enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 15.2

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 15.2 (15.2.6949) 10.01.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Księgowość
 5. Moduł: Workflow
 6. Moduł: Wydruki

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Pulpity HR
 2. Moduł: Pulpit Klienta BR

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Konwersja. Zmieniono graniczną wersję enova365 dla której można dokonać konwersji bazy danych na wersje o numerze 14.2.0 (14.2.6605).

Poprawione funkcje

 • Deklaracje. Rozwiązano problem z widocznością zakładek formularzy deklaracji CIT lub PIT. Problem występował tylko w wersji 15.1 i wynikał z braku wymuszenia odświeżenia zapamiętanych w systemie Windows w pliku C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\Soneta\Pages.xml ustawień zakładek danego formularza pochodzących z poprzedniej wersji enova365.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Dane z GUS. Poprawiono działanie czynności „Dane z GUS-BIR” przy pobieraniu danych kontrahentów z numerami NIP zawierającymi znak prefix.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Deklaracje PIT. Poniżej zmiany wprowadzone w programie enova365 do deklaracji podatkowych:
  1. e-deklaracje podatkowe. Zgodnie z zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Finansów strukturami dokumentów XML wprowadzono nowe wzorce e-deklaracji dla deklaracji podatkowych obowiązujących od 01.01.2019 roku, które stosuje się do przychodów uzyskanych od 01.01.2018 roku: PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-R(19), PIT-8C(9), IFT-1R(14), IFT-1(14) oraz dla wysyłki e-deklaracji zbiorczo: PIT-11Z(24), PIT-RZ, PIT-8CZ.
  2. Zmiana nazwy parametru do deklaracji PIT pracownika. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT-ogólne zmieniono opis parametru „Na drugiej stronie deklaracji PIT-11 oraz na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-40 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika” na „Na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-11 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika”. Zmiana została podyktowana wycofaniem z obiegu podatkowego deklaracji PIT-40.
  3. Deklaracje IFT-1/IFT-1R. Umożliwiono uzupełnianie na deklaracjach IFT-1 oraz IFT-1R  parametrów „Data złożenia wniosku przez podatnika” i „Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi” podczas seryjnego naliczania wskazanych deklaracji z poziomu listy pracownicy, zleceniobiorcy, wszyscy w kadrach. W oknie z parametrami otwartym w wyniku użycia czynności Deklaracje PIT/Nalicz IFT-1R dodano pole „Data przek. inf. podatn.”, którego uzupełnienie przekłada się na wypełnienie parametru „Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi” na formularzu deklaracji IFT-1R. Analogicznie w oknie z parametrami otwartym w wyniku użycia czynności Deklaracje PIT/Nalicz IFT-1 dodano pola „Data złoż. wniosku” i „Data przek. inf. podatn.”. Uzupełnienie wskazanych parametrów datami skutkuje wypełnieniem parametrów „Data złożenia wniosku przez podatnika” oraz „Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi” na formularzu deklaracji IFT-1.
  4. Deklaracja PIT-11(24). Obsłużono możliwość naliczenia deklaracji PIT-11(24) dla firm nieposiadających identyfikatora podatkowego NIP a posiadających wyłącznie numer PESEL. Podczas naliczania deklaracji dla firmy z uzupełnionym numerem NIP będzie wykazywany numer NIP a ukrywany numer PESEL na deklaracji PIT-11(24) w polu: 1.Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL składającego. Tym samym w omawianej sytuacji podczas generowania e-deklaracji będzie pobierany numer NIP. Adekwatnie przy naliczaniu deklaracji dla firmy posiadającej wyłącznie numer PESEL będzie generowany PESEL a ukrywany numer NIP na deklaracji PIT-11(24) w polu: 1.Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL składającego. Tym samym podczas generowania e-deklaracji będzie pobierany numer PESEL. Jeżeli firma nie ma uzupełnionego numeru NIP wówczas program pobiera numer PESEL w pierwszej kolejności z parametru „PESEL” z sekcji „Dane właściciela” znajdującego się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności a jeżeli nie jest on uzupełniony wówczas sprawdzany jest parametr „Na deklaracjach umieszczaj dane właściciela” znajdujący się w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT-ogólne. W przypadku gdy obydwa wskazane wyżej parametry nie są uzupełnione wówczas nie jest wypełniane pole „1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL składającego” na deklaracji podatkowej PIT-11(24).
  Uwaga: Jeżeli w wersji 15.1 został naliczony PIT-11(24) przez firmę nieposiadającą identyfikatora podatkowego NIP natomiast posiadającego numer PESEL konieczne będzie przeliczenie deklaracji w aktualnej wersji programu.
  Szczegółowe informacje na temat zmian w deklaracjach podatkowych od 2019 roku znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Deklaracje ZUS. Uaktualniono oraz dodano nowe wzory deklaracji ZUS zgodnie z treścią nowego rozporządzenia:
  – uaktualniono wzory deklaracji: ZUS DRA, ZUS ZWUA, ZUS IMIR.
  – do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano nowe załączniki: ZUS RPA, ZUS RCA II, ZUS DRA II.
  – dodano deklarację ZUS RIA oraz oświadczenie ZUS OSW.
  – struktury deklaracji ZUS dostosowano do wysyłki do nowej wersji programu Płatnik 10.02.002.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
  Poniżej zmiany wprowadzone w programie:
  1. ZUS RPA. Dodano załącznik ZUS RPA do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
  a) Załącznik ZUS RPA będzie generowany dla osób, które w danym miesiącu:
  – otrzymały przychód za inny rok kalendarzowy;
  – otrzymały kwotę przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  – pracują jako nauczyciel.
  b) W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu na zakładce Deklaracje, w sekcji Deklaracje ZUS dodano parametr „Element nieoskładkowany w okresie nieobecności ZUS (dotyczy deklaracji ZUS RIA, ZUS RPA)”. Elementy, dla których parametr zostanie ustawiony na TAK będą wykazywane w deklaracji ZUS RPA w części III.D lub III.E jako kwota przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  Uwaga: W bazach konwertowanych parametr jest ustawiany na TAK dla elementów, które są połączone z innym elementem i należą się za okres nieobecności. Natomiast tworząc nową definicję elementu należy zaznaczyć parametr samemu. Jeżeli elementy, które w czasie zasiłków nie stanową podstawy składek ZUS, a nie są powiązane z elementem oskładkowanym, należy samodzielnie zaznaczyć parametr, aby element został uwzględniony na deklaracji ZUS RPA.
  c) Okres pracy nauczycielskiej.
  – W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane ubezpieczeniowe pozostałe dodano sekcję „Dane dla deklaracji ZUS RPA,IMIR”, w której dostępny jest nowy parametr „Pracownik – nauczyciel”. Po zaznaczeniu parametru na TAK w polu „wymiar zajęć” można określić wymiar pracy nauczyciela, natomiast okres pracy nauczycielskiej będzie pobierany z okresu zatrudnienia na zakładce Etat/Ogólne.
  d) Dodatkowo okres pracy nauczycielskiej wykazywany na deklaracji ZUS RPA będzie pomniejszany za okres nieobecności.
  – Na definicji nieobecności na zakładce „Dodatkowe” zmieniono nazwę sekcji „Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” zmieniono na „Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, okresy wykonywania pracy nauczycielskiej”. Nazwę parametru „Nieobecność pomniejsza okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” na „Nieobecność pomniejsza okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, okres wykonywania pracy nauczycielskiej”.
  – Dla standardowych definicji nieobecności, przy ustawieniu parametru z opcją „Domyślnie” okres pracy nauczycielskiej będzie pomniejszany z tytułu nieobecności typu ZUS.
  – Dla niestandardowych definicji nieobecności, których okres ma pomniejszać okres pracy nauczycielskiej pobierany do deklaracji ZUS RPA, ZUS IMIR należy wybrać opcję „Pomniejsza”.
  2. ZUS IMIR. Uaktualniono wzór deklaracji ZUS IMIR. Dane są pobierane z ZUS DRA.
  3. ZUS ZWUA. Uaktualniono wzór deklaracji ZUS ZWUA. Dodano część „V. Rozwiązanie umowy o pracę z ubezpieczonym”. Dane do części V dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem będą pobierane z kartoteki pracownika z zakładki „Etat/Rozwiązanie umowy”.
  4. Wydruki do deklaracji ZUS. Dodano raporty dostępne z pozycji naliczonych deklaracji ZUS: ZUS DRA,ZUS RPA, ZUS OSW, ZUS IMIR.
  5. Mały ZUS. Dodano nowe załączniki do deklaracji rozliczeniowych właścicieli prowadzących działalność na mniejszą skalę, uprawnionych do opłacania obniżonych składek ZUS zależnych od przychodu:
  – ZUS DRA II jako załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (Właściciel), dla właścicieli rozliczanych na indywidualnej deklaracji;
  – ZUS RCA II jako załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, dla właścicieli rozliczanych razem z pracownikami.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
  6. ZUS OSW. Dodano oświadczenie ZUS OSW, w celu przesłania do ZUS oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Na liście Kadry i płace/Deklaracje ZUS/OSW umożliwiono wprowadzenie oświadczenia poprzez wybranie przycisku Nowy (ZUS OSW). Poprzez wybranie przycisku „Export KEDU” na formularzu ZUS OSW umożliwiono export pliku w celu zaczytania ZUS OSW do programu Płatnik.
  7. ZUS RIA. Dodano deklarację ZUS RIA. Raport będzie składany do ZUS w celu skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat za osoby zatrudnione w okresie od 01-01-1999 do 31-12-2018, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia OSW.
  a) Raport informacyjny ZUS RIA zawiera:
  – dane związane z rozwiązaniem stosunku pracy pobierane z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne oraz Etat/Rozwiązanie umowy;
  – dane płacowe niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty – za lata kalendarzowe przypadające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018: dane pobierane są z wypłat lub z wprowadzonego bilansu otwarcia do RIA;
  – dane dotyczące okresów wykonywania pracy nauczycielskiej pobierane z bilansu otwarcia do RIA;
  – dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach  lub w szczególnym charakterze: dane pobierane z bilansu otwarcia deklaracji RIA.
  b) W konfiguracji programu Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS dodano parametr „Pracodawca od dnia powstania posiada status podmiotu prywatnego i nie ma obowiązku stosowania wykazów stanowisk pracy w szczególnych warunkach stanowiących załącznik do zarządzeń i uchwał resortowych” z opcją zaznaczania parametru na TAK/NIE. Wartość parametru jest pobierana do deklaracji RIA blok X pole 01.
  c) Dodano możliwość wprowadzenia informacji do deklaracji RIA bilansem otwarcia. W kartotece pracownika w folderze Deklaracje dodano listę „Bilans otwarcia deklaracji RIA”, gdzie są dostępne zakładki:
  – Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – dane pobierane są do deklaracji RIA blok X oraz blok XI
  – Okresy wykonywania pracy nauczycielskiej – dane pobierane są do deklaracji RIA blok VIII oraz blok IX
  – Wynagrodzenia – dane pobierane są do deklaracji RIA blok V, blok VI oraz blok VII
  d) Naliczanie deklaracji ZUS RIA:
  – Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/RIA poprzez przycisk Nowy (ZUS RIA), w parametrach należy wybrać kartotekę pracownika oraz KEDU;
  – Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/KEDU poprzez przycisk Nowy (ZUS RIA) , w parametrach należy wybrać kartotekę pracownika;
  – Seryjnie dla wielu pracowników z poziomu Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy, Wszyscy, Zleceniobiorcy poprzez wybór z menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj RIA. Formularz Przygotuj RIA zawiera parametry: KEDU, Data dokumentu, Data wypełnienia, Generuj zerowe. Po zaznaczeniu parametru „Generuj zerowe” na TAK deklaracja RIA będzie wygenerowana dla każdej zaznaczonej kartoteki, natomiast po zaznaczeniu parametru na NIE deklaracja będzie wygenerowana dla zaznaczonej kartoteki, którzy posiadają elementy wykazywane na deklaracji RIA;
  – Seryjnie dla wielu pracowników wraz z deklaracją ZWUA z poziomu Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy, Wszyscy, Zleceniobiorcy poprzez wybór z menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZWUA i zaznaczeniu parametru Przygotuj ZUS RIA na TAK.
  e) Dane wyliczone na deklaracji ZUS RIA podlegaj edycji na formularzu.
  f) Eksport do programu Płatnik wykonujemy poprzez użycie przycisku „Eksport KEDU”.
  8. Nowa wersja programu Płatnik. Struktury deklaracji ZUS dostosowano do wysyłki do nowej wersji programu Płatnik 10.02.002.
  Umożliwiono wybór wersji Płatnika, do której będą wczytywane deklaracje ZUS. W związku z okresem przejściowym, w którym będzie mogła funkcjonować zarówno poprzednia wersja Płatnika 10.01.001 jak i nowa 10.02.002, na formularzu „Eksport do programu Płatnika (KEDU)” dodano pole z wyborem wersji:
  – Jeżeli deklaracje ZUS mają być zaczytane do poprzedniej wersji programu Płatnik (10.01.001) przed exportem w polu „Wersja” należy wskazać opcję „10.01.001 (2015)”.
  – Jeżeli deklaracje ZUS mają być zaczytane do nowej wersji programu Płatnik (10.02.002) przed exportem w polu „Wersja” należy wskazać opcję „10.02.002 (2019)”.
  UWAGA: Na ten moment nie jest możliwe przesłanie deklaracji ZUS ZSWUA do nowej wersji programu Płatnik (10.02.002). Problem musi być rozwiązany po stronie ZUS.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.
 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźnik obowiązujący od 1 marca 2019 roku: kwota najniższej emerytury: 1.100,00 zł.
  Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: Na moment publikacji wersji oprogramowania enova365 nie został ogłoszony przez ZUS wskaźnik: „Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.01.2019. Po publikacji wartości wskaźnika przez ZUS, wskaźnik będzie można zaktualizować poprzez wybranie w programie enova365 czynności Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Poprawione funkcje

 • PKZP,ZFM/Pożyczki. Poprawiono naliczanie spłaty pożyczki z kontrolą wysokości rat. Jeżeli na definicji elementu Spłata pożyczki PKZP/ZFM był odkomentowany fragment kodu odpowiadający za mechanizm kontroli wysokości spłat pożyczki PKZP/ZFM do limitu potrąceń, to pracownikowi z zajęciem alimentacyjnym oraz pożyczką, element spłata pożyczki naliczał się na plus zamiast na minus.
 • Kadry i płace/Deklaracje ZUS/ZUS IWA. Poprawiono zliczanie zleceniobiorców do liczby ubezpieczonych na ZUS IWA. Do liczby zleceniobiorców niepotrzebnie wliczały się osoby, które miały anulowaną umowę cywilnoprawną. Dodatkowo zmianę uwzględniono również na wydruku do ZUS IWA: Raport pomocniczy IWA.
 • Import urzędów skarbowych. Umożliwiono zaimportowanie urzędów skarbowych za pomocą czynności „Import urzędów skarbowych” na listę Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe w przypadku gdy na liście istnieją urzędy skarbowe z wprowadzonym tym samym kodem US (parametr „Kod US” na formularzu urzędu skarbowego). W wskazanej sytuacji przy próbie importu pojawia się komunikat o przykładowej treści „Istnieje już inny zapis w kluczu WgNazwy: Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze (US01), Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze (1210)”. Wówczas należy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne w parametrze „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów” ustawić opcję TAK. W wyniku zaznaczenia powyższego parametru na formularzu urzędu skarbowego udostępniony zostanie parametr „Blokada”. Aby import urzędów skarbowych został przeprowadzony należy na liście urzędów pozostawić wyłącznie jeden urząd skarbowy z danym kodem urzędu US a na pozostałych urzędach skarbowych o tym samym kodzie US ustawić w parametrze „Blokada” opcję TAK.
  Uwaga: Urzędy skarbowe, na których zostanie ustawiona blokada nie będą możliwe do wyboru między innymi w parametrze „Urząd skarbowy” na zakładce „Dane podatkowe” w kartotece pracownika.

Wydruki

 • Deklaracja PIT-11(24). Przywrócono generowanie czwartej pustej strony deklaracji PIT-11(24) podczas seryjnego przygotowania wydruku deklaracji PIT-11(24) z poziomu listy Deklaracje PIT/PIT-11. Za generowanie czwartej pustej strony wydruku odpowiada ustawiony domyślnie na TAK parametr „4 strony” dostępny na opcjach wydruku „Deklaracja PIT-11(24)”.
 • Zestawienia do deklaracji PIT. W związku z przeniesieniem przychodów wykazywanych dotychczas na deklaracji PIT-8C na deklarację PIT-11 oraz zmianą pozycji wykazywania przychodów z tytułu umów ryczałtowych na PIT-8AR, zaktualizowano wydruki:
  a) dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w folderze Wynagrodzenia i zasiłki:
  – PIT-11 zestawienie. Na raporcie została dodana kolumna „Przychód nieopodatk.”, w której będą uwzględniane przychodu nieopodatkowane wykazywane na deklaracji PIT-11 w części F oraz G (np. elementy z pozycją PIT-11 E,G/PIT-4R 2. Stypendium (art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy) E.10 (kwota opodatkowana)/ G).
  b) dostępne z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac:
  – Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.
  –  Podsumowanie list płac.
  Na wymienionych raportach obsłużono wykazywanie przychodów z tytułu zasiłku zleceniobiorcy (dotyczy pozycji: PIT-11 F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art.20 ust.1 ustawy) oraz przychodów z umów ryczałtowych (dotyczy pozycji: PIT-8AR 6. Należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy).
 • Kadry i płace/Deklaracje ZUS/IMIR/Informacja ZUS IMIR. Poprawiono generowanie wydruku w wersji aspx przy wydruku seryjnym. W przypadku druku seryjnego dublowany był nagłówek z danymi wydruku dla poprzedniego pracownika.
 • Deklaracja ZUS Z-3, Z-3b. Poprawiono generowanie raportów ZUS Z-3 i ZUS Z-3b do formatu pliku z rozszerzeniem „.doc”(Word).
 • GUS/Zestawienie Z-06. Poprawiono generowanie raportu dostępnego z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką GUS/Zestawienie Z-06. W specyficznych przypadkach przy próbie wykonania raportu, w wersji programu 15.1 enova365 pojawiał się komunikat: „Dodanie lub odjęcie wartości daje w wyniku element DateTime, którego nie można zaprezentować, Nazwa parametru: value.”

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Podatek dochodowy PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(26), PIT-36L(15) oraz PIT-28(21) obowiązujące dla rozliczeń roku 2018. Mechanizm dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy. Czynność „Generuj XML do aktywnego PDF” dostępna jest na formularzu deklaracji PIT-5/PIT-5L (KPiR/Deklaracje/PIT-5/PIT-5L) dla ostatniej zatwierdzonej deklaracji w danym roku obrachunkowym oraz bezpośrednio na pasku narzędziowym. Analogiczna czynność jest dostępna również dla podmiotów, które rozliczają się ryczałtowo. Na formularzu oraz pasku narzędzi na liście Zaliczka na podatek ryczałtowy (KPIR/Deklaracje/Zaliczka na podatek ryczałtowy) czynność „Generuj XML do aktywnego PDF” eksportuje plik, który pozwala zasilić danymi aktywny formularz PIT-28(21).

Moduł: Workflow

Dodatki

 • Harmonogram zadań. Zmieniono sposób logowania harmonogramu zadań do bazy danych w przypadku włączonej autentykacji Active Directory. Do tej pory przy takich ustawieniach harmonogram mógł się logować do bazy lecz problem pojawiał się gdy w Active Directory jest włączone wymuszanie zmiany hasła co jakiś czas. W związku z tym harmonogram zadań w przypadku próby logowania się do bazy danych nie autentykuje się za pomocą Active Directory lecz za pomocą poświadczeń zapisanych w bazie danych.

Moduł: Wydruki

Poprawione funkcje

 • Deklaracje. Rozwiązano problem z wykonywaniem nowych wydruków standardowych deklaracji przygotowanych w technologii raportowania XtraReports, który występował w przypadku przechowywania ustawień enova365 poza bazą danych.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Pulpity HR

Poprawione funkcje

 • Pulpity pracownicze. Przywrócono link z adresem www aplikacji w treści maila powiadamiającego o wygenerowaniu hasła jednorazowego w procesie odzyskiwania hasła do konta w aplikacji Pulpity Pracownicze i Pulpit Kontrahenta.

Moduł: Pulpit Klienta BR

Zmiana funkcjonalności

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego poprawiono odświeżanie listy dla niestandardowego widoku. Po stworzeniu przez Operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego własnego widoku listy z organizatora listy występował problem z odświeżaniem widoku: po każdorazowym wejściu na listę prezentowany był standardowy widok i należało odświeżać listę w celu prezentacji właściwego widoku. Aktualnie listy się odświeżają i prezentowane są własne widoki listy dla Operatorów.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie