enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 15.3

 In Blog
center

Ulotka – opis zmian: 
do wersji 15.3 (15.3.6983) 15.02.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: DMS
 5. Moduł: Handel
 6. Moduł: Kadry Płace
 7. Moduł: Księgowość
 8. Moduł: Workflow
 9. Moduł: Wydruki

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Pulpity HR
 3. Moduł: Pulpit Kontrahenta

Interfejs mobilny

 1. Moduł: Systemowe

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: CRM
 2. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Organizator listy. Rozwiązano problem związany z konstrukcją filtra pomiędzy (Between) z poziomu organizatora listy w przypadku odwołania do własności, która w nazwie zawiera spację np. filtr w oparciu o cechę, której nazwa definicji zawiera spację.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Modele danych – Handel. Utworzono domeny agregujące ilość oraz wartość zakupu i sprzedaży poszczególnych towarów wg miesięcy i lat. W celu optymalnego dostarczenia danych, zastosowano dwa warianty analizy: pierwszy – w którym ilość oraz wartość sprzedaży i zakupu poszczególnych towarów obliczana jest wyłączenie na podstawie istniejących w systemie dat sprzedaży i zakupu towarów; drugi – w którym ilość oraz wartość sprzedaży i zakupu towarów obliczana jest dla wygenerowanej z użyciem definicji utrwalania ‚DatyUtrwalone’ osi czasu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Zmiana funkcjonalności

 • Utrwalanie danych. Do mechanizmu utrwalania danych dodano obsługę znaku apostrofu. Wcześniej, jeśli utrwalany zakres danych zawierał choć jeden taki znak to całość nie mogła być zapisana do bazy danych, obecnie taki zapis jest możliwy, co pozwala na wykorzystanie danych do analizy.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • CRM. W kodzie kalkulatora dla projektów, leadów, transakcji i aktywności CRM dodano metodę „GetListDefZadan()” pozwalającą na ograniczenie listy dostępnych definicji zadań CRM. Metoda pozwala przykładowo na uzależnienie listy dostępnych zadań względem stanu na jakim jest szansa sprzedaży.
 • Leady. Stan Leada został wyposażony w parametr pozwalający określić stopień jego realizacji w ujęciu procentowym.
 • Leady i Transakcje. Dodano dwa prawa Simple „Leady innych operatorów” oraz „Transakcje innych operatorów”, które pozwalają np. ograniczyć możliwość wglądu, edycji leadów i transakcji, dla których operator nie jest Prowadzącym.
 • Dodatek SMS. Do szablonów wiadomości SMS dodano nowe pole ”Odbiorca” umożliwiające wpisanie adresata wiadomości lub źródło jego pobierania (w postaci metatagu, cechy, konkretnego numeru telefonu).

Poprawione funkcje

 • Zadania. Poprawiono błąd związany ze zbyt małą pojemnością pola Nazwa dla aktywności CRM, które miały zaznaczony na definicji parametr ”Rejestracja historii zmian”. Błąd uniemożliwiał ponowną edycję zadania o długiej nazwie.

Moduł: DMS

Zmiana funkcjonalności

 • Filtrowanie. Zmieniono ustawienia domyślnego filtra „Odpowiedzialny” na listach. Do tej pory filtr przyjmował zalogowanego Operatora, po zmianie filtr nie przyjmuje żadnej wartości, pozostaje pusty. Zmiana została wykonana na listach:
  -listach dokumentów podstawowych w DMS,
  -listach procesów (Procesy i Moje procesy w Workflow),
  -listach zadań w Workflow.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Drukarki fiskalne. W konfiguracji udostępniono czynność służącą do sprawdzania połączenia enova365 z serwerem kolejek. Czynność jest dostępna, jeśli wybrano kanał komunikacji: serwer kolejek i ustawiono odpowiednie parametry komunikacji.
 • Czynności. Dodano nowy parametr do czynności kopiowania dokumentu: ‚Kopiuj ilości’. Opcja ta, umożliwia oprócz dostępnego do tej wersji powielania dokumentu wraz z pozycjami z ilością z dokumentu nadrzędnego, kopiowanie dokumentu z pozycjami z ilością 0. Nowa funkcjonalność jest pomocna w przypadku kopiowania dokumentu zawierającego pozycje, których brakuje na magazynie.

Zmiana funkcjonalności

 • Drukarki fiskalne. enova365 od wersji 15.3 nie wspiera konfiguracji drukarek fiskalnych zapisywanej w plikach lokalnych. Należy włączyć zapis ustawień drukarek w bazie danych i skonfigurować drukarki według reguł wprowadzonych w wersji 10.6 z roku 2014. Brak wsparcia nie oznacza, że w instalacjach ze starą konfiguracją drukarki fiskalne automatycznie przestaną działać, jednak w przypadku wystąpienia problemów będą one rozwiązywane wyłącznie po zmianie konfiguracji na zapis do bazy.
 • Płatności. Wprowadzono blokadę edycji dokumentu po podziale płatności. Jeśli operator dokonał podziału płatności, to blokowana jest możliwość dokonywania zmian na zakładce Ogólne dokumentu. W celu odblokowania edycji należy usunąć płatności lub zostawić tylko jedną.

Poprawione funkcje

 • Relacje. Poprawiono funkcjonalność przenoszenia kontrahenta na dokument podrzędny, przy ustawieniu w definicji relacji opcji ‚Tylko odbiorcę’. Obecnie, nie przenosi się kontrahent a wyłącznie odbiorca z dokumentu nadrzędnego.  
 • Relacje. Poprawiono działanie workera Ilość dostępna i Stan magazynu, mających zastosowanie w oknie pośrednim relacji pomiędzy dokumentem zamówienia i dokumentem rozliczającym je, np. ZO -> FV. Pola prezentowały błędne wartości w przypadku zmiany magazynu na oknie pośrednim relacji . Obecnie po zmianie kontekstu magazynu pola odświeżają się.

Dodatki

 • Integrator. Rozszerzono działanie modułu enova365.Integrator. Ułatwiono zastosowanie go do wymiany danych pomiędzy instalacjami enova365. W tym celu została udostępniona czynność do pobierania danych z innych systemów, widoczna w menu enova365. Jej działanie opiera się o zadania synchronizacji, konfigurację udostępniania danych w systemie zewnętrznym i konfigurację pobierania danych w systemie własnym. Szczegóły w dokumentacji.
 • Integrator. W kodzie do importu definicji XML dla enova365.Integrator dodano tworzenie zapisów w tabeli RelacjeZewn podczas importu danych. Jeśli w parametrach metody Update przekazano symbol systemu zewnętrznego, to po utworzeniu obiektu w enova365 powstaje dodatkowo zapis w tabeli RelacjeZewn, zawierający guid utworzonego obiektu oraz zewnętrzny identyfikator obiektu, czyli zawartość pola Identyfikator z źródłowego pliku XML.
 • e-sklepy. Dodano tworzenie zadania synchronizacji powodującego zmianę statusu zamówienia po wystawieniu dokumentu sprzedaży do zamówienia pobranego z e-sklepu.
 • e-sklepy. W konfiguracji e-sklepu dodano listę statusów zamówień. Można na niej zaznaczyć statusy, które mają być uwzględniane podczas pobierania zamówień z e-sklepu. Dotychczas statusy zamówień, które mają być pobierane, nie były konfigurowalne.
 • Integrator. Dodano definicję XML PoSynchronizacji. Służy ona do usuwania zadań synchronizacji po pobraniu danych i do utworzenia zapisów w tabeli RezlacjeZewn.
 • Integrator. Umożliwiono konfigurowanie dostępu do pobierania i aktualizacji danych za pomocą enova365.Integrator. W szczególności można określać tryb pobierania, możliwe do zastosowania definicje XML itd. Szczegóły w dokumentacji.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Świadectwo pracy, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. W związku z aktualizacją od 01.01.2019 roku Kodeksu Pracy będącą rezultatem zmian wprowadzanych na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw wynikających ze skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy dodano sekcje „Akta osobowe” z parametrami „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)” oraz „Upływa w dniu”. Jeżeli na zakładce Etat/Ogólne użytkownik wprowadzi datę zakończenia umowy parametry zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Pracy czyli:
  – dla pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 roku, okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w związku z czym w parametrze „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)” zostanie wskazane 50 lat a w parametrze „Upływa w dniu” obliczona data 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
  – dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019 roku, pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu w związku z czym w parametrze „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)” zostanie wskazane 10 lat a w parametrze „Upływa w dniu” obliczona data 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
  Omawiane parametry do momentu wprowadzenia na zakładce Etat/Ogólne daty końcowej zatrudnienia są wyszarzone, nieedycyjne. Po wprowadzeniu daty zakończenia umowy zostają automatycznie uzupełnione według wytycznych przedstawionych wyżej z możliwością dokonania zmiany ręcznej wyliczonych dat.
  Dodatkowo w celu spełnienia wymogów powyższej ustawy udostępniono wydruk „Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej” dostępny pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika. W raporcie znajduje się informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych wraz z wskazaniem dnia, w którym okres ten upływa zgodnie z wyliczeniami w parametrach „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)” oraz „Upływa w dniu”, które znajdują się w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy. Omawiany wydruk będzie również automatycznie generowany podczas drukowania świadectwa pracy dla pracownika. Decyduje o tym utworzony do świadectwa pracy parametr „Inf. dot. akt osobowych” domyślnie ustawiony na TAK. Parametr znajduje się zarówno na wydruku świadectwa pracy dostępnym pod drukarką w sekcji „Dokumenty” jak i również z poziomu zakładki „Dokumenty dodatkowe” w kartotece pracownika.
 • Umowa o pracę, Kwestionariusz osobowy. Zgodnie z wzorami określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy uaktualniono wydruki: Umowa o pracę, Umowa o pracę – rozwiązanie bez wypowiedzenia, Umowa o pracę – rozwiązanie za wypowiedzeniem oraz Umowa o pracę – wypowiedzenie warunków. Dodatkowo dotychczasowy raport „Kwestionariusz osobowy” zastąpiony został przez nowy dokument „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”, w którym dodano m.in. punkt dotyczący rachunku bankowego pracownika. Udostępnione zostały również dwa dodatkowe raporty: „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy” oraz „Kwestionariusz osobowy dla kandydata”. Wymienione raporty dostępne są pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa,RCP. Na wydrukach „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa” i „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, RCP” umożliwiono wyświetlanie godzin dyżuru. Na opcjach wskazanych wydruków (lista pracowników w Kadrach/drukarka/Ustawienia raportów/Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa lub Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, RCP/Opcje…) dodano parametry „Dyżur praca (DP)” oraz „Dyżur dom (DD)”. W parametrach jest możliwość wskazania, która strefa lub strefy mają być traktowane jako dyżury. Z wybranych stref będą zaczytywane informacje o czasie dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru pracownika. Jeżeli dana strefa będzie przypisana do parametru „Dyżur praca (DP)” wówczas będzie to oznaczało, że czas pracy ewidencjonowany na tej strefie ma być traktowany jako dyżur odbywający się w miejscu pracy i tym samym w kolumnie „ilość godzin” w sekcji „Dyżur” będzie przypisywany do ilości godzin skrót DP. Adekwatnie jeżeli dana strefa zostanie przypisana do parametru „Dyżur dom (DD)” wówczas będzie to oznaczało, że czas pracy ewidencjonowany na tej strefie ma być traktowany jako dyżur odbywający się w domu pracownika i tym samym w kolumnie „ilość godzin” w sekcji „Dyżur” będzie przypisany do ilości godzin skrót DD. Jeżeli na opcjach wydruków w parametrach „Dyżur praca (DP)” oraz „Dyżur dom (DD) nie zostaną wybrane żadne strefy wówczas na wydrukach nie będzie wyświetlana dodatkowa kolumna „Dyżur”. Uzupełnienie jednego z parametrów skutkuje wyświetlaniem na wydrukach dodatkowej kolumny „Dyżur”.
  Uwaga: Aby na wydrukach były prawidłowo wyświetlane informacje na temat godziny rozpoczęcia dyżurów strefa czasu pracy przypisana do rozliczania dyżuru powinna mieć w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref) zaznaczony na TAK parametr „Uwzględniaj w czasie faktycznie przepracowanym”.
  Dodatkowo na wydrukach „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa” i „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, RCP” umożliwiono wyświetlenie godzin wskazywanych do przeniesienia za pomocą strefy „Nadgodziny do przeniesienia” oraz godzin rozliczanych strefami „Rozliczenie nadgodzin (firma)” i „Rozliczenie nadgodzin (prac)”. W wyniku zaznaczenia na opcjach wydruków parametru „Nadgodziny z przen.” na TAK na raportach zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Nadgodz. przenoszone” w ramach której będą dostępne kolumny „nadgodz. do przen.” i „nadgodz. z przen.”. W kolumnie „nadgodz. do przen.” będą pokazywane godziny wpisane na czasie pracy w strefie „Nadgodziny do przeniesienia”. W kolumnie „nadgdz. z przen.” będą pokazywane godziny rozliczone za pomocą stref „Rozliczenie nadgodzin (firma)” i „Rozliczenie nadgodzin (prac)”. Do tej kolumny będą zaczytywane rozliczone godziny wprowadzone w kolumnie „Czas rozliczany”. Dodatkowo na wydruku „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, RCP” kolumny „nadgodz. do przen.” i „nadgodz. z przen.” są sumowane w kontekście miesiąca.
  Raporty „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa” i „Karta ewidencji czasu pracy-szczegółowa, RCP” dostępne są pod drukarką w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” na liście pracowników w Kadrach.  
 • Eksport pliku KEDU. Ze względu na możliwość wysyłania deklaracji ZUS do starszej wersji Płatnika wyłącznie do 25 stycznia 2019 roku zablokowano możliwość wyboru podczas eksportu pliku KEDU innego niż obowiązująca wersja Płatnika. Na aktualnej wersji programu w oknie eksportu KEDU w parametrze „Wersja” w sekcji „Program Płatnika” jest wskazana wersja: 10.02.002 (2019) a parametr jest wyszarzony, nieedycyjny.  
 • Wynagr. urlop wypoczynkowy/Ekwiwalent za czas urlopu. W celu obsłużenia naliczania w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego wyłącznie zmiennych elementów wynagrodzenia z okresu obowiązywania danej stawki wynagrodzenia przy zmianie stawki godzinowej na stawkę miesięczną oraz ze stawki miesięcznej/godzinowej na stawkę akordową w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne rozszerzono parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” o następujące parametry:
  – ….do bieżącego rodzaju stawki: z opcjami do wyboru TAK/NIE;
  – …wynagrodzenia akordowego/innego wynagrodzenia: z opcjami do wyboru TAK/NIE.
  Omawiane parametry przyjmują domyślnie opcje NIE co oznacza, że w przypadku zmiany rodzaju stawki wynagrodzenia do podstawy urlopu wypoczynkowego jak i ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego zostaną uwzględnione także zmienne elementy wynagrodzenia wypłacane pracownikowi przed zmianą rodzaju stawki wynagrodzenia. 
  Aby elementy zmienne w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu były uwzględnione wyłącznie z okresu obowiązywania danego rodzaju stawki w przypadku zmiany rodzaju stawki wynagrodzenia godzinowego na wynagrodzenie miesięczne lub na odwrót wówczas należy zaznaczyć parametr „….do bieżącego rodzaju stawki” na TAK. Z kolei jeżeli następuje zmiana wynagrodzenia akordowego na wynagrodzenie godzinowe/miesięczne lub na odwrót wówczas aby w podstawie urlopu wypoczynkowego bądź ekwiwalentu zostały uwzględnione zmienne elementy wynagrodzenia obowiązujące wyłącznie w obrębie danego rodzaju stawki wówczas należy zaznaczyć parametr „…wynagrodzenia akordowego/innego wynagrodzenia” na TAK.    
  Dodatkowo w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Inne dane” dodano parametr „Wynagrodzenie akordowe” z opcjami do wyboru TAK/NIE. W przypadku gdy pracownik jest rozliczany wynagrodzeniem akordowym należy wskazany parametr zaznaczyć na TAK, w innym wypadku parametr powinien pozostać ustawiony na NIE. W sytuacji gdy nastąpi zmiana rodzaju stawki pracownika ze stawki miesięcznej/godzinowej na akordową a dodatkowo w konfiguracji programu parametr „…wynagrodzenia akordowego/innego wynagrodzenia” jest ustawiony na TAK do podstawy urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu zostaną uwzględnione zmienne elementy wynagrodzenia wyłącznie obowiązujące w obrębie danego rodzaju stawki.
  Parametr „Podstawa wynagrodzenia za nadgodziny jako 60% wynagrodzenia” znajdujący się dotychczas w kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Wynagrodzenie akordowe” został przeniesiony do konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne i obecnie nazywa się „Dla pracownika na wynagrodzeniu akordowym podstawa wynagrodzenia za nadgodziny jako 60% wynagrodzenia” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Parametr przyjmuje domyślnie opcje TAK czyli pracownicy, którzy mają zaznaczony na TAK parametr „Wynagrodzenie akordowe” w kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane, wynagrodzenie za nadgodziny będą mieli liczone jako 60% wynagrodzenia. Jeżeli na poprzedniej wersji programu parametr „Podstawa wynagrodzenia za nadgodziny jako 60% wynagrodzenia” znajdujący się dotychczas w kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane był ustawiony na NIE w wyniku konwersji nowy parametr „Wynagrodzenie akordowe” również zostanie ustawiony na NIE. Jeżeli na poprzedniej wersji programu parametr „Podstawa wynagrodzenia za nadgodziny jako 60% wynagrodzenia” był ustawiony na TAK w wyniku konwersji nowy parametr „Wynagrodzenie akordowe” również zostanie ustawiony na TAK.    
  Uwaga: Ustawienie na TAK parametrów „…do bieżącego rodzaju stawki” oraz „…wynagrodzenia akordowego/innego wynagrodzenia” nie powoduje cięcia elementów wynagrodzenia np. dopłat do nadgodzin do zmieniającego się rodzaju stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 • Czynności/Operacje seryjne/Zwolnij pracowników… . Do czynności seryjnego zwalniania pracowników dostępnej na liście pracowników w Kadrach/Czynności/Operacje seryjne/Zwolnij pracowników… dodano parametry:
  – Podstawa prawna: możliwość wybrania z listy podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę.    
  – Kod zwolnienia: możliwość wybrania z listy kodu zwolnienia. 
  – Strona inicjatywy: możliwość wskazania strony, z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy (pracownik, pracodawca).
  – Za odszkodowaniem: do wyboru opcja TAK/NIE czyli czy wypowiedzenie umowy o pracę jest za odszkodowaniem.
  W wyniku uzupełnienia powyższych parametrów w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy zostaną adekwatnie uzupełnione parametry „Wypowiedzenie umowy o pracę za odszkodowaniem”, „Podstawa prawna”, „Kod zwolnienia” i „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy”.
  Wskazanie powyższych informacji w przypadku zakańczania współpracy z pracownikiem jest istotne z punktu widzenia prawidłowego uzupełnienia deklaracji ZUS ZWUA oraz ZUS RIA.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja ZUS RPA, Deklaracja ZUS RIA. W związku z interpretacjami otrzymanymi z ZUS-u w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe dodano parametr „Deklaracje ZUS RPA, ZUS RIA generuj dla wybranych tytułów ubezpieczeń: 0110, 0111, 0120, 0125, 0126, 0411, 0417, 0426, 0428, 3000, 5000” domyślnie zaznaczony na TAK. Oznacza to, że na deklaracji ZUS RPA i ZUS RIA będą wykazywane przychody wyłącznie pracowników i zleceniobiorców ubezpieczonych na wskazanych tytułach ubezpieczenia. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE wówczas na deklaracji ZUS RPA i ZUS RIA będą wykazywane przychody osób ubezpieczonych nie zależnie od rodzaju tytułu ubezpieczenia.  
 • Informacja IMIR. Umożliwiono przygotowanie korekty do naliczonej i zatwierdzonej deklaracji ZUS IMIR w kartotece pracownika na zakładce Deklaracje/Informacje IMIR. Druga deklaracja IMIR naliczona do tego samego okresu otrzymuje w parametrze „Identyfikator deklaracji” numer: 02. Korektę informacji IMIR nie ma możliwości naliczyć seryjnie używając czynności Deklaracje ZUS/Przygotuj IMIR na liście pracowników w Kadrach. Korekta informacji IMIR jest możliwa do przygotowania wyłącznie z poziomu kartoteki pracownika.
 • Mały ZUS i Fundusz Pracy . W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta z „małego ZUS-u” składki na Fundusz Pracy opłaca jedynie wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Obecnie aby w przedstawionym przypadku nie zostały naliczone składki na Fundusz Pracy należy w kartotece właściciela na zakładce „Podst. składek FP i FGŚP” w parametrze „Fundusz Pracy” ustawić opcję „Nie naliczaj”.
 • Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Zmieniono sposób zaokrąglania podczas wyliczania wysokości elementu „Wyrównanie zas. macierzyńskiego”. Dotychczas stosowano zaokrąglenie w dół podczas wyliczania proporcjonalnie wysokości wyrównania zasiłku macierzyńskiego do dni pobierania zasiłku macierzyńskiego. Obecnie zastosowano zaokrąglenie w górę co skutkuje zwiększeniem wartości elementu „Wyrównanie zas. macierzyńskiego” na naliczonej wypłacie.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu na stawce miesięcznej 1050,00 zł kończy przebywanie na nieobecności urlopu macierzyńskiego w dniu 02.10.2018 roku. Wysokość naliczonego za okres 01…02.10.2018 roku zasiłku macierzyńskiego na wypłacie wynosi 60,40 zł. Wartość netto zasiłku macierzyńskiego to 49,40 zł (60,40 zł – naliczony podatek 11,00 zł).
  Dotychczasowe wyliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego:
  1000 zł /31 dni miesiąca października = 32,26 x 2 dni zas. macierzyńskiego = 64,52 zł (zaokrąglenie w dół) = 64,50 zł
  64,50 zł – 49,40 zł (wartość netto zasiłku) = 15,10 zł   
  Obecnie wyliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego:
  1000 zł /31 dni miesiąca października = 32,26 x 2 dni zas. macierzyńskiego = 64,52 zł (zaokrąglenie w dół) = 64,60 zł
  64,60 zł – 49,40 zł (wartość netto zasiłku) = 15,20 zł
 • Urlop okolicznościowy. Zaktualizowane zostało brzmienie definicji przyczyny udzielenia Urlopu okolicznościowego w związku ze ślubem pracownika lub urodzeniem się jego dziecka. Dotychczas definicja ta brzmiała „2 dni – ślub lub narodziny dziecka” natomiast obecnie uzyskała brzmienie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy tj. „2 dni – ślub pracownika lub narodziny dziecka”.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja ZUS RPA. Poprawiono wykazywanie przychodów na załączniku ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA. W przypadku naliczenia korekty wynagrodzenia z edycją miesiąca ZUS, elementy stornowane nie były uwzględniane. 
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 4.000 zł w miesiącu grudniu miał wypłaconą premię w wysokości 500 zł. W miesiącu styczniu 2019 roku okazało się, że premia za okres grudnia 2018 roku powinna zostać wypłacona pracownikowi w kwocie 1.000 zł. Użytkownik oznaczył do przeliczenia wypłatę wypłaconą w grudniu za grudzień i naliczył wypłatę korygującą wskazując datę wypłaty styczniową, edycję miesiąca ZUS na TAK oraz miesiąc ZUS: grudzień 2018 roku. W wyniku naliczeń pracownikowi została dopłacona premia w kwocie 500 zł. Natomiast na załączniku ZUS RPA w bloku III.B „Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” była wykazywana pełna kwota wynikająca z naliczonych na wypłacie elementów na plus czyli 5.000 zł (4.000 zł wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego za okres grudnia + 1.000 zł premii). Obecnie w wskazanym bloku będzie wykazana kwota 500 zł (zostaną uwzględnione naliczone na wypłacie korygującej stornowane elementy wynagrodzenia).       
  Dodatkowo obsłużono wykazywanie tytułu ubezpieczenia pracownika na załączniku ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA w przypadku braku naliczonej wypłaty pracownika. Przykładowo jeżeli pracownik miał zaznaczony w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane ubezpieczeniowe pozostałe parametr „Pracownik – nauczyciel”: TAK oraz wskazany „wymiar zajęć” a nie posiadał naliczonej wypłaty, na załączniku ZUS RPA nie był wykazywany tytuł ubezpieczenia.
 • Deklaracja ZUS RIA. Poprawiono przenoszenie do programu Płatnik deklaracji ZUS RIA z uzupełnionym polem „Podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego”. W przypadku uzupełnienia w parametrze „Kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego” kodem 550 na deklaracji ZUS RIA w bloku IV należy również do programu Płatnik przenieść informacje zawartą w parametrze „Podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego”. Dotychczas pole podstawy prawnej w wskazanym przypadku nie było przenoszone co skutkowało błędem przy weryfikacji deklaracji ZUS RIA w programie Płatnik.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono wyliczenie podstawy zwolnienia chorobowego w przypadku gdy wśród 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie nieobecności była naliczona wypłata z opcją miesięcy wstecz, na której został rozliczony urlop wypoczynkowy z miesięcznym opóźnieniem a dodatkowo w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych” jest ustawiony na TAK. W wskazanym przypadku element urlopu wypoczynkowego naliczony na wypłacie korygowanej z opcją miesięcy wstecz nie był uwzględniany w podstawie chorobowego co skutkowało zaniżeniem wyliczonej podstawy chorobowej.
  Przykład.
  Pracownik wynagradzany stawką miesięczną w miesiącu wrześniu ma rozliczony urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe. Po naliczeniu wypłaty za okres września zostaje dodany na kalendarzu pracownika dodatkowy dzień urlopu wypoczynkowego na 28 września. W kolejnym miesiącu pracownikowi zostaje naliczona wypłata za październik z opcją miesięcy wstecz 1. Na wypłacie jest rozliczona korekta wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego na minus oraz urlop wypoczynkowy na plus. Pracownik choruje ponownie w miesiącu styczniu. W podstawie zwolnienia chorobowego do miesiąca września był uwzględniany element wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego na minus natomiast nie był uwzględniany element urlopu wypoczynkowego na plus rozliczający 28 września naliczony na wypłacie z opcją miesięcy wstecz. W efekcie tych naliczeń podstawa zwolnienia chorobowego była zaniżana. Obecnie element urlopu wypoczynkowego w przedstawionym przypadku zostanie uwzględniony w podstawie chorobowego.
 • Definicje badań lekarskich. Usunięto zdublowaną zakładkę „Definicje badań lekarskich”. Dotychczas w wersji srebrnej programu w konfiguracji (Kadry i płace\Kadry) dwukrotnie pojawiała się wspomniana zakładka.

Wydruki

 • NIP-7, Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Zgodnie z obowiązującymi na stronach Ministerstwa Finansów wzorami uaktualniono wydruki NIP-7 oraz Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Do raportu NIP-7 dodano parametr „Nieaktualny adres kores.” z opcjami TAK/NIE. Ustawienie w parametrze opcji TAK spowoduje zaznaczenie na TAK pola numer 56.Utrata aktualności ostatnio wskazanego adresu do korespondencji w bloku B.4.2 omawianego raportu. Wydruk NIP-7 dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” z poziomu kartoteki pracownika. Do raportu „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3” dodano parametry „Nieaktualny adres koresp.” oraz „Pierwsze zgłoszenie” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Ustawienie w parametrze „Pierwsze zgłoszenie” opcji TAK skutkuje uzupełnieniem pól 7.Imię ojca, 8.Imię matki oraz 9.Identyfikator podatkowy NIP. Natomiast zaznaczenie na TAK parametru „Nieaktualny adres koresp.” powoduje zaznaczenie na TAK pola numer 33.Utrata aktualności ostatnio wskazanego adresu do korespondencji w bloku B.3.2 omawianego raportu. Wydruk „Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3” dostępny jest pod drukarką z poziomu kartoteki pracownika.
 • Informacja ZUS IMIR. Poprawiono wykazywanie tabelki z nieobecnościami w punkcie III.D wydruku „Informacja ZUS IMIR”. Tabelka z nieobecnościami w punkcie III.D w wydruku „Informacja ZUS IMIR” będzie drukowana wyłącznie jeżeli w danym miesiącu będą nieobecności wykazywane na załączniku ZUS RSA deklaracji ZUS DRA. W innym przypadku punkt III.D nie będzie pokazywany na wydruku. Według tej samej zasady będą budowane na wydruku kolejne punkty:
  – III.E – Kwota przychodu wypłacanego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  – III.F -Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  – III.G – Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  – III.H – Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i który jest należny za inny rok kalendarzowy;
  – III.I – Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.   
  Jeżeli w załączniku ZUS RPA deklaracji ZUS DRA będą wykazywane w danym miesiącu informacje dotyczące powyższych informacji wówczas adekwatnie zostaną one umieszczone na wydruku „Informacja ZUS IMIR”. Jeżeli w danym miesiącu nie będzie powyższych informacji wówczas wydruk za ten miesiąc nie będzie zawierał powyższych punktów. 
  Wydruk „Informacja ZUS IMIR” tak jak dotychczas jest tworzony na podstawie informacji zawartych w naliczonych deklaracjach ZUS za poszczególne miesiące.
  Omawiany wydruk dostępny jest pod drukarką na liście Deklaracje ZUS/IMIR lub z poziomu otwartego okna formularza ZUS IMIR (kartoteka pracownika/Deklaracje/Informacje IMIR).
 • Karta przychodów pracownika, PIT-11 Zestawienie. Poprawiono wykazywanie przychodów na wydrukach „Karta przychodów pracownika” oraz „PIT-11 Zestawienie” w przypadku gdy została naliczona wypłata w bieżącym roku z edycją miesiąca ZUS do roku poprzedniego niewynikająca z korekty nieobecności. W wskazanym przypadku składki z naliczonej wypłaty z edycją miesiąca ZUS pomniejszały przychód na wymienionych wydrukach. Raporty dostępne są pod drukarką w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” na liście pracowników w Kadrach.
 • Deklaracja PIT-11. Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 w zakresie wykazywania danych adresowych podatnika. W przypadku gdy, nazwa powiatu miała zbyt dużą ilość znaków, tekst był zawijany, co powodowało przesunięcie pozostałych danych na wydruku o jedną linię w dół. Po modyfikacji, czcionka w takim przypadku jest pomniejszana tak aby nazwa zmieściła się w jednej linii. 
 • Deklaracja PIT-8C. Zmodyfikowano wydruk deklaracji PIT-8C w zakresie wykazywania numeru identyfikacji podatkowej w pozycji 10. wspomnianej deklaracji. W przypadku gdy osoba posiadająca numer PESEL miała wybrany w kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” numer NIP jako „Identyfikator podatkowy”, na wydruku deklaracji PIT-8C wykazywany był numer PESEL. Po zmianie, na wydruku wykazywany jest numer identyfikacyjny zgodnie ze wskazanym na zakładce „Dane podatkowe” w kartotece pracownika. 
  Dodatkowo poprawiono wydruk deklaracji PIT-8C w zakresie wykazywania danych adresowych podatnika. W przypadku gdy, nazwa ulicy, powiatu lub gminy miała zbyt dużą ilość znaków, tekst był zawijany, co powodowało przesunięcie pozostałych danych na wydruku o jedną linię w dół. Po modyfikacji, czcionka w takim przypadku jest pomniejszana tak aby nazwa zmieściła się w jednej linii. 
 • Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych. Umożliwiono przygotowanie wydruku „Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych” dostępnego pod drukarką na liście Kadry i płace\Deklaracje PIT\PIT11. Przy próbie wywołania wydruku pojawiał się komunikat o treści „Długość nie może być mniejsza od zera. Nazwa parametru: length”.
 • Zestawienie GUS DG-1, Zestawienie GUS Z-06. Do wydruków GUS DG-1 i GUS Z-06 została dodana dodatkowa informacja wyświetlana w logu ułatwiająca weryfikacje wyliczonego wynagrodzenia brutto na raportach. Podczas przygotowywania wydruku GUS Z-06 oraz GUS DG-1 za okres grudnia danego roku w logu generowane będą dodatkowe linijki dla pracowników pokazujące, które konkretnie elementy wynagrodzenia i w jakiej kwocie zostały uwzględnione w wskazanych wydrukach do wyliczenia wynagrodzenia brutto za cały rok. Dodatkowe linijki zawarte w logu zawierają: imię i nazwisko pracownika, definicje elementu wynagrodzenia, okres oraz kwotę, która została pracownikowi wypłacona. Włączenie loga z dodatkowymi informacjami na wydrukach GUS DG-1 i GUS Z-06 jest możliwe na opcjach obydwóch wydruków (lista pracowników w Kadrach/drukarka/Ustawienia raportów/Zestawienie DG-1 lub Zestawienie Z-06/Opcje…/parametr: Zapis obliczeń). Omawiane wydruki dostępne są pod drukarką w sekcji GUS na liście pracowników w Kadrach.
 • Zestawienie GUS Z-06. W zestawieniu GUS Z-06 przy wyliczeniu przeciętnej liczby zatrudnionych w dziale 1 wierszu 1 nie są ujmowane osoby, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze. Adekwatnie do obliczania czasu nieprzepracowanego w dziale 3 zestawienia GUS Z-06 w stosunku do osób przebywających na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i opiekuńczych, urlopach bezpłatnych i wychowawczych stosuje się jednolite zasady z tymi, które mają zastosowanie do wyliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w dzaile 1 wierszu 1. W efekcie jeżeli pracownik przebywa na zasiłku dłużej niż 14 dni kalendarzowych nie jest ujmowany do wyliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych (dział 1, wiersz 1) w czasie trwania tej nieobecności a tym samym również nie jest wykazywany czas nieprzepracowany wynikający z tej nieobecności w dziale 3 zestawienia GUS Z-06.      
 • ZUS Z-3, ZUS Z-3b. Ujednolicono domyślny rozmiar czcionki w edytowalnych komórkach na wydrukach ZUS Z-3 oraz Z-3b generowanych jako Dokument Word. Raport „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” dostępny jest pod drukarką w otwartym formularzu nieobecności ZUS. Natomiast raport „Deklaracja ZUS Z-3b” dostępny jest pod drukarką w sekcji Dokumenty/ZUS na liście pracowników/właścicieli w Kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika/właściciela.
 • Zaświadczenie o zarobkach, Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe). Zmodyfikowano wydruk „Zaświadczenie o zarobkach” o wykazywanie kwot przeciętnego wynagrodzenia BRUTTO i NETTO kwotowo. Dotychczas błędnie czterokrotnie pojawiał się zapis słowny. Dodatkowo w wydruku „Zaświadczenie o zarobkach” i „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” zmianie uległ opis Mężczyzna\Kobieta na Pan\Pani. Wskazane wydruki znajdują się pod drukarką w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS. Uporządkowano wydruk „Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS” w formacie XtraReports. Zmianie uległy opisy pól na wskazanym raporcie. Wydruk dostępny jest pod drukarką w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” z listy pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Skierowanie na badania lekarskie. W związku ze zmianami w przepisach na wydruku „Skierowanie na badania lekarskie”, została zaktualizowana podstawa prawna. Wskazany wydruk znajduje się pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • e-Sprawozdania. Zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie uległa forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych, tj.  dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). 
  Zgodnie z przepisami, od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli w tzw. pliku JPK_SF.
  Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:
  1. jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
  2. podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.
  Sposób składania ustrukturyzowanego e-sprawozdania finansowego:
  – jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. 
  Aktualnie dostępnym kanałem komunikacji ze wspomnianym systemem teleinformatycznym jest serwis internetowy e-KRS dostępny pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.
  – podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania podatkowego. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI.
  Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe obowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego aplikację umożliwiającą wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego i wysłanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku XML sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów za pośrednictwem udostępnionego interfejsu webAPI.
  Szczegółowe informacje dotyczące realizacji obowiązku przygotowania Sprawozdania Finansowego w postaci elektronicznej znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.
  W związku z powyższymi zmianami do programu enova365 zostały dodane mechanizmy i rozwiązania wspierające przygotowanie e-Sprawozdania Finansowego zgodnego ze strukturą logiczną JPK_SF. Przygotowane w systemie enova365 e-Sprawozdanie Finansowe w postaci pliku XML podpisanego podpisami kwalifikowanymi należy przesłać za pomocą właściwego dla danego typu jednostki kanału komunikacji z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości lub systemem teleinformatycznym Krajowej Administracji Skarbowej.
  Konfiguracja nowych mechanizmów w enova365 dostępna jest  w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Sprawozdania finansowe i obejmuje parametry decydujące o domyślnych ustawieniach sprawozdania finansowego takich jak typ jednostki, dla której generowane jest sprawozdanie (Inna, Mała, Mikro, OP) czy sposób prezentacji danych liczbowych (w złotych, w tysiącach).
  Sprawozdania finansowe i powiązane z nimi e-Sprawozdania, tworzone są na dedykowanej liście Księgowość/Sprawozdania finansowe. 
  Dane w obrębie kolejnych części sprawozdania wprowadzane są opisowo w poszczególnych polach na formularzu Sprawozdania lub dodawane w postaci załączników. 
  Na kompletne sprawozdanie finansowe składają się:
  – Wprowadzenie – podstawowe opisowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostki.
  – Zasady rachunkowości – przyjęte i stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości. 
  – Wyniki zestawień – elementy sprawozdania zawierające zestawione w sposób syntetyczny dane liczbowe tj. Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.  Zestawienia dołączane są w postaci obliczonych wcześniej i zapisanych wyników zestawień księgowych. 
  – Objaśnienia – dodatkowe informacje i objaśnienia wprowadzane w postaci liczbowej, opisowej i dołączanych plików (np. w formacie .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) zawierających m.in. noty objaśniające do sprawozdania. W ramach informacji dodatkowych możliwe jest przygotowanie zestawienia rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. 
  Na formularzu sprawozdania dostępne są czynności pozwalające na wygenerowanie zawartości struktury XML e-Sprawozdania Finansowego, weryfikację poprawności struktury XML i podpisanie e-Sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki (członków Zarządu). 
  Przygotowane w systemie enova365 e-sprawozdanie finansowe należy  wyeksportować w celu dalszego procesowania za pośrednictwem właściwego dla danego typu jednostki kanału komunikacyjnego. 
  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania e-Sprawozdań Finansowych w enova365 znajdują się Tutaj.  
  UWAGA! Zostały wprowadzone niewielkie zmiany dostosowujące udostępnione we wcześniejszych wersjach zestawienia księgowe (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) do struktury e-Sprawozdania Finansowego. W przypadku jednostek, które przygotowały obliczenia na wcześniejszych wersjach zestawień konieczne jest ponowne przeliczenie wyników.
 • Koszty pojazdu. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów (Dz.U. 2018 poz. 2159) dotyczących m.in. ograniczenia możliwości zakwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu firmowego, wykorzystywanego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych, do 75% tych wydatków, udostępniono w programie mechanizmy usprawniające pracę użytkownika zakresie rozliczania ww. kosztów:
  – Na elementach VAT wprowadzono pole NKUP, w którym w przypadku rozliczania kosztów NKUP należy wprowadzić procent stanowiący kwotę NKUP 25%. Pozostawienie 0% powoduje rozliczenie w KUP 100% wartości kwoty. Dodatkowo za pomocą organizatora listy istnieje możliwość dodania informacyjnie pól: KUPKwota, KUPNetto, KUPVat, NKUPKwota, NKUPNetto, NKUPProcent, NKUPVAT.
  – Dostosowano czynność „Podziel elementy VAT wg odliczenia Tak/Nie” dostępną na zakładce VAT dokumentu ewidencji. Program po wywołaniu czynności dzieli odpowiednio element VAT na kwoty podlegające odliczeniu – TAK oraz niepodlegające – Nie i wylicza odpowiednio kwoty NKUP/KUP dla netto oraz dla kwoty NKUP VAT (Odliczenia – Nie) dla podzielonych elementów.
  – W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów podczas predekretacji księgowane są odpowiednie wartości w koszty (KUP).
  – W konfiguracji programu dodano parametr (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne „Podstawa opisu analitycznego elementów VAT z uwzględnieniem NKUP%”), który umożliwia rozpisanie wartości NKUP na opisie analitycznym.
  – Dodano do schematów księgowych predefiniowane kwoty KUP, KUP Netto, NKUP, NKUP Netto, NKUP VAT. Kwoty  udostępniono  w trybie podstawowym dla przedmiotów księgowania Ewidencja oraz Elementy ewidencji VAT.
  – Na matrycy dokumentu zakupu dodano pole NKUP %.
  Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania rozwiązania w uproszczonej księgowości znajdą Państwo Tutaj oraz w pełnej księgowości Tutaj.    
 • Zestawienia księgowe. Wprowadzono możliwość ręcznej edycji wyniku zestawienia księgowego. Czynność „Włącz tryb korekty ręcznej” dostępna jest tylko z poziomu niezatwierdzonego wyniku zestawienia księgowego. Wartości zmienione ręcznie na wyniku wyświetlane są w kolorze czerwonym. 
  Dodatkowo dodano możliwość zatwierdzenia wygenerowanego wyniku zestawienia księgowego. Zatwierdzony wynik zestawienia nie podlega edycji.  
 • Dane jednostki. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności dodano pole o nazwie Drugorzędne PKD. Pole to zostało stworzone na potrzeby e-Sprawozdań. Służy do wpisania kodów PKD, w przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD. Główny kod PKD wpisywany jest w polu PKD, natomiast pozostałe w nowo utworzonym polu Drugorzędne PKD, gdzie każdy kolejny kod należy rozdzielić jednym spośród trzech znaków: | , ;.

Zmiana funkcjonalności

 • Dziennik. Zmodyfikowano działanie parametru Dozwolony okres księgowania w konfiguracji Okresu obrachunkowego (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe). Dotychczas wskazany w parametrze zakres dat ograniczał okres w jakim możliwe było tworzenie i usuwanie dekretów i zapisów księgowych oraz księgowanie dokumentów na czysto. Obecnie Dozwolony okres księgowania to okres w jakim można dodawać i usuwać dekrety i zapisy księgowe w obrębie bufora księgowań. Księgowanie dokumentów na czysto może być realizowane za dowolny okres i nie jest ograniczone ustawieniami konfiguracyjnymi. Rozwiązanie pozwala na księgowanie dokumentów z wcześniejszych okresów na czysto bez konieczności rozszerzania zakresu dat w jakim operatorzy mogą wprowadzać zmiany dekretów.
 • JPK. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2018 r. poz. 2501) opatrywanie JPK podpisem nieweryfikowanym (przychodem) może być nadal stosowane. W związku z powyższym zostało usunięte ostrzeżenie informujące użytkownika o próbie podpisania JPK wyżej wymienionym sposobem.

Poprawione funkcje

 • Split payment. Uszczelniono mechanizm automatycznego pobierania Kwoty VAT do płatności z dokumentu. W przypadku kiedy kwota brutto na dokumencie jest dodatnia, a kwota VAT ujemna, to pole Kwota VAT na płatności uzupełniane jest zerową wartością. Dzięki dodanej weryfikacji nie powstaje sytuacja, w której Kwota VAT na płatności byłaby ujemna.

Wydruki

 • Deklaracja CIT-8. Poprawiono pobieranie pola B2.Kraj z formularza na wydruk deklaracji CIT-8(26). We wcześniejszej wersji wartość z pola nie była przenoszona na wydruk. Obecnie dane dotyczące kraju są prawidłowo prezentowane.
 • Rejestr VAT. Zmodyfikowano wydruk Rozliczenia VAT w mechanizmie XtraReports dostępny z poziomu listy Rejestr VAT. Wprowadzone zmiany pozwalają na ujęcie większej ilości pozycji Rejestru VAT w obrębie jednej strony, dzięki czemu generowanie wydruku jest bardziej ekonomiczne.

Dodatki

 • Deklaracja CIT-8. Poprawiono sposób pobierania kwot z załącznika CIT-8/O do deklaracji CIT-8 do pól 85-90. Dotychczas kwoty z załącznika były pobierane do CIT-8 w każdym przypadku. Obecnie przed pobraniem kwot do CIT-8 następuje weryfikacja czy wartości spełniają określone w deklaracji wymagania.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Definicja procesu. Dodano możliwość utworzenia i przesłania do użytkownika linku do zadania w procesie. Linki działają dla zadań z kreatorami oraz bez kreatorów. Dokładny opis działania funkcjonalności linków do zadań znajduje się w dokumentacji: Tutaj Całościowy opis funkcjonalności linków znajduje się w dokumentacji pod adresem: Tutaj
 • Załączniki. Na liście w folderze DMS/Foldery po zaznaczeniu załącznika dodano czynności formularzu załącznika dodano czynności: – Otwórz źródło, otwiera formularz obiektu do którego jest podpięty plik. – Otwórz plik, otwiera plik załącznika. Dodatkowo przeniesiono czynność „Powiąż z istniejącym źródłem” do menu czynności. Wyżej wymienione czynności są również dostępne z poziomu formularza samego załącznika.

Poprawione funkcje

 • Definicja procesu. Zabezpieczono mechanizm podejmowania decyzji za pomocą linków. Jeżeli zadanie jest kierowane do konkretnego Operatora, to inna osoba (nieuprawniona) nie ma możliwości podjęcia decyzji dla danego zadania.

Moduł: Wydruki

Nowa funkcjonalność

 • REPX. Udostępniono w technologii raportowania XtraReports mechanizm wydruków łączonych.
 • REPX. W technologii raportowania XtraRepostrs oddano do użytku mechanizm tworzenia wydruków w formie kalendarzy.
 • Dokumenty PDF. Umożliwiono szyfrowanie dokumentów PDF generowanych z systemu enova hasłem pobieranym z własności obiektu. Używając znaków { } możemy nadać hasło do dokumentu PDF wartością, która jest wpisana w polu, do którego się odwołujemy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podając w polu „Hasło” np. {Pracownik.PESEL} możemy zaszyfrować Deklarację PIT-11 numerem PESEL, pobranym z formularzu danego pracownika, dla którego jest wystawiona deklaracja. Podczas seryjnego wykonania wydruku jako dokument PDF, każdy dokument zostanie zaszyfrowany indywidualnym hasłem. Funkcjonalność dostępna jest dla zarówno dla wydruków REPX jak i ASPX.

Zmiana funkcjonalności

 • ReportResult. Przywrócono możliwość podpisywania dokumentów PDF z poziomu ReportResult we własnych rozwiązaniach. Dodatkowy parametr Sign jest obsługiwany w przypadku mechanizmu XtraReport.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Dokumenty handlowe. Poprawiono możliwość korygowania kwot w tabelce VAT na dokumentach handlowych (np. fakturach zakupu) po zaznaczeniu opcji „Korekta tabeli VAT„.
 • Panel użytkownika. Poprawiono rozmieszczenie elementów na „Panelu użytkownika” (dashboard) po automatycznym logowaniu z wykorzystaniem mechanizmu tzw. „logowania tokenowego”. W poprzedniej wersji elementy na Panelu użytkownika były w takim wypadku umieszczone jeden pod drugim (nie była wykorzystana pełna szerokość przeglądarki – z prawej strony okna pozostawała duża ilość pustego miejsca)
 • DMS. Poprawiono działanie listy podpowiedzi dla kas wykazu akt w rejestrach dokumentów (DMS). W poprzedniej wersji na liście podpowiedzi wyświetlane były jedynie klasy główne – nie można było rozwinąć drzewa klas i wybrać wiersza podrzędnego.
 • Menu wyboru. Poprawiono wyświetlanie menu dla Czynności oraz Wydruków. We wcześniejszej wersji menu było zbyt wąskie, przez co długie nazwy czynności bądź raportów nie były w pełni widoczne.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono działanie bocznego paska przewijającego (scroll bar) w panelu cech grupujących
 • Zestawienia czasu pracy. Poprawiono szybkość wyświetlania zestawień czasu pracy w przypadku zestawień o dużej liczbie kolumn (dotyczy przede wszystkim wyświetlania zestawień w układzie miesięcznym, posiadających zdefiniowane po kilka kolumn w każdym dniu)
 • Listy. Poprawiono możliwość filtrowania wg kolumn typu Warunek (bool), za pomocą dodatkowego wiersza filtrującego na liście. W poprzedniej wersji próba wpisania wartości (np. „1”) w dodatkowym wierszu filtrującym w kolumnie typu warunek kończyła się błędem „Wartość 1% nie jest wartością logiczną”. Obecnie filtrowanie w takich kolumnach możliwe jest poprzez wpisanie wartości:
  -tak, yes, true, 1 – dla odfiltrowania wierszy mających w kolumnie stan Zaznaczone;
  -nie, no, false, 0 – dla odfiltrowania wierszy mających w kolumnie stan Niezaznaczone.
 • Zestawienia czasu pracy. Poprawiono możliwość wielokrotnego wykonywania czynności „Wstaw serię” na zestawieniach czasu pracy. W poprzedniej wersji jeżeli użytkownik zaznaczył kilku pracowników, wykonał czynność „Wstaw serię” i następnie zapisał dane, to próba wstawienia kolejnej serii danych kończyła się błędem „Brak praw do zapisu” (konieczne było zamknięcie bieżącego okna i ponowne otwarcie zestawienia).

Moduł: Pulpity HR

Zmiana funkcjonalności

 • Wniosek urlopowy. Udostępniono nową funkcjonalność serwisowego przywracania wniosków urlopowych. 
  Uwaga: Funkcjonalność dostępna jest tylko dla operatora, który ma możliwość zarządzania pozostałymi operatorami i logami oraz posiada uprawnienia do danego wniosku.
  W konfiguracji do tego celu został utworzony nowy parametr na wniosku urlopowym (dostępny dla w/w grupy operatorów): Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych/Ustawienia/Tryb serwisowy (parametr przyjmuje wartości TAK lub NIE). Funkcjonalność jest dostępna dla tych wniosków, dla których został zaznaczony w/w parametr na TAK. Dodatkowo przed przywróceniem samego wniosku należy z poziomu kartoteki pracownika wcześniej usunąć powiązany z nim dokument dodatkowy (Kartoteka pracownika/Powiązane dokumenty dodatkowe). Dopiero po usunięciu powiązanego dokumentu dodatkowego jest możliwość przywrócenia samego wniosku urlopowego: Kartoteka pracownika/Dokumenty i wnioski/Wnioski o urlopy, delegacje/Otwarty formularz wniosku/Czynności/Przywróć. 

Moduł: Pulpit Kontrahenta

Poprawione funkcje

 • Pulpit kontrahenta. Poprawiono działanie tworzenia dokumentu zamówienia w pulpicie kontrahenta, gdy ustawienie w definicji dokumentu ZO pozwalało na edycję ilości przy dodawaniu towaru do koszyka (zamiast domyślnej ilości 1). W poprzedniej wersji, z takim ustawieniem, koszyk nie powstawał.

Interfejs mobilny

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Dokumenty handlowe. W aplikacji mobilnej poprawiono błąd blokujący możliwość dodawania pozycji do dokumentu handlowego. W pewnych przypadkach zdarzało się, że przy wystawianiu drugiego (lub kolejnego) dokumentu (np. zamówienia) ikona na przycisku dodawania pozycji zmieniała wygląd (z dużego znaku „plus” na ikonę dokumentu z małym znakiem +) i dodanie kolejnej pozycji nie działało.
 • Workflow. W aplikacji mobilnej dodano możliwość uruchamiania procesów na liście „Powiadomienia„. Lista procesów możliwych do uruchomienia znajduje się w menu „Czynności„.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Zadania. Dodano możliwość tworzenia aktywności CRM dla wskazanego uprawnienia. Funkcjonalność działa analogicznie jak „zadanie dla roli”. W konfiguracji definicji zadań, na zakładce opcje dodano parametr, który pozwala wskazać domyślne uprawnienie dla danej definicji. Dostęp operatorów do takich zadań będzie uzależniony od uprawnień jakie posiada operator. Dodatkowo lista zadań CRM została wyposażona o filtr, umożliwiający odfiltrowanie o zadania przypisane do konkretnego uprawnienia.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Definicja procesu. Na definicji procesu (Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przepływów) dodano możliwość sprawdzania poprawności kodu (przycisk „Sprawdź kod”) dla elementów znajdujących się w danej definicji procesu. Do tej pory nie było możliwości całościowej weryfikacji kodu – można było sprawdzać kod z osobna dla poszczególnych elementów procesu.

Poprawione funkcje

 • Edytor procesu. Poprawiono niedogodność podczas otwierania Edytora procesu. Mogło się zdarzyć, że podczas próby jego otwarcia wyświetlany był komunikat o niepoprawnej kompilacji algorytmów. Było to spowodowane błędnym algorytmem wprowadzonym przez wdrożeniowca lub zablokowaną definicją zadania należącą do danej definicji procesu.
Recommended Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie