enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1907.0.1

 In Blog
center

Ulotka – opis zmian: 
do wersji 1907.0.1 z dnia 23.08.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

 • JPK. Uaktualniono certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK w związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Finansów nowego certyfikatu. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23.08.2019 i jest niezbędny do prawidłowej wysyłki plików JPK od tego dnia.
 • Moduł: Handel
 • Moduł: Kadry Płace
 • Moduł: Księgowość
 • Moduł: Workflow
 • Drukarki fiskalne. Dostosowano mechanizmy komunikacji enova365 z drukarkami fiskalnymi do stosowania stawki ZW (zwolniona) pod literą E zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Nowe przyporządkowania stawek będzie obligatoryjnie od dnia 01.08.2019r.
 • Świadectwo pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019r. uaktualniono wzór świadectwa pracy oraz świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego. Od 29 czerwca obowiązuje nowy wzór tego dokumentu, w którym nie są wykazywane imiona rodziców pracownika.
 • Zwolnienie z podatku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w enova365 oprogramowano zwolnienie z podatku od przychodów uzyskiwanych przez osoby do 26 roku życia. Poniżej wprowadzone zmiany:
  1. Konfiguracja
  a. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji Progi podatkowe dodano pole ‚Limit PIT 26’. Na rok 2019 limit przyjmuje wartość 35 636,67, natomiast od daty 2020-01-01 wartość 85528.
  b. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Elementy wynagrodzenia na formularzu definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Deklaracje w sekcji Deklaracje PIT dodano nowy parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’, który może przyjmować wartości:
  – Warunkowo -zwolnienie z podatku będzie naliczane dla tych elementów, które są wykazywane w pierwszej pozycji PIT-4R 1. (PIT-11 1/PIT-4R 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej …) oraz osoba otrzymująca te przychody spełnia warunki do zwolnienia z podatku (wiek do 26 roku życia, ustawienie parametru w kartotece pracownika ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’).
  – TAK – zwolnienie z podatku będzie naliczane dla osób do 26 roku życia, które w kartotece pracownika mają ustawiony odpowiednio parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’.
  – NIE – dla tych elementów wynagrodzenia zwolnienie z podatku nie będzie naliczane nawet dla osób do 26 roku życia.
  Domyślnie parametr przyjmuje wartość ‚Warunkowo’ oprócz elementów, które nie są wykazywane w pierwszej pozycji PIT-4R oraz przychodów wyłączonych ze zwolnienia z opodatkowania dla osób poniżej 26 roku życia.
  Dla standardowych elementów wynagrodzenia, które nie są wykazywane w pierwszej pozycji PIT-4R 1. natomiast mają podlegać zwolnieniu z podatku, parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’ przyjmuje wartość TAK:
  – PIT-11.6.Umowa zlecenia (20% k.u.)
  – Wyrównanie umowy zlecenia (20% k.u)
  – Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca)
  Zgodnie z ustawą zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia nie dotyczy umów o dzieło oraz zasiłków, zatem na standardowych elementach wymienionych poniżej parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’ przyjmuje wartość NIE:
  – PIT-11.6.Umowa o dzieło (20% k.u.)
  – Zwolnienie opieka (ZUS) bez prawa do zas
  – Zas.opiekuńczy/zlec.opodatkowany
  – Zas.opiekuńczy
  – Zas.macierzyński/zlec.opodatkowany
  – Zas.macierzyński (zbieg)
  – Zas.macierzyński
  – Zas.chorobowy zerowy
  – Zas.chorobowy wypadek w drodze
  – Zas.chorobowy wypadek przy pracy
  – Zas.chorobowy wypadek
  – Zas.chorobowy /zlec.opodatkowany
  – Zas.chorobowy
  – Zas.chorob.wypadek przy pracy/zlec.opod.
  – Zas.chorob. wypadek w drodze/zlec.opod.
  – Zas. chorobowy po 50-tce (szpital)
  – Świad.rehabilitacyjne wypadek
  – Świad.rehabilitacyjne /zlec.opodatkowany
  – Świad.rehabilitacyjne
  – Świad.rehab. wypadek /zlec.opod.
  Uwaga: Po konwersji bazy danych na definicji niestandardowych elementów wynagrodzenia parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’ przyjmie wartość ‚Warunkowo’. 
  2. Kartoteka pracownika
  W Kartotece pracownika na zakładce ‚Dane podatkowe’ dodano parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’, który może przyjmować wartości:
  – Warunkowo od 1 sierpnia 2019 – zwolnienie z podatku będzie naliczane od 1 sierpnia 2019 dla osób poniżej 26 roku życia, wiek jest wyliczany na podstawie daty urodzenia.
  – Warunkowo od 1 stycznia 2020 – zwolnienie z podatku będzie naliczane od 1 stycznia 2020 dla osób poniżej 26 roku życia, wiek jest wyliczany na podstawie daty urodzenia.
  – Nie naliczaj – zwolnienie z podatku nie będzie naliczane.
  Domyślnie parametr dla wszystkich przyjmuje wartość ‚Warunkowo od 1 stycznia 2020’, co oznacza że od tej daty dla osób do 26 roku życia będzie naliczane zwolnienie z podatku. Jeżeli pracownik zrezygnuje ze zwolnienia z podatku i złoży oświadczenie o rezygnacji, wówczas należy wybrać opcję ‚Nie naliczaj’. Jeżeli pracownik w 2019 będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z podatku i złoży oświadczenie w 2019 roku, to należy wybrać opcję ‚Warunkowo od 1 sierpnia 2019’.
  3. Zmiany na formularzu wypłaty
  W związku z nowelizacją wymienionych ustaw zmodyfikowano algorytm naliczania składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania, składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki podatku oraz ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. W miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia składki społeczne pomniejszające podstawę opodatkowania będą wyliczane tylko od części opodatkowanej elementu, analogicznie składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od zaliczki podatku będzie naliczana od podstawy wyliczanej tylko od części opodatkowanej. Składka zdrowotna 9% będzie ograniczana tylko w sytuacji, gdy licząc wypłatę bez stosowania zwolnienia z podatku należałoby ją ograniczyć. Poniżej wprowadzone zmiany:
  – na zakładce ‚PPK’ dodano pole ‚Składka pracodawcy na PPK (powiększa podst. opodatk.)’, w którym będzie wykazywana opodatkowana część składki PPK Pracodawcy (składka pracodawcy z pola Razem). W przypadku przekroczenia w trakcie miesiąca limitu zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia możliwa jest sytuacja, gdzie część składki będzie zwolniona z opodatkowania.
  – na zakładce ‚Podatki’ dodano pole ‚Przychód zwolniony z podatku dla osoby do 26 roku życia (w tym PPK)’, które będzie zawierało wartość zwolnioną z opodatkowania. Składka PPK pracodawcy, która podlega opodatkowaniu jest również wliczana do limitu zwolnienia z podatku dla osób 26 roku życia, zatem wartość w polu ‚Przychód zwolniony z podatku dla osoby do 26 roku życia (w tym PPK)’ może wynikać zarówno z wartości elementu jak i składki PPK pracodawcy w części zwolnionej z podatku.
  – na zakładce ‚Ogólne’ zostało dodane pole ‚Przychód zw. z podatku dla os. do 26 r.’, w którym będzie wykazana wartość elementu zwolniona z opodatkowania (bez wartości składki PPK). 
  Szczegółowe informacje dotyczące zmian w podatkowych dotyczących osób do 26 roku życia znajdziecie Państwo Tutaj.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Deklaracja ZUS DRA. Od lipca do grudnia 2019 r., za każdego ubezpieczonego, który skorzysta z programu PPK kwotę dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego należy wykazać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27 ‚Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego’. Na deklaracji DRA na załączniku RCA kwota składek PPK uczestnika wykazywana jest na zakładce ‚Pozostałe’ w pozycji ‚Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego’. W tej pozycji uwzględniane są również kwoty wynikające z  nadpłaty PPK (etat, pracodawca).
 • Wskaźniki. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 roku: 108,1%.
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r.
 • Oświadczenie osób do 26 roku. W kartotece pracownika Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodano nowe formularz „Podatki-26”. Wybierając przycisk Nowy (Podatki-26) użytkownik ma możliwość wprowadzenia Upoważnienia płatnika/Wycofania upoważnienia do zastosowania zwolnienia z naliczania podatku od przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia.
 • Wydruki płacowe. W związku ze zmianami dotyczącymi zwolnienia z podatku od przychodów uzyskiwanych przez osoby do 26 roku życia, wynikającymi z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmodyfikowano wydruki płacowe. Zmiany dotyczą wykazywania na raportach składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania, składki zdrowotnej oraz przychodów opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania. Składki społeczne pomniejszające podstawę opodatkowania są wyliczane tylko od części opodatkowanej elementu, zatem w sytuacji gdy część przychodu będzie zwolniona z opodatkowania, to składki społeczne do ZUS będą liczone od innej podstawy niż składki pomniejszające podstawę opodatkowania. Zmiany zostały wprowadzone na poniższych raportach:
  1. Z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy pod drukarką w folderze Wynagrodzenia i zasiłki
  – Karta wynagrodzeń
  – Karta przychodów
  2. Z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac pod drukarką
  – Pełna lista płac
  – Skrócona lista płac
  – Wspólna lista płac
  – Zestawienie list płac
  – Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT4R i PIT8AR.
 • Kwestionariusz osobowy. W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy dotyczącą danych osobowych, których podania pracodawca może wymagać od pracownika, zmodyfikowano raport dostępny z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w Kartotece pracownika pod drukarką w folderze Dokumenty: „Kwestionariusz osobowy dla pracownika-szczegółowy”. Na wydruku nie będą wykazywane imiona rodziców.
 • KPIR. Poprawiono błąd dotyczący prezentacji danych na formularzu i wydrukach KPIR w obrębie kolumny Zaszłości. Błąd występował od wersji 1906. Powodował podwojenie wartości w kolumnie Zaszłości po wprowadzeniu kwoty w kolumnie Remanent. Obecnie w kolumnach Zaszłości i Remanent prezentowana jest wartość wprowadzona w kolumnie Remanent. Zmiana dotyczy wyłącznie prezentacji danych i nie wymaga poprawy zapisów.
 • Kreatory. Poprawiono skalowanie szerokości okna z podglądem plików graficznych oraz plików w formacie PDF.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie