enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1906

 In Blog
center

Ulotka – opis zmian: 
do wersji 1906.0.0 z dnia 27.06.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: Członkowie i szkolenia
 5. Moduł: Handel
 6. Moduł: Kadry Płace
 7. Moduł: Kasa
 8. Moduł: Księgowość
 9. Moduł: Księga Inwentarzowa
 10. Moduł: Praca Na Wielu Bazach
 11. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry Płace
 2. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Logowanie do bazy danych. Rozwiązano problem z logowaniem na dwóch instancjach programu w scenariuszu, gdy łączą się one do różnych baz, a w każdej bazie znajduje się inny zestaw dodatków.
 • Filtrowanie. Rozwiązano problem z porównaniem dwóch dat w warunku filtrowania listy. Przed zmianą po zapisaniu filtra porównującego dwie daty samoczynnie zmieniała się jego definicja (zmieniany był typ data na tekst w drugim polu) co powodowało wywołanie komunikatu: Błędny format daty. Wprowadź datę jako: rrrr-mm-dd.
 • Filtrowanie. Poprawiono błąd filtrowania na listach w przypadku włączony został dodatkowy wiersz filtrowania listy.
 • Filtrowanie. Rozwiązano problem związany z użyciem znaków ‚*’ oraz ‚?’ w oknie dialogowym filtra niestandardowego, dostępnego z poziomu lejka w nagłówku kolumny. Znak ‚*’ zastępuje dowolny ciąg znaków, a ‚?’ dokładnie jeden dowolny znak. Więcej na temat znaków specjalnych w wyrażeniach filtrujących w tym artykule Tutaj.

Wydruki

 • Wydruki XtraReports. Usprawniono działanie mechanizmu zmiany formatu strony (np. na A5), skalowania i wielkości marginesów na podglądzie raportu DEVEXPRESS. Przed poprawą błędu po zmianie marginesów lub skalowaniu, interfejs aplikacji zachowywał się niepoprawnie np. grid nie wyświetlał kolumn, wyświetlane były puste formularze.
 • Wydruki XtraReports. Poprawiono funkcjonalności: generowania szablonu na podstawie aktualnej listy oraz tworzenie nowego raportu na podstawie aktualnej listy. 
  W przypadku raportów na podstawie listy, które mieszczą się w możliwościach konwersji ‚Data Bindings’ na ‚Expression Bindings’, została dodana metoda, która niejawnie wykonuje taką konwersję, umożliwiając korzystanie z wyżej wyminienionych funkcji.      
 • Wydruki XtraReports. Usunięto problem występujący podczas drukowania wydruków z parametrami jakie udostępnia kreator wydruków DX. Błąd ten powodował przerwanie wydruku bez możliwości wprowadzenia parametrów. Po poprawie błędu sparametryzowany wydruk drukuje się.    

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Wykresy. Wprowadzono nowe warianty wykresów możliwych do użycia w programie enova365: wykres grupowany oraz wykres skumulowano-grupowany. Dodatkowo podczas tworzenia własnych wykresów użytkownik ma możliwość nadania im koloru z palety. Wykresy standardowe mają nadawany kolor Automatyczny, w którym każdy element ma inny kolor.  
 • Wyrażenia SQL. Dodano nowe funkcje SQL obsługiwane przez kreator pól wyliczanych: Rzutowanie (CAST) oraz Zastąp wartość NULL (COALESCE), dla pola wyliczanego typu Iff wprowadzono możliwość stworzenia warunku z wykorzystaniem formuł IS NULL oraz IS NOT NULL.
 • Filtry. Dołożono nowy filtr: Typ parametru, jest on dostępny w konfiguracji na zakładkach: Modele danych oraz Definicje elementów dashboard’ów, a także w Zarządzaniu panelem BI. Użycie pozwala na przefiltrowanie dostępnych do umieszczenia wizualizacji pod kątem parametrów, dzięki czemu będąc na liście można wybrać wizualizacje bez parametrów, a będąc na kartotece towaru tylko te wizualizacje, które zawierają parametr towar w swojej budowie.
 • Modele danych. Wprowadzono szereg nowych modeli analitycznych. W obszarze handlowym dodano domeny analityczne oraz raporty o charakterze ogólnym, prezentujące wartości sprzedaży miesięcznej i rocznej w ujęciu regionalnym, a także wartości sprzedaży firmy w okresach czasu oraz ich udziały procentowe. Udostępniono nowe wskaźniki przedstawiające liczbę nowo pozyskanych odbiorców, liczbę oraz wartość wystawionych w bieżącym dniu dokumentów sprzedaży i zakupu, a także ogólne wartości zakupu i sprzedaży w przedziałach czasu. W obszarze finansowym dodano strukturę DataVault oraz domenę analityczną związaną z wynikami zapisów księgowych. Ponadto dodano domeny i raporty prezentujące największych dłużników i wierzycieli oraz wartości planowanych zobowiązań i należności w wymiarze bieżącego/przyszłego tygodnia oraz miesiąca. Udostępniono także raporty z rankingami dłużników i wierzycieli wg przedziałów przeterminowania należności i zobowiązań. W obszarze CRM dodano strukturę Data Vault oraz domeny analityczne pozwalające przedstawić dane ogólne wykazujące liczbę kontrahentów, leadów, transakcji, wartości pozycji sprzedaży względem podziału działalności w odniesieniu do przypisanej grupy PKD. W obszarze kadrowo-płacowym dodano analizy, raporty i wskaźniki dotyczące: absencji – w dniach roboczych w podziale na czas oraz przyczynę, rotacji – w podziale na czas oraz wynagrodzeń – w podziale na czas, wydział czy stanowisko. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: Tutaj    

Zmiana funkcjonalności

 • Kolorowanie wskaźników. Rozszerzono mechanizm kolorowania wskaźników o możliwość przypisania przedziału i wybrania dla niego koloru bezpośrednio na definicji elementów dashboard’ów. Dodatkowo możliwe jest wybranie zdefiniowanych wcześniej przedziałów danych oraz zestawów barw i zmodyfikowanie ich w zależności od potrzeb danego wskaźnika. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Modele danych. Dodano przyciski umożliwiające otwieranie źródeł i pól w modelach danych. Wcześniej taka czynność była możliwa w wersji WinForms poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrane źródło/pole, a w HTMLu nie była dostępna. Wprowadzone zmiany pozwalają na łatwiejszy dostęp do źródła domeny oraz konkretnego pola, co umożliwia zmianę jego nazwy, typu bazodanowego czy nałożenie agregacji.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Leady i Transakcje. Na liście zadania, zdarzenia, aktywność dodano filtr Leady, Transakcje. Dzięki temu na każdej z tych list można wyświetlać odpowiednio zadania, zdarzenia, aktywność przypisane do wyszukiwanego leada lub transakcji.  

Poprawione funkcje

 • Budżetowanie. Poprawiono problem związany z naliczaniem realizacji kwotowej dla pozycji budżetu w nowododawanych opisach analitycznych. W przypadku rozbieżności miedzy stanem faktycznym elementów opisu analitycznego a budżetem projektu należy z poziomu projektu użyć czynności „Przeliczenie kwot zrealizowanych”.

Dodatki

 • Dodatek SMS. Dodano obsługę nowej bramki SMS mprofi.pl. Bramka umożliwia wysyłanie sms bezpośrednio z enova365 do kontrahentów, osób kontaktowych lub pracowników lub w korespondencji seryjnej.

Moduł: Członkowie i szkolenia

Zmiana funkcjonalności

 • Członkowie i Szkolenia. Usprawniono działanie czynności „Dodaj uczestników z obecnej grupy”. W przypadku, jeśli na danym zajęciu/egzaminie istnieją już uczestnicy ze wskazanej grupy ponowne użycie czynności pominie istniejące zapisy i będzie kontynuował prace, czyli doda uczestników, którzy nie zostali dotychczas dodani.
 • Członkowie i Szkolenia. Dla obiektów „Odczyt” dodano mechanizm tworzący GUID dla nowego obiektu. Umożliwia to dodawanie załączników, notatek, cech i tasków do obiektu „Odczyt”.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • JPK. Udostępniono schemat generowania pliku JPK_FA (2) zgodny ze specyfikacją obowiązującą od 01.07.2019.
 • Deklaracje Intrastat. W konfiguracji systemu Opcje/Handel/Deklaracje Intrastat wprowadzono pole „Ścieżka eksportu” do określenia katalogu eksportu pliku. Ścieżka do katalogu jest automatycznie wprowadzana na formularz deklaracji.
 • Deklaracje Intrastat. Rozszerzono mechanizm przygotowania uproszczonej deklaracji Intrastat. Dodano wyliczanie wartości statystycznej w przypadku transakcji o specjalnych kodach: 41, 42, 51, 52 oraz uwzględniono te pola w generowanym pliku XML dla pozycji, dla których wyliczenie nastąpło.
 • Płatności. Udostępniono dodatkowy parametr w definicji relacji korekty: Automatyczna kompensata płatności. Po jego włączeniu, płatności korekty będą się automatycznie kompensować z płatnościami dokumentu korygowanego podczas zatwierdzania dokumentu. Kompensata powstanie pod warunkiem, że oba dokumenty mają pojedyncze, nierozliczone w całości płatności o przeciwnych kierunkach, a sposób zapłaty jest odroczony.
 • Produkcja. Dodano czynność: Aktualizuj technologie surowców, której działanie polega na wypełnieniu pola Technologia podrzędna w surowcach technologii wskazanych przez operatora. Dla każdego surowca czynność wyszukuje technologię, w której występuje on jako produkt i podstawia ją jako podrzędną.

Zmiana funkcjonalności

 • Czynności. Zmieniono działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Obecnie, jeśli czynność jest wykonywana dla jednego dokumentu, w oknie parametrów czynności podpowiadają się dane z dokumentu. Następnie w dokumencie aktualizowane są tylko te dane, które zostały przez operatora zmienione w oknie parametrów. Dotychczas w oknie parametrów nie było podpowiedzi (wyświetlały się puste pola), a aktualizacja dotyczyła tych parametrów, które zostały wypełnione.
 • Dokumenty handlowe. Umożliwiono wskazanie miejsca dostawy na dokumencie przychodowym jako adresu własnego. Wybór następuje spośród lokalizacji przypisanych do danych firmy w konfiguracji.
 • Dokumenty handlowe. Ograniczono możliwość zmiany definicji dokumentu podczas jego wystawiania. Obecnie czynność ta jest dostępna wyłącznie na dokumencie, który nie posiada pozycji.
 • Dokumenty handlowe. Ulepszono filtrowanie dokumentów według serii. Obecnie na liście rozwijanej do pola Seria filtra listy dokumentów wyświetlane są wszystkie serie dokumentów zdefiniowane w systemie. Dotychczas lista podpowiedzi była niepełna i użycie filtra wymagało ręcznego wpisania serii.
 • Zamówienia. Wprowadzono możliwość blokowania priorytetów zamówień algorytmicznych (rezerwujących towar ilościowo). Priorytet zablokowany nie wyświetla się na liście podpowiedzi wyboru.
 • Relacje. Zsynchronizowano dwa ustawienia na definicji relacji kopiowania. Obecnie ustawienia parametru „Sposób przenoszenia pozycji” i „Zamieniaj produkty na składniki” na wartości odpowiednio: „Tylko inicjuje” i „Tak” (zaznaczenie) powodują na dokumencie podrzędnym zamianę produktu na składniki z zerową ilością, ceną i wartością.

Poprawione funkcje

 • Import z arkusza Excel. Poprawiono import cen w walucie obcej na liście „Towary i usługi”. Błąd polegał na tym, że jeśli importowano niezmienioną cenę np. 10 EUR (taka sama cena była już na towarze), to po imporcie cena zamieniała się (bez przeliczenia po kursie) na cenę w PLN, czyli w tym przykładzie na 10 PLN.
 • Prawa. Poprawiono działanie prawa do edycji stanów minimalnych i maksymalnych w karcie towaru. (Rola, zakładka Prawa: Towary/Towar magazyn info/Simple). Dotychczas w pewnych przypadkach ustawienie prawa: tylko do odczytu, było nieskuteczne i edycja była dostępna.
 • Zamówienia. Poprawiono działanie generatora zamówień. Nie działał poprawnie w pewnym przypadku użycia, gdy wybrano wiele magazynów i opcję zamiany produktów na składniki.
 • Zamówienia. Poprawiono działanie czynności Sprawdź pokrycie, dostępnej dla zamówień. Dotychczas wyliczenie nie działało prawidłowo w przypadku, gdy pozycja zamówienia była zarejestrowana w jednostce pomocniczej i zamówienie zostało częściowo zrealizowane.
 • Pozycje dokumentów. Poprawiono wydajność dodawania pozycji technologii. W wersji 1905 operacja dodawania surowca mogła być długotrwała dla baz z bardzo dużą ilością technologii, ze względu na nieoptymalny mechanizm poszukiwania technologii podrzędnej dla dodawanego surowca.

Wydruki

 • Inwentaryzacja. Poprawiono wydruk ASPX „Towary niezinwentaryzowane” w taki sposób, by uwzględniał także dokumenty inwentaryzacji oparte o niestandardowe definicje inwentaryzacji (dodatkowe, definiowane indywidulanie -wdrożeniowo).

Dodatki

 • Kurierzy. Udostępniono dodatek służący do komunikacji z systemami firm kurierskich. W jego pierwszej wersji dostępna jest integracja z systemami DHL i DPD. Dodatek pozwala na generowanie listów przewozowych i zamawianie odbioru paczek przygotowanych do wysłania.
 • PEF. Udostępniono integrację enova365 z platformą PEF obsługiwaną przez brokerów PEF Expert oraz Infinite. Pozwala ona na wysyłanie dokumentów do tej platformy, ich pobieranie oraz sprawdzanie statusów. Funkcje te są dostępne w dodatku enova365.EDI. Szczegóły znajdują się w dokumentacji.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – Konfiguracja. Zasady tworzenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (DZ.U. z 2018 r., poz. 2215). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku natomiast przepisy w niej zawarte będą obowiązywać od 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 roku co najmniej 250 osób. W celu obsłużenia obowiązujących regulacji dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w konfiguracji programu dodano następujące zakładki: 
  1. W folderze Kadry i płace w gałęzi Płace dodano zakładkę „PPK”. Włączenie funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych odbywa się poprzez uzupełnienie następujących parametrów:
  – Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK: należy wskazać miesiąc, od którego firma jest objęta obowiązkiem opłacania składek na PPK;
  – Instytucja finansowa: należy wskazać z rozwijalnej listy instytucje finansową, z którą firma podpisała umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych;
  – Wysokość składki podstawowej uczestnika: 2% począwszy od 01.07.2019 roku (parametr ustawiany domyślnie);
  – Wysokość składki podstawowej pracodawcy: 1,5% począwszy od 01.07.2019 roku (parametr ustawiany domyślnie);
  – Wysokość składki dodatkowej pracodawcy: możliwość wprowadzenia procentu.
  2. W folderze Kadry i płace w gałęzi Deklaracje dodano zakładkę „PPK” w ramach, której udostępniono następujące parametry mające wpływ na przygotowywane w programie deklaracje dla instytucji finansowej:
  – Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat: z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcje NIE co oznacza, że deklaracje rozliczeniowe dla instytucji finansowej będą przygotowywane z uwzględnieniem składek PPK naliczonych na wypłatach zatwierdzonych jak i niezatwierdzonych. Zaznaczenie parametru na TAK będzie oznaczało, że deklaracje rozliczeniowe dla instytucji finansowych będą uwzględniały wyłącznie wypłaty zatwierdzone.
  – Nr umowy o zarządzanie pomiędzy pracodawcą, a instytucją;  
  – Informacje o dziale lub osobie, która po stronie pracodawcy jest wyznaczona do komunikacji z instytucją. 
  Niektóre dane przesyłane w deklaracjach do instytucji finansowych mogą przez część z nich być wymagalne a przez inne nie. Z tego powodu wprowadzono parametry, które umożliwiają zadecydowanie czy dana informacja ma zostać umieszczona w dokumencie przekazywanym do instytucji finansowej czy też nie (parametry domyślnie zaznaczone NIE):   
  – W danych identyfikacyjnych uczestnika umieszczaj: 
  a) Płeć;
  b) Typ, numer i serię dokumentu tożsamości.
  – W dokumencie rejestracji uczestnika umieszczaj:
  a) Datę powstania obowiązku zgłoszenia uczestnika PPK;
  b) Datę zatrudnienia. 
  Uwaga: Funkcjonalność Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępna jest w wersji srebrnej, złotej oraz platynowej programu.       
  Uwaga: Po włączeniu funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych należy zweryfikować prawa dostępu na rolach. Jeżeli dany operator ma nie mieć dostępu do zakładek/list związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wówczas należy zablokować adekwatne prawa do zakładek/list na roli.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – Kartoteka pracownika/Czynności/Listy/Wydruki. Obsługa funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych została oparta o następujące miejsca w programie: 
  1. Kartoteka pracownika/PPK/Ogólne
  Zakładka zawiera parametry z informacjami na podstawie których są generowane dokumenty PPK dla uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na zakładce zostały wyszczególnione sekcje:
  a) „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy”, z dostępnymi parametrami:
  – Identyfikator ewidencji PPK: identyfikator, który zostanie przekazany przez instytucje finansową.
  – Unikalny numer nadany przez instytucję finansową.
  – Data zgłoszenia uczestnika.
  – Rodzaj zgłoszenia: parametr może przyjmować opcje „Obowiązkowe” lub „Dobrowolne”.
  – Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek.
  – Data wznowienia odprowadzania składek.
  – Rodzaj wznowienia: parametr może przyjmować opcje „Na wniosek” lub „Automatycznie”
  b) „Podstawowa składka pracownika”, z dostępnymi parametrami:
  – Składka w domyślnej wysokości: parametr zaznaczony na TAK co oznacza, że na wypłacie będzie liczony ustawowy procent składki uczestnika. Jeżeli uczestnik złoży deklaracje wskazując obniżony procent składki w przypadku gdy jego wynagrodzenie w danym miesiącu nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia parametr należy ustawić na NIE i wpisać w parametrze „obniżony procent składki” zadeklarowany niższy procent z przedziału 0,5% do 2%. Program automatycznie wyliczając wypłatę w sytuacji gdy wynagrodzenie uczestnika będzie niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia obniży procent do wskazanego. W pozostałych przypadkach zastosuje procent ustawowy. 
  c) „Dodatkowa składka pracownika”, z dostępnym parametrem:
  – Procent składki: uczestnik może zadeklarować chęć odprowadzania dodatkowej składki na PPK. 
  d) „Dodatkowa składka pracodawcy”, z dostępnymi parametrami:
  – Składka w domyślnej wysokości: parametr zaznaczony na TAK co oznacza, że na wypłacie będzie liczony ustawowy procent składki pracodawcy. Jeżeli pracodawca określi inny niż ustawowy procent składki jest możliwość wskazania go w parametrze „indywidualny procent składki”.
  e) „Zgoda na udostępnienie danych”, z dostępnymi parametrami:
  – Numer telefonu komórkowego.
  – Adres e-mail.
  Uwaga: Funkcjonalność Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje obsługę wieloetatowości. Uczestnictwo w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych należy odnotować na etacie głównym pracownika. Wypłaty naliczane dla pracownika powiązanego wieloetatowością będą naliczane z uwzględnieniem procentów wskazanych na etacie głównym pracownika.
  2. Kartoteka pracownika/Kadry/Inne dane
  Na zakładce Kadry/Inne dane dodano do parametru „Obywatelstwo” możliwość wprowadzenia kodu. Po uzupełnieniu kodu obywatelstwa zostanie automatycznie uzupełnione obywatelstwo i na odwrót. W celu obsłużenia automatycznego uzupełniania kodu obywatelstwa w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje krajów została dodana kolumna „Obywatelstwo”. Zmiana wynikała z konieczności wykazania kodu obywatelstwa na deklaracjach PPK.
  3. Kadry i płace/Kadry/Wszyscy
  W celu weryfikacji osób, które muszą obowiązkowo przystąpić do PPK i tych które mogą przystąpić dobrowolnie dodano wyliczalne pola możliwe do wyciągnięcia na listy kadrowe przy pomocy „Organizatora widoku” o nazwach „Workers.PPK.Kwalifikacja” oraz „Workers.PPK.DataKwalifikacji”. Pole „Workers.PPK.Kwalifikacja” jest wyliczane na dzień podany w filtrze „Data” znajdujący się nad listą. Przy założeniu, że pracodawca przystąpi do PPK w miesiącu lipcu 2019 roku pole może przyjąć następujące opcje:   
  – TAK: dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 55 roku życia, które na dzień 01 lipca 2019 roku posiadają umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną a także osoby w podanym przedziale wiekowym, które zostały zatrudnione po 01 lipca 2019 roku a ich okres zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu 12 miesięcy trwał minimum 3 miesiące;   
  – NIE: dla osób w przedziale wiekowym do 18 roku i powyżej 70 roku życia oraz dla osób w przedziale wiekowym od 18 do 70 roku życia, które podjęły pracę po 01.07.2019 roku a okres zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu 12 miesięcy nie trwał minimum 3 miesiące;
  – Dobrowolnie: dla osób w przedziale wiekowym od 55 do 70 roku życia, które na dzień 01 lipca 2019 roku posiadają umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną a także osoby w podanym przedziale wiekowym, które zostały zatrudnione po 01 lipca 2019 roku a ich okres zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu 12 miesięcy trwał minimum 3 miesiące.
  Natomiast w polu „Workers.PPK.DataKwalifikacji” zostanie wykazana wyliczona data kwalifikacji uczestnika do PPK dla osób, które w polu „Workers.PPK.Kwalifikacja” będą miały wykazaną opcje TAK lub Dobrowolnie.
  Uwaga: Jeżeli pracodawca przystąpi do PPK w styczniu 2020 roku wówczas będzie sprawdzane czy osoba posiada umowę trwającą w dniu 01 stycznia 2020 roku. Odpowiednio jeżeli będzie to 01.07.2020 roku wówczas będzie sprawdzane czy osoba posiada umowę trwającą 01.07.2020 roku. 
  Dodatkowo na listach kadrowych dodano czynności seryjne, które mają na celu ułatwić zarejestrowanie uczestników PPK oraz przygotowanie rezygnacji z przystąpienia do PPK. W ramach czynności „Operacje PPK” znajdują się:
  – Przystąpienie do PPK: czynność umożliwia seryjne ustawienie w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne parametru „Data zgłoszenia uczestnika”. Czynność powoduje wykonanie automatycznej aktualizacji dla osób objętych obowiązkiem przystąpienia do PPK na pierwszy dzień miesiąca, w którym firma została objęta obowiązkiem PPK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK, parametr „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK). Czynność można również zastosować dla osób mogących przystąpić dobrowolnie do PPK wskazując w parametrze „Rodzaj zgłoszenia” opcje „Dobrowolne” i podając konkretną datę przystąpienia; 
  – Rejestracja uczestnika: czynność umożliwia seryjne zarejestrowanie uczestników PPK poprzez wygenerowanie dokumentu „PPK-Rejestracja uczestnika”. Czynność spowoduje przygotowanie dokumentów rejestracji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne mają ustawioną „Datę zgłoszenia uczestnika”;
  – Rezygnacja uczestnika: czynność umożliwia seryjne wygenerowanie dokumentu „PPK-Deklaracja uczestnika” z wskazanym typem deklaracji: Rezygnacja z dokonywania wpłat składek. Czynność przygotuje seryjnie dokumenty rezygnacji tylko dla osób, które w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne mają wskazaną datę w parametrze „Data rezygnacji dokonywania wpłat składek”;
  – Ustawowy procent składki uczestnika: czynność umożliwia seryjne ustawienie w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Podstawowa składka pracownika” w parametrze „Składka w domyślnej wysokości” opcji TAK.   
  4. Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK 
  W celu weryfikacji osób zgłoszonych do PPK, a także osób, które zrezygnowały z PPK wprowadzono w części Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK listy: Uczestnicy PPK, Rezygnacje PPK, Pozostali. Każda z list posiada następujące filtry: Zakres, Jednostka organizacyjna, Okres, Data.
  Uwaga: Dodatkowe listy w ramach gałęzi „Ewidencja PPK” dostępne są w wersji złotej i platynowej programu.
  5. Kartoteka pracownika/PPK/Dokumenty PPK 
  Lista wyświetla przygotowane dla pracownika deklaracje PPK oraz umożliwia utworzenie nowych deklaracji poprzez użycie przycisku „Nowy (PPK – Rejestracja uczestnika/Deklaracja uczestnika/Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika/Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika/Zakończenie zatrudnienia uczestnika)”.
  6. Wypłata pracownika/PPK
  W wyniku uzupełnienia parametrów w kartotece pracownika na zakładce „PPK/Ogólne” na wypłacie naliczonej po dacie zgłoszenia uczestnika zostaną wykazane poszczególne składki PPK na oddzielnej zakładce wypłaty oznaczonej jako PPK. W efekcie w drugim kroku składki te znajdą się na deklaracji rozliczeniowej wysyłanej w imieniu pracownika do instytucji finansowej. 
  Dodatkowo ze względu na konieczność opodatkowania składki na PPK opłacanej przez pracodawcę w naliczonej wypłacie na zakładce „Podatki” do sekcji „Informacje o podatku dochodowym” dodano pole „Suma składek pracodawcy na PPK (powiększa podst. opodatkowania)”. W polu tym umieszczana jest naliczona wysokość składki opłacanej przez pracodawcę, która zwiększa sumę opodatkowanych elementów wynagrodzenia a tym samym wpływa na wysokość zaliczki podatku do odprowadzenia do urzędu skarbowego. 
  Uwaga: Jeżeli w danym miesiącu zostanie naliczona więcej niż jedna wypłata w celu weryfikacji naliczonej składki na PPK należy podświetlić naliczone wypłaty oraz wskazać czynność  „Podsumowanie zaznaczonych wypłat”. Na zakładce PPK będzie wyliczona podstawa składki PPK do danego miesiąca oraz poszczególne składki pracownika i pracodawcy.
  Uwaga: Na listach płac zostały dodane pola służące księgowaniu list płac. Zostaną one automatycznie uzupełnione w wyniku zatwierdzenia listy płac.
  7. Kwota wolna od potrąceń komorniczych
  Uwzględniono w wyliczeniu kwoty wolnej procentu jaki pracownik i pracodawca wpłacają na PPK. Zgodnie z art. 871 KP wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.
  8. Kontrahenci i urzędy
  Lista instytucji finansowych została umieszczona w gałęzi Kontrahenci i urzędy/Instytucje finansowe PPK.
  9. Dostosowanie wydruków kadrowo-płacowych do PPK
  Na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika dodano możliwość przygotowania wydruku „Deklaracja z rezygnacji z dokonywania wpłat” do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wydruk został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1102). Wydruk został umieszczony w sekcji Dokumenty/PPK.
  Dodatkowo do wydruków: Karta wynagrodzeń, Karta przychodów pracownika, Pasek wypłaty, Pełna lista płac, Skrócona lista płac, Prosta lista płac, Paski wypłat, Zestawienie list płac, Podsumowanie list płac dodano wykazywanie składek odprowadzonych po stronie pracownika oraz pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacja na temat składek PPK na wymienionych wydrukach będzie wykazywana tylko wówczas jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK w parametrze „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK” zostanie wskazany konkretny miesiąc.  
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – Eksport/Import deklaracji. Komunikacja między pracodawcą a wybraną instytucją finansową ma docelowo odbywać się za pomocą wymiany plików XML. Dlatego przygotowywane w programie enova365 deklaracje w drugim kroku mogą zostać wyeksportowane do pliku XML, który następnie będzie mógł zostać zaczytany do aplikacji udostępnionej przez instytucje finansową. Natomiast pliki XML otrzymywane od instytucji finansowej jest możliwość zaimportować do programu enova365 a następnie w drugim kroku przenieść zawarte w nich informacje na kartotekę lub wypłatę uczestnika. W celu obsłużenia eksportu/importu deklaracji PPK w gałęzi Kadry i płace dodano nowy folder „Dokumenty PPK” składający się z następujących list:
  1. Dokumenty pracodawcy – Lista umożliwia utworzenie nowych dokumentów PPK, przeglądanie wygenerowanych dokumentów oraz ich eksport w celu przesłania do instytucji finansowych za pomocą pliku XML wyeksportowanego z aplikacji enova365.
  W celu przygotowania dokumentów pracodawcy należy użyć przycisku „Nowy (Dokumenty pracodawcy (PPK))”, a następnie w oknie, które się pojawi uzupełnić „Nazwę”. W dokumencie pracodawcy poprzez wybranie przycisku „Nowy…” mogą być utworzone poszczególne deklaracje:
  a) PPK – Rejestracja uczestnika.
  Dokument „Rejestracja uczestnika” należy naliczyć używając przycisku „Przelicz”, dane zostaną pobrane z kartoteki pracownika. Na dokumencie „Rejestracja uczestnika” uzupełnianie parametrów „Miesiąc powstania obowiązku zgłoszenia uczestnika PPK” oraz „Data zatrudnienia uczestnika” jest uzależnione od ustawienia parametrów w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK – „W dokumencie rejestracji uczestnika umieszczaj/Datę powstania obowiązku zgłoszenia uczestnika PPK/Datę zatrudnienia”). Wykazywanie tych dat na dokumencie PPK jest elementem ustaleń między instytucją finansową a pracodawcą. Jeżeli pracownik/zleceniobiorca nie przystąpił do PPK (nie uzupełniona zakładka PPK/Ogólne na kartotece pracownika) wówczas pojawi się komunikat o treści: Imię, nazwisko nie jest uczestnikiem PPK.
  b) PPK – Rozliczenie składek.
  Przygotowując dokument „Rozliczenie składek” należy w parametrze „Deklaracja za” wskazać miesiąc, za który dokument ma być naliczony, a następnie wykonać naliczenie używając przycisku „Przelicz”. Do deklaracji zostaną zaczytani uczestnicy, którzy mają na wypłatach naliczone składki PPK w podanym okresie. Wypłaty do deklaracji są uwzględniane zgodnie z datą wypłaty. W programie enova365 zostały również obsłużone naliczenia dokumentów PPK w przypadku wykonywania korekt wynagrodzeń. Nadpłacone składki PPK za poprzednie okresy są potrącane ze składek PPK z bieżącego miesiąca, a jeżeli ich potrącenie nie jest możliwe w bieżącym miesiącu, to wówczas zostanie wygenerowany dokument „Korekta składki PPK” zawierający informacje dla instytucji finansowej w jakich kwotach zostały nadpłacone składki PPK. W dokumencie „Rozliczenie składek” znajduje się lista uczestników PPK wraz z wskazaniem za jaki miesiąc jest płacona składka PPK i w jakiej wysokości z podziałem na składkę uczestnika PPK oraz składkę pracodawcy.  
  c) PPK – Deklaracja uczestnika.
  W dokumencie „Deklaracja uczestnika” należy w pierwszym kroku uzupełnić parametr „Typ deklaracji” wybierając jedną z opcji: Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK, Wznowienie odprowadzania składek PPK, Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK, Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK, Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK, Wypłata transferowa. Parametr „Data złożenia deklaracji przez uczestnika” w zależności od typu deklaracji może zostać uzupełniony automatycznie po wskazaniu przycisku „Przelicz” (data zaczytana z kartoteki pracownika z zakładki PPK/Ogólne) lub należy uzupełnić go ręcznie. Każdorazowo przycisk „Przelicz” uzupełnia automatycznie deklaracje o dane uczestnika. 
  d) PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika.
  Dokument ma na celu poinformowanie instytucji finansowej o zmianie numeru telefonu komórkowego lub/i adresu e-mail uczestnika PPK. Aby w deklaracji był wykazywany numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail uczestnika należy w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne zaznaczyć zgody na udostępnienie tych danych. Następnie na formularzu dokumentu należy wskazać datę, od kiedy obowiązuje zmiana danych elektronicznych uczestnika a wówczas w wyniku użycia przycisku „Przelicz” program automatycznie uzupełni dokument aktualnymi danymi uczestnika PPK pobranymi z kartoteki pracownika.  
  e) PPK – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika.
  Dokument ma na celu poinformowanie instytucji finansowej o zmienionych danych identyfikacyjnych uczestnika PPK. Na formularzu dokumentu należy wskazać datę, od kiedy obowiązuje zmiana danych uczestnika (data aktualizacji kartoteki pracownika) a wówczas w wyniku użycia przycisku „Przelicz” program automatycznie uzupełni dokument aktualnymi danymi uczestnika PPK pobranymi z kartoteki pracownika. 
  f) PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika.
  Dokument informujący instytucje finansową o zakończeniu zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy). Jeżeli na kartotece pracownika jest uzupełniona data zakończenia zatrudnienia (Etat/Ogólne) lub w przypadku zleceniobiorcy zakończona w datach umowa cywilnoprawna wówczas na formularzu deklaracji w wyniku użycia przycisku „Przelicz” parametr „Data zwolnienia” zostanie automatycznie uzupełniony.  
  Uwaga: Utworzone dokumenty w ramach jednego „Dokumentu pracodawcy” będą eksportowane w jednym pliku XML do wysłania. Jeżeli dany dokument miałby być wysłany oddzielnie, należy utworzyć go w osobnym dokumencie pracodawcy.
  2. Dokumenty instytucji finansowej – Lista umożliwia import dokumentów PPK w formacie pliku XML otrzymanych od instytucji finansowych, dodawanie ręczne dokumentów instytucji finansowej, przeglądanie zaimportowanych dokumentów oraz naniesienie na ich podstawie informacji do kartoteki lub wypłaty uczestnika PPK.
  W celu zaimportowania dokumentów dostarczonych w formie XML z instytucji finansowej należy użyć przycisku „Nowy (Dokumenty instytucji finansowej (PPK))” a następnie w oknie, które się pojawi uzupełnić „Nazwę”. W celu zaimportowania pliku XML należy wskazać przycisk „Import” i zaczytać do programu enova365 wskazany plik. Do jednego dokumentu instytucji finansowej jest możliwość zaimportowania wyłącznie jednego pliku XML. Po zaimportowaniu pliku XML nie będzie możliwe ręczne dodawanie dokumentów instytucji finansowej. Jeżeli instytucja finansowa nie dostarcza pliku XML jest możliwość do dokumentu instytucji finansowej utworzyć następujące deklaracje poprzez wybranie przycisku „Nowy ….”:
  a) Wypłata środków przez uczestnika PPK.
  Dokument informujący pracodawcę o rozpoczęciu wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika (art. 97.3 ustawy o PPK). Na formularzu dokumentu należy uzupełnić „Datę rozpoczęcia wypłaty środków” oraz przeliczyć dokument w celu uzupełnienia go danymi uczestnika PPK. W przypadku wczytania pliku XML dokument nie będzie wymagał przeliczenia.
  b) Wypłata transferowa.
  Dokument informujący pracodawcę o dokonaniu wypłaty transferowej przez uczestnika PPK. Na formularzu dokumentu należy uzupełnić „Datę wykonania wypłaty transferowej” oraz wskazać „Nazwę instytucji finansowej, w której uczestnik posiadał rachunek PPK u poprzedniego pracodawcy”. W celu naniesienia danych uczestnika PPK na dokument deklaracji należy użyć przycisku „Przelicz”. W przypadku wczytania pliku XML dokument nie będzie wymagał przeliczenia.
  c) Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK
  Dokument zawiera informacje na temat „Identyfikatora ewidencji uczestnika PPK” oraz „Numeru rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową”. W wyniku uzupełnienia parametrów należy wskazać przycisk „Przelicz” w celu uzupełnienia dokumentu danymi uczestnika PPK a w kolejnym kroku wskazać przycisk „Nanieś informacje na pracownika” aby przenieść informacje do kartoteki pracownika na zakładkę PPK/Ogólne odpowiednio do parametrów „Identyfikator ewidencji PPK” oraz „Unikalny numer nadany przez instytucję finansową”. W przypadku wczytania pliku XML dokumenty nie będą wymagały przeliczenia natomiast w celu przeniesienia informacji na kartoteki uczestników należy zaznaczyć dokumenty a następnie wskazać czynność „Nanieś informacje na pracownika” dostępną na dokumencie instytucji finansowej. 
  d) Zwrot środków PPK
  Dokument informujący pracodawcę o dokonanym zwrocie środków na podstawie art. 12.6 i art. 19.6 ustawy o PPK. Na formularzu dokumentu należy uzupełnić „Datę wykonania zwrotu” oraz przeliczyć dokument w celu uzupełnienia dokumentu danymi uczestnika PPK. W przypadku wczytania pliku XML dokument nie będzie wymagał przeliczenia. 
  e) PPK – Rozliczenie nadpłat 
  Po wybraniu dokumentu „PPK – Rozliczenie nadpłat” należy utworzyć „Nowy (Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat (PPK))”. Na otwartym formularzu dokumentu należy uzupełnić „Datę wykonania przelewu przez instytucje finansową”, „Miesiąc za jaki wykonany jest zwrot środków” a także składkę PPK pracownika i pracodawcy zarówno podstawową jak i dodatkową. Przeliczenie dokumentu powoduje naniesienie danych uczestnika PPK. Po wprowadzeniu dokumentu „Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty….” w wypłacie uczestnika naliczanej po dacie dokumentu instytucji finansowej zostaną naliczone odpowiednio elementy:
  – Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca) i Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik) dla pracownika etatowego,
  – Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca) i Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik) dla zleceniobiorcy.
  Jeżeli pracownik/zleceniobiorca nie posiada aktualnych umów na datę wprowadzoną w parametrze „Data” w dokumencie instytucji finansowej wówczas program zweryfikuje czy uczestnik w miesiącu za jaki wykonany jest zwrot środków był pracownikiem etatowym czy zleceniobiorcą i wypłaci adekwatne elementy wynagrodzenia.         
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki obowiązujące od 01.06.2019 roku:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4950,94 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I rok nauki – 198,04 zł
  II rok nauki – 247,55 zł
  III rok nauki – 297,06 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Kartoteka pracownika/Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy). W kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) dodano parametr „Prawo do urlopu w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownik nabył u poprzedniego pracodawcy” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK powoduje nie uwzględnienie w wyliczeniu wysokości limitu urlopu wypoczynkowego miesiąca zatrudnienia pracownika.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Czynność: Nalicz dodatki. Na liście Kadry i płace/Kadry/Dodatki i potrącenia oraz w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki dodano czynność „Nalicz dodatki”. Czynność ta umożliwia automatyczne naliczenie na osobnej wypłacie zaznaczonych na liście dodatków.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

Zmiana funkcjonalności

 • Kalendarz. Wprowadzono do kalendarza ewidencjonowanie święta „Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)”. Dotychczas w kalendarzu dzień, w którym przypadało święto był wykazywany jako niedziela, obecnie dzień ten został oznaczony jako świąteczny.
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Aneks do umowy o pracę. Zwiększono do 50 znaków wartość pola tekstowego „Stanowisko” na formularzu dokumentu „Aneks do umowy o pracę” dodawanego z poziomu Elektronicznej dokumentacji pracowniczej/Akta osobowe. Dotychczas omawiane pole mogło zawierać maksymalnie 40 znaków.

Poprawione funkcje

 • Składka Zdrowotna. Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej od sumy przychodów pracownika. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki) został dodany parametr „Składka zdrowotna liczona od sumy przychodów” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcje TAK czyli jeżeli w danym miesiącu pracownik otrzyma wynagrodzenie wynikające z etatu oraz z umowy cywilnoprawnej składka zdrowotna zostanie policzona od sumy tych przychodów. Natomiast jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE wówczas w opisanym przypadku składka zdrowotna zostanie policzona odrębnie dla każdego rodzaju przychodu.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • KEDU. Zablokowano możliwość dodawania deklaracji do zatwierdzonego folderu KEDU. Przy próbie dodania deklaracji do zatwierdzonego KEDU pojawi się komunikat o treści: Deklaracja została zatwierdzona. Nie można do niej dodawać dokumentów.
 • Nadgodziny. Poprawiono naliczanie dopłat do nadgodzin w przypadku gdy pracownik przebywając na nieobecności usprawiedliwionej wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych. W wskazanym przypadku dopłaty do nadgodzin nie były naliczane.  
 • Kartoteka pracownika/PKZP,ZFM/Pożyczki. Poprawiono kwalifikowanie pożyczek jako spłaconych w przypadku gdy wśród rat pożyczki, w którymś z miesięcy znajdowała się niespłacona rata. W przedstawionym przypadku nawet jeżeli pożyczka kwotowo była spłacona w programie była oznaczana jako niespłacona.

Wydruki

 • Zaświadczenie ZUS Z-3,Z-3a,Z-3b, Oświadczenie ZUS Z-10. Uaktualniono wzory wydruków zaświadczenie ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b oraz oświadczenie ZUS Z-10 zgodnie z obecnie znajdującymi się na stronach ZUS. Wydruki zaświadczenia ZUS Z-3, Z-3a znajdują się na formularzu wprowadzonej nieobecności ZUS. Zaświadczenie ZUS Z-3b oraz oświadczenie ZUS Z-10 dostępne są na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika w sekcji Dokumenty/ZUS.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata. W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy, od 4 maja 2019 roku pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imion rodziców oraz miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji). Pracodawca może natomiast żądać od kandydata do pracy danych kontaktowych takich jak np. nr telefonu, adres e-mail. W związku z powyższym z wydruku „Kwestionariusz osobowy dla kandydata” dostępnym na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Dokumenty” usunięto imiona rodziców kandydata oraz miejsce zamieszkania i adres do korespondencji.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe. Do wydruków: Karta wynagrodzeń, Karta przychodów pracownika, Pasek wypłaty, Pełna lista płac, Skrócona lista płac, Prosta lista płac, Paski wypłat, Zestawienie list płac, Podsumowanie list płac dodano wykazywanie składek odprowadzonych po stronie pracownika oraz pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Informacja na temat składek PPK na wymienionych wydrukach będzie wykazywana tylko wówczas jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK w parametrze „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK” zostanie wskazany konkretny miesiąc.            
 • Deklaracja z rezygnacji z dokonywania wpłat. Na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika dodano możliwość przygotowania wydruku „Deklaracja z rezygnacji z dokonywania wpłat” do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wydruk został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1102). Wydruk został umieszczony w sekcji Dokumenty/PPK.
 • Lista obecności – podpisy. Na wydruku „Lista obecności – podpisy” umożliwiono wykazywanie zamiast konkretnych nieobecności pracowników skrótu Nb. W celu uruchomienia funkcjonalności należy na opcjach wydruku ustawić w parametrze „Pokaż nieobecności” opcje NIE oraz w parametrze „Nieobecność jako Nb” opcje TAK. Dodatkowo poprawiono nieprawidłowe wywołanie wydruku związane z dodatkowymi informacjami umieszczanymi na wydruku a dotyczącymi biura rachunkowego. Przy próbie wykonania wydruku system zgłaszał błąd „Indeks wykracza poza granice tablicy”. Wydruk „Lista obecności – podpisy” znajduje się na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Ewidencja czasu pracy – roczna. Przywrócono informacje o imieniu i nazwisku pracownika w nagłówku wydruku „Ewidencja czasu pracy – roczna” w formacie XtraReports. Wydruk znajduje się na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych. Poprawiono w wydruku „Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych” wykazywanie zaległego urlopu w kolumnie „Zaległy/Pozostaje”. W wydruku wyłącznie w formacie XtraReports do kolumny „Zaległy/Pozostaje” była przepisywana wartość z wiersza powyżej niezależnie czy pracownik wykorzystał zaległy urlop czy też nie powodując przypisanie pracownikowi nieprawidłowej ilości zaległego urlopu. Wydruk jest dostępny na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o wypłatę wynagrodzenia. W związku z uchyleniem § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U . Nr 2, poz. 10) ukryto wydruk „Urlop wypoczynkowy – wniosek o wypłatę wynagrodzenia”. Wydruk znajdował się w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz w kartotece pracownika.
 • Struktura zatrudnienia, Zatrudnienie na dzień. Umożliwiono dla zaznaczonych na liście pracowników w Kadrach przygotowanie wydruków „Zatrudnienie na dzień” oraz „Struktura zatrudnienia”. Dodatkowo do wydruku „Struktura zatrudnienia” dodano parametr „Z podziałem na wydziały”, umożliwiający wykonanie wydruku dla wskazanego w filtrze wydziału. Omawiane wydruki dostępne są na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Statystyka”. 
 • Umowa zlecenie, Umowa o dzieło. Poprawiono wykazywanie wynagrodzenia w punkcie 3 na wydrukach „Umowa zlecenie” oraz „Umowa o dzieło” w formacie XtraReports. Dotychczas wynagrodzenie na wskazanych raportach było wykazywane podwójnie. Raporty znajdują się na liście Kadry/Umowy oraz na formularzu umowy cywilnoprawnej.
 • Umowa zlecenie-rachunek. Na wydruku „Umowa zlecenie-rachunek” uzależniono wyświetlanie informacji na temat podatku VAT od zaznaczenia na TAK parametru „Podlega VAT” w umowie cywilnoprawnej na zakładce „VAT”. Jeżeli wskazany parametr będzie ustawiony na NIE informacje dotyczące podatku VAT na wydruku zostaną ukryte. Dodatkowo poprawiono w omawianym wydruku w formacie XtraReports wykazywanie informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia dla umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową. Raport dostępny jest na liście Płace/Wypłaty oraz na formularzu wypłaty.
 • Oświadczenie ZUS ZNP-7. Poprawiono wywoływanie wydruku „Oświadczenie ZUS ZNP-7” z poziomu formularza nieobecności otworzonej na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Przy próbie wykonania wydruku pojawiał się komunikat: Właściwość o nazwie ‚PracHistoria.PESEL’ nieznaleziona w obiekcie (Context).
 • Duży pasek wypłaty. Umożliwiono przygotowanie wydruku „Duży pasek wypłaty” z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty dla pracownika, który w kartotece na zakładce Kadry/Dane ubezpieczeniowe nie miał wybranego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W wskazanym przypadku przy próbie wywołania wydruku pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.  
 • Podsumowanie list płac. Poprawiono wykazywanie zasiłku zleceniobiorcy na wydruku „Podsumowanie list płac” w kolumnie „Brutto” w sekcji „Zestawienie zaliczki podatku lub podatku wg deklaracji PIT”. W przypadku gdy na liście płac znajdował się zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, na wydruku była wykazywana podwojona wartość tego zasiłku.
  Dodatkowo poprawiono w wydruku „Podsumowanie list płac” wykazywanie tabelki zawierającej składki pracownika oraz pracodawcy w przypadku gdy parametr wydruku „Tylko podsumowanie” został zaznaczony na NIE. W wskazanej sytuacji na wydruku dla każdej listy płac powielana była pierwsza tabelka ze składkami czyli dla wszystkich list płac były wykazywane takie same dane jak dla pierwszej listy. Wydruk znajduje się na liście „Listy płac”.

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

 • Windykacja. Umożliwiono usuwanie not odsetkowych i wezwań do zapłaty wygenerowanych w sprawie windykacyjnej. Dotychczas próba usunięcia takich dokumentów kończyła się komunikatem błędu uniemożliwiającym przeprowadzenie operacji.

Wydruki

 • Dokumenty rozliczeniowe. Uaktualniono klauzulę informacyjną na wydrukach: Wezwania do zapłaty i Ostatecznego wezwania do zapłaty generowanych w mechanizmie XtraReports.

Dodatki

 • Webservice. W ramach dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe, w funkcjonalności Bankowości elektronicznej udostępniono WebService Millenet Banku Millennium S.A. Szczegóły komunikacji zostały opisane w dokumentacji dodatku.
 • Webservice. W ramach dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe, w funkcjonalności Bankowości elektronicznej udostępniono WebService Santander Bank Polska S.A. Szczegóły komunikacji zostały opisane w dokumentacji dodatku.
 • Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu ING Bank Śląski (SIMP, masowe).

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Deklaracja VAT-9M. Dodano formularz, wydruki oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji VAT-9M(8). Deklarację składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.
  Deklaracja generowana jest z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-9M za pomocą czynności Nowy. Dane do deklaracji pobierane są z Rejestru VAT.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj.
 • Schematy księgowe. Rozbudowano schematy księgowe o obsługę PPK.
  W schematach księgowych do list płac dla wszystkich przedmiotów księgowania dotyczących szczegółów list płac wprowadzono możliwość użycia wartości składek.
  W schematach deklaracji rozliczeniowych w polach Warunek i Kwota dodano możliwość wybrania elementów dotyczących deklaracji PPK Rozliczenie składek.
 • KPIR. Mechanizm tworzenia zapisów w KPiR rozbudowano o księgowanie deklaracji PPK Rozliczenie składek.
 • JPK. Udostępniono środowisko testowe do podpisywania JPK_VAT danymi autoryzującymi (kwotą przychodu).

Zmiana funkcjonalności

 • Zestawienia księgowe. Zmieniono mechanizm zapisywania wyników zestawień księgowych. Po zmianach poszczególne elementy wyniku zestawienia zapisywane są w kilku tabelach: WynikZestKs, KolumnaWynikuZestKS, KomorkaWynikuZestKs, PozycjaWynikuZestKs. Nowy mechanizm zapewnia możliwość skorzystania z zapisanych wyników zestawień w analizach prowadzonych w module Business Intelligence (BI).
 • Deklaracja VAT-UE. Zmieniono sposób pobierania danych do deklaracji VAT-UE. Dotychczas podczas generowania deklaracji dane były uzupełniane na podstawie kartoteki kontrahenta. Obecnie dane do VAT-UE pobierane są z sekcji Dane kontrahenta na dokumentach.
 • Deklaracje. Zmieniono sposób ustawiania dat na deklaracjach VAT-7, VAT-27, VAT-UE, CIT-8, IFT-2, CIT-10Z przy ponownym przeliczaniu deklaracji. Dotychczas w przypadku przeliczania deklaracji innego dnia niż data utworzenia deklaracji, wartości w polach Data oraz Data wypełnienia pozostawały niezmienione (zgodne z datą utworzenia). Obecnie w takiej sytuacji pola uzupełniane są datą bieżącą. Dla deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-UE i CIT-8 pozostałe elementy stopki (takie jak imię i nazwisko osoby wypełniającej, numer telefonu, email) są aktualizowane jeżeli pola Imię i Nazwisko nie zostały uzupełnione. 
 • JPK. Zmieniono nazwy czynności na liście Jednolitych plików kontrolnych dotyczących obsługi JPK. Obecnie nazwy są analogiczne do nazw czynności przeznaczonych do przygotowania i wysyłki eDeklaracji. Nazwę „Rozpocznij wysyłanie” zastąpiono nazwą „”Wyślij”, a „Kontynuuj przetwarzanie i potwierdź” przekształcono na „Potwierdź”.
 • Obroty i salda/Plan kont. Zmieniono sposób działania filtra Typ na listach Obroty i salda oraz Plan kont. Dotychczas w filtrze możliwe było wskazanie wartości: Wszystkie, Bilansowe (konta inne niż pozabilansowe) oraz Pozabilansowe. Po zmianie, filtr Typ prezentuje wartości: Wszystkie, Bilansowe (konta o typie Aktywa, Pasywa, Aktywa pasywa), Wynikowe (konta o typie Przychody, Koszty), Bilansowe/Wynikowe (Aktywa, Pasywa, Aktywa pasywa, Przychody, Koszty), Pozabilansowe (Pozabilansowe, Pozabilansowe aktywno pasywne).
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Czynność Pokaż dokument źródłowy na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty została udostępniona dla wszystkich licencji. Dotychczas możliwość wglądu w dokument źródłowy za pomocą czynności była aktywna wyłącznie przy licencji handlowej.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Wprowadzono poprawki wydajnościowe podczas usuwania dekretów z dużą liczbą zapisów.
 • KPIR. Na zapisie KPiR dla listy płac umożliwiono wprowadzanie wartości do kolumn: 15.Zaszłości i 16.Koszty działalności BR. Dotychczas dla listy płac pola te były nieedycyjne.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja CIT-8. Poprawiono przenoszenie do eDeklaracji informacji z załącznika CIT-BR z pola 54. Obecnie pola z sekcji D na CIT-BR pobierane są do eDeklaracji, jeżeli na formularzu zostanie uzupełnione pole 52. Nazwa pełna.
 • Elektroniczne sprawozdania finansowe. Poprawiono przenoszenie do XML e-Sprawozdania Finansowego sekcji dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień. Dotychczas, w sytuacji gdy przed zapisaniem uzupełnionego formularza sprawozdania wygenerowano e-Sprawozdanie, do XML nie były zaczytywane dane z sekcji Dodatkowe informacje i objaśnienia. Dodatkowo w logach pojawiał się komunikat wskazujący na niezgodność przygotowanego XML ze schemą e-Sprawozdania. Obecnie błąd nie występuje.
 • JPK. Poprawiono definicję JPK_KR. Dotychczas w obszarach raportowania dekretów i zapisów prezentowane były dane dotyczące dekretów o typach BO i Dekret. Obecnie do JPK_KR do sekcji Dekrety i Zapisy pobierane są wyłącznie dane o typie Dekret.
 • Dziennik. Poprawiono ustawienie domyślnego okresu obrachunkowego podczas wykonywania czynności Renumeruj bufor dziennika i księguj zbiorczo. Obecnie domyślny okres na formatce czynności ustawia się zgodnie z okresem obrachunkowym wskazanym na listach Dziennik/Dekrety lub Dziennik/BO.
 • Dziennik. Dodano komunikat: Element ‚(…)’ nie może być związany z zapisem, gdyż nie podlega rozliczeniom. Komunikat pojawia się podczas próby predekretacji rozrachunku niepodlegającego rozliczeniu w powiązaniu z zapisem.
 • Okres obrachunkowy. Uwzględniono lata przestępne podczas zakładania nowego okresu obrachunkowego. Dotychczas przy niestandardowym okresie obrachunkowym kończącym się w lutym, domyślna data końca okresu dla roku przestępnego ustawiała się jako 28 luty. Obecnie dla lat przestępnych domyślny koniec okresu podpowiada się jako 29 luty.
 • KPIR. Poprawiono zapisywanie informacji o remanencie i zaszłościach w modelu pracy opartym o KPiR na kontach księgowych. Obecnie zaksięgowanie wartości na konto podpięte do kolumny Remanent powoduje wprowadzenie na zapisie KPiR kwot do pól Remanent i Zaszłości. Wartości te prezentowane są odpowiednio na wydruku KPiR.

Wydruki

 • Rejestr VAT. Na wydrukach Rozliczenia VAT i Rozliczenia VAT pionowy generowanych w mechanizmie XtraReports z poziomu listy Rejestr VAT dodano w nagłówku informację o Filtrze zakresu.  

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

 • Wyposażenie. W szablonie numeracji wyposażenia dodano możliwość odwołania do cechy znajdującej się na wyposażeniu.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

 • Operator. Rozszerzono zakres kopiowanych danych do czynności Dodaj operatora dostępnej w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych dla pozycji na formularzu Kopiuj ustawienia CRM. Rozszerzenie dotyczy pól związanych z podpisami dostępnymi na Operatorze na zakładce CRM.

Moduł: Workflow

Zmiana funkcjonalności

 • Kontrolka edycji kodu. Zaktualizowano zestaw ikon w mechanizmie podpowiedzi składni (Intellisence) w edytorze algorytmów w konfiguracji programu.  

Dodatki

 • Harmonogram zadań. Przebudowano strukturę tabeli JobInvokeLog gdzie są logowane zmiany wywołań dla Harmonogramu Zadań (Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań). Zmiana ma na celu zmniejszenie liczby operacji wykonywanych na zawartości pola z logami. Całość przekłada się na mniejsze obciążenie serwera, a co za tym idzie zwiększenie jego wydajności. Sama zakładka „Historia wywołań” nie zmieniła swojego wyglądu ani zawartości merytorycznej.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Interfejs użytkownika. Poprawiono wyświetlanie podglądu plików PDF na kreatorach tak aby widoczne były przyciski do pomniejszania i powiększania podglądu.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Pracownicze Plany Kapitałowe. W celu obsłużenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach wielooddziałowych w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy na formularzu oddziału oraz pododdziału dodano następujące parametry: 
  – na zakładce Deklaracje/Ogólne w sekcji „Deklaracje” parametr „PPK” z wartościami do wyboru: Naliczaj, Nie naliczaj;
  – na zakładce Deklaracje/Dane PPK parametry „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK”, „Instytucja finansowa”, „Nr umowy o zarządzanie pomiędzy pracodawcą a instytucją”, „Informacje o dziale lub osobie, która po stronie pracodawcy jest wyznaczona do komunikacji z instytucją”;
  – na zakładce Płace parametr „Wysokość składki dodatkowej pracodawcy na PPK” z możliwością wprowadzenia procentu.
  Uwaga: Uruchomienie funkcjonalności PPK na oddziałach wymaga w pierwszej kolejności konfiguracji w module Kady i Płace (Konfiguracja/Kadry i Płace/Płace/PPK). Należy uzupełnić parametry „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK” oraz dokonać wyboru „Instytucji finansowej”.      

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Zastępstwa. Dodano prawa do definicji zastępstw (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje zastępstw). Działanie uprawnień: 
  – Pełne prawo 
    Możliwość przełączenia się na zastępstwo: Tak
    Wskazanie definicji dla nowego zastępstwa: Tak 
    Wskazanie definicji dla modyfikowanego zastępstwa: Tak 
    Widoczność na liście zastępstw: Tak 
  –  Odczyt 
    Możliwość przełączenia się na zastępstwo: Tak 
    Wskazanie definicji dla nowego zastępstwa: Tak 
    Wskazanie definicji dla modyfikowanego zastępstwa: Tak 
    Widoczność na liście zastępstw: Tak 
  – Zakaz 
    Możliwość przełączenia się na zastępstwo: Nie 
    Wskazanie definicji dla nowego zastępstwa: Nie 
    Wskazanie definicji dla modyfikowanego zastępstwa: Nie 
    Widoczność na liście zastępstw: Nie
Recent Posts

Zostaw Komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie