enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 15.4

 In Blog
center

Ulotka – opis zmian: 
do wersji 15.4 (15.4.7010) 12.03.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry Płace
 2. Moduł: Księgowość
 3. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Pulpity HR

Interfejs mobilny

 1. Moduł: Systemowe

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach. Nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej zostały wprowadzone od 1 styczeń 2019 ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
  Zmiany wynikające z ustawy w obszarze dokumentacji pracowniczej wprowadzają:
  – Dwa okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej 50 lub 10 lat dla wybranych grup pracowniczych. W związku z dopuszczeniem do skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej ustawodawca również wprowadził nowe deklaracje ZUS oraz wprowadził zmiany w już istniejących deklaracjach ZUS. 
  – Ustawodawca dopuszcza prowadzenie dokumentacji pracowniczej w jednej z dwóch form papierowej lub elektronicznej. 
  Nowe wymogi pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej są doprecyzowane w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2019 i określają:
  – Zakres, sposób i warunki prowadzenia i przechowywania akt.
  – Nowy wzór dokumentacji pracowniczej. 
  – Zasady dotyczące przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną.
  – Szczegóły dotyczące sposobu i zasady przekazywania dokumentacji pracowniczej pracownikowi lub byłemu pracownikowi. 
  – Szczegóły związane z wydawaniem kopii dokumentacji pracownikowi w formie elektronicznej lub jako wydruk, obecnym i byłym pracownikom.
  – Zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej.
  – Wzory nowych dokumentów do ZUS (raport Informacyjny ZUS RIA, RPA, OSW) oraz aktualizację dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
  – Dla skanowanych dokumentów zgodność  z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzeniaOd 1 stycznia 2019 dokumentacja pracownicza będzie składać się z akt osobowych (teczki personalnej) oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej. 
  Dokumentacje pracowniczą prowadzimy dla każdego pracownika osobno.
  1.Akta osobowe będą składać się z czterech części:
  A – dokumenty sprzed okresu zatrudnienia (świadectwa pracy, dyplom itp.)
  B – dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika (umowa, zaświadczenie lekarskie, szkolenia BHP)
  C– dokumenty wystawiane po zwolnieniu pracownika (świadectwo pracy, wypowiedzenie)
  D – Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
  2.Pozostała dokumentacja pracownicza będzie zawierać: 
  1) dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, 
  2) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
  3) kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
  4) kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację (art. 2376 i 2377 Kodeksu pracy).
  Rozporządzenie określa szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
  e-Dokumentacja pracownicza składa się z: 
  – e-Akt osobowych ( popularnie mówiąc e-teczka) – e-Teczka jest cyfrowym odzwierciedleniem „papierowych akt osobowych”. Dokumenty w e-teczce są indeksowane według kategorii (A, B, C, D), natomiast osobnym katalogiem są e-Pozostałe dokumenty.
  oraz 
  – e-Pozostałych dokumentów( ewidencje czasu pracy, inne wcześniej wymienione). 
  e-Dokumentacja pracownicza powstaje po przez odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej (skanowanie), podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie załączenie jej do systemu teleinformatycznego zawierającego funkcję e-dokumentacji pracowniczej. odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej sporządza się z należytą starannością i jakością techniczną umożliwiającą zapoznanie się bez wątpliwości z treścią dokumentu, bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej. Warto pamiętać, że minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych określa załącznik do rozporządzenia.
  Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej jest prowadzona i przechowywana w systemie teleinformatycznym zapewniającym:
  1) możliwość załączenia pełnej dokumentacji pracowniczej w formie skanów dokumentów pracownika, opatrzonych podpisem kwalifikowanym zgodnie ze strukturą wynikającą z rozporządzenia
  2) zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem;
  3) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
  4) stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym;
  5) identyfikację osób mających dostęp do dokumentacji oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
  6) skuteczne wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych, 
  7) funkcjonalność wydruku dokumentacji 
  8) rozporządzenie w rozdziale 4 określa zasady przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi. 
  9) funkcjonalność opatrywania podpisem elektronicznym zeskanowanych dokumentów.
 • Prowadzenie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji pracowniczej w systemie enova365 (rozdział 2 Rozporządzenia). 
  Kartoteka pracownika
  Dodano możliwość ewidencjonowania dla każdego pracownika akt osobowych w podziale na części A,B,C,D (Kartoteka pracownika/Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Akta osobowe). 
  Do części A akt osobowych zdefiniowano następujące dokumenty:
  – Dyplom ukończenia studiów,
  – Dyplom ukończenia szkoły,
  – Kwestionariusz osobowy kandydata,
  – Orzeczenie lekarskie,
  – Skierowanie na badanie lekarskie,
  – Szkolenia,
  – Świadectwo pracy poprzedni pracodawca,
  – Świadectwo ukończenia szkoły,
  – Uprawnienia,
  – Zaświadczenie o ukończeniu studiów,
  – Znajomość języków obcych.
  Do części B akt osobowych zdefiniowano następujące dokumenty:
  – Aneks do umowy o pracę,
  – Cel, zakres i sposób stosowania monitoringu,
  – Dokument dot. urlopu bezpłatnego art. 174 i 174.1 K.p.,
  – Dokument dot. urlopu macierzyńskiego,
  – Dokument dot. urlopu ojcowskiego,
  – Dokument dot. urlopu rodzicielskiego,
  – Dokument dot. urlopu wychowawczego,
  – Dokument związany z ponoszeniem odpowiedzialności majątkowej,
  – Dokument związany z przyznaniem nagrody,
  – Dokument związany z przyznaniem wyróżnienia,
  – Dokument związany z telepracą,
  – e-ubezpieczenie członka rodziny,
  – e-wniosek o zmianę adresu,
  – e-zmiana danych osobowych,
  – e-zmiana danych podatkowych,
  – e-zmiana dokumentu tożsamości,
  – e-zmiana rachunku bankowego,
  – Informacja o warunkach zatrudnienia,
  – Kwestionariusz osobowy,
  – Łączenie urlopów rodzicielskich z pracą,
  – Obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 186.7 K.p.),
  – Obwieszczenie warunków pracy,
  – Orzeczenie lekarskie,
  – Oświadczenie dotyczące art. 189.1 K.p.,
  – Potwierdzenie informacji o ryzyku zawodowym,
  – Potwierdzenie informacji o ryzyku zawodowym (prac. młodociany),
  – Powierzenie mienia,
  – Praca w porze nocnej (inf. dla inspektora pracy),
  – Regulamin pracy,
  – Skierowanie na badanie lekarskie,
  – Szczególne warunki,
  – Szkolenia,
  – Świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy,
  – Umowa o pracę,
  – Umowa o zakazie konkurencji,
  – Uprawnienia,
  – Współpraca z organizacją związkową,
  – Wypowiedzenie warunków,
  – Zakres informacji objętych tajemnicą zawodową,
  – Zakres obowiązków,
  – Zasady BHP.
  Do części C akt osobowych zdefiniowano następujące dokumenty:
  – Dokument dotyczący niewypłacenia ekwiwalentu,
  – e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  – Orzeczenie lekarskie, 
  – Potwierdzenie czynności z zajęciem wynagrodzeń,
  – Potwierdzenie odbioru kopii dokumentacji pracowniczej,
  – Rozwiązanie stosunku pracy,
  – Skierowanie na badanie lekarskie,
  – Świadectwo pracy,
  – Świadectwo pracy obowiązujące do 31.12.2016,
  – Świadectwo pracy prac. tymcz.,
  – Świadectwo pracy prac. tymcz. obowiązujące do 31.12.2016,
  – Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  – Wnioski dotyczące wydania sprostowania świadectwa,
  – Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
  Do części D akt osobowych zdefiniowano następujące dokumenty:
  – Dokumenty związane z nałożeniem kary,
  – Dokumenty związane z ponoszeniem odpowiedzialności porządkowej. Część z zdefiniowanych dokumentów może znaleźć się w różnych częściach akt osobowych. Wybór części teczki, do której ma zostać wpięty dokument odbywa się na etapie dodawania dokumentu. 
  Są to dokumenty:
  – Skierowanie na badanie lekarskie oraz Orzeczenie lekarskie – dokumenty domyślnie przypisane do części B teczki, mogą być dodane do teczki również w części A i C,
  – Szkolenia, Uprawnienia oraz Znajomość języków obcych – dokumenty domyślnie przypisane do części B teczki, mogą być dodane do teczki również w części A,
  – e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz Potwierdzenie odbioru kopii dokumentacji pracowniczej – dokumenty domyślnie przypisane do części C teczki, mogą być dodane do teczki również w części B.
  Dodatkowo umożliwiono ewidencjonowanie dla każdego pracownika pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (Kartoteka pracownika/Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja) w podziale na tematyczne katalogi.
  Do katalogu „Dokumenty związane z urlopem wypoczynkowym” dodano następujące dokumenty:
  – e-wniosek o urlop okolicznościowy,
  – e-wniosek o urlop wypoczynkowy,
  – Wniosek o urlop okolicznościowy,
  – Wniosek o urlop wypoczynkowy.
  Do katalogu „Ewidencja czasu pracy” dodano następujące dokumenty:
  – Ewidencja czasu pracy,
  – e-wniosek o opiekę (dni),
  – e-wniosek o opiekę (godz),
  – Indywidualny rozkład czasu pracy,
  – Informacja o skróconym tygodniu pracy,
  – Informacja o stosowanym rozkładzie pracy,
  – Informacja o systemie weekendowym,
  – Informacja o zadaniowym czasie pracy,
  – Oddanie dnia wolnego,
  – Oświadczenie dotyczące prawa do opieki art. 188 K.p.,
  – Praca w godzinach nadliczbowych,
  – Wniosek o opiekę nad dzieckiem art. 188 K.p.,
  – Wniosek o wyjście prywatne,
  – Zgoda opiekuna dziecka do lat 4 na pracę ponad wymiar,
  – Zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie.
  Do katalogu „Odzież robocza” dodano następujące dokumenty:
  – Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
  – Karta ewidencji przydziału odzieży roboczej.
  Do katalogu „Pozostałe wnioski” dodano następujące dokumenty:
  – e-wniosek o delegację.
  Do katalogu „Wynagrodzenia i inne świadczenia” dodano następujące dokumenty:
  – Karta wynagrodzeń,
  – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
  Chronologia i numeracja dokumentów w teczce
  Dodawane do poszczególnych części teczki pracownika dokumenty zostaną zapisane w porządku chronologicznym oraz ponumerowane zgodnie z kolejnością dodawania (rozdział 2 par. 4 Rozporządzenia). 
  W przypadku usunięcia dokumentu z teczki pracownika w celu zachowania chronologii dodano możliwość przeprowadzenia czynność renumeracji dokumentów znajdujących się w teczce pracownika. Aby wykonać czynność renumeracji należy na liście pracowników zaznaczyć pracownika lub grupę pracowników a następnie w czynnościach wskazać: Operacje seryjne/Renumeracja dokumentacji pracowniczej. 
  W oknie renumeracji są dostępne parametry:
  – Wykonać renumerację – wybranie w parametrze opcji TAK spowoduje renumeracje wyłącznie dokumentów o numerze późniejszym niż usunięty dokument z teczki. W efekcie w celu uzupełnienia numeracji kolejnym dokumentom zostaną przyporządkowane następujące po sobie numery.  
  – Ustawić chronologicznie – wybranie w parametrze opcji TAK wymaga również zaznaczenia na TAK parametru „Wykonać renumerację”. W wyniku zaznaczenia parametru na TAK nastąpi pełna renumeracja dokumentacji pracownika czyli od nowa chronologiczne poukładanie dokumentów pracownika zgodnie z datą dokumentów. 
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj .
 • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej (rozdział 3 Rozporządzenia). 
  Elektroniczne Teczki Pracownicze – Konfiguracja
   
  Elektroniczne teczki pracownicze dostępne są wyłącznie w wersji złotej i platynowej programu. W celu uruchomienia funkcjonalności należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry w parametrze „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” wybrać opcję TAK. Następnie nadać operatorowi prawa do definicji dokumentów dodatkowych Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych na zakładce „Prawa danych” lub z poziomu Operatora/Uprawnienia… na zakładce „Prawa obiektowe” w gałęzi: TuplesDefs. 
  Włączenie funkcjonalności spowoduje, że:
  – w kartotece pracownika pojawi się folder „Elektroniczna dokumentacja pracownika” zawierający kolejno zakładki  „Akta osobowe”, „Pozostała dokumentacja” oraz „Dokumenty techniczne”;
  – w kartotece pracownika w ramach folderu „Oświadczenia i wnioski” pojawi się zakładka „Poświadczenie odbioru”, 
  – pojawi się lista „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” znajdująca się w gałęzi Kadry i płace/Kadry;
  – na liście pracowników w Kadrach pojawią się czynności „Renumeracja dokumentacji pracowniczej” w operacjach seryjnych oraz „Zapisz teczkę do pliku”;
  – w pulpicie pracownika będzie dostępny folder „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” z zakładkami „Akta osobowe” i „Pozostała dokumentacja”.
  Struktura elektronicznej dokumentacji pracownika w kartotece pracownika
  W ramach folderu elektroniczna dokumentacja pracowniczej  zostały udostępnione zakładki:
  – Akta osobowe – na zakładce jest możliwość dodawania dokumentów do części A,B,C,D teczki;
  – Pozostała dokumentacja – na zakładce jest możliwość dodawania pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, nie wchodzących do części A,B,C lub D teczki;
  – Dokumenty techniczne – na zakładce znajdą się dokumenty odrzucone, dokumenty techniczne oraz projekty dokumentów.
  Uzupełnianie dokumentacji w teczce pracownika
  Uzupełnianie dokumentów w teczce pracownika jest możliwe poprzez:
  A) Ręczne dodawanie dokumentów do teczki odbywa się w kartotece pracownika w folderze „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” lub z poziomu listy „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” znajdującej się w gałęzi Kadry i płace/Kadry. 
  B) Automatyczne generowanie dokumentów do teczki dotyczy dokumentów, które na bieżąco przetwarzamy w systemie np. Ewidencja czasu pracy – szczegółowa. 
  W celu wpięcia dokumentu ewidencji czasu pracy – szczegółowej do teczki należy podświetlić na liście pracowników osoby, a następnie pod drukarką wybrać raport. Następnie w oknie wyboru parametrów wybrać opcje „Udostępnij dokument” w parametrze.  W wyniku przygotowania raportu powstanie dokument z wydrukiem dopiętym jako załącznik do odpowiedniej części dokumentacji pracowniczej. Taka możliwość została na dzień dzisiejszy przygotowana dla raportów:
  – Skierowanie na badanie lekarskie,
  – Ewidencja czasu pracy – roczna,
  – Ewidencja czasu pracy – szczegółowa,
  – Ewidencja czasu pracy – szczegółowa, RCP,
  – Karta wynagrodzeń,
  – Karta przychodów,
  – Pasek wypłaty,
  – Deklaracje PIT-11 (24), Deklaracje PIT-R(19), Deklaracje PIT-8C(9), Deklaracje IFT-1R(14),
  – Informacja ZUS IMIR.
  Uwaga: Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla wskazanych raportów w formacie XtraReports.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj .
  Trzy możliwości dodawania dokumentów do dokumentacji pracowniczej:
  1. Dokument z dołączonym skanem. 
  Do każdego z dokumentów dopinanych do teczki pracownika jest możliwość dodać skan dokumentu. Aby dołączyć skan do dokumentu należy na otwartym formularzu dokumentu wcisnąć przycisk „Asystent zapisu”. Po prawej stronie formularza zostanie otworzone okno z dostępną zakładką „Załączniki”. Na tej zakładce na dole ekranu jest przycisk „Dodaj: załącznik”, który umożliwia przypisanie/dopięcie konkretnego zeskanowanego dokumentu. Po dołączeniu dokumentu w formacie pdf oraz zapisaniu tego dokumentu, podgląd z załącznika będzie widoczny po prawej stronie formularza. 
  2. Dokument z dołączonym skanem powiązany z danymi istniejącymi w programie.
  Dokumenty np. Dyplom ukończenia studiów, Skierowanie na badania lekarskie, Szkolenia jest możliwość powiązać z danymi wprowadzonymi na kartotece pracownika. W momencie dodawania dokumentu w oknie z parametrami w polu „Dokument” należy wybrać opcje „Wybierz istniejący” i wskazać, z którym zapisem powiązać wprowadzany dokument. Przykładowo jeżeli w pierwszej kolejności została uzupełniona ukończona szkoła w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Wykształcenie a w drugiej kolejności jest wprowadzany dokument: Dyplom ukończenia studiów to przy dodawaniu tego dokumentu jest możliwość zadecydowania o powiązaniu wprowadzanego dokumentu z istniejącą w kartotece informacją o wykształceniu. W efekcie na formularzu ukończonej szkoły będzie dostępna zakładka „Powiązane dokumenty dodatkowe”, na której znajdzie się informacja o dokumencie powiązanym z tym konkretnie wykształceniem.
  3. Dokument dodający informacje na kartotece pracownika.
  Powyżej wymienione przykładowe dokumenty czyli Dyplom ukończenia studiów, Skierowanie na badania lekarskie, Szkolenia mogą również skutkować wprowadzaniem nowych rekordów na kartotece pracownika. W momencie dodawania dokumentu w oknie z parametrami w polu „Dokument” należy wskazać opcje „Dodaj nowy”. W drugim kroku należy uzupełnić informacje na temat wprowadzanego dokumentu. Przykładowo jeżeli został dodany dokument: Dyplom ukończenia studiów wraz z uzupełnionymi informacjami o ukończonej szkole w efekcie zostanie utworzony adekwatny zapis na zakładce Kadry/Wykształcenie. Również w tym przypadku na formularzu ukończonej szkoły będzie dostępna zakładka „Powiązane dokumenty dodatkowe”, na której znajdzie się informacja o dokumencie, przy pomocy którego został wprowadzony konkretnie ten zapis o wykształceniu.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  Podpisywanie podpisem kwalifikowanym dokumentów
  Każdy z dokumentów (niezależnie od sposobu dodania go do teczki) można podpisać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Podpisać dokument mogą wyłącznie operatorzy, którzy w konfiguracji programu mają dodaną rolę: Kadry-podpisywanie dokumentów (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy, przycisk: Uprawnienia…., zakładka: Role). Operator mający prawo do podpisywania dokumentów na formularzu dokumentu ma dostępny przycisk „Podpisz załącznik (pdf)”. W wyniku podpisania dokumentu w parametrze „Podpis na załącznikach” zostanie ustawiona opcja „Podpisany”. 
  Metryka dokumentu
  Na każdym dokumencie znajdującym się w elektronicznej teczce pracownika dodano zakładkę „Metryka”, na której są umieszczane informacje, który operator i jakie konkretnie operacje wykonywał na danym dokumencie wraz z wskazaną datą i godziną tych operacji. 
  Nowa lista „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” 
  W module Kadry i Płace/Kadry dodano nową listę dokumentów pracowniczych. Jest to lista wszystkich dokumentów jakie są wpięte do dokumentacji pracowniczej pracowników. Dzięki nowej liście możemy w szybki sposób odfiltrować dla poszczególnych pracowników dokumenty jak również można dodawać dokumenty do poszczególnych części dokumentacji pracowniczej.
  Na liście dostępne są filtry główne:
  – Pracownik – możliwość wskazania konkretnego pracownika, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty dopięte do teczki; 
  – Katalog – możliwość wskazania konkretnego katalogu/części teczki;
  – Dokument -możliwość wskazania konkretnego dokumentu;
  – Okres -możliwość filtrowania dokumentów według daty lub okresu, w którym zostały wprowadzone; 
  – Stan – możliwość filtrowania po stanie dokumentów. Filtr ma możliwości przyjmowania następujących opcji: Wprowadzany, Przetwarzany, Zakończony, Porzucony, Usunięty. 
  Oraz filtry dodatkowe dostępne po wybraniu przycisku „Rozwiń dodatkowe filtry” znajdującego się nad filtrami głównymi:
  – Wymaga poświadczenia – filtr z dostępnymi opcjami TAK/NIE umożliwiający wyfiltrowania dokumentów wymagających poświadczenia; 
  – Status poświadczenia – filtr umożliwia filtrowanie statusów wymagających poświadczenia. Opcje dostępne w filtrze to: Poświadczone, Do poświadczenia, Razem. Filtr jest aktywny jeżeli w filtrze „Wymaga poświadczenia” zostanie wybrana opcja TAK.     
 • Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji (rozdział 5 Rozporządzenia). Na liście pracowników w Kadrach oraz w kartotece pracownika pod drukarką w sekcji „Dokumenty” dodano wydruk „Informacja o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej”. Raport umożliwia przygotowanie zawiadomienia dla pracownika o zmianie formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę z papierowej na elektroniczną (lub z elektronicznej na papierową) wraz z wskazaniem daty, do której pracownik ma możliwość odbioru tejże dokumentacji w obecnie obowiązującej formie.
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej (rozdział 6 Rozporządzenia). 
  Pracodawca wydaje na wniosek pracownika kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej. 
  1. Wydawanie dokumentacji w formie papierowej.
  Jeżeli pracownik złoży wniosek o wydanie kopii teczki pracowniczej w formie papierowej to wówczas skan tego dokumentu należy podpiąć pod dokument „Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej” dostępny domyślnie w części C akt osobowych.  
  Operator w wyniku otrzymania wniosku od pracownika o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej ma możliwość sporządzenia dokumentacji pracownika w postaci raportu „Dokumentacja pracownicza”.Wydruk dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika. Podczas przygotowywania raportu dostępny jest parametr „Pełna dokumentacja” domyślnie ustawiony na TAK, co oznacza, że wydruk będzie zawierał wszystkie części dokumentacji pracownika. Jeżeli parametr zostanie oznaczony na NIE wówczas w aktywnym parametrze „Wybrane części” jest możliwość wskazania konkretnej jednej lub wielu części dokumentacji pracownika.
  2. Wydawanie dokumentacji w formie elektronicznej.
  Umożliwiono także przygotowanie pliku XML z pełną dokumentacją pracownika bądź jej częścią poprzez użycie czynności „Zapisz teczkę do plików”. Czynność znajduje się na liście pracowników w Kadrach. W otwartym formularzu okna „Zapisz teczkę do pliku” wskazywana jest ścieżka gdzie plik zostanie zapisany. Dodatkowo domyślnie na TAK jest zaznaczany parametr „Pełna dokumentacja”. Jeżeli w parametrze tym zostanie ustawiona opcja NIE wówczas w polu „Wybrane części” jest możliwość wybrania konkretnej jednej lub wielu części dokumentacji pracownika. Ponadto generowany plik XML jest możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez zaznaczenie parametru „Podpisać” na TAK. W efekcie zostanie przygotowany skompresowany folder (zip) zawierający pliki dokumentów dodanych do teczki pracownika w formatach, w jakich były przechowywane oraz do każdego dokumentu zawartego w teczce pracowniczej metryka tego dokumentu. W plikach oznaczonych jako metryka dokumentu znajduje się zestaw metadanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu czyli: identyfikator dokumentu, identyfikator dokumentacji, rodzaj dokumentu, data powstania dokumentu, data opatrzenia dokumentu podpisem, numer PESEL, imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data utworzenia uporządkowanego zbioru dokumentów przeznaczonych do przekazania. Pliki zawierające metadane zgodne z wytycznymi odnośnie nazewnictwa mają nadawaną taką samą nazwę, jaką ma pełna nazwa pliku, do którego się odnosi.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj .
  Uwaga: W wyniku konwersji wnioski o nieobecności oraz wnioski kadrowe składane z poziomu Pulpitu pracownika są automatycznie umieszczane w folderze Pozostała dokumentacja/Pozostałe wnioski. Wnioski te mają numer jaki został nadany pierwotnie. Po konwersji można wykonać renumerację a wówczas dokumenty zyskają numer zgodny z nowym schematem numeracji (lista pracowników, czynności: Operacje seryjne/Renumeracja elektronicznej dokumentacji pracowniczej). Aby dokumenty przypiąć do innej części teczki należy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych na definicji dokumentu dodatkowego na zakładce „Pracownicy” ustawić w parametrze „Zmiana katalogu” opcje TAK.  Wówczas na formularzu dokumentu dostępnego w folderze Pozostała dokumentacja/Pozostałe wnioski będzie dostępny przycisk „Zmiana katalogu” umożliwiający przypisanie dokumentu do innego katalogu/części teczki. W przypadku gdy w bazie są dostępne inne niż standardowe definicje dokumentów dodatkowych wówczas aby była możliwość dodawania ich do teczki pracownika należy je odpowiednio dostosować uzupełniając odpowiednio zakładki „Pracownicy” oraz „Zarządzanie”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentacji w bazie wiedzy w części wdrożeniowej.
 • Definicje zapisów w metryce dokumentu, Definicje dokumentów dodatkowych – konfiguracja. 
  Dodatkowo w celu obsłużenia funkcjonalności elektronicznych teczek pracowniczych udostępniono:
  1. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ogólne listę: Definicje zapisów w metryce dokumentu. Na liście jest możliwość weryfikowania standardowo dodanych jak i również dodawanie nowych definicji zapisów w metryce dokumentu. Zapisy są widoczne na dokumencie dodanym do teczki pracownika na zakładce „Metryka” i służą opisaniu zmian, które dokonuje operator w ramach dokumentu znajdującego się w teczce.
  2. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodano definicje techniczne: Udostępnij dokument pracownika, Udostępnij wydruk pracownika, Przywróć dokument pracownika. Definicje techniczne umożliwiają wpięcie dokumentów oraz wydruków w proces dodawania dokumentów do teczki pracownika.
  3. W ramach definicji dokumentu dodatkowego dodano:
  – Na zakładce „Dodatkowe” parametr „Zarządzanie zapisami w tabeli”, w którym jest możliwość ustawienia tabeli zarządzającej podrzędnymi obiektami. Na technicznych definicjach dokumentów dodatkowych: Udostępnij dokument pracownika, Udostępnij wydruk pracownika, Przywróć dokument pracownika w omawianym parametrze została wybrana tabela: Tuples. Dodatkowo dodano również parametr „Edycja załączników na dokumencie tylko do odczytu” z opcjami do wyboru: Zabroniona, Dozwolona;
  – Na zakładce „Pracownicy” parametr „Ustaw katalog” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Jeżeli parametr jest ustawiony na NIE wówczas dokument nie zostanie przypięty do teczki pracowniczej nawet jeżeli w parametrze „Katalog” jest wskazana konkretna część teczki. Jeżeli parametr jest ustawiony na TAK wówczas dokument znajdzie się w teczce w części wskazanej w parametrze „Katalog”. Drugim dodanym parametrem jest „Poświadczenie odbioru”. Jeżeli w parametrze nie ma wybranej żadnej opcji (jest pusto) wówczas dokument nie wymaga poświadczenia odbioru od pracownika. Jeżeli w parametrze jest wybrana opcja „Potwierdzenie odbioru dokumentów” wówczas dokument będzie wymagał poświadczenia odbioru dokumentu przez pracownika. Przykładowo na definicji dokumentu dodatkowego „Wydruk PIT-11” omawiany parametr jest ustawiony domyślnie, że wymaga potwierdzenia odbioru przez pracownika. 
  – Również na definicji dokumentu dodatkowego dodano zakładkę „Zarządzanie”, na której przypinane są techniczne definicje dokumentów dodatkowych zarządzające danym obiektem. W kontekście funkcjonalności teczek pracowniczych będą to techniczne definicje dokumentów dodatkowych wymienione w powyższych punktach. Dodatkowo na omawianej zakładce udostępniono parametr „Tylko pośrednio” z dostępnymi opcjami TAK/NIE. 
  Szczegółowe informacje na temat powyższych punktów będą dostępne w artykułach umieszczonych w bazie wiedzy w części wdrożeniowej.
 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki:
  1. Obowiązujące od 01.03.2019 roku:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4.863,74 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I rok nauki – 194,55 zł
  II rok nauki – 243,19 zł
  III rok nauki – 291,82 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  – Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 848,60 zł
  – Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 514,30 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń.
  2. Obowiązujące od 01.04.2019 roku:
  – Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 roku: 107,6%
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r.
 • Deklaracja Wn-d. Zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2019 zmianie uległa wysokość składki na Fundusz Pracy z 2,45% na 2,30%. Pracodawca w dalszym ciągu będzie miał obowiązek do ZUS przekazywać 2,45%, ale w efekcie 0,15% będzie przekazywane przez ZUS na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wysokości składki na Funduszu Pracy ma natomiast bezpośredni wpływ na wyliczenie kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji Wn-d. W celu poprawnego naliczenia wysokości kosztów płacy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki FP, FGŚP i FEP zmieniono w sekcji „Fundusz Pracy” nazwę parametru z „Wysokość składki na FP” na „Wysokość składki na FP i Fundusz Solidarnościowy (procent)” oraz dodano sekcje „Fundusz Solidarnościowy” z parametrem „Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”: 0,15%. Dodatkowo na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON-rozliczeniowe dodano parametr „Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy” domyślnie ustawiony na NIE. Oznacza to, że koszty płacy będą naliczane wyłącznie z uwzględnieniem wysokości składki na Fundusz Pracy czyli w wysokości 2,30%. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na TAK wówczas koszty płacy będą uwzględniały wysokości składki na Fundusz Pracy i składki na Fundusz Solidarnościowy czyli łącznie 2,45%.

Poprawione funkcje

 • Czynność: Korekta podatków i składek. Poprawiono funkcjonalność korekty podatków i składek ZUS wywoływanej z menu Czynności na liście pracowników w Kadrach. W przypadku gdy na wypłacie znajdował się element nieopodatkowany ze zbyt niskim priorytetem naliczania pojawiał się komunikat błędu o treści „Operacja niedozwolona na skasowanym obiekcie danych”.

Wydruki

 • Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmieniono treść wydruku „Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej” zgodnie z przykładami zamieszczonymi na stronach GOFIN. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika jako osobny wydruk lub załącznik do świadectwa pracy.     
 • Informacja o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Na liście pracowników w Kadrach oraz na kartotece pracownika pod drukarką w sekcji „Dokumenty” dodano wydruk „Informacja o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej”. Raport umożliwia przygotowanie zawiadomienia dla pracownika o zmianie formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę z papierowej na elektroniczną (lub z elektronicznej na papierową) wraz z wskazaniem daty, do której pracownik ma możliwość odbioru tejże dokumentacji w obecnie obowiązującej formie.
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Usprawniono następujące wydruki: „Kwestionariusz osobowy dla pracownika” oraz „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy”. Zmiana polega na wyłączeniu weryfikatora do nazwy banku. Wcześniej aby wydruki mogły zostać wygenerowane pracownik w kartotece musiał mieć wskazaną nazwę banku i numer rachunku bankowego. Od wersji 15.4 weryfikator na wydrukach został ograniczony jedynie do numeru rachunku bankowego. Omawiane raporty są dostępne pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Deklaracja VAT-7. Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7 do wersji 19 oraz deklaracji VAT-7K do wersji 13, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019r. poz. 193). 
 • Koszty pojazdu. Dodano usprawnienia dla księgowania kosztów pojazdów wynikających z dokumentów nieposiadających elementów VAT związane z limitem kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków dotyczących użytkowania samochodu wykorzystywanego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Na zakładce Ogólne dokumentu zakupu udostępniono pole „NKUP”, gdzie można wprowadzić wartość procentową kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Na tej podstawie są wyliczane kwoty kosztów, które można wykorzystać w schematach księgowych dla księgi handlowej. W przypadku księgi podatkowej podczas predekretacji zapis KPIR tworzony jest w wartości kwoty KUP.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja CIT-8. Zmieniono sposób pobierania wartości do pól 152 i 153 w załączniku CIT-8/O(13). Na formularzu CIT-8/O(13) w sekcji B.2.1 wprowadzono pole „w tym kwota strat z lat ubiegłych przypadająca na zyski kapitałowe”, w którym należy uzupełnić kwotę strat wykazanych w polu 94 przypadającą na zyski kapitałowe. Podczas sumowania wartości w polu 152 pobierana jest kwota z nowego pola, natomiast podczas sumowania wartości w polu 153 pobierana jest kwota z pola 94 pomniejszona o kwotę strat przypadającą na zyski kapitałowe.
 • e-Sprawozdania. Zmieniono metodę podpisu XMLa e-Sprawozdania Finansowego dostosowując go do sposobu weryfikacji zaczytanego pliku e-Sprawozdania Finansowego do aplikacji Ministerstwa Finansów e-sprawozdania.
  Podpis XML e-Sprawozdania Finansowego wcześniejszą metodą po wczytaniu pliku do aplikacji Ministerstwa Finansów e-sprawozdania miał możliwość edycji e-Sprawozdania z poziomu aplikacji. Po podpisaniu e-Sprawozdania Finansowego w obecnej metodzie nie ma takiej możliwości.
 • JPK. W związku ze zmianą lokalizacji struktur logicznych JPK na portalu Ministerstwa Finansów zaktualizowano definicje JPK w enova365 o nową lokalizację. Lokalizacja struktur JPK wykorzystywana jest na etapie wykonywanie czynności Sprawdź strukturę pliku na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne. Wywołanie czynności dla JPK w przypadku baz z definicjami zawierającymi odwołanie do starej lokalizacji skutkowało komunikatem w logu:”Głównym elementem schematu W3C XML powinien być element <schema>, natomiast jego przestrzenią nazw powinna być przestrzeń http://www.w3.org/2001/XMLSchema”.
 • Generowanie BO. Dokonano zmian dla czynności Generowania bilansu otwarcia z poprzedniego okresu w przypadku wystąpienia kont, do których Operator nie ma praw dostępu. Obecnie podczas generowania bilansu otwarcia w pierwszej kolejności w nowym okresie obrachunkowym wyszukiwane są konta na najniższym poziomie analitycznym, dzięki czemu Operator nieposiadający dostępu do konta wyższego rzędu może wygenerować BO dla kont na niższym poziomi analityki, do których ma dostęp.

Poprawione funkcje

 • Zestawienia księgowe. Poprawiono prezentację informacji dotyczącej wyliczania pozycji w wyniku Zestawień księgowych. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik. Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji.
 • e-Sprawozdania. Poprawiono opisy i znaczenie pól w sekcji dotyczącej założenia kontynuowania działalności. Dla poszczególnych pól opisy zmieniono na identyczne z opisami zawartymi w schemacie pliku XML sprawozdania. Najistotniejsza zmiana dotyczy opisu i znaczenia pola, które przed zmianą nazywało się „Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, a po zmianie jego nazwa brzmi „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmiany wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Wydruki

 • e-Sprawozdania. Na wydruku Sprawozdanie księgowe generowanym z poziomu listy Sprawozdań finansowych poprawiono przenoszenie się danych dotyczących opisu zagrożenia oraz zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Asystent. Umożliwiono weryfikowanie czy załącznik został:
  – dodany,
  – edytowany,
  – zmodyfikowany,
  – odczytany,
  – usunięty,
  – podpisany.
  Weryfikacji można dokonać za pomocą metody 
  public override void OnRuntimeRowChanged(object sender, RuntimeRowChangedEventArgs e)
  gdzie sender to obiekt z którego należy wyciągnąć załączniki. Natomiast e to zmienna, która zwraca jaka operacja została wykonana na załączniku. 
 • Dokumenty dodatkowe. Dodano mechanizm pozwalający na sterowanie stanem dokumentów merytorycznych w enova365 za pomocą powiązanych z nim dokumentów dodatkowych. Typy dokumentów (tabele danych) którymi można zarządzać: Tuple, Badanie lekarskie, HistoriaZatrudnieniaBase. Powiazanie następuje przez zdefiniowanie pola referencyjnego w dokumencie dodatkowym i zaznaczenie na nim pola: Aktualizacja stanu. Po powiązaniu, stan dokumentu zarządzanego (pole ManagedState) będzie się zmieniał wraz ze stanem dokumentu dodatkowego (tupla) zarządzającego.      

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Prawa dostępu. W wersji HTML zostało naprawione działanie prawa do listy „Zalogowani operatorzy”. W poprzednich wersjach prawo nie było respektowane.
 • Logowanie do programu. W wersji przeglądarkowej poprawiono logowanie do programu, w przypadku, gdy adres wpisany w przeglądarce nie zawiera nazwy bazy. W poprzedniej wersji, jeśli na serwerze zdefiniowano domyślną bazę danych, a użytkownik podał w przeglądarce adres URL w postaci: https://nazwa_serwera/Login to wówczas próba zalogowania kończyła się błędem „Nie znaleziono wpisu Login”.
 • interfejs. Dodano obsługę protokołu TLS 1.2 odpowiedzialnego za wyświetlanie kanałów RSS w pulpitach enova365 HTML.
 • Bezpieczeństwo. Poprawiono logowanie do programu w przypadku wyświetlenia okna pytania o wybór modułów. W przypadku, jeśli podczas logowania wyświetlone zostało okno wyboru modułów, użytkownik – bez zaznaczenia dostępnych modułów – miał możliwość kliknięcia w logo w lewym, górnym rogu okna aplikacji, co powodowało zalogowanie do aplikacji bez sprawdzenia (pobrania) licencji. Użytkownik miał wówczas dostępne funkcje wspólne, takie jak np. Kontrahenci i urzędy, Ewidencja środków pieniężnych itp.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Drukarki fiskalne. Poprawiono działanie drukarek fiskalnych w wersji przeglądarkowej. 
  Zmiana dotyczy działania w modelu z mieszanymi ustawieniami obsługi drukarek fiskalnych przez Soneta serwer i serwer terminali. 
  Problem występował podczas próby wydrukowania paragonu w wersji przeglądarkowej w przypadku, gdy w konfiguracji – Narzędzia/Opcje/Systemowe/Ustawienia/Ustawienia dodatkowe, w polu „Kanał komunikacji” ustawiono wartość „Soneta serwer” lub „Serwer kolejek”, przy równocześnie wyłączonej obsłudze serwera terminali na definicji drukarki fiskalnej. 
  Obecnie wybrany kanał komunikacji weryfikowany jest tylko, gdy zdefiniowana drukarka fiskalna ma włączony (ustawienie na TAK) parametr „Drukarka pracuje w trybie terminalowym przez serwer fiskalny”.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

 • Pulpit pracownika. W Pulpicie pracownika dodano folder „Elektroniczna dokumentacja pracownicza” w ramach, którego udostępniono zakładki: Akta osobowe oraz Pozostała dokumentacja. Na wskazanych zakładkach będą widoczne dokumenty wpięte do teczki pracownika.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  Dodatkowo w związku z wprowadzeniem funkcjonalności elektronicznych teczek pracowniczych zmieniono nazewnictwo wniosków o nieobecności składanych przez pracownika z poziomu Pulpitu Pracownika/Ogólne/Wnioski na:
  – e-wniosek o delegację,
  – e-wniosek o opiekę (dni),
  – e-wniosek o opiekę (godz),
  – e-wniosek o urlop okolicznościowy,
  – e-wniosek o urlop wypoczynkowy.
  Adekwatnie zmieniono nazwy wniosków kadrowych możliwych do złożenia z poziomu Pulpitu Pracownika/Ogólne/Wnioski na:
  – e-ubezpieczenie członka rodziny,
  – e-wniosek o zmianę adresu,
  – e-zmiana danych osobowych,
  – e-zmiana danych podatkowych,
  – e-zmiana dokumentu tożsamości,
  – e-zmiana rachunku bankowego.
  Ponadto do grupy wniosków kadrowych dodano wniosek o nazwie: e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji. 
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Pulpit Pracownika/Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. Umożliwiono udostępnianie deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-R(19), PIT-8C(9), IFT-1R(14) oraz Informacji ZUS IMIR pracownikom w Pulpicie Pracownika na zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. Wskazane wydruki są udostępniane pracownikom z wykorzystaniem procesu wymagającego kwalifikowanego podpisu elektronicznego operatora. Wyłącznie operatorzy, którzy w konfiguracji  mają dopiętą rolę „Kadry-podpisywanie dokumentów” będą mieli możliwość podpisania dokumentów przekazywanych do podpisu w ramach procesu (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy/definicja Operatora, zakładka Uprawnienia). Od pracownika jest wymagane poświadczenie odbioru dokumentu przed możliwością pobrania deklaracji podatkowej lub/i Informacji ZUS IMIR z poziomu Pulpitu Pracownika.  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Interfejs mobilny

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Listy pomocnicze. W wersji mobilnej uruchomionej w przeglądarce internetowej poprawiono błąd uniemożliwiający wyczyszczenie wartości pola wybieranego z rozwijanej listy pomocniczej. W poprzedniej wersji kliknięcie na polu posiadającym rozwijaną listę pomocniczą (np. pola typu Definicja dokumentu) powodowało otwarcie listy na której przycisk służący do wyczyszczenia wartości pola był niewidoczny.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Definicja procesu. Umożliwiono uruchamianie procesu za pomocą przycisku bezpośrednio z formularza obiektu. Do tej pory było to możliwe poprzez menu Czynności na formularzu obiektu. Aby mieć możliwość uruchomienia procesu z poziomu formularza obiektu należy na węźle startowym ustawić sposób uruchamiania „W menu” oraz nie można stosować schematu generowania obiektów.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie