktura zatrudnienia”, „Zatrudnienie na dzień”, „Plan urlopów wypoczynkowych”, „Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych”,  „Limity nieobecności” dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie