enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1905.0.1

 In Blog
center

Ulotka – opis zmian: 
do wersji 1905.0.1 z dnia 16.05.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Kasa
 5. Moduł: Księgowość

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Podpis cyfrowy. Poprawiono problem z podpisem cyfrowym plików PDF objawiający się komunikatem: Długość tablicy docelowej jest niewystarczająca. Sprawdź element destIndex, długość oraz dolną granicę tablicy.

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

 • Dokumenty handlowe. Umożliwiono edycję dokumentu handlowego z podzieloną płatnością, pod warunkiem, że wszystkie płatności tego dokumentu posiadają walutę zgodną z walutą wartości brutto dokumentu.

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • Kartoteka pracownika/Elektroniczna dokumentacja pracownicza. Zwiększono wydajność dodawania dokumentów do elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Przed zmianą w bazach posiadających dużą liczbę pracowników i złożone liczne wnioski o nieobecności z wykorzystaniem funkcjonalności Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika, dodawanie dokumentu do teczki pracownika powodowało zawieszanie programu.

Poprawione funkcje

 • Korekta wypłaty. Poprawiono nadmiarowe, ponowne naliczenie na wypłacie już rozliczonej nieobecności. W przypadku gdy podczas naliczania wypłaty korygującej wskazano miesiąc PIT różny od miesiąca ZUS i dodatkowo uzupełniono parametr „Miesięcy wstecz” wartością różną od zera na wypłacie był naliczany element rozliczający już naliczoną nieobecność z dopiskiem (korekta).  

Moduł: Kasa

Dodatki

 • Webservice. W ramach dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe, w funkcjonalności Bankowości elektronicznej udostępniono WebService Millenet Banku Millennium SA. Szczegóły komunikacji zostały opisane w dokumentacji dodatku.
 • Import Wyciągów Bankowych. W związku z przejęciem przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., nastąpiła zmiana techniczna w usłudze R-Connect, do której został dostosowany dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę serwisu na BNP Paribas (Raiffaisen) oraz BNP Paribas (Raiffaisen) (Demo).

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Asystent zapisu. Umożliwiono dodawanie wielu załączników jednocześnie.

Zmiana funkcjonalności

 • Cechy. Wprowadzono zabezpieczenie przed usuwaniem obiektów, do których istnieją relacje w postaci cech referencyjnych. Wyjątek stanowią referencje historyczne utworzone w poprzednich wersjach.
 • Konwersja. Wprowadzono zmiany w zakresie konwersji baz danych MS SQL do formatu Unicode. Parametr „Teksty w bazie danych w Unicode” we właściwościach bazy danych prezentuje informacje w trybie tylko do odczytu o tym czy dana baza została skonwertowana do formatu Unicode. Nowe bazy danych na serwerze MS SQL  tworzone  są wyłącznie w formacie Unicode.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z konwersją baz danych do formatu Unicode, prosimy o kontakt z Autoryzowanym partnerem enova365.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Przygotowano mechanizm pozwalający na kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany. Mechanizm pozwala na zdefiniowanie przedziałów danych dla liczb dziesiętnych, liczb całkowitych, procentów – w ujęciu bezwzględnym i względnym oraz dla dat w ujęciu bezwzględnym. Powstał również mechanizm generowania zestawów barw, do których kwalifikowane będą wskaźniki. Naniesienie przedziału danych oraz zestawu barw następuje na definicji elementów dashboardu i jest dostępne zarówno dla wskaźników własnych jak i standardowych.
 • Prawa do modeli. W konfiguracji BI, na liście Modele danych, dodano czynność „Kopiuj prawa modelu z”, usprawniającą zarządzania prawami dostępu do definicji modeli danych BI. Czynność umożliwia szybkie przypisanie praw danych dla wskazanego modelu danych (lub kilku modeli) w oparciu o prawa zdefiniowane dla wybranego modelu danych, z którego mają zostać przekopiowane. Standardowo, dla uprawnień przekopiowywane są prawa „Pełne prawo”, „Tylko odczyt”. Przekopiowanie praw „Zakaz dostępu” wymaga zaznaczenia opcji „Kopiuj zakazy dostępu”.
 • Modele danych. Przygotowano szereg nowych, merytorycznych modeli danych. 
  W obszarze handel pojawiły się analizy oraz raporty w formie tabel i wykresów prezentujące dane sprzedażowe w kontekście kontrahentów, towarów, a także całej firmy w aspekcie bieżącego i poprzedniego roku. Do standardu wprowadzono raporty prezentujące sprzedaż z uwzględnieniem regionalizacji (sprzedaż towarów w regionie, udział kontrahentów w sprzedaży w danym regionie), a także raporty prezentujące dynamikę miesięczną sprzedaży w bieżącym i poprzednim roku (w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz miesiąc do analogicznego miesiąca poprzedniego roku).
  W obszarze finansowym dołożono analizy nierozliczonych płatności kontrahentów wraz z terminami ich przeterminowania, a także analizy kont kosztowych zespołu 4 oraz 5 planu kont. W obszarze CRM dołożono raporty związane z leadami, transakcjami oraz aktywnymi zadaniami.
 • Wykresy. Dla wykresów typu Pyramid oraz Funnel wprowadzono możliwość wyboru miejsca wyświetlenia opisów, w celu lepszej prezentacji wyników. Dodatkowo dla wykresów kolumnowych zaimplementowano automatyczną rotację opisów występujących na osi X, co zwiększa ich czytelność. Dla osi Y wprowadzono skalowanie wartości.

Zmiana funkcjonalności

 • Raporty. Wprowadzono możliwość zapisania ustawień szerokości kolumn dla raportu typu tabela wyświetlanego na Panelu BI. Dotychczas taki zapis był niemożliwy, w związku z czym użytkownik każdorazowo musiał dostosowywać szerokość kolumn.
 • Raporty i wskaźniki. Dodano możliwości użycia czynności Oblicz na raporcie oraz wskaźniku. Dotychczas czynność ta była dostępna tylko dla modeli danych typu domena. Wprowadzono zmianę, aby w trakcie tworzenia nowych raportów oraz wskaźników użytkownik miał możliwość podglądu wyników.
 • Raporty. Przywrócono możliwość tworzenia pól wyliczanych na definicji raportu. Przed zmianą pola wyliczane dedykowane dla raportu musiały być tworzone na poziomie domeny. Obecnie jeśli w trakcie tworzenia raportu zajdzie potrzeba dołożenia własnego pola można je dodać.

Poprawione funkcje

 • Licencjonowanie. Poprawiono błąd polegający na braku możliwości zalogowania się do bazy, jeśli użytkownik miał włączone respektowanie praw do modeli danych na licencji BI, licencja na cały program się kończyła, a podczas logowania pojawiał się związany z tym komunikat. Obecnie problem z logowaniem nie występuje.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Zadania. Rozbudowano mechanizm kopiowania zadań i zdarzeń. Dodano dwa nowe parametry:
  – pierwszy umożlwiający kopiowanie wymagalnej wartości cech dla sklonowanych zdarzeń,
  – drugi pozwalające na unikanie dni świątecznych.
 • Zadania. Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania.
 • Poczta CRM. W Poczcie CRM dodano nowy typ adresu ‚Pracownik’, który pozwala na filtrowanie listy dostępnych adresów email. Opcja dostępna w oknie czynności „Dodaj adresatów”.
 • CRM. Dla obiektów typu „Lead” i „Transakcja” dodano nowe prawo simple, która pozwala na kasowanie tych obiektów.
 • Dane z GUS. Rozszerzono integrację z serwisem GUS-BIR o możliwość pobierania PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla wskazanej kartoteki kontrahenta. Na kartotece kontrahenta po pobraniu danych z GUS, w menu czynności dostępna jest funkcja pozwalająca pobrać dane PKD. Dane są zapisywane w dedykowanej zakładce „GUS”, która wskazuje przeważające PKD (kod i nazwę) oraz w kolejnej sekcji wszystkie PKD kontrahenta.
 • Kontrahenci. Dla kartotek kontrahentów dodano weryfikator powtórzenia numeru rachunku bankowego. W folderze „Kontrahenci i urzędy” na zakładce „Ogólne” dodano parametr, za pomocą którego weryfikator uniemożliwi zapis lub poinformuje, że podany numer konta istnieje już u innego kontrahenta.
 • Kontrahenci. Pobieranie danych z GUS rozszerzono o numer KRS kontrahenta. W związku z tym do kartoteki kontrahenta dodano nowe pole, które przechowuje ten numer.
 • Kontrahenci. Dla rozszerzonego formularza kontrahenta dodano na zakładce Ogólne pola informujące o ostatniej weryfikacji statusu VAT w bazie MF i VIES.
 • Poczta CRM. Szablon wiadomości email został wyposażony w parametr „Potwierdzenie odczytania”. Każda wiadomość email utworzona na podstawie szablonu email z zaznaczonym parametrem będzie żądała od odbiorcy potwierdzenia odczytania wiadomości.
 • Projekty. Obiekt typu „Projekt” został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją. Projekt zyskał nową zakładkę „Wykonujący”, która umożliwia podanie kilku wykonujących, czyli operatorów realizujących projekt. Analogiczne rozwiązanie zaimplementowano do etapu projektu. W ramach funkcjonalności dodano też filtr „Wykonujący”, który umożliwia ograniczenie listy projektów dla tych, w których operator występuje jako wykonujący dla całego projektu.Dodatkowo dodano prawo simple „Projekty wykonującego’, które pozwala na edycję/odczyt/zakazu dostępu do projektów, w których operator nie jest wskazany jako wykonujący.  
 • Dane z GUS. Na obiekcie „Wizytówka” została udostępniona czynność „Dane z GUS-BIR”, która za pomocą nr. NIP lub REGON pobiera dane adresowe z bazy GUS. Wizytówka zyskała również dodatkowe pole, które pozwala na zapisanie nr REGON.
 • CRM. Dla zadań i zdarzeń na zakładce Dodatkowe dodano dwa nowe pola pozwalające na wskazanie stanów leadów i transakcji powiązanych z daną aktywnością. Tworząc nowe zadania z formularza leada/transakcji adekwatne pole Stan leada/transakcji zostanie automatycznie uzupełnione na zadaniu.
 • Poczta CRM. Dodano „Progres bar/pasek postępu” dla czynności „Pobierz wiadomości” dla Poczty CRM. Okno paska postępu będzie informowało operatora o wykonywanej czynności i jej postępach.
 • Kalendarz. Lista w formie kalendarza np. zadań CRM, może być teraz prezentowana w układzie całego tygodnia.
 • Soneta Outlook. Dodano możliwość powiazania kontrahenta/osoby kontaktowej z ręcznie wpisanym adresem email podczas eksportu wiadomości do programu enova365. Użytkownik poza wyborem adresów z proponowanej puli będzie mógł w sposób indywidualny przypisać adres wpisany w odpowiednim polu.
 • Projekty. Dodano filtr okresu na formularzu pozycji projektu w zakładce ‚Realizacja’. Filtr pozwala na ograniczenie listy opisów analitycznych do utworzonych we wskazanym w filtrze okresie.
 • Budżetowanie. Budżety projektów muszą być prowadzone w jednej walucie określonej przed wprowadzeniem pierwszej pozycji budżetowej. W związku z tym, wprowadzenia opisów analitycznych łączących pozycje budżetu w PLN z pozycją dokumentu handlowego w walucie EUR kończyło się komunikatem o niezgodności walut. Ten brak został rozwiązany za pomocą „Kwoty dodatkowej opisu analitycznego”. 
  Na formularz opisu analitycznego dodane zostały dwa pole: „Użyj kwoty dodatkowej” i „Kwota dodatkowa”. Wskazanie na „tak” dla pierwszego pola, powoduje, że wartość „Kwoty dodatkowej” jest brana pod uwagę w obsłudze pozycji budżetu, zamiast standardowego pola „Kwota”. Takie rozwiązanie daje możliwość użycia dla pola „Kwota datkowa” istniejących już w enova365 mechanizmów pozwalających na przeliczenie tej kwoty np. o tabele kursową.
  Konfiguracja ‚Kwoty dodatkowej’ znajduje się po ścieżce: Narzędzia / Opcje / Ogólne / Opis analityczny / Kwota dodatkowa. Dostępny jest tam parametr umożliwiający użycie algorytmu do przeliczania tej kwoty.

Zmiana funkcjonalności

 • Wizytówki. Dla pól wyboru przedstawiciela lub osoby kontaktowej udostępniono możliwość dodania nowej wizytówki bezpośrednio z formularzy aktywności CRM, leadów i transakcji. Przykładowo dodając leada pole osoba kontaktowa może zostać uzupełniona nowo dodaną wizytówką.
 • Poczta CRM. Dodano możliwość wysyłki jednorazowego hasła dla operatora za pomocą Poczty CRM. W tym celu w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / CRM / Ogólne / Ustawienia i dodatki) dodano parametr „Użyj Poczty CRM do wysyłki powiadomień” oraz możliwość wskazanie domyślnego konta pocztowego, z którego będą wysyłane. Za treści wiadomości email odpowiada nowy, standardowy szablon wiadomości email.
 • Leady i Transakcje. Dla czynności Utwórz transakcje dodano nowy parametr ”Przypisz kontrahenta do istniejących zadań/projektów”. Flaga dostępna do zaznaczenia dla leadów przypisanych do wizytówek, które będę przekształcane w kontrahenta podczas tworzenia transakcji.
 • Dane z GUS. Dodano obsługę serwisu BIR GUS za pomocą własnego klucza licencyjnego. Klucz można podać po ścieżce Narzędzia / Opcje / Kontrahenci i urzędy / sekcja Inne.
 • Poczta CRM. Zmieniono działanie mechanizmu szablonów wiadomości email, w kwestii podstawiania wartości dla pól ‚DO’, ‚DW’, ‚UDW’. Obecnie mechanizm będzie dopisywał adresatów z szablonu email do formularza wiadomości. W efekcie, jeśli operator na formularzu wiadomości email poda adres w polu ‚DO’ a następnie skorzysta z szablonu, w którym jest zdefiniowany adresat to wiadomość zostanie zaadresowana i wysłana na oba adresy.

Poprawione funkcje

 • Korespondencja seryjna. Dla wysyłki wiadomości email oraz sms dla starego mechanizmu korespondencji obsłużono problem z wyświetlaniem znaczników HTML w treści wysyłanej korespondencji.

Dodatki

 • Dodatek SMS. Rozszerzono dodatek Soneta Smsing o dodanie do listy standardowych serwisów nowych bramek: „Serwersms”, „GSMService” oraz „PlaySMS”.  
 • Soneta Outlook. Dodatek Soneta Outlook został wyposażony w możliwość przypisywania adresów „DO” oraz „DW” podczas eksportu wiadomości/zadania do systemu enova365.

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Członkowie i Szkolenia. Dodano możliwość historycznej rejestracji szkoleń i form doskonalenia zawodowego według regulaminu ustawicznego doskonalenia zawodowego. Jeśli członek zwyczajny jest dyplomowanym księgowym lub posiada certyfikaty eksperta usług księgowych albo specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych istnieje możliwość ewidencji odbytych dokształceń wraz zapisem nazwy, organizatora, dat i liczby godzin.
 • Członkowie i Szkolenia. Wprowadzono możliwość odnotowywania na członku zwyczajnym wielu funkcji z wyboru. Jeśli osoba pełni więcej niż jedną funkcje w organizacji w danym czasie możemy odnotować taką informacje na zakładce „Funkcje z Wyboru”.
 • Członkowie i Szkolenia. Dodano czynność na liście grup szkoleniowych która umożliwia utworzenie kopii grupy na podstawie zaznaczonej na liście.
 • Członkowie i Szkolenia. Podczas kopiowania dokumentów handlowych obsłużono przenoszenie informacji o zgłoszeniu na szkolenie z pozycji pierwotnej na nową pozycję kopiowanego dokumentu. Jeśli dokonamy czynności kopiowania z poziomu uczestnika szkolenia nowy dokument, który powstał w wyniku kopiowana będzie powiązany ze zgłoszeniem uczestnika.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

 • Foldery. Aktualnie podczas dodawania nowego elementu w strukturze (foldery) kopiowane są uprawnienia z węzła nadrzędnego.
  Przykładowo dla wycinka struktury:
  Kadry
   |- Załączniki (Prawa posiada Administrator, Księgowa, Grupa DMSADMIN)
   |- Dokumenty (Prawa posiada Kadrowa, Księgowa)
   W momencie gdy rozszerzymy powyższą strukturę o dodatkowy element dla Dokumenty to: Kadry (Prawa posiada Administrator, Księgowa)
   |- Załączniki (Prawa posiada Administrator, Księgowa, Grupa DMSADMIN)
   |- Dokumenty (Prawa posiada Kadrowa, Księgowa)
   \
    |- Świadectwa pracy
  To element Świadectwa pracy powinien posiadać z automatu uprawnienia takie jak element Dokumenty (Kadrowa, Księgowa).
  Do tej pory podczas dodawania nowego elementu, uprawnienia z nadrzędnego elementu nie były kopiowane.

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

 • Kartoteki towarowe. Na zakładkach: Magazyn/Marża oraz Magazyn/Obroty kartoteki towarowej dodano filtr „Typ rozchodu” z wartościami ustawień: Wszystkie, Wewnętrzne i Zewnętrzne.

Poprawione funkcje

 • Zamówienia. Poprawiono rozliczenie pozycji i obrotów miedzy dokumentami korekty zamówienia (typ: zamówienia z obrotami) i dokumentem magazynowym wydania (WZ), który samodzielnie albo za pośrednictwem faktury powstaje w relacji z korekty zamówienia.
 • Deklaracje Intrastat. Poprawiono błąd związany z przypisaniem Kraju pochodzenia na pozycji dokumentu korekty sprzedaży. Pole to jest obligatoryjne na deklaracji Intrastat Przywóz. W przypadku korekty sprzedaży rejestrującej zwrot towaru, zmieniane pozycje posiadają rodzaj transakcji 21 i uwzględniane są w deklaracji przeciwnej niż kierunek dokumentu, tj. w przywozie, a więc konieczne jest uzupełnienie pola Kraj pochodzenia. Obecnie, pozycje dokumentu korekty sprzedaży unijnej posiadają powyższe pole uzupełnione bez względu rodzaj zmiany.
 • Zamówienia. Poprawiono działanie generatora zamówień przy opcji: ‚Dla zamówień’ z włączonym parametrem zamiany produktów na składniki. Problem występował w przypadku gdy jeden towar był składnikiem kilku produktów będących pozycjami zamówienia, przy jednoczesnym uwzględnianiu stanu magazynu. Obecnie, ilość towarów (składników) na zamówieniu wyliczona jest poprawnie, w oparciu o wskazane dane: stan magazynu oraz zamówienia do dostawcy. 
 • Umowy cykliczne. Poprawiono mechanizm przenoszenia: sposobu, terminu i ewidencji bankowej dla  płatności z umów cyklicznych i aneksów do nich na faktury. Mechanizm wymaga włączenia płatności i planu spłat na definicji dokumentu (umowy i aneksu), a następnie określenia sposobu, terminu i ewidencji bankowej na konkretnym dokumencie umowy lub aneksu.

Dodatki

 • Sklepy internetowe. Do definicji sklepu internetowego dodano czynność „Powiąż towary”. Mechanizm ułatwia integrację z istniejącymi sklepami internetowymi. Przy jego użyciu można powiązać produkty istniejące w sklepie internetowym z ich odpowiednikami w programie enova365.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zajęcia wynagrodzenia. Zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych od 01.01.2019 roku ochrona przed zajmowaniem wynagrodzeń zleceniobiorców podlega takiej samej ochronie jak pracowników zatrudnionych na etat. Do kodeksu postępowania cywilnego dodano art. 833 § 21 mówiący, że od roku 2019 art. 87 i art. 87[1] kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. W programie funkcjonalność wyliczenia kwoty wolnej dla zleceniobiorcy została oparta o parametr „Podstawowy dochód na utrzymanie rodziny” znajdujący się na wprowadzonej w kartotece zleceniobiorcy umowie cywilnoprawnej na zakładce „Dodatkowe”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość NIE czyli wyliczenie zajęcia niealimentacyjnego pomija sprawdzenie kwoty wolnej. Ustawienie parametru na TAK skutkuje weryfikacją kwoty wolnej przy naliczeniu zajęcia niealimentacyjnego. Dostępne interpretacje mówią, że w przypadku naliczania kwoty wolnej dla zleceniobiorcy należy przyjąć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące pracowników (w 2019 roku jest to 2250 zł), a następnie uwzględnić składki oraz podatki wyliczone zgodnie z zawartą ze zleceniobiorcą umową cywilnoprawną. W związku z tym parametr „Podstawowy dochód na utrzymanie rodziny” do 31.12.2018 roku pozwalał na wyliczenie zajęcia niealimentacyjnego z uwzględnieniem kwoty wolnej wyliczonej z minimalnego wynagrodzenia pracowników obowiązującego w tamtym okresie po odjęciu składek i podatków liczonych jak dla pracownika etatowego natomiast od 01.01.2019 roku zaznaczenie omawianego parametru na TAK skutkuje wyliczeniem kwoty wolnej według nowych zasad.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.   
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza. Umożliwiono automatyczne dodanie do elektronicznej dokumentacji pracowniczej dokumentów z wydruków „Kwestionariusz osobowy dla kandydata”, „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”, „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy”. W celu dodania wydruku do elektronicznej dokumentacji pracowniczej należy po wybraniu jednego z wskazanych raportów w parametrze „Wynik raportu” wybrać opcje „Udostępnij dokument”. W następnym kroku zostanie przygotowany dokument, który po zapisaniu znajdzie się w odpowiedniej części elektronicznej dokumentacji pracowniczej. W wyniku udostępnienia wydruku „Kwestionariusz osobowy dla kandydata” zostanie w kartotece pracownika na zakładce Elektroniczna dokumentacja Pracownicza/Akta osobowe domyślnie dodany dokument o nazwie „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”. Adekwatnie w wyniku udostępnienia wydruków „Kwestionariusz osobowy dla pracownika” i/lub „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy” zostaną domyślnie dodane dokumenty o tych samych nazwach czyli „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”  i/lub „Kwestionariusz osobowy dla pracownika szczegółowy”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Poprawione funkcje

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono mechanizm uwzględniania lub odrzucania w podstawie chorobowego miesiąca, w którym pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nieprzepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych. W przypadku gdy w danym miesiącu pracownik wypracował mniej niż połowę zaplanowanego czasu pracy a nieobecności pracownika zostały wprowadzone na czasie pracy za pomocą stref czasu pracy np. przerwa bezpłatna, taki miesiąc był uwzględniany w podstawie chorobowego gdy tymczasem powinien zostać odrzucony. Nieprawidłowość występowała wyłącznie w przypadku ewidencjonowania nieobecności pracownika za pomocą stref czasu pracy. W przypadku gdy pracownik miał wprowadzane definicje nieobecności (również na godziny) wówczas uwzględnianie bądź odrzucanie miesiąca w podstawie chorobowego odbywało się w sposób prawidłowy.
 • Zajęcie komornicze. Uwzględniono element „Wyrównanie zas. macierzyńskiego” w wyliczeniu kwoty potrącenia zajęć alimentacyjnych i komorniczych. W tym celu na definicji omawianego elementu w konfiguracji na zakładce „Rozliczenie” w parametrach „Alimenty”, „Komornik” i „Pozostałe zajęcia (art. 91 KP)” ustawiono opcję „Do limitu zasiłki”. Dotychczas element „Wyrównanie zas. macierzyńskiego” nie był uwzględniany w algorytmach liczących zajęcia alimentacyjne i komornicze.
 • Rachunek bankowy. Poprawiono przypisywanie na zobowiązaniu rachunku bankowego do kontrahenta. W przypadku gdy komornik sądowy posiada trzy rachunki bankowe a w konfiguracji programu na definicji elementu „Alimenty” na zakładce „Rozliczenie” w parametrze „Wypłata z ewidencji” została wskazana konkretna ewidencja środków pieniężnych każdorazowo zobowiązania były generowane na domyślny rachunek bankowy komornika mimo wskazania na zajęciu wynagrodzenia konkretnego rachunku bankowego (kartoteka pracownika/Płace/Zajęcia wynagrodzenia, parametr „Rachunek bankowy”).
 • Akord progresywny. Poprawiono wyliczenie akordu progresywnego. W przypadku zdefiniowania akordu progresywnego, w którym wartość za sztukę jest uzależniona od ustalonych progów (ilości wykonanych sztuk) wartość akordu była liczona bez uwzględnienia wprowadzonych progów. W efekcie wyższą wartość akordu program naliczał nie po wypracowaniu kolejnego progu (ilości wypracowanych sztuk) a dopiero w wyniku zsumowania kolejnych wprowadzonych progów (ilości sztuk do wypracowania).
 • Jednostka organizacyjna. Zablokowano wyświetlanie jednostek organizacyjnych, do których pracownik nie ma praw dostępu w parametrze „Jednostka organizacyjna” (kartoteka pracownika/Etat/Ogólne). W efekcie zaznaczenia w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Formularze/Ogólne parametru „Wybór jednostki organizacyjnej z listy” na TAK wybór jednostki organizacyjnej nie odbywa się z rozwijalnej listy tylko z poziomu dodatkowego okna z możliwością wyboru. Na oknie wyboru jednostki organizacyjnej pojawiały się do wyboru wszystkie wydziały nie zależnie czy operator miał do nich nadane prawo czy też nie.
 • Kartoteka pracownika/Oświadczenia i wnioski/Poświadczenia odbioru. Poprawiono wyświetlanie treści poświadczenia odbioru dokumentu przez pracownika w kartotece pracownika na zakładce Oświadczenia i wnioski/Poświadczenia odbioru. Na zakładce znajdują się poświadczenia odbioru dokumentów trafiające do elektronicznej dokumentacji pracowniczej takie jak deklaracja podatkowa PIT-11 czy regulamin pracy.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

Wydruki

 • Ewidencja czasu pracy-roczna i Ewidencja czasu pracy-roczna-podsumowanie. Na wydrukach „Ewidencja czasu pracy-roczna” i „Ewidencja czasu pracy-roczna-podsumowanie” umożliwiono wyświetlanie ilości godzin dyżuru. Na opcjach wskazanych wydruków (lista pracowników w Kadrach/drukarka/Ustawienia raportów/Ewidencja czasu pracy-roczna i Ewidencja czasu pracy-roczna-podsumowanie/Opcje…) dodano parametry „Dyżur praca” oraz „Dyżur dom”. W parametrach jest możliwość wskazania, która strefa lub strefy mają być traktowane jako dyżury. Z wybranych stref będą zaczytywane informacje o ilości godzin dyżuru. Jeżeli dana strefa będzie przypisana do parametru „Dyżur praca” wówczas będzie to oznaczało, że czas pracy ewidencjonowany na tej strefie ma być traktowany jako dyżur odbywający się w miejscu pracy i tym samym w wierszu „Dyżury w pracy” będzie wykazywana ilości godzin zaczytana z tej strefy. Adekwatnie jeżeli dana strefa zostanie przypisana do parametru „Dyżur dom” wówczas będzie to oznaczało, że czas pracy ewidencjonowany na tej strefie ma być traktowany jako dyżur odbywający się w domu pracownika i tym samym w wierszu „Dyżury w domu” będą przypisane ilości godzin zaczytane z wskazanej strefy. Jeżeli na opcjach wydruków w parametrach „Dyżur praca” oraz „Dyżur dom” nie zostaną wybrane żadne strefy wówczas na wydrukach nie będą wyświetlane dodatkowe wiersze „Dyżury w domu” i „Dyżury w pracy”. Uzupełnienie jednego z parametrów skutkuje wyświetlaniem na wydrukach dodatkowych wierszy. Omawiane wydruki znajdują się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP. Poprawiono marginesy wydruków „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP” i „Informacja miesięczna PIT-4R” tak aby raporty mieściły się na jednej stronie w przypadku gdy w nagłówku są dane firmy z długą nazwą lub informacje o biurze rachunkowym. Dotychczas w omawianej sytuacji wydruki były rozciągane na dwie strony. Raport „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP” dostępny jest pod drukarką w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” na liście pracowników w kadrach. Natomiast raport „Informacja miesięczna PIT-4R” dostępny jest pod drukarką na formularzu deklaracji PIT-4R.
 • Lista wybranych nieobecności. Wprowadzono wydruk „Lista wybranych nieobecności”, który został stworzony w wyniku połączenia wydruków „Lista nieobecności”, „Lista nieobecności ZUS”, „Lista nieobecności RSA”. Wydruk znajduje się pod drukarką w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” na liście pracowników w kadrach. Po wybraniu raportu „Lista wybranych nieobecności” pojawią się następujące parametry „Typ” z możliwością wskazania czy raport ma dotyczyć wszystkich nieobecności, nieobecności RSA czy nieobecności ZUS; parametr „Nieobecność” z możliwością wskazania konkretnej nieobecności oraz parametr „Raport za okres” umożliwiający przygotowanie wydruku za konkretny okres. Dodatkowo do omawianego raportu dodano kolumnę „Leczenie szpitalne”, w której dla nieobecności oznaczonych jako leczenia szpitalnego zostanie wyświetlona opcja Tak.   
 • Umowa o pracę-rozwiązanie bez wypowiedzenia, za wypowiedzeniem, wypowiedzenie warunków. Do wydruków „Umowa o pracę – rozwiązanie bez wypowiedzenia”, „Umowa o pracę – za wypowiedzeniem”, „Umowa o pracę – wypowiedzenie warunków” w nagłówku dodano wyświetlenie numeru REGON-PKD zgodnie z wzorcami określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynikającymi z nowelizacji Kodeksu Pracy. Wskazane wydruki znajdują się pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Świadectwo pracy. Poprawiono wyświetlanie odprawy emerytalnej w punkcie 12 wydruku świadectwa pracy generowanym z poziomu zakładki „Dokumenty dodatkowe” na kartotece pracownika. Aby w wskazanym punkcie była zamieszczona informacja o treści: wypłacono odprawę emerytalno-rentową przewidzianą w art. 921 K.p, należy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych odnaleźć dokument „Świadectwo pracy” a następnie na górnej belce tej definicji dokumentu wybrać przycisk „Ustawienia”. Na oknie opcji definicji w parametrze „Odprawa emer-rent” należy wskazać element wynagrodzenia rozliczający odprawę a następnie zapisać definicje dokumentu dodatkowego. Jeżeli wskazany element wynagrodzenia zostanie wypłacony pracownikowi adekwatna informacja znajdzie się w świadectwie pracy w punkcie 12.
 • Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Na wydruku „Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej” zmieniono podpisy na spójne z wydrukiem świadectwa pracy: podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy. Dodatkowo ujednolicono czcionkę wskazanego wydruku zgodnie z zastosowaną w wydruku świadectwa pracy. Raport „Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej” jest drukowany wraz z świadectwem pracy w wyniku zaznaczenia na TAK parametru wydruku „Inf. dot. akt osobowych”.  
 • Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3),Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a). Na wydrukach „Podstawa naliczania zasiłków ZUS Z-3” i „Podstawa naliczania zasiłków ZUS Z-3a” domyślnie zaznaczono na TAK parametr „Czy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione w formie elektronicznej (e-ZLA)”. Zmiana ustawienia parametru została podyktowana obowiązującymi przepisami czyli koniecznością wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Wyliczenie podstawy nieobecności ZUS. Na wydruku „Wyliczenie podstawy nieobecności ZUS” w formacie XtraReports poprawiono wykazywanie okresu wypłaconego świadczenia. W pozycji „Za okres” zamiast pełnego okresu nieobecności wykazywane były pojedyncze dni składające się na tą nieobecność rozdzielone przecinkami. Raport dostępny jest pod drukarką po otworzeniu elementu wynagrodzenia rozliczającego nieobecność ZUS.
 • Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Na wydruku „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3” poprawiono wykazywanie imienia i nazwiska pracownika. W poprzedniej wersji programu w polu „Imię” wykazywane było nazwisko, a w polu „Nazwisko” – imię. Wydruk dostępny jest pod drukarką w kartotece pracownika.
 • Deklaracja PIT-11, Deklaracja PIT-R, Deklaracja PIT-8C. Poprawiono generowanie do zatwierdzonych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-R i PIT-8C wydruków deklaracji po zmianie identyfikatora podatkowego pracownika z numeru NIP na PESEL lub odwrotnie. W przypadku gdy deklaracja podatkowa była naliczona i zatwierdzona w momencie gdy w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe wskazanym identyfikatorem podatkowym był numer NIP wówczas na wydruku zatwierdzonej deklaracji również po zmianie identyfikatora podatkowego na numer PESEL powinien być generowany numer NIP. Natomiast dotychczas w omawianym przypadku na wydrukach w formacie XtraReports do zatwierdzonej deklaracji PIT-11, PIT-R i PIT-8C był każdorazowo pobierany aktualny identyfikator podatkowy wskazany na kartotece pracownika.
 • Informacja miesięczna PIT-8AR. Poprawiono na wydruku „Informacja miesięczna PIT-8AR” wykazywanie kwoty odsetek od pożyczek w punkcie 12. W omawianym wierszu kwota była niepotrzebnie zaokrąglana do pełnych złotych. Obecnie kwota jest wykazywana bez zaokrąglenia. Wydruk dostępny jest pod drukarką na formularzu deklaracji PIT-8AR.
 • PIT-2, PIT-3. Poprawiono wyświetlanie danych na wydrukach PIT-2 i PIT-3 w formacie XtraReports. Raporty dostępne są pod drukarką na formularzu oświadczeń pracownika PIT-2 i PIT-3 przygotowanych w kartotece pracownika na zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.  

Dodatki

 • Koszty Projektów. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Dodatki/enova Koszty projektów dodano parametr „W wymiarze wynagrodzenie uwzględniaj tylko elementy do wypłaty” sterujący opisem analitycznym dla elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji na zakładce „Ogólne” w parametrze „Wpływa na kwotę do wypłaty” mają wskazaną opcje NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na TAK. Ustawienie parametru na NIE skutkować będzie utworzeniem opisu analitycznego: Wynagrodzenie (Brutto) oraz Narzuty(ZUS) dla wskazanych elementów. Pozostawienie parametru na TAK spowoduje iż dla elementów niewpływających na kwotę do wypłaty będzie generowany wyłącznie opis Narzuty(ZUS).
  Umożliwiono generowanie opisu analitycznego dla umów cywilnoprawnych w oparciu o zestawienia realizacji. W poszczególnych pozycjach w zestawieniu czasu pracy do umowy cywilnoprawnej istnieje możliwość wpisania Projektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym partnerem enova365.

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

 • Różnice kursowe . Dokonano zmian w mechanizmie naliczania różnic kursowych w KPIR. Przed zmianą różnice kursowe nie naliczały się dla dokumentów rozliczanych przez Operatora niemającego dostępu do różnic kursowych. Aktualnie różnice są generowane niezależnie od uprawnień Operatora dokonującego rozliczenia kasowego dokumentów.

Wydruki

 • Raporty EŚP. Poprawiono błąd występujący na wydruku „Wezwania do zapłaty” w mechanizmie XtraReports. Na wydruku, jako daty poszczególnych dokumentów, prezentowana była data pierwszego z dokumentów. Obecnie dla każdego z dokumentów przenoszone są właściwe daty.  
 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono wydruki „Ponaglenie zapłaty”, „Wezwanie do zapłaty” i „Ostateczne wezwanie do zapłaty” tworzone w mechanizmie XtraReports z poziomu dokumentu Wezwania do zapłaty. Podczas próby wywołania wydruków dla pozycji w walucie pojawiał się komunikat: Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach „PLN” i „EUR”. Obecnie wydruki generowane są prawidłowo.
 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono sposób przedstawiania danych w kolumnie Okres na wydruku „Noty odsetkowej” w mechanizmie XtraReports. Do kolumny Okres przenoszona była lista pojedynczych dat. Obecnie dane dotyczące Okresu prezentowane są na wydruku jako zakres dat „od-do”.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych, Rachunki Wirtualne. Dokonano modyfikacji filtra City Bank dla transakcji masowej. Zmiana ta zezwala na poprawne zaczytywanie operacji bez opisu.
 • Import Wyciągów Bankowych. Uaktualniono filtr importu Credit Agricole (MT940).

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Schematy księgowe. Dodano możliwość blokowania pozycji schematu księgowego. Zablokowanie wybranej pozycji odbywa się poprzez zaznaczenia nowo dodanego pola „Blokada” na pozycji schematu księgowego.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Dodano możliwość predekretowania schematem księgowym dokumentów PK rozrachunków oraz PK zaokrągleń z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów podczas zatwierdzania tych dokumentów. Aby możliwe było wywołanie schematu księgowego należy ustawić predekretowanie podczas zatwierdzania na definicji dokumentu PK ewidencja. Po wygenerowaniu PK z listy rozrachunków należy zmienić stan dokumentu na Bufor i kliknąć „Zatwierdź i zamknij”.

Zmiana funkcjonalności

 • e-Deklaracje. Zmieniono komunikaty pojawiające się w logu po wykonaniu czynności Wyślij, Potwierdź dla eDeklaracji. Dotychczasową informację: „eDeklaracja (…) nie została jeszcze podpisana (wysłana) lub jest już potwierdzona”, zastąpiono komunikatami wskazującymi na status eDeklaracji: „eDeklaracja (…) nie została jeszcze podpisana”, „eDeklaracja (…) nie została jeszcze wysłana” oraz „eDeklaracja (…) jest już potwierdzona„.  
 • JPK. Zmodyfikowano definicję EDI do importu pliku JPK VAT. Zmiany dotyczą wyświetlania komunikatów.
 • Zestawienia księgowe. Przeniesiono parametr „Licz wartość pozycji zestawienia księgowego z wyrażenia, a nie z sumy subpozycji…” z konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne) na formularz zestawienia księgowego.

Poprawione funkcje

 • Zestawienia księgowe. Przywrócono opis funkcji dotyczących wyrażenia na pozycji Zestawienia księgowego: „Do zmiany wyrażenia używaj również menu lokalnego (prawy klawisz myszy)”. Opis widoczny jest wyłącznie w wersji okienkowej. W wersji przeglądarkowej definiowanie wyrażenia na pozycji Zestawienia realizowane jest przez wpisanie odpowiedniej formuły.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono przenoszenie informacji o podmiocie z dokumentu Rozchodu wewnętrznego utworzonego w module Handel na dokument ewidencji. W sytuacji kiedy na dokumencie Rozchodu wewnętrznego zostało uzupełnione pole Kontrahent informacja nie była uzupełniana na dokumencie ewidencji. Obecnie po dodaniu kontrahenta w module handlowym informacja o podmiocie widoczna jest w Ewidencji dokumentów.

Wydruki

 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego generowany w mechanizmie XtraReports. Na wydruku w sekcji dotyczącej podsumowania następowało błędne sumowanie wartości odpowiadających różnych stawkom VAT. Obecnie wartości sumowane są zgodnie ze stawką, do której zostały przypisane. 

Dodatki

 • Importy księgowe enova (txt). Wprowadzono nowy wariant identyfikacji pracowników, który umożliwia identyfikację po kodzie. Wariant ten będzie miał zastosowanie w przypadku pracowników bez numeru PESEL.
 • Importy księgowe enova (txt). Wprowadzono możliwość pobierania na dokument danych kontrahenta na zakładkę Dane kontrahenta i płatności z importowanego pliku bez dokonywania zmian w kartotekach kontrahentów. W tym celu został dodany parametr: UseContractorDataFromFile, który należy uwzględnić w pliku konfigurującym import.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Poprawione funkcje

 • Środek trwały/WNiP. Poprawiono błąd występujący podczas próby generowania wydruku dokumentu środka trwałego lub karty środka trwałego. Błąd „Zapis o GUID (…) nieznaleziony w tabeli DokEwidencja” pojawiał się dla dokumentu środka trwałego (karty środka trwałego), dla którego wskazany był usunięty z Ewidencji dokumentów Dokument dodatkowy (pozyskania/zbycia). Obecnie po skasowaniu dokumentu z Ewidencji dokumentów informacja o powiązaniu z polem Dokument dodatkowy zostaje usunięta. Na kartotece środka trwałego (dokumencie środka trwałego) pozostają uzupełnione pola Nr dokumentu oraz Data dokumentu.

Wydruki

 • Środek trwały/WNiP. Poprawiono wydruk Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) generowany w mechanizmie XtraReports z poziomu Ewidencji środków trwałych. Na wydruk do pola dotyczącego informacji o odpisach bieżących przenoszona była wartość nieuwzględniająca korekty amortyzacji bilansowej. Obecnie wydruk prezentuje właściwą kwotę odpisów bieżących.

Moduł: Licencje

Nowa funkcjonalność

 • Licencja wielofirmowa. Wprowadzono możliwość zastąpienia klucza sprzętowego przy licencji wielofirmowej kluczem wirtualnym. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Autoryzowanym partnerem enova365.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Zmiana funkcjonalności

 • Praca na wielu bazach. W modelu pracy opartym na dodatku Praca na wielu bazach tworzone są foldery z cach’em, skąd ładowane są algorytmy cech czy tasków podczas wywoływania w bazie slave. Do tej pory dla baz slave dodatki były ładowane bezpośrednio z bazy danych. W konsekwencji czas pierwszego uruchomienia listy był wydłużony.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Kontrolka edycji kodu. W edytorze kodu dodano możliwość wstawiania kodu dla metod wirtualnych za pomocą podpowiedzi. Przykładowo, pisząc: override po czym naciskając spację, wyświetli się lista podpowiedzi z dostępnymi metodami, które można nadpisać w obrębie danego obiektu.
 • Dokumenty dodatkowe. Na formularzu Dokumentu dodatkowego (Tuple) dodano nie wymuszające unikalności pole Nazwa formatowana. Podczas konwersji jest inicjowane polem Nazwa. Jest wykorzystywane w interfejsie użytkownika zamiast pola Nazwa w filtrach, menu rozwijanych oraz miejscach dodawania dokumentu. Dzięki temu skopiowanie definicji dokumentu dodatkowego i zablokowanie starej nie wymusza zmian w algorytmach nowej definicji.
 • Zastępstwa. Dodano funkcjonalność zastępstw operatorów. Dostępna jest na licencji: Pełna platyna – to znaczy: wszystkie wykupione moduły są w kolorze platynowym. Wymaga włączenia w konfiguracji (Narzędzia / Opcje / Ogólne / Definicje zastępstw) pola Zastępstwa aktywne. Daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Zmiana funkcjonalności

 • Narzędzie projektowe. W ramach poprawy ergonomii diagnostyki pracy procesów Workflow, przebudowano okno śledzenia wywołana procesów workflow w ramach Narzędzia projektowego (dostępne dla administratora przez ctrl+shift+F12 x 2  / zakładka Logi workflow). Zwiększono ilość danych prezentowanych, poprawiono ich czytelność przez rozbicie na kolumny i dodano opcję filtrowania

Poprawione funkcje

 • Edytor procesu. Podczas zapisywania formularza obsługiwanego przez proces, poza sprawdzeniem warunków realizacji na ścieżce (tranzycji) od wersji 1905 są dodatkowo sprawdzane warunki widoczności i edycyjności ścieżki. Jeśli nie są spełnione pojawi się komunikat o nie spełnieniu warunków przejścia. Zabezpiecza to przed sytuacją w której operator najpierw wybrał ścieżkę, następnie zmienił dane wpływające na widoczność ścieżki które spowoduje że ścieżka przestaje być dostępna, a następnie zapisze formularz.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Interfejs użytkownika. Na oknach przekształceń dokumentów (np. przekształcenie zamówienia odbiorcy do faktury) dodano przycisk z menu Formularz, umożliwiający m.in. uruchomienie funkcji Organizuj listę. Pozwala to na zarządzanie ustawieniami list z wyborem pozycji do przeniesienia na nowy dokument.
 • Powiadomienia. Wprowadzono wyświetlanie informacji o powiadomieniach z aplikacji enova365 w systemowym oknie powiadomień Windows. Jeżeli użytkownik posiada jedno aktywne powiadomienie w enova365, wówczas na liście powiadomień Windows pojawia się powiadomienie. Jeżeli użytkownik posiada więcej powiadomień w enova365, wówczas w oknie powiadomień Windows pojawia się informacja Masz nowe powiadomienia (wraz z ich liczbą, oraz z ikoną enova365)
 • Wyświetlanie list. Wprowadzono możliwość kolorowania list na podstawie cech (lub innych pól). W organizatorze listy, na zakładce FORM.XML należy w tym celu wprowadzić odpowiednie tagi, gdzie nazwa pola określającego kolor jest umieszczona w nawiasach klamrowych, np:
  <Appearance BackColor=”{Features.Kolor}” ForeColor=”” />
  Ustawienia te są zgodne z ustawieniami dla wersji okienkowej systemu enova365 (można skonfigurować ustawienia listy za pomocą funkcji Organizuj widok w wersji okienkowej).
 • Interfejs użytkownika. Na kontrolce wyboru daty (tzw. kalendarzyk) dodane zostały numery tygodni. Numer tygodnia wyliczany jest zgodnie z normą ISO 8601.

Zmiana funkcjonalności

 • Bezpieczeństwo. Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zmodyfikowania ścieżki i nazwy pliku wysyłanego na serwer (upload). Modyfikacja nazwy i ścieżki w żądaniu wysyłanym do serwera mogła doprowadzić do dodania jako załącznik pliku znajdującego się na dysku serwera, zamiast pliki wysyłanego przez użytkownika.
 • Administracja. Panelu administracyjnym naprawiona została funkcja Restart serwisu umożliwiająca zrestartowanie usługi dla pojedynczej bazy danych (funkcjonalność ta jest wykorzystywana przykładowo po wgraniu do bazy danych nowych dodatków).
 • Bezpieczeństwo. Zmieniono komunikat błędu zwracany przez serwer w przypadku żądania dostępu do nieistniejącego pliku lub katalogu (komunikat nie zawiera szczegółów dotyczących położenia pliku w strukturze folderów serwera).
 • Bezpieczeństwo. W poprzedniej wersji interfejsu użytkownika, na stronie logowania, w polach Użytkownik i Hasło ustawiono atrybut autocomplete=off.
 • Bezpieczeństwo. Wprowadzono zabezpieczenie przed umieszczeniem znaczników mogących zawierać kod JavaScript w wydrukach HTML. W przypadku wydruków ASPX, jeżeli jako format wydruku został wybrany HTML, poprawione zostało kodowanie znaczników, chroniące przed umieszczeniem w pliku wynikowym elementu <script>.
 • Komunikaty i ostrzeżenia. W przypadku, gdy podczas zapisu danych pojawia się duża liczba komunikatów o błędach lub ostrzeżeniach, dodano obsługę przycisku Więcej. Na oknie z komunikatami pojawiają się domyślnie nie więcej niż cztery pierwsze błędy lub ostrzeżenia. Jeżeli komunikatów jest więcej, na dolnym pasku okna wyświetlany jest przycisk Więcej, który powoduje pobranie i wyświetlenie wszystkich błędów i ostrzeżeń.

Poprawione funkcje

 • Bezpieczeństwo. Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wysłania na serwer pliku (upload) bez wcześniejszego zalogowania operatora. Obecnie podczas uploadu pliku weryfikowany jest identyfikator sesji użytkownika, co uniemożliwia nieautoryzowane wysłanie pliku do serwera.
 • Edytor XML. W wersji platynowej naprawiono działanie edytora formularzy form.xml, jeżeli użytkownik miał ustawiony język angielski.
 • Wyświetlanie list. Na liście „‚Struktury organizacyjne” poprawiono możliwość rozszerzania i zwężania szerokości kolumn poprzez „złapanie” krawędzi kolumny lewym klawiszem myszy. W poprzedniej wersji pojawiał się problem z rozszerzaniem kolumn, gdy w drzewie struktur organizacyjnych występują węzły z różnymi rodzajami powiązań (np. powiązania do pracowników i powiązania do obiektów typu Tuple).
 • Listy. W poprzedniej wersji serwisu poprawiono wyświetlanie miniatur (zdjęć) na listach. Jeżeli na liście było skonfigurowane wyświetlanie miniatury domyślnego obrazu (zdjęcia), wówczas po wejściu na listę poprawnie pojawiał się obraz tylko dla pierwszego wiersza.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono wyświetlanie pól do wpisywania użytkownika i hasła logowania kiedy obie te wartości były zapamiętane w przeglądarce Chrome.
 • Kalendarze. Poprawiono wyświetlanie podsumowań dni i godzin pod kalendarzem zarówno w kartotece pracownika na zakładkach: Kalendarz/Czas pracy i Kalendarz/Norma czasu pracy jak i również w konfiguracji programu podczas definiowania kalendarza (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze). Na nowym interfejsie w wersji przeglądarkowej pola z podsumowaniami dni i godzin były puste.
 • Tłumaczenia. W wersji angielskiej poprawiono tłumaczenie menu Ustawienia.
 • Załączniki. Na zakładce „Asystent/Załączniki” poprawiono pobieranie załączników posiadających w nazwie znaki niealfanumeryczne (w szczególności dotyczy to plików posiadających w nazwie znak +).
 • Wyświetlanie list. Poprawiono wyświetlanie listy „Struktury organizacyjne” w przypadku, gdy w drzewie struktur organizacyjnych występują węzły z różnymi rodzajami powiązań (np. powiązania do pracowników i powiązania do obiektów typu Tuple).
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono formularz edycji warunków na definicjach modeli danych w BI. W poprzedniej wersji, na formularzu definicji raportu (w menu Opcje/BI/Modele danych), na zakładce Warunek przy próbie dodania nowego warunku, formularz był niepoprawnie odświeżany (przyciski i pola nachodziły na siebie).
 • Formularze. Poprawiono wyświetlanie wielolinijkowych pól tekstowych w trybie tylko do odczytu (np. nazwa na kartotece kontrahenta !INCYDENTALNY, pole opis na zatwierdzonym dokumencie itp). We wcześniejszej wersji pola takie nie były „wyszarzone”, co mogło sugerować użytkownikowi, że są polami edycyjnymi.
 • Wyświetlanie list. Poprawiono wyświetlanie list posiadających włączone grupowanie oraz sumowanie grupowanych zapisów. W takich przypadkach, na długich listach, mogło nie działać poprawnie doczytywanie listy podczas przewijania w dół (przewijanie „zatrzymywało się”, pomimo, że lista nie została przewinięta do końca).
 • Wyświetlanie list. Poprawiono wyświetlanie listy na zakładce Powiązane dokumenty na dokumencie handlowym. W niektórych przypadkach, gdy występują relacje wiele do jednego (np. kilka ZO przekształcone do jednej zbiorczej FV), na liście powiązanych dokumentów wyświetlane były puste wiersze.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Asystent. W wersji HTML dodano obsługę Teczek w zakładce „Asystent”. Obecnie umożliwia ona dodawanie i usuwanie elementów do teczki. 

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

 • Zastępstwa pracownicze. Umożliwiono wprowadzenie zastępstwa z poziomu Pulpitu kierownika. Funkcjonalność pozwala pracownikowi Zastępującemu przełączenie się na konto pracownika Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności ( np. zaakceptowanie wniosku urlopowego, edycję normy i czasu pracy).
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

Zmiana funkcjonalności

 • Wniosek o nieobecność. Podczas zapisywania wniosku o nieobecność obsługiwanego procesem wprowadzono komunikat o treści: Warunki dostępności decyzji nie pozwalają na przejście wybraną ścieżką. Wybierz inną tranzycję aby kontynuować. Komunikat będzie generowany w przypadku gdy w pierwszym kroku operator w sekcji „Podejmij decyzję” wskaże opcję „Do zatwierdzenia” a w drugim kroku uzupełni pola na formularzu wniosku zmieniające ścieżkę procesu tego wniosku takie jak np. Przyczyna udzielenia urlopu. Domyślnie w parametrze „Przyczyna udzielenia urlopu” wskazywana jest opcja „Planowy” czyli wówczas wniosek wymaga potwierdzenia przez osobę przełożoną. Po wskazaniu opcji „Na żądanie” wniosek jest automatycznie zatwierdzany czyli ścieżka procesu tego wniosku ulega zmianie. W omawianej sytuacji należy w sekcji „Podejmij decyzję” wskazać opcję „Pozostaw w obecnym stanie” tak aby została odświeżona ścieżka procesu a następnie ponownie wskazać opcje „Do zatwierdzenia”.  
 • Struktura organizacyjna. Ograniczono zakres widoczności zakładki „Struktura Organizacyjna” na kartotekach. Od teraz zakładka jest widoczna na kartotece określonego typu tylko jeżeli istnieją definicje elementów struktury pozwalające na powiązanie z danym typem kartoteki.

Poprawione funkcje

 • Delegacje. Na dokumencie „Rozliczenia delegacji” na formularzu rozliczanej zaliczki umożliwiono wskazanie wypłaty zarejestrowanej w raporcie EŚP.

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

 • Obroty i Salda. Udostępniono listę Obroty i salda wraz z wydrukami: Zapisy na koncie, Zapisy na koncie (pojedynczo), Obroty konta miesięcznie, Zestawienie obrotów i sald – szeroki oraz Plan kont.

Interfejs mobilny

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Urządzenia mobilne. Na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony) poprawione zostało uruchamianie w przeglądarce aplikacji w trybie Wersja na komputer. W poprzednich wersjach, aby uruchomić w przeglądarce aplikację w trybie Wersja na komputer, niezbędna była dodatkowo zmiana ustawień przeglądarki. W aktualnej wersji wystarczający jest wybór odpowiedniego trybu pracy (Wersja na komputer, Wersja mobilna) na stronie logowania.

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Interfejs użytkownika. W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem Android dodano możliwość zmiany hasła przez zalogowanego operatora. W menu nawigacyjnym został dodany przycisk wyświetlający menu umożliwiające zmianę hasła.
 • Powiadomienia. W aplikacji enova365 na telefony komórkowe wprowadzono obsługę powiadomień na telefonach komórkowych pod kontrolą systemu Android. Jeżeli użytkownik posiada jedno aktywne powiadomienie w enova365, wówczas zostanie wyświetlone powiadomienie wraz z jego tytułem, fragmentem treści oraz nazwą enova365. Jeżeli użytkownik posiada więcej powiadomień w enova365, wówczas zostaną one zgrupowane i zostanie wyświetlona informacja: Masz nowe powiadomienia (wraz z ich liczbą, oraz nazwą enova365).
 • Wersje językowe. W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem Android dodano możliwość zmiany wersji językowej aplikacji. W menu nawigacyjnym został dodany przycisk wyświetlający menu umożliwiające zmianę języka aplikacji.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Wydruki

 • Informacja miesięczna PIT-4R, Informacja miesięczna PIT-8AR, Zaświadczenie o zatrudnieniu. Poprawiono pobieranie numeru NIP z oddziału firmy na wydrukach „Informacja miesięczna PIT-4R”, „Informacja miesięczna PIT-8AR” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”. Dla firm wielooddziałowych numer NIP na wskazanych raportach był pobierany z licencji głównej zamiast z oddziału firmy. Wydruki „Informacja miesięczna PIT-4R” i „Informacja miesięczna PIT-8AR” dostępne są pod drukarką z poziomu formularza naliczonej deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Natomiast wydruk „Zaświadczenie o zatrudnieniu” dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.

Moduł: Kasa

Wydruki

 • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas generowania wydruku Wezwania do zapłaty w mechanizmie XtraReports. Po wywołaniu wydruku ze wskazaniem parametru Język raportu: English pojawiał się komunikat błędu: Indeks wykraczał poza granice tablicy. Obecnie błąd nie występuje.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Edytor procesu. W przypadku gdy tranzycja nie jest połączona z węzłem jej kolor zmienia się na czerwony.
 • Panel workflow. Dla uprawnienia: „Business/Zadanie/Worker/Otwórz formularz zadania, Otwórz źródło, Nie przypominaj, Wykonaj akcję, Uruchom, Przejmij, Zwróć, Odbierz zastępcy” stworzono oddzielne uprawnienia sterujące dostępem do czynności związanych z obsługą zadania w ramach procesu workflow. Prawo rozbito na:
  – Otwórz źródło,
  – Otwórz formularz zadania,
  – Uruchom,
  – Odbierz zastępcy,
  – Nie przypominaj,
  – Zwróć,
  – Wykonaj akcję,
  – Przejmij. Do tej pory do powyższych uprawnień było jedno, zbiorcze uprawnienie.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie