enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 15.0.2

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 15.0.2 (15.6898) 22.11.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Kadry Płace

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Pulpity HR

Interfejs mobilny

 1. Moduł: Systemowe

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Kalendarz. Poprawiono funkcjonalność pozwalającą zaznaczać wybrany okres w kontrolce kalendarza.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. Poprawiono błąd który uniemożliwiał pobieranie wiadomości gdy w załącznikach osadzonych znajdowały się pliki bez zdefiniowanego rozszerzenia.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Uaktualniono obowiązującą od 01.11.2018 roku podstawę wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych do wysokości 620 zł.
  Podstawa prawna: art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938, ze zm.).

Poprawione funkcje

 • Ekwiwalent za czas urlopu. Poprawiono wyliczenie ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego dla pracownika zwalnianego w trakcie miesiąca. W wskazanym przypadku w wersji 15.0 wartość podstawy ekwiwalentu za czas urlopu była niesłusznie dopełniana co skutkowało zawyżeniem wartości naliczonego na wypłacie ekwiwalentu za czas urlopu.
 • Migracja z Optimy. W algorytmach programu przywrócono metodę stornującą. Wskazana metoda pozwala bez błędu migrować z programu CDN Optima korygowane listy płac. Od wersji 15.0 podczas migracji stornowanych (korygowanych) list płac pojawiał się komunikat: „Podjęta przez metodę Enova.ImportO.OptimaDocument.SaveElement(Soneta.Place.Wyplata, Enova.ImportO.CDN.Wyplaty, Enova.ImportO.CDN.WypElementy) próba uzyskania dostępu do metody Soneta.Place.StornoElementu.UtwórzStornujący() nie powiodła się”.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Interfejs użytkownika. Wprowadzona została nowa wersja interfejsu przegladarkowego (HTML). Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365 domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Pod przyciskiem Zaloguj zostały umieszczone dwa dodatkowe przyciski:
   – Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
   – Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przegladarkowego (HTML). Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą zdecydować, z której wersji aplikacji (poprzedniej czy nowej) chcą korzystać. Wybór użytkownika jest zapamiętywany – tzn. przy ponownym uruchomieniu aplikacji enova365 domyślnie zostanie wyświetlona strona logowania do ostatnio używanej wersji aplikacji.

Poprawione funkcje

 • Logowanie do aplikacji. Poprawiono rejestrowanie wpisów w logu (tabela ChangeInfos) w przypadku zalogowania użytkownika do Pulpitów Pracowniczych i Pulpitu Kontrahenta. We wcześniejszych wersjach, w przypadku poprawnego zalogowania użytkownika do Pulpitu w tabeli ChangeInfos oprócz poprawnego wpisu o zalogowaniu użytkownika, pojawiał się nadmiarowy, niepoprawny wpis „Operator (…) nieznaleziony w bazie danych (…)”

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

 • Zestawienia czasu pracy. Na zestawieniach czasu pracy dostępnych z poziomu Pulpitu Kierownika w folderze „Czas pracy i nieobecności” wprowadzono domyślne mrożenie pierwszych kolumn zestawienia takich jak imię i nazwisko pracownika, kalendarz, wymiar etatu. Domyślnie mrożone są wszystkie kolumny zestawienia przed kolumną z pierwszym dniem miesiąca. Mechanizm dostępny wyłącznie dla nowej wersji interfejsu przeglądarkowego (HTML).

Interfejs mobilny

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Aplikacja mobilna. Naprawiono działanie aplikacji enova365 na telefonach z systemem Android 4.4 (w wersji 15.0 uruchomienie enova365 na telefonie z taką wersją systemu skutkowało pojawieniem się białego ekranu). Uwaga: zmiana dotyczy serwera aplikacji enova365 – w celu rozwiązania problemu konieczna jest aktualizacja serwera do wersji 15.0.2 (nie jest wymagana aktualizacja aplikacji zainstalowanej na telefonie).

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje

 • Edytor procesu. Poprawiono otwieranie edytora procesu (Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przypływów) gdy w definicji procesu znajdowały się zablokowane definicje zadań (TaskDefinition). Podczas otwierania edytora mógł zostać wyświetlony komunikat o błędnej kompilacji algorytmów.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 15.0.1 (15.0.6886) 08.11.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Handel
 2. Moduł: Kadry Płace
 3. Moduł: Kasa

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

 • Pozycje dokumentów. Poprawiono błąd inicjowania pola „Uwzględniaj w deklaracji” na pozycjach dokumentów podlegających procedurze Intrastat (np. ZKUE). Błąd polegał na inicjowaniu pola wartością „Nie” w przypadku, gdy dokument podlegający pod Intrastat powstawał jako kopia lub w relacji z dokumentu nadrzędnego, który nie podlegał pod Intrastat.
  Obecnie pole „Uwzględniaj w deklaracji” inicjuje się dla opisanego scenariusza z wartością „Tak”.

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • Kalendarz. W związku z uchwaleniem ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającej 12 listopada br. dniem wolnym od pracy ustawiono w definicji kalendarza (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze) na zakładce „Kalendarz” w dniu 12 listopada w parametrze „Definicja dnia” opcje „Święto” oraz uwzględniono święto 12 listopada przy wyliczeniach wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego dla pracowników zatrudnionych lub zwolnionych w trakcie miesiąca w przypadku zaznaczenia na TAK parametru „W miesiącach z niepełnym okresem zatrudnienia uwzględniaj kodeksową normę czasu pracy” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy). Zmieniona norma czasu pracy będzie miała również wpływ na wyliczenie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej za 1 godzinę, dodatków do nadgodzin naliczenia podstawy nadgodzin za 1 godzinę w przypadku zaznaczenia na TAK w definicji kalendarza parametru „Podstawa nadgodzin 1h wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze) oraz wyliczenia wartości elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji programu mają wybraną na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „Przelicz na wartość za 1 godzinę” opcję „Wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia). Wprowadzenie dodatkowego świątecznego dnia w listopadzie powoduje obniżenie normy czasu pracy pracownika o 8 godzin. W efekcie norma czasu pracy w miesiącu listopadzie będzie wynosiła 160 godzin.
  Uwaga1! Ekwiwalent za czas urlopu: Zaktualizowano obowiązujący od 08 listopada 2018 roku wskaźnik „Średniej miesięcznej normy czasu pracy” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlopy inne) służący do wyliczenia wartości ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Od 08 listopada wskaźnik przyjmie wartość: 20,83.
  Podstawa prawna: Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 07.11.2018, poz. 2117), Rozporządzenia MPiPS z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).
  Uwaga2! Jeżeli w definicji kalendarza na zakładce „Kalendarz” lub w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy została wprowadzona seria dni wówczas aby zaewidencjonować święto 12 listopada należy skorzystać z czynności „Dodaj święta” lub po otworzeniu formularza dnia 12 listopada w parametrze „Definicja dnia” wskazać opcję „Święto”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje ZUS. Poprawiono wykazywanie na deklaracji ZUS DRA zleceniobiorcy i właściciela podlegających wyłącznie składce zdrowotnej. Na deklaracji ZUS zleceniobiorca i właściciel podlegający wyłącznie składce zdrowotnej był błędnie wykazywany na deklaracji ZUS RCA zamiast na deklaracji ZUS RZA.

Moduł: Kasa

Zmiana funkcjonalności

 • Kalendarz. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.
  W następstwie zmiany w przepisach dokonano aktualizacji kalendarza w programie enova365 uwzględniającej dodatkowy dzień wolny (12.11.2018). Nowe przepisy mają wpływ na poprawne ustalenia ostatniego dnia terminu płatności (zwłoka), a tym samym na naliczanie odsetek na notach odsetkowych oraz wezwaniach do zapłaty.
  UWAGA! Pomimo uchwalenia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Narodowy Bank Polski publikuje kurs średni na ten dzień.  Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku od towarów i usług) kursem właściwym do stosowania jest kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, uzyskania przychodu czy też poniesienia kosztu. Powyższe przepisy wskazują, że kursem właściwym na dzień 13.11.2018 jest kurs ogłoszony w dniu 9.11.2018.
  Program enova365 został dostosowany do przepisów, a tym samym stosowania właściwego kursu walut.
  Uwaga! W przypadku pobrania w poprzednich wersjach kursu na dzień 12.11.2018r należy go usunąć lub dokonać jego korekty ręcznej na kurs ogłoszony 9.11.2018r.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 15.0 (15.6873) 23.10.2018

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: Członkowie i szkolenia
 5. Moduł: DMS
 6. Moduł: Handel
 7. Moduł: Kadry Płace
 8. Moduł: Kasa
 9. Moduł: Księgowość
 10. Moduł: Księga Inwentarzowa
 11. Moduł: Praca Na Wielu Bazach
 12. Moduł: RODO
 13. Moduł: Serwis
 14. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kadry Płace
 3. Moduł: Pulpity HR
 4. Moduł: Pulpit Klienta BR
 5. Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Licencje. Dodano nowe prawo odpowiedzialne za możliwość wylogowania innych operatorów z poziomu okna „Zalogowani operatorzy”. Prawo dostępne na roli Inne/Pozostałe/Simple/Licencja – wylogowanie operatorów. Dla ról standardowych prawo jest nadane jedynie dla roli Administrator.

Zmiana funkcjonalności

 • Filtrowanie. W Organizatorze listy w wersji okienkowej zostały dodane dwie opcje w zakresie Filtrów w celu ujednolicenia z wersją przeglądarkową, tj.: Dodaj standardowy filtr oraz Dodaj stały filtr. Filtr standardowy i stały będą zawsze dostępne po wejściu na daną listę. Filtr standardowy prezentowany jest nad listą i z tego miejsca można go włączać i wyłączać. Filtra stałego nie można wyłączać, jest on stały dla danej listy. Usunięcie filtra stałego i standardowego jest dostępne z poziomu organizatora listy. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Filtrowanie. W mechanizmach lokatora i wiersza filtrującego nad listą ujednolicono działanie znaków specjalnych związanych z wyszukiwaniem. Znak * tak jak dotychczas oznacza maskę wyszukiwania dowolnego ciągu znaków. Znak ? nadal oznacza maskę wyszukiwania dowolnego pojedynczego znaku. Pozostałe znaki interpretowane są bezpośrednio, w szczególności zmiana dotyczy obsługi znaków _ %, które utraciły znaczenie maski wyszukiwania. W celu interpretacji bezpośredniej dwóch wymienionych znaków specjalnych należy je otoczyć kwadratowymi nawiasami : [*] [?]. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Struktura organizacyjna. Zwiększono dopuszczalną ilość znaków dla pola Kod w elemencie struktury organizacyjnej do 20 znaków.
 • Organizator listy. Dodano możliwość wskazania dla jakiego operatora bądź roli mają być przywrócone ustawienia standardowe. Można dokonać przywrócenia ustawień list dla wielu konfiguracji jednocześnie poprzez ich zaznaczenie. W celu ograniczenia widoczności niektórych kontekstów można sterować odpowiednimi prawami, które są dostępne na roli. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Poprawione funkcje

 • Terminarz. Poprawiono błąd przepełnienia objawiający się czerwonym iksem na terminarzu lub widokach kalendarzy. Problem związany był z kontrolką, która nie mogła obsłużyć dużej liczby zdarzeń do wyświetlenia.
 • Listy. Rozwiązano problem z przeskakiwaniem fokusu między polem lokatora ,a wierszem filtrowania w przypadku wprowadzania wyrażenia filtrującego.
 • Nawigacja. Rozwiązano problem związany z występowaniem błędów podczas nawigacji strzałkami w ramach paska menu.
 • Dodatki. Uniemożliwiono zalogowanie do bazy danych w przypadku anulowania komunikatu o konieczności restartu aplikacji enova365 w celu załadowania  zestawu dodatków zdefiniowanych w bazie danych.

Wydruki

 • Raporty. Rozwiązano problem ze zmianą formatowania dat na format angielski w przypadku puszczania wydruków ASPX przy pomocy przeglądarki PDF Syncfusion.
 • Raporty. Rozwiązano problem z określaniem ścieżki do zapisu wydruku PDF w przypadku używania rezultatu operacji przeznaczonego dla raportów ReportResult w środowisku serwera biznesowego enova365.
 • Raporty. Na nowych bazach domyślny system wydruków został ustawiony na XtraReports DevExpress.
 • Raporty. Obsłużono obsługę rezultatu operacji ReportResult dla wydruków generowanych w technologii XtraReports DevExpress.
 • Raporty. Rozwiązano problem z podpisywaniem certyfikatem SHA2 wydruków PDF generowanych w technologii ASPX.
 • Raporty. Rozwiązano problem z wielokrotnym wyświetlaniem wydruków o takich samych nazwach rejestracji, które zostały przygotowane w różnych technologiach (ASPX/REPX). Aktualnie wyświetlany jest jeden wydruk zgodny z domyślną platformą raportującą.
 • Raporty. Poprawiono błąd związany zapamiętywaniem kolejności rejestracji wydruków zdefiniowanej w ustawieniach raportów. Po zmianie wydruki wyświetlane będą wg określonej w ustawieniach kolejności.
  Uwaga! W związku z powyżej opisaną zmianą, po aktualizacji porządek wyświetlanych raportów i ich kolejność może być różna, niż w wersjach poprzednich.
 • Raporty. W ustawieniach raportów, przywrócono wyświetlanie wzorców wydruków oznaczonych jako nieaktywne.
 • Raporty. W technologii raportowania XtraReports ograniczono możliwość podpinania źródeł danych tylko do typów wspieranych przez enova365.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Modele danych – Handel. Wprowadzono analizę ABC/XYZ, która umożliwia segmentację towaru według wartości sprzedaży (ABC) i częstotliwości sprzedaży (XYZ). Jest to podstawowa analiza wykorzystywana w gospodarce magazynowej. Na jej podstawie można zreorganizować ułożenie towarów w magazynie, aby zoptymalizować proces wydawania ich klientom. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Modele danych – Handel. Utworzono szereg domen rozwijających dotychczasową analizę marży. W tym momencie możliwe są analizy marży w oparciu o kontrahenta, magazyn, towar/usługę, odbiorcę czy lokalizację odbiorcy.
 • Modele danych – Handel. Utworzono szereg domen służących do przeprowadzenia analizy CLV. Celem takiej analizy jest uzyskanie przeciętnej marży, jaką klient zostawia w przedsiębiorstwie od początku do końca swojej aktywności jako klient. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie, jakie koszty można ponosić na akcje marketingowe w stosunku do pojedynczego klienta, aby nie stracić rentowności.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Modele danych – Handel. Wprowadzono analizę RFM, która umożliwia segmentację kontrahentów w oparciu o datę ostatniej sprzedaży (R – recency), częstotliwość sprzedaży (F – frequency) oraz wartość sprzedaży (M – Monetary Value). W każdej z tych grup kontrahenci są dzieleni na 5 segmentów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Modele danych – Handel. Dodano domeny obliczające wskaźnik rotacji dla magazynów w poszczególnych okresach. Jest on obliczany w oparciu o średnią wartość zapasów towaru oraz wartość rozchodu w danym magazynie. Analiza została przygotowana w dwóch płaszczyznach czasowych: miesięcznym i rocznym. Umożliwia ona ocenę długości okresu pomiędzy przyjęciem towarów na magazyn a wydaniem towarów. Pomaga to ocenić sprawność gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Cechy wyliczane. Umożliwiono utrwalanie kolejnych typów cech wyliczanych – „Czas” oraz „Czas z dokładnością do sekundy”.
 • Modele danych – Kadry i płace. Rozszerzono analizy dotyczące ilości zatrudnień i odejść pracowników, wprowadzone w wersji 14.3. W chwili obecnej można przeanalizować te zagadnienia pod kątem płci i przedziałów wiekowych. W tym celu zostały utworzone wskaźniki i raporty.
 • Pola wyliczane. Umożliwiono podgląd definicji pola wyliczanego już w momencie jego tworzenia. Podgląd stanowi fragment kodu SQL odpowiadającego za wyliczenie. Dotychczas sprawdzenie definicji pola wyliczanego od strony SQL wymagało powrotu do okienka tworzenia pola wyliczanego na najwyższym poziomie. Od wersji 15.0 podgląd jest możliwy na dowolnym etapie tworzenia pola wyliczanego.
 • Utrwalanie danych. Umożliwiono utrwalanie kolejnego typu cechy (IV) – „Algorytm wywoływany podczas odczytywania i zapisywania cechy. Cecha nie jest przechowywana w bazie danych”. Do tej pory spośród cech wyliczanych utrwalaniem objęte były tylko cechy o algorytmie typu III. Dzięki umożliwieniu utrwalania cech o algorytmie wywoływanym podczas odczytywania i zapisywania cechy poszerzone zostały możliwości analityczne domen w module enova365 BI.
 • Widoki SQL. Udostępniono możliwość zarządzania prawami do widoków SQL od strony enova365 (w ograniczonym zakresie). Dotychczas nie było rozwiązania, które w jakikolwiek sposób pomagałoby powiązać operatora enova365 z konkretnym loginem do serwera SQL, a w konsekwencji – użytkownikiem bazy danych. Zarządzanie prawami było możliwe jedynie od strony serwera, przy czym po próbie wygenerowania widoku należało od nowa nadać te prawa, co czyniło zarządzanie dostępami bardzo uciążliwym. W wersji 15.0 udostępniony został mechanizm, który w pewnym zakresie pozwala rozwiązać ten problem. Dzięki niemu można – po spełnieniu określonych warunków – ograniczyć dostęp do widoków SQL na serwerze bez konieczności ręcznego nadawania praw po przegenerowaniu widoku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

Zmiana funkcjonalności

 • Utrwalanie danych. Umożliwiono utrwalenie stanów magazynowych bez daty sesji utrwalania. Zostało to zrealizowane poprzez dodanie drugiego generatora do definicji zestawu danych. Dotychczas standardowa definicja zestawu danych umożliwiała jedynie zapis, w którym rejestrowana była konkretna data i godzina uruchomienia sesji utrwalania. Udostępniona obecnie możliwość utrwalenia danych bez względu na czas uruchomienia sesji pozwala na bardziej ogólną analizę stanów magazynowych i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów w analizie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Filtry. Zmieniono działanie filtru „Obszar” w Narzędzia/Opcje/BI/Modele danych. Obecnie umożliwia on bardziej przejrzyste filtrowanie modeli danych według obszarów, co w konsekwencji ułatwia poruszanie się po liście modeli danych i zarządzanie prawami do nich. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Modele danych. Wprowadzono szereg zmian w zarządzaniu lokalizacjami wskaźników i raportów oraz prawami do modeli danych. Zaimplementowane zmiany umożliwią swobodne korzystanie z różnych funkcjonalności modułu BI w sytuacji, gdy użytkownik korzysta z funkcjonalności uprawnień (entitles) do zarządzania operatorami. Uwzględniono także wpływ poziomu uprawnień na dostępność niektórych czynności w konfiguracji BI.
  Więcej informacji znajdziecie Państwo Tutaj

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • CRM. Dodano czynność pozwalającą na kopiowanie definicji aktywności. Czynność o nazwie „Definicja na podstawie wybranej” pozwalająca na kopiowanie została udostępniona zarówno na liście jak i na formularzu definicji.
 • Kontrahenci. W związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Finansów API dla usług weryfikacji Statusu Vat, dostosowano istniejące czynności sprawdzania statusów w bazie MF do działania w oparciu o API.
 • Kontrahenci. Na kartotece kontrahenta udostępniono na zakładce Uwagi pole pozwalające na wpisanie adnotacji dotyczącej kontrahenta. Wpisany komunikat zostanie wyświetlany podczas tworzenia aktywności CRM dla tego kontrahenta. Parametrem sterującym wyświetlaniem komunikatu jest flaga znajduję się na definicji projektów, zadań, zdarzeń, leadów, transakcji, wypożyczeni i zleceń serwisowych o nazwie ‘Wyświetlaj komunikat kontrahenta’.
 • Osoby. Wprowadzono nowy mechanizm przypomnień o ważnych datach osób kontaktowych. Dla formularza osoby dodano nową zakładkę o nazwie ”Ważne daty”. Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie istotnych terminów, a także ustawienie powiadomień, które zostaną wyświetlone wskazanemu operatorowi w wybranym dniu.
 • Kampanie. Udostępniono prawa danych dla kampanii. Na definicji kampanii dodano zakładkę „Prawa danych”, gdzie można użytkownikom nadać: pełne prawo, tylko odczyt lub zakaz dostępu do danej definicji.
 • Projekty. Rozszerzono mechanizm czynności „Kopiuj projekt” o możliwość skopiowania projektu dla innego, wskazanego kontrahenta. W oknie pośrednim udostępniono parametr „Nie zmieniaj Kontrahenta”, który po odznaczeniu umożliwia wybranie dowolnego kontrahenta.
 • Projekty. Rozbudowano formularz etapów projektów o nową zakładkę o nazwie „Zadania etapu’. Zakładka przedstawia widok aktywności, które zostały przypisane do adekwatnego projektu i etapu. Dodatkowo zakładka umożliwia dodawanie nowych zadań i zdarzeń automatycznie przypisanych do otworzonego etapu projektu.
 • Zadania. W celu ułatwiającą graficznego rozróżnianie rodzajów aktywności na definicji zadań, zdarzeń na zakładce Kalendarz Google udostępniono parametr o nazwie „Kolor zdarzeń”. Ustawiając kolor dla danej definicji po otworzeniu kalendarza Google zsynchronizowane aktywności zostaną wyświetlone w odpowiednio skonfigurowanym kolorze.
 • Zadania. W celu nie nadpisywania danych w zadaniu podrzędnym podczas uzupełnienia zadania nadrzędnego dla definicji aktywności na zakładce Opcje dodano parametr „Nie przenoś informacji z nadrzędnego”. Po zaznaczeniu parametru na „Tak”, gdy zostanie uzupełnione pole „Zadanie nadrzędne” dane nie będą zmieniane w zadaniu podrzędnym.
 • Zadania. Rozbudowano mechanizm kopiowania zadań i zdarzeń. Dodano nowe parametry pozwalające na wskazanie dni tygodnia, konkretnych dat, w które aktywności nie będą tworzone.
 • Transakcje. Rozszerzono funkcjonalność dodawania dokumentów handlowych do Transakcji. Poprzednio można było tworzyć nowe dokumenty lub dodawać istniejące za pomocą menu Relacji. Obecnie dodatkowo udostępniono w menu czynności funkcjonalność o nazwie „Dodaj dokument”, która umożliwia dołączanie już istniejących dokumentów.
 • Poczta CRM. Udostępniono na definicji konta pocztowego na zakładce Zaawansowane możliwość włączenia algorytmu. Dzięki metodzie na kalkulatorze public override void udostępniono możliwość dodawania warunków dotyczących konta pocztowego m. in. ustawienie adresu mailowego, na który mają być kierowane odpowiedzi na wysłane maile.
 • Poczta CRM. Udostępniono czynność umożliwiającą dodawania nowych podpisów wiadomości mailowych przez aktualnie zalogowanego użytkownika, który nie posiada dostępu do Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy. Czynność dostępna po ścieżce Narzędzie/Poczta CRM/Dodaj podpis.
 • Poczta CRM. Dodano czynność, która udostępnia możliwość konfigurowania podpisów aktualnie zalogowanego operatora bez konieczności posiadania dostępu do ustawień konfiguracyjnych operatorów. Dodatków istnieje możliwość wskazania dla jakiego rodzaju wiadomości – nowej, przekazywanej – podpis zostanie wskazany jako domyślny. Czynność dostępna po ścieżce Narzędzie/Poczta CRM/Konfiguruj podpis poczty CRM.
 • Poczta CRM. Dla dokumentów księgowych udostępniono możliwość wysyłki maili bezpośrednio z formularza dokumentu poprzez czynność „Wyślij email”. Ponadto dodano nową zakładkę o nazwie „Wiadomości email”, która umożliwia przeglądanie, otwieranie, edytowanie i dodawanie nowych powiązań dokumentu z wiadomościami.
 • Poczta CRM. Na formularzu wiadomości mailowej rozszerzono menu czynności o funkcjonalność „Dodaj podpis”. Czynność umożliwia wstawienie stopki wiadomości wybierając spośród podpisów, które zostały zdefiniowane dla zalogowanego użytkownika.
 • Poczta CRM. Dla listy wiadomości mailowych udostępniono pole w postaci flagi informujące czy odpowiedziano na daną wiadomość.
 • Poczta CRM. Dla nowej wiadomości mailowej udostępniono parametr „Potwierdzenie odczytania”. Dzięki zaznaczonemu atrybutowi adresat maila otrzyma powiadomienie, w którym może potwierdzić przeczytanie wiadomości. Jeśli potwierdzenie odczytania zostanie przesłane przez adresata trafi ono do nadawcy w wiadomości zwrotnej.

Zmiana funkcjonalności

 • Dane z GUS. Podczas pobierania danych z GUS-BIR dodano nowy warunek sprawdzający czy zmieniono dane adresowe kontrahenta tj. miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu. Jeśli zostaną zmienione  wymienione dane rejestrowe przedsiębiorstwa przy pobieraniu Danych z GUS również pozostaną one zaktualizowane.
 • Dane z GUS. Przy pobieraniu danych z GUS-BIR dla kilku działalności zarejestrowane pod jednym numerem NIP dodano okno wyboru podmiotu, którego dane mają zostać pobrane. Dzięki tej funkcjonalności można dodać wiele kartotek kontrahentów o tym samy NIP-ie i korzystać z czynności pobierania Danych z GUS dla każdej z kartotek.
 • Kontrahenci. Na formularzu Lokalizacji kontrahentów dodano sekcję „Kontakt”. Dzięki niej umożliwiono przeglądanie, edytowanie i dodawanie nowych danych kontaktowych przypisanych do danej lokalizacji.
 • Kontrahenci. W związku z wydłużonym czasem wyświetlania listy kontrahentów przez użytkowników, którzy są opiekunami kontrahentów usprawniono szybkości wyświetlania listy poprzez zoptymalizowanie procesu wyliczania praw kontrahenta w kontekście opiekunów.
 • Poczta CRM. Dla zakładki Elementy powiązane wiadomości mailowych dodano przycisk „Pokaż źródło elementu” umożliwiający otworzenie bezpośrednio z listy elementu źródłowego.
 • Poczta CRM. W celu ograniczenia tempa powiększania bazy zmieniono sposób dodawania załączników do wiadomości mailowych. Dołączane elementy nie są załączane, natomiast są linkowane.
 • Dokumenty CRM. Rozbudowano mechanizm dodawania Dokumentów CRM. Rozszerzono funkcjonalność o możliwość dołączenia wielu dokumentów o rodzaju „Dokument handlowy”. Wszystkie tego typu dokumenty będą widoczne na zakładce Pozycje. W górnej części listy dodano filtr, dzięki któremu można sortować wyświetlane pozycje dokumentu handlowego.

Poprawione funkcje

 • Poczta CRM. Poprawiono błąd związany z wysyłką hasła jednorazowego. Błąd objawiał się komunikatem: Wystąpił błąd związany z wysyłaniem wiadomości email. Problem występował w sytuacji, gdy hasło było kierowane z wykorzystaniem mechanizmu PocztyCRM.
 • Poczta CRM. Naprawiono problem nie pobierania załączników wiadomości mailowych o typie Visual PDF. Obecnie dodano obsługę pobierania załączników content-type application/octet-stream.
 • Zadania. Zwiększono dopuszczalną długość pola „Nazwa” zadań i zdarzeń do 120 znaków.

Moduł: Członkowie i szkolenia

Nowa funkcjonalność

 • Członkowie. Dodano nowy obiekt o nazwie „Odczyty”. Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie zdarzeń wraz z nazwą, opisem, datą  czasem, a także przypisaniem odpowiednich członków, którzy uczestniczyli w zdarzeniu.
 • Członkowie. Wprowadzono nowe funkcjonalności w module Członkowie takie jak:
  – dla czynności przyjęcia/skreślenia  dodano pole pozwalające na wpisywanie numeru uchwały;
  – dodano możliwość oznaczania sygnatariuszy;
  – na formularza Członka zwyczajnego dodano na zakładce Status nową sekcję o nazwie „Inne” dająca możliwość zaznaczenia pola: Dyplomowany księgowy, Certyfikowany ekspert usług księgowych, Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg. Po zaznaczeniu dowolnego parametru zostanie utworzona dodatkowa zakładka o adekwatnej nazwie zawierającej informacje o wykształceniu, dacie złożenia przyrzeczenia, zwolnieniu z UDZ, wymaganej i posiadanej liczbie godzin UDZ w danym roku;
  – na liście Członków zwyczajnych dodano filtry pozwalające na sortowanie po statusach opisanych w powyższym punkcie;
  – na formularza Członka zwyczajnego dodano nową zakładkę „Funkcje z wyboru” gdzie można wpisać informację na temat funkcji pełnionych przez członka we wskazanym czasie;
  – na formularza Członka zwyczajnego na zakładce Kwalifikacje dodano sekcje „Typy działalności” i „Tytuły zawodowe”. W Narzędzia/Opcje/Członkowie/Typy działalności i Tytuły zawodowe stworzono możliwość usuwania, edycji i dodania nowych pozycji indywidualnie dopasowanymi do potrzeb biznesowych.
 • Szkolenia. W celu zablokowania harmonogramów wykładowcy  na formularzu Wykładowcy dodano czynność „Zablokuj zajęcia”. Czynność działa dla zaznaczonych zajęć, dodatkowo funkcjonalność udostępnia możliwość wycofania danego zajęcia z trybu zablokowanego poprzez czynność „Odblokuj zajęcia”.
 • Członkowie i szkolenia. Wprowadzono możliwość dodawania większej liczy danych kontaktowych dla Członków wspierających, zwyczajnych i Uczestników szkolenia. Dodano zakładkę „Dane kontaktowe”, która pozwala na uzupełnienie m. in. adresów email, skype, numerów telefonów.
 • Członkowie i szkolenia. Wprowadzono możliwość wysyłki korespondencji email z grup szkoleniowych, zgłoszeń oraz kartotek uczestników i członków.
 • Członkowie zwyczajni. Dla Członków zwyczajnych na zakładce „kwalifikacje” udostępniono możliwość wyboru rodzaju działalność jaką prowadzi. Typy działalności można dodawać, edytować po ścieżce Narzędzia/Opcje/Członkowie/Typy działalności.
 • Członkowie zwyczajni. Na formularzu Członka zwyczajnego dodano nową zakładkę o nazwie „Kluby, koła”, która umożliwia przeglądanie, do których klubów przypisany jest Członek. Dodano również czynność przypisywania Członka do nowego koła oraz wgląd do historii przynależności Członka do danego klubu.
 • Członkowie zwyczajni. Na formularzu Członka zwyczajnego dodano zakładkę „Odczyty”, która prezentuje odczyty, w których uczestniczył dany członek.

Zmiana funkcjonalności

 • Szkolenia. Zmieniono sposób wyświetlania czynności dostępnej z formularza Uczestnika, zakładka dokumenty handlowe: „Dodaj płatnika do zatwierdzonego”. Poprzednio czynność nie była dostępna, gdy na zgłoszeniu było dodane więcej niż jedno zapotrzebowanie. Obecnie czynność jest widoczna dla każdej liczby dokumentów handlowych, dodatkowo funkcja działa dla zaznaczonych dokumentów.
 • Grupy szkoleniowe. Dla czynności „Mail” dostępnej z poziomu grupy szkoleniowej zablokowano możliwość wysyłki mailowej do osób z oznaczonym polem „lista rezerwowa”.
 • Uczestnicy szkolenia. Zawężono listę wyboru pola Wykształcenie dla Uczestników szkoleń. Obecnie lista pozwala na wybór spośród następujących kategorii: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

 • Dokument podstawowy. W definicji dokumentu podstawowego umożliwiono ustawienie domyślnego dostępu do dokumentu podstawowego tworzonego na podstawie tej definicji.
 • Dokument podstawowy. Dodano synchronizację pola Dostęp między sprawą, a dodawanym na sprawie dokumentem podstawowym. W momencie dodawania dokumentu, pole Dostęp jest ustawiane na wartość jak na sprawie, a prawa są kopiowane ma dokument DMS.
 • Dokument podstawowy. Podobnie jak w ewidencji dokumentów dodano pole oddział na dokumencie podstawowym oraz sprawie DMS.
  Użycie pola skutkuje zawężeniem dostępu do dokumentu operatorom, którzy mają dostęp do wskazanego oddziału.

Zmiana funkcjonalności

 • Sprawy. Umożliwiono wiązanie dokumentów podstawowych ze sprawą z poziomu sprawy. Aby dodać dokument lub wiele dokumentów podstawowych należy użyć przycisku „Powiąż dokumenty podstawowe”, który jest dostępny w górnej części formularza sprawy.

Poprawione funkcje

 • Rejestr dokumentów podstawowych. Poprawiono błąd związany z brakiem praw operatora do rejestru dokumentów podstawowych. Podczas logowania mogło dojść do wyświetlenia błędu z brakiem praw do rejestru (Soneta.Workflow.Dms.Config.Register).

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Definicje dokumentów. W nowych bazach danych dodano nowe definicje dokumentów do rejestracji korekt faktur archiwalnych. Te definicje to KSARCH – korekta faktury archiwalnej sprzedaży i połączona z nią relacją kopiowania definicja ZWZ – zwrot towaru (zwrot do wydania magazynowego). KSARCH wylicza wartość korekty sprzedaży, tworzy płatność na tę wartość i jest dokumentem rejestrowanym w ewidencji dokumentów. ZWZ jest dokumentem magazynowym przyjęcia, który wymaga przed zatwierdzeniem określenia ceny przyjęcia dla zwracanych przez klienta towarów. Po zatwierdzeniu, tworzy zasoby magazynowe na ilość zwrotu/korekty. Dokument ZWZ również trafia do ewidencji dokumentów.
 • Dokumenty handlowe. Dodano definicję faktury do paragonu dla podmiotów gospodarczych (FVPP) i odpowiednie relacje. Wystawienie tego dokumentu skutkuje automatycznym wystawieniem dokumentu DWKPar z wartościami z przeciwnym znakiem. Oba dokumenty trafiają do ewidencji. Takie rozwiązanie powoduje, że FVPP zostanie uwzględniona w JPK_VAT, jednak ze względu na przeciwny dokument nie skutkuje powtórnym naliczeniem podatku VAT i przychodu.
 • Deklaracje Intrastat. Dodano parametr pozycji dokumentu handlowego decydujący o jej uwzględnianiu w deklaracji Intrastat. Umożliwia to obsłużenie specjalnych przypadków, w których transakcja nie powinna być ujęta w deklaracji.
 • Drukarki fiskalne. Udostępniono możliwość wydruku formatki z kodem kreskowym numeru dokumentu z systemu enova365, bezpośrednio przed paragonem fiskalnym – będą to dwa odrębne wydruki następujące po sobie. Funkcjonalność dedykowana jest do urządzeń kompatybilnych z protokołem komunikacji POSNET (nowszy protokół).
 • Płatności. Wykonano integrację enova365 z terminalem płatniczym Verifone. W konfiguracji dostępna jest lista terminali, mogą one być przypisane do operatorów lub stanowisk, podobnie jak drukarki fiskalne. Komunikacja z urządzeniem następuje podczas zatwierdzania dokumentu handlowego z rejestrowaniem zapłaty oraz podczas tworzenia dokumentu kasowego w module EŚP, jeśli w sposobie zapłaty włączono wykorzystanie terminala.
 • Płatności. Rozszerzono działanie czynności „Zmień zatwierdzony dokument” w zakresie zmiany sposobu zapłaty. Obecnie, jeśli do dokumentu zarejestrowano zapłatę podczas jego zatwierdzania, zmiana sposobu zapłaty na odroczony spowoduje usunięcie rozliczenia oraz automatycznie utworzonego dokumentu kasowego.
 • Pozycje dokumentów. Rozbudowano możliwości konfigurowania zakresu edycji pozycji dokumentu. Dotychczasowy parametr definicji dokumentu Dodawanie i edycja pozycji zastąpiono trzema osobnymi: Dodawanie, Edycja, Kasowanie. Umożliwia to uzyskanie szerszego zakresu ustawień, w szczególności takich, które dotychczas były niedostępne.
 • Relacje. Rozszerzono możliwości konfigurowania dostępności opcji w menu Relacje. Obecnie w definicji relacji można wskazać definicję cechy algorytmicznej do dokumentu handlowego, która wylicza dostępność opcji dla każdej z podrzędnych definicji.
 • Relacje. Umożliwiono zastosowanie algorytmu do ustalania magazynu dokumentu podrzędnego powstającego w relacji. Dotychczas magazyn był ustalany wg dokumentu nadrzędnego, albo wybierany w oknie pośrednim. Obecnie w definicji relacji można wskazać cechę algorytmiczną do dokumentu (nadrzędnego), która jako parametr przyjmuje definicję podrzędnego, który ma powstać. Jeśli cecha zwróci magazyn, to zostanie on podstawiony do dokumentu podrzędnego.
 • Relacje. W relacji kopiowania umożliwiono przenoszenie wartości pozycji z przeciwnym znakiem na dokument podrzędny. Ma to zastosowanie w standardowej relacji FVPP->DWKPar służącej do rejestrowania faktur dla firm wystawianych do paragonów fiskalnych.
 • Zamówienia. Umożliwiono generowanie dokumentów podrzędnych w relacji z podziałem na dostawców towaru, podobnie jak za pomocą generatora zamówień. W definicji relacji dodano odpowiednią opcję dotyczącą sposobu przenoszenia kontrahenta. W nowych bazach dodano standardową definicję relacji ZO->ZD z nowym ustawieniem.

Zmiana funkcjonalności

 • Dokumenty handlowe. Ujednolicono mechanizmy kontroli sprzedaży poniżej ceny minimalnej, marży minimalnej, ceny zakupu. Obecnie w każdym z tych przypadków kontrola oparta jest o odpowiedni parametr definicji dokumentu i prawo roli.
 • Dokumenty handlowe. Zmieniono regułę ustalania daty korekty dokumentu magazynowego generowanego automatycznie po zmianie wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Obecnie jest to późniejsza z dwóch dat: daty otrzymania faktury i data wystawienia dokumentu magazynowego, który ma być korygowany. Umożliwia to zarejestrowanie zakupu w sytuacji, gdy data otrzymania faktury jest wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu magazynowego, co dotychczas było niemożliwe.
 • Eksport dokumentu/Do pliku XML. Zmieniono sposób formatowania daty przy zapisie dokumentu handlowego do pliku xml. Dotyczy pliku uzyskiwanego z pomocą Czynności (Narzędziowe/Eksport dokumentu/Do pliku) z dowolnej listy dokumentów handlowych. Aktualnie data formatowana jest w schemacie: rrrr-mm-dd.
 • Relacje. Poprawiono algorytm wyliczania wartości pozycji korekty dokumentu magazynowego powstającego w wyniku skorygowania dokumentu handlowego. Dotychczas algorytm działał niepoprawnie w sytuacji, gdy dokumenty magazynowy oraz handlowy miały różny sposób liczenia VAT. W relacjach (handlowo-magazynowych) dokumentów z różnym sposobem liczenia VAT (na jednym od netto, na drugim od brutto) istotny jest parametr na Relacji: Sposób liczenia VAT wg dok. podrzędnego. Zależy od niego także poprawne policzenie korekty dokumentu magazynowego i handlowego. Jeśli ww. parametr jest włączony, a w konfiguracji przewidziano także powstawanie dokumentu handlowego z korekty dokumentu magazynowego, to na tej drugiej relacji parametr ten również musi być włączony.
 • Zamówienia. Udostępniono edycję parametrów rezerwacji towaru (priorytet, okres) w zamówieniu algorytmicznym, które jest już częściowo zrealizowane.

Poprawione funkcje

 • Dokumenty handlowe. Poprawiono obsługę w relacjach ustawienia dotyczącego VAT na definicji dokumentu dla wartości: „Zależy od kontrahenta” (gdy kontrahent ma ustawienie „Od brutto”).
 • Dokumenty handlowe. Udostępniono możliwość ustalania ewidencji księgowej za pomocą cechy do dokumentu handlowego, w przypadku dokumentów generowanych jako podrzędne w relacji. Dotychczas mechanizm ten działał wyłącznie w przypadku dokumentów wystawianych z ręki.
 • Czynności. Poprawiono działanie czynności „Kopiuj dokument”. W wersji 14.5.3 działanie tej czynności zwracało błąd w następującym scenariuszu: W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Handel/Ogólne parametr „Przypisanie definicji dokumentów do magazynu” ustawiono na wartość „Tak”. Na liście dokumentów np. „Zamówienia od odbiorców” zaznaczono dokument, którego definicja została przypisana do magazynu „Firma”. Operator wykonał z menu „Czynności” polecenie „Kopiuj dokument”. W oknie parametrów kopiowania operator wskazał nowy magazyn i definicję dokumentu o symbolu np. ZO 2, przypisaną do tego magazynu. Po kliknięciu przycisku „OK” pojawiał się komunikat o przykładowej treści: „Definicja 'ZO 2- Zamówienie od odbiorcy 2′ nie jest przypisana do magazynu (…).” Od wersji 15.0 komunikat już nie występuje.
 • Czynności. Poprawiono błąd dotyczący braku możliwości kopiowania dokumentów zamówień (ZO, ZD) znajdujących się w zamkniętym okresie magazynowym.

Wydruki

 • Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie wydruków dokumentów handlowych w technologii XtraReports w zakresie drukowania seryjnego, czyli wykonywania wydruków wielu dokumentów zaznaczonych na liście. Dotychczas drukowanie seryjne niektórych dokumentów handlowych było niedostępne.

Dodatki

 • Integrator. Umożliwiono logowanie komunikacji z enova365.Integrator w celach testowych. Po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji w pliku tekstowym zapisywane są pliki XML generowane i odbierane przez Integrator oraz parametry wywołania metod Get i Update.
 • Sklepy internetowe. Poprawiono funkcję sprawdzającą widoczność towaru w e-sklepie. Dodano wykluczenie towarów zablokowanych.
 • GreenMail24. Umożliwiono korzystanie z enova365.GreenMail24 w instalacjach z włączonym mechanizmem wydruków XtraReports. Dotychczas moduł działał wyłącznie z wydrukami aspx.
 • Sklepy internetowe. Poprawiono pobieranie zamówień ze sklepu Presta. Dotychczas zamówienia ze statusem Brak towaru (złożone mimo braku towaru w magazynie) nie były pobierane.
 • Sklepy internetowe. Poprawiono tworzenie zadań synchronizacji dla towarów. Dotychczas zadanie nie powstawało w sytuacji, gdy w towarze zmieniono jedynie wartość cechy grupującej, decydującej o jego widoczności.
 • Sklepy internetowe. W konfiguracji e-sklepu Magento dodano pole Widok. Odpowiada ono parametrowi Store View w instalacji Magento. Umożliwia to obsługę wielu widoków sklepu za pomocą osobno zdefiniowanych sklepów w enova365.
 • Sklepy internetowe. Wykonano integrację enova365 z platformą sklepu internetowego Shoper. Integracja jest poszerzeniem funkcjonalności modułu e-Sklepy.
 • Sklepy internetowe. Udostępniono zakładkę Integrator w konfiguracji dla użytkownika z licencją na moduł e-Sklepy Konektor.
 • Sklepy internetowe. W konfiguracji sklepu Magento dodano pole z nazwą domyślnego zestawu cech. Cechy synchronizowane z Magento będą automatycznie przypisywane do tego zestawu.
 • Sklepy internetowe. Dodano tworzenie zadań synchronizacji dla cech grupujących wielowartościowych w Magento oraz PrestaShop. Dotychczas dodatek synchronizował wyłącznie kategorie jednowartosciowe, rozszerzono o obsługę również kategorii wielowartościowych.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki:
  1. Obowiązujące od 01.09.2018 roku:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4 521,08 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I rok nauki – 180,84 zł
  II rok nauki – 226,05 zł
  III rok nauki – 271,26 zł
  Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  2. Obowiązujące od 01.10.2018 roku:
  – Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 roku: 100,1%
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r.
 • Zwolnienie opieka (ZUS). Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), przyznającą nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności dodano w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne parametr z wskazanym limitem „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat (dni)”: 30 dni. Dodatkowo w celu obsłużenia nowego limitu w kartotece pracownika dodano:
  – na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia pozycję „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat (maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym)”,
  – na zakładce Dokumenty i wnioski/Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego parametry „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat” oraz „Liczba dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego (limit 30 dni w ciągu roku kalendarzowego)”.
  Ponadto na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano nową przyczynę: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat.
  Uwaga! Okres pobierania zasiłku w wymiarze do 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8/14 lat do ukończenia 18 lat wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. W tym do limitu 30 dni w roku kalendarzowym, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, wlicza się okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad innym chorym członkiem rodziny.
 • Wynagr. urlop wypoczynkowy/Ekwiwalent za czas urlopu. W wyniku interpretacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwzględniania w podstawie urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego elementów zmiennych wyłącznie z aktualnej umowy o pracę pracownika z pominięciem elementów zmiennych naliczanych do zakończonych umów o pracę w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne dodano parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcje NIE co oznacza, że do podstawy urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego zmienne elementy wynagrodzenia będą uwzględnianie z okresu 3 lub 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie urlopu wypoczynkowego bądź ekwiwalentu za czas urlopu bez względu na okresy trwania umów o pracę. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na TAK wówczas do podstawy urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego elementy zmienne zostaną uwzględnione wyłącznie z bieżącej umowy o pracę pracownika.
  W przypadku jeżeli umowa o pracę została zakończona w trakcie miesiąca a kolejna umowa o pracę zawarta bezpośrednio po niej (ciągłość umów o pracę) to aby elementy wynagrodzenia typu dodatek mogły zostać prawidłowo podzielone do okresów umów należy na definicji elementu wynagrodzenia (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) odpowiednio ustawić parametr „Naliczanie w okresie danej umowy o pracę”. Wskazany parametr przyjmuje następujące opcje:
  – Domyślnie – ustawienie domyślne parametru spowoduje automatyczne cięcie standardowych elementów wynagrodzenia do okresów umów o pracę jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” zostanie ustawiony na TAK.
  – Tak – ustawienie w parametrze opcji TAK skutkuje cięciem elementu wynagrodzenia do okresów umów o pracę niezależnie od ustawionej opcji w parametrze „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” (Narzędzia/Opcje/Kadry i pace/Płace/Ogólne).
  – Nie – ustawienie w parametrze opcji NIE skutkuje brakiem cięcia elementu wynagrodzenia do okresów umów o pracę jeżeli w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” zostanie ustawiony na TAK.
  Uwaga! Sposób cięcia elementów wynagrodzenia, na których parametr „Naliczanie w okresie danej umowy o pracę” jest nieedycyjny (wyszarzony) takich jak przykładowo wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, wynagrodzenie zasadnicze godzinowe jest zawarty w algorytmie naliczeń.
  Dodatkowo aby umożliwić cięcie do okresów umowy o pracę dopłat do nadgodzin (50%, 100%, SW, nocne) na definicji kalendarza (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze) dodano parametr „Wyliczanie nadgodzin do okresu trwania umowy o pracę” z opcjami do wyboru:
  – Domyślnie – ustawienie domyślne parametru powodujące automatyczne cięcie standardowych elementów rozliczających nadgodziny 50%, 100%, SW, noce do okresów umów o pracę jeżeli w konfiguracji programu „Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne” parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” zostanie ustawiony na TAK.
  – Tak – ustawienie w parametrze opcji TAK skutkuje cięciem elementów wynagrodzenia rozliczających nadgodziny 50%,100%, SW, nocne do okresów umów o pracę niezależnie od ustawionej opcji w parametrze „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” (Narzędzia/Opcje/Kadry i pace/Płace/Ogólne).
  – Nie – ustawienie w parametrze opcji NIE skutkuje brakiem cięcia elementów wynagrodzenia rozliczających nadgodziny 50%, 100%, SW, nocne do okresów umów o pracę jeżeli w konfiguracji programu „Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne” parametr „Okres naliczania podstawy urlopów i elementów liczonych jak ekwiwalent ograniczony do danej umowy o pracę” zostanie ustawiony na TAK.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Kartoteka pracownika/Kadry/Informacje PFRON. Umożliwiono ewidencjonowanie daty orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz daty dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez pracownika. W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Informacje PFRON dodano odpowiednio parametry „Data orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” i „Data dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”. Według zebranych informacji stopień niepełnosprawności ma formę ciągłą co oznacza, że pracodawca powinien po otrzymaniu kolejnego orzeczenia od pracownika zastosować art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, czyli zaliczyć go ponownie do osób niepełnosprawnych w formie ciągłej natomiast do zaliczenia pracownika do schorzeń szczególnych należy zastosować art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, czyli ponownie zaliczyć pracownika do schorzeń szczególnych od dnia dostarczenia pracodawcy orzeczenia przez pracownika (zgodnie z wyjaśnieniami BON i PFRON w schorzeniach szczególnych nie ma ciągłości). Dotychczas aby prawidłowo został wykazany pracownik na deklaracji Wn-D należało wykonać aktualizację kartoteki pracownika na dzień dostarczenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności wraz z schorzeniem specjalnym. Obecnie zostanie uzyskany ten sam efekt naliczeń jeżeli zamiast wykonania aktualizacji zostanie uzupełniony parametr „Data dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”. Na załączniku INF-DP do deklaracji Wn-D zostanie pracownik niepełnosprawny odpowiednio uwzględniony za okres miesiąca z schorzeniem szczególnym.
 • Naliczanie wypłat. Podczas zbiorczego naliczania wypłat z poziomu listy pracowników w Kadrach w oknie „Naliczanie wypłat” dodano zakładkę „Błędy naliczania” zawierającą wykaz pracowników, dla których nie została naliczona wypłata wraz z wskazaniem przyczyny. Dwukrotne kliknięcie na dany wiersz z pracownikiem powoduje otworzenie dodatkowego okna z wyświetlonym pełnym raportem błędu. Na zakładce „Błędy naliczania” są widoczni wyłącznie pracownicy, dla których wypłata nie została naliczona. Zapisanie i zamknięcie okna „Naliczanie wypłat” spowoduje zapisanie naliczonych wypłat dla pozostałych pracowników.
 • Jednostka organizacyjna. W definicji jednostki organizacyjnej (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne) na zakładce „Ogólne” dodano parametr „Nazwa wyświetlana”.
 • Kod SWIFT. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe oraz w kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel dodano w ramach indywidualnego numeru rachunku ZUS dla płatności składek możliwość wprowadzenia kodu SWIFT.

Zmiana funkcjonalności

 • Zajęcia wynagrodzenia. Zaktualizowano obowiązujące od 01 lipca 2018 roku kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego) w wyniku wprowadzenia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego dla należności niealimentacyjnych wynosi 825 zł a dla należności alimentacyjnych wynosi 500 zł. Ponieważ kwoty wolne zgodnie z ustawą będą aktualizowane corocznie w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano następujące parametry „Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków” oraz „Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków”.
 • Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe. Zaktualizowano bazę urzędów skarbowych możliwą do zaczytania na listę Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe za pomocą czynności „Import urzędów skarbowych”. Dodatkowo poprawiono zaczytywanie na formularz urzędu skarbowego do parametru „Ulica” nazwy ulicy bez numeru. Ponadto usprawniono mechanizm importu urzędów skarbowych w przypadku gdy dany urząd skarbowy został wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Dotychczas podczas importu urząd skarbowy wprowadzony ręcznie był pomijany. Obecnie urząd skarbowy wprowadzony ręcznie zostanie nad czytany podczas importu zgodnie z kodem urzędu skarbowego (parametr „Kod US”) nadawanym w celu wysyłki e-deklaracji.
 • Deklaracje PIT-11Z,PIT-RZ,PIT-8CZ. Zgodnie z udostępnionymi na stronach Ministerstwa Finansów wytycznymi dostosowano kryptografie podpisu do deklaracji zbiorczych PIT-11, PIT-R, PIT-8C.
 • Algorytm: Jak ekwiwalent za urlop. Umożliwiono prawidłowe naliczenie dodatku, który w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „Algorytm” ma wybraną opcje: Jak ekwiwalent za urlop. W przypadku naliczenia wyłącznie tego dodatku jako pierwszego na wypłacie, przed rozliczeniem wynagrodzenia zasadniczego, do podstawy dodatku nie były uwzględniane elementy zmienne.
 • Kartoteka pracownika. Ze względu na brak konieczności podczas zatrudniania pracownika uzupełnienia informacji o nazwisku rodowym matki adekwatny parametr został przeniesiony z zakładki Kadry/Ogólne na zakładkę Kadry-historyczne/Dane historyczne w kartotece pracownika.
 • Baza demo. Zaktualizowano bazy demo. Zmiany wprowadzone w bazie demo w wersji srebrnej i złotej to aktualizacja stawek zaszeregowania, dat urodzenia oraz numerów PESEL pracowników. Natomiast w bazie demo HR pulpity oprócz aktualizacji stawki zaszeregowania, daty urodzenia, numerów PESEL włączono nowy mechanizm obiegu wniosków oparty o definicje dokumentów dodatkowych.

Poprawione funkcje

 • Podstawa chorobowego. Poprawiono wliczanie do podstawy chorobowego elementu wynagrodzenia „Korekta składek ZUS” wykorzystywanego do korygowania wartości składek z tytułu przekroczenia składki emerytalno-rentowej. Dodatek „Korekta składek ZUS” w wskazanym przypadku będzie każdorazowo uwzględniany w wyliczeniu podstawy chorobowej.
 • Podstawa chorobowego. Poprawiono uwzględnienie w podstawie chorobowego miesiąca, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym oraz zwolnieniu chorobowym oraz dodatkowo wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy została skorygowana na przykład ze względu na zmianę normy czasu pracy pracownika. W wskazanym przypadku wynagrodzenie za czas urlopu było wliczane do podstawy chorobowej w zawyżonej lub zaniżonej wysokości w zależności czy element wynagrodzenia za czas urlopu ma zaznaczony w konfiguracji parametr „Korygowany” na TAK czy na NIE (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Nieobecności). W przypadku ustawienia w konfiguracji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego parametru „Korygowany” na TAK w podstawie chorobowej wartość urlopu wypoczynkowego była wliczana w zawyżonej podwójnej wysokości. Natomiast w przypadku ustawienia w konfiguracji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego parametru „Korygowany” na NIE w podstawie chorobowej wartości urlopu wypoczynkowego była wliczana w zaniżonej wartości ze względu na nie ujęcie w podstawie chorobowego pierwotnie naliczonej wysokości wynagrodzenia urlopowego. Do podstawy chorobowej było uwzględniane wyłącznie storno oraz wynagrodzenie urlopowe naliczone po korekcie.
 • Odchyłki czasu pracy. Poprawiono wyliczenie wartości odchyłek czasu pracy w przypadku gdy do rozliczonego miesiąca, w którym pracownik wypracował nadgodziny została wykonana korekta dotycząca aktualizacji stawki pracownika.
  Przykład.
  Pracownik zatrudniony na stawce godzinowej 20 zł/1 h. W miesiącu sierpniu pracownik wypracował 2 nadgodziny 6 sierpnia oraz 2 nadgodziny 27 sierpnia. Wypłata została naliczona z końcem miesiąca za cały miesiąc sierpień. Następnie została wykonana aktualizacja z dniem 10 sierpnia zmieniająca stawkę pracownika na 30 zł/1 h. Elementy wynagrodzenia wypłaty sierpniowej zostały oznaczone do przeliczenia a następnie naliczono korektę wypłaty z datą wrześniową, zaznaczoną edycją miesiąca ZUS na TAK, wskazanym miesiącem ZUS: sierpień i uzupełnionym okresem sierpnia. W omówionym przypadku odchyłki naliczone na wynagrodzeniu zasadniczym były wyliczane niepoprawnie z uśrednionej wartości wynagrodzenia.
 • Automatyczne storno. Poprawiono algorytm naliczania korekty wypłat w przypadku ustawienia parametru „Do korygowania wartości elementu używaj mechanizmu 'storno'” na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne). W sytuacji gdy naliczano wypłatę korygującą przy użyciu opcji „miesięcy wstecz” ze względu na zmianę stawki zaszeregowania pracownika i w ramach miesiąca korygowanego była wprowadzona nieobecność to pomniejszenie z tytułu tej nieobecności na elemencie korygującym było zaniżane co w efekcie skutkowało naliczeniem zbyt wysokiego wynagrodzenia dla pracownika.
  Uwaga! Poprawka znajduje się w nowym, rozbudowanym mechanizmie korekt. W związku z czym aby powyższy przykład został prawidłowo naliczony należy dodatkowo zaznaczyć parametr „Warunkowe korygowanie elementów niezgodnych przy pomocy mechanizmu 'storno'”: TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne).
 • Korygowanie wypłat. Zmodyfikowano algorytm liczenia korekt pomniejszeń. W przypadku naliczenia korekty wypłaty np. poprzez opcję miesięcy wstecz niepoprawnie były uwzględniane elementy wynagrodzenia, których pomniejszenia z tytułu nieobecności zostały napisane algorytmem. Storno elementu wynagrodzenia, na którym było naliczone pomniejszenie liczone algorytmem nie uwzględniało tego pomniejszenia. W efekcie stornowany był wyłącznie składnik główny tego elementu wynagrodzenia.
 • Wynagr. urlop wypoczynkowy/Ekwiwalent za czas urlopu. Poprawiono wliczanie elementów stornowanych w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu. W przypadku ustawienia w konfiguracji programu  parametru „Składniki wynagrodzenia uwzględniane wg daty wypłaty”: TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy i Urlopy inne) oraz „Do korygowania wartości elementów używamy mechanizmu storno”: TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) element stornowany nie był uwzględniany w podstawie ekwiwalentu za czas urlopu oraz urlopu wypoczynkowego. Sytuacja miała miejsce w przypadku gdy data wypłaty elementu stornowanego i stornującego występowała w różnych miesiącach.
 • Kadry i płace/Deklaracje ZUS/DRA. Poprawiono wykazywanie byłych pracowników na deklaracji ZUS w następujących przypadkach:
  – Pracownik, który w kolejnych miesiącach po dacie wyrejestrowania miał naliczoną korektę do wynagrodzenia chorobowego był wykazywany nieprawidłowo na deklaracji ZUS RZA zamiast na deklaracji ZUS RCA.
  – Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego (urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego) w ostatnim miesiącu zatrudnienia z wypłatą naliczoną w kolejnym miesiącu po wyrejestrowaniu nadmiarowo był wykazywany na deklaracji ZUS RSA z tytułem ubezpieczenia 1240 i kodem świadczenia przerwy 350.
 • Formularz szkolenia. Umożliwiono przywrócenie rozliczonego szkolenia za pomocą czynności „Przywróć” dostępnej na formularzu szkolenia na liście Kadry i Płace/Szkolenia/Szkolenia. W wskazanym przypadku pojawiał się komunikat o treści: „Nie można modyfikować danych poza trybem edycji (budżet)”.
 • Konwersja bazy. Usunięto nadmiarowo pojawiający się podczas konwersji bazy komunikat o treści „Obrazek 'Soneta.Kadry.UI.Kadry.ico’ w assembly 'Soneta.KadryPlace.UI… nie znaleziony”. Komunikat związany był z ładowaniem plików .ico w momencie gdy pliki nie istniały po konwersji bazy.

Wydruki

 • ERP-7 – kapitał początkowy. Zgodnie z wzorcem udostępnionym na stronach ZUS uaktualniono wydruk „ERP-7 – kapitał początkowy”. Raport dostępny jest pod drukarką na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Lista obecności – podpisy. Umożliwiono nie wykazywanie informacji o nieobecnościach pracowników na wydruku „Lista obecności – podpisy” dostępnym na liście pracowników w Kadrach pod drukarką w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na opcjach wydruku (Ustawienia raportów/Lista obecności – podpisy/Opcje…) dodano parametr „Pokaż nieobecności” domyślnie zaznaczony na TAK co oznacza, że na wydruku będą prezentowane nieobecności pracowników. Zaznaczenie w wskazanym parametrze opcji NIE spowoduje nie wykazywanie nieobecności pracowniczych na raporcie.
 • Badania okresowe, Szkolenia BHP. Na wydrukach „Badania okresowe” oraz „Szkolenia BHP” dodano parametr „Typ” z opcjami do wyboru:
  – Wszystkie: domyślne ustawienie parametru. Omawiane wydruki zwrócą wszystkie badania/szkolenia BHP bez względu czy są anulowane czy też nie. Dodatkowo na omawianych raportach została dodana kolumna „Anulowane”, która odpowiednio pokaże informację TAK lub NIE zgodnie z zaznaczonym bądź nie parametrem „Anulowane” na formularzu badania/szkolenia BHP.
  – Anulowane: w wyniku wskazania tej opcji w wydrukach zostaną zwrócone badania/szkolenia BHP, które na formularzu badania/szkolenia BHP mają  parametr „Anulowane” ustawiony na TAK.
  – Nieanulowane: w wyniku wskazania tej opcji w wydrukach zostaną zwrócone badania/szkolenia BHP, które na formularzu badania/szkolenia BHP mają  parametr „Anulowane” ustawiony na NIE.
  Raporty: „Badania okresowe” i „Szkolenia BHP” dostępne są pod drukarką na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.
 • Badania okresowe – braki, Szkolenia BHP – braki. Poprawiono wykazywanie anulowanych badań/szkoleń BHP na wydrukach „Badania okresowe – braki” i „Szkolenia BHP – braki”. Jeżeli na formularzu badania/szkolenia BHP zostanie zaznaczony parametr „Anulowane” na TAK wówczas takie badanie/szkolenie BHP nie zostanie wykazane na omawianych raportach. Wydruki dostępne są pod drukarką na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.
 • Skierowanie na badania lekarskie. Poprawiono wykazywanie informacji na temat rodzaju dokumentu jakim legitymuje się pracownik nieposiadający numeru PESEL na wydruku „Skierowanie na badania lekarskie”. Dodatkowo w przypadku pracownika przyjmowanego do pracy uzupełniono jego datę urodzenia. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Kwestionariusz osobowy. Z wydruku „Kwestionariusz osobowy” usunięto punkty: nazwisko rodowe matki i numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz sekcje: stan rodzinny i powszechny obowiązek obrony. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” z poziomu listy pracowników w Kadrach oraz formularza pracownika.
 • Skierowanie na badania lekarskie, Kwestionariusz osobowy. Na wydruku „Skierowanie na badania lekarskie” oraz „Kwestionariusz osobowy” poprawiono wykazywanie adresu pracownika, który zamieszkuje w miejscowości, w której nie ma ulic. Raporty „Skierowanie na badania lekarskie” i „Kwestionariusz osobowy” dostępne są pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Listy płac, Paski wypłat, Karta przychodów pracownika. Poprawiono wykazywanie na wypłacie pracownika procentu zaliczki podatku na zakładce „Podatki” w parametrze „Procent zaliczki na podatek dochodowy” w przypadku gdy na wypłacie zostało w wyniku korekty naliczone storno wynagrodzenia zasadniczego z naliczonym procentem zaliczki 18% oraz skorygowane wynagrodzenie zasadnicze z procentem zaliczki 32%. Dotychczas procent zaliczki podatku był zaczytywany z elementu stornowanego czyli w parametrze „Procent zaliczki na podatek dochodowy” był wykazywany nieprawidłowo procent 18%. W efekcie na wydrukach listy płac, pasku wypłaty, karcie przychodów pracownika był wykazywany procent zaliczki 18% zamiast 32%. Raporty dotyczące list płac dostępne są pod drukarką na liście Płace/Listy płac. Wydruk paska wypłaty dostępny jest pod drukarką zarówno z poziomu listy Płace/Wypłaty jak i również listy Płace/Listy płac. Natomiast raport „Karta przychodów pracownika” dostępny jest pod drukarką w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” na liście pracowników w Kadrach.
 • Umowa o pracę. Poprawiono wykazywanie informacji o typie umowy o pracę na wydruku „Umowa o pracę”  w nowym mechanizmie Xtra Reports. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji „Dokumenty” na liście pracowników w Kadrach oraz z poziomu kartoteki pracownika.

Dodatki

 • Pracownicy Eksportowi. Wyłączono nadmiarowe dopełnianie elementów wynagrodzenia w podstawie chorobowej pracowników zagranicznych w przypadku gdy zwolnienie ZUS zostało zaewidencjonowane na okres przebywania pracownika za granicą.
 • Pracownicy Eksportowi. Poprawiono naliczenie sumy opodatkowanych elementów wynagrodzenia pracownika eksportowego w przypadku gdy pracownik pracował za granicą przez kilka dni w miesiącu a pozostałą część miesiąca przebywał w Polsce. W wskazanym przypadku wykazywana na wypłacie suma opodatkowanych elementów była zawyżona.
  Przykład.
  Pracownik do 28 sierpnia przebywa w Polsce. Stawka wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego to 8000 zł. Następnie od 29 sierpnia przebywa za granicą w Niemczech. Stawka wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego (brutto) PL to 5000 zł.
  Wartość diet w miesiącu sierpniu to: 49 (wartość diety w Niemczech) x 4 (kurs na 31 sierpnia) = 196 x 3 diety = 588 zł
  Obniżenie podatku 30%: 588 zł x 30% = 176,40 zł
  Łączna wartość elementów opodatkowanych na wypłacie: 7.590,91 zł (wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 6.909,09 + wynagrodzenie zasadnicze miesięczne (brutto) PL 681,82)
  Wyliczenie sumy elementów wynagrodzenia do opodatkowania: 7.590,91 – 176,40 = 7.414,51
  Dotychczas w omówionym przypadku suma elementów wynagrodzenia do opodatkowania była zawyżana.
  Uwaga! W celu aktualizacji elementów technicznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania pracowników eksportowych należy skontaktować się z autoryzowanym Partnerem.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Dokumenty rozliczeniowe. Na dokumencie Wezwania do zapłaty dodano pole „Windykacja”. Pole uzupełniane jest numerem sprawy windykacyjnej w przypadku Wezwań generowanych do należności objętych sprawą windykacyjną. Jeżeli Wezwanie dotyczy należności z różnych spraw windykacyjnych pole zostanie uzupełnione wartością {wiele spraw}.
 • Płatność/Zapłata. Umożliwiono zastosowanie dodatkowego algorytmu do ustalania ewidencji ŚP na płatnościach. Można to osiągnąć definiując cechę algorytmiczną do tabeli Płatności i przypisując tę definicję do sposobu zapłaty (pole -„Cecha EŚP”). Po zmianie kwoty, waluty, sposobu zapłaty lub podmiotu w płatności cecha zostaje przeliczona i wskazana przez nią ewidencja zostaje przypisana do płatności. Przykładową cechę o nazwie „ESP_wg_waluty” zdefiniowano w bazach demo. Jej działanie polega na ustalaniu ewidencji ŚP zależnie od waluty płatności.
 • Operacje bankowe. Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Operacje bankowe w obrębie filtra Rachunek dodano możliwość wskazania ewidencji o typie Rachunek VAT. Dodanie opcji związane jest z wprowadzeniem mechanizmu płatności podzielonej.

Zmiana funkcjonalności

 • Przelewy. Na liście Przelewy w Ewidencji Środków Pieniężnych zmodyfikowano filtr listy „Z rachunku”.  Przed zmianą, przy wielu ewidencjach dla rachunków bankowych w danej bazie pole nie podpowiadało domyślnie żadnych wartości. Po zmianie wartość w filtrze „Z rachunku” domyślnie podpowiada rachunek bankowy, ustawiony dla operatora (w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy, parametr: Domyślny rachunek bankowy operatora, na zakładce Ewidencje ŚP).
 • Eksporty przelewów. Zmieniono warunek pobierania pola kodowego /TXT/ w formacie Elixir-O w przelewach MPP. Jeżeli pole opis w przelewie MPP nie zostało uzupełnione to wyeksportowanym pliku z przelewem do sekcji tytuł nie zostanie pobrana wartość /TXT/… .
 • Windykacja. Zmieniono sposób odfiltrowywania listy dokumentów dodawanych do sprawy windykacyjnej za pomocą czynności Wybierz dokumenty na formatce Sprawy windykacyjnej. Przed zmianą na liście dokumentów prezentowane były również dokumenty rozliczone, które nie podlegają windykacji. Obecnie lista podpowiadających się dokumentów została ograniczona wyłącznie do dokumentów, których płatności są nierozliczone lub częściowo rozliczone.
 • Delegacje PWS. Umożliwiono podpięcie w kosztach etapu delegacji PWS dokumentu zakupowego z płatnością wystawioną na osobę delegowaną. Opcja taka dostępna jest po wskazaniu na koszcie rodzaju: Inne koszty (nierozliczane). Dokument kosztowy podpięty jako Inne koszty (nierozliczane) nie jest rozliczany w obrębie delegacji. Zmiana została zrealizowana na potrzeby zapewnienia przyjęcia odpowiedniego kursu rozliczenia poszczególnych elementów delegacji. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania właściwego kursu waluty dla rozliczania kosztów zagranicznych podróży znajdują się Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Płatność/Zapłata. Poprawiono działanie czynności Przygotuj wyciąg bankowy. Dla ręcznie utworzonych przelewów wywołanie czynności powodowało zaznaczenie na zapłatach parametru Podlega rozliczaniu na Nie. Obecnie na zapłatach generowanych do takich przelewów parametr domyślnie zaznaczany jest na Tak.
 • Eksport przelewów. Poprawiono sposób pobierania do pliku numeru rachunku bankowego zleceniodawcy dla eksportu przelewów w formacie ISO20022. Numer rachunku zleceniodawcy dotychczas pobierany był z konfiguracji ewidencji środków pieniężnych, natomiast obecnie pobierany jest z przelewu z zakładki Przelew.

Wydruki

 • Delegacje PWS. Na wydruku Rozliczenie wyjazdu służbowego dodano informację o celu delegacji. Pole Cel delegacji znajduje się zarówno na wydruku ASPX jak i wydruku w mechanizmie XtraReports.
 • Rozrachunki wg dokumentów. Na formatkach generowania wydruków: Struktura wiekowa – zestawienie, Struktura wiekowa – kontrahenci,  Struktura wiekowa – dokumenty, dostępnych z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, zmieniono nazwy opcji w parametrze Typ rozliczeń z „Kasowe”/”Księgowe” na „wg rozrachunków”/”wg kont”.

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: Sparkasse (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: Nest Bank (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: ISO20022 v4 (XML). Filtr umożliwia import wyciągów z Banku Ochrony Środowiska oraz innych banków działających według tego standardu.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano wariant 1 do filtra importu wyciągów bankowych BS Wschowa (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano wariant 1 do filtra importu wyciągów bankowych CreditAgricole (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. W filtrze importu wyciągów bankowych BRE (MT940) zmieniono sposób pobierania pola Opis w przeksięgowaniach z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT w przelewach split payment. Obecnie do opisu operacji pobierane są tylko i wyłącznie wartości wynikające ze specjalnego komunikatu określającego typ przelewu.
 • Import Wyciągów Bankowych. Zmieniono sposób identyfikacji operacji typu split payment z zerowymi wartościami podczas importu wyciągów bankowych. Przed zmianą, operacje z tytułem przelewu charakterystycznym dla split payment zawierającym zerową Kwotę VAT (/VAT/0,00/…) lub puste wartości dla NIP i Numeru faktury były identyfikowane jako MPP. Aktualnie, aby operacja została zidentyfikowana jako operacja typu split payment i na zweryfikowanej zapłacie został zaznaczony parametr: „Kontrola VAT oraz rozliczeń w MPP”, tytuł operacji musi składać się z niezerowej Kwoty VAT oraz uzupełnionych pól dotyczących NIP i Numeru faktury.
 • Import Wyciągów Bankowych. Dostosowano sposób weryfikacji numeru rachunku bankowego, dla którego wykonywany jest import wyciągu, do międzynarodowego standardu IBAN. Weryfikator umożliwia import wyciągów, dla ewidencji środków pieniężnych rachunków bankowych zawierających również znaki literowe (rachunek bankowy wprowadzony w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Ewidencje).
 • Import Wyciągów Bankowych. Poprawiono działanie importu wyciągów z plików zawierających wyciągi bankowe importowane jednocześnie do kilku ewidencji. Podczas importu takich plików w logach pojawiał się komunikat „Pomijam wyciąg oznaczony numerem konta XXX. Odnaleziono ewidencję „BANK” o numerze rachunku pozwalającym na import wyciągu, ale nie ma ona wybranego zgodnego filtru importu”, a import wyciągu następował tylko dla pierwszej w pliku ewidencji. Po poprawkach błąd nie występuje, a import wielu wyciągów zapisanych w tym samym pliku przebiega prawidłowo.
 • Webservice. Wprowadzono możliwość korzystania z usługi Webservice dla ewidencji oznaczonych jako Rachunek VAT.
 • Webservice. Zmieniono miejsce dostępu do usługi Webservice wyciągów bankowych. Dotychczas funkcjonalności związane z Webservice w zakresie czynności Sprawdź saldo, Historia, Wyciąg dostępne były z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Raporty. Obecnie czynności te realizowane są z poziomu nowej listy Bankowość elektroniczna w Ewidencji Środków Pieniężnych.
 • Webservice. W funkcjonalności Webservice zmieniono mechanizm wykrywania identycznych operacji bankowych podczas pobierania wyciągów bankowych/historii rachunków. Dotychczas weryfikacja duplikatów odbywała się w trakcie importu operacji bankowych, co powodowało, że operacje uznane za powielone w ogóle nie były zaczytywane do enova365. Obecnie weryfikacja następuje przed zaimportowaniem operacji bankowych z serwisu bankowego, dzięki czemu operator ma możliwość podjęcia decyzji czy operacje mają zostać zaczytane czy też nie. Dodatkowo na liście importowanych operacji bankowych (Ewidencja Środków Pieniężnych/Bankowość Elektroniczna/Historia/Importuj operacje bankowe) dodano dwa pola Duplikat oraz Import, które mogą być odpowiednio modyfikowane przez operatora. Pole Duplikat zostaje automatycznie oznaczone na „Tak” w przypadku powielonych operacji. Pole Import decyduje o tym, które operacje zostaną zaimportowane. Jeżeli Import ustawiony jest na „tak” – operacja jest importowana, „nie” – operacja zostanie pominięta, „?” – import nie zostanie przeprowadzony, dodatkowo zostanie przekazana informacja dla użytkownika, o operacjach, dla których nie została podjęta decyzja o imporcie.
 • Webservice. W funkcjonalności Webservice zmieniono sposób prezentacji sald dla danego rachunku bankowego. Salda nie są prezentowane już na głównej liście, a w oknie wyniku (Salda rachunków) wykonanej czynności. Zmiana wynika z faktu, że niektóre banki mają możliwość prezentowania informacji o większej ilości sald dla danego rachunku.
 • Webservice. W funkcjonalności Webservice zmieniono sposób zaczytywania danych do pola CONTACT_TELECOM w przelewach zagranicznych. Zmiana obejmowała dodanie do pola adresu email, który pobierany jest z danych operatora: zakładka CRM, pole „Nazwa użytkownika (adres email)”.
 • Webservice. W funkcjonalności Webservice usprawniono pobieranie statusów transakcji (przelewów, wyciągów, historii, sald), które wyświetlane są w programie enova365. Przed zmianą przy specyficznych działaniach użytkowników, statusy nie były poprawnie pobierane.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • Elektroniczne sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) zmianie ulega forma oraz sposób przekazywania dokumentów finansowych (rocznych sprawozdań finansowych, tj.  dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
  Zgodnie z przepisami, od 1 października 2018r., sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępni podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe obowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego aplikację umożliwiającą wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego oraz wysłanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pliku XML sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów.
  W następstwie powyższych zmian do programu enova365 zostały dodane definicje zestawień księgowych, odpowiadające zakresom informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy:
  – dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – tj. zestawienia księgowe o symbolach: BilansInna (Bilans), PrzeplMBInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda bezpośrednia), PrzeplMPInna (Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia), RZiSKalkInna (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny), RZiSPorInna (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy), ZZWKWInna (Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym),
  – dla jednostek mikro – tj. zestawienia księgowe o symbolach: BilansMikro (Bilans),RZiSMikro (Rachunek zysków i strat),
  – dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego – tj. zestawienia księgowe o symbolach: BilansMala (Bilans), RZiSPorMala (Rachunek zysków i strat wariant porównawczy), RZiSKalkMala (Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny),
  –  dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy – tj. zestawienia księgowe o symbolach: BilansOp (Bilans), RZiSOp (Rachunek zysków i strat).
  Powyższe zestawienia, na liście Definicji zestawień księgowych, grupowane są wg pola: [TypJednostki], dostępnego z poziomu organizatora listy, wartościami: Inna, Mikro, Mała, Op. Pozostałe zestawienia: systemowe oraz dodane przez użytkownika uzyskują oznaczenie w Typie jednostki: Nieokreślona.
  Definicje zestawień księgowych zostały utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zgodnie ze strukturami logicznymi elektronicznych sprawozdań finansowych.
  Pozycje zestawień księgowych dot. sprawozdań finansowych uzyskały dodatkowe oznaczenie (Identyfikator – pole dostępne w Organizatorze listy) odpowiadające nazwie w strukturach logicznych e-sprawozdań (name). Przykładowo pozycja: Aktywa trwałe (zestawienie: BilansInna) uzyskuje identyfikator: Aktywa_A. Dzięki temu istnieje możliwość rozpoznania, która pozycja zestawienia księgowego odpowiada nazwom w strukturze logicznej e-sprawozdań.
  Dodatkowo definicje zestawień księgowych dot. sprawozdań finansowych, z uwagi na konieczność ustrukturyzowania, zostały systemowo zablokowane, tj.
  – zablokowano możliwość usuwania definicji zestawień,
  – zablokowano możliwość edycji kolumn zestawień,
  – zablokowano możliwość edycji opisu oraz elementów związanych z numeracją pozycji zestawienia, tj. pól: Pozycja nadrzędna, Lp. w pozycji nadrzędnej, Wyłącz z numeracji, Numer.
  Z poziomu konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne) istnieje możliwość ograniczenia widoczności zestawień księgowych do zestawień odpowiadających typie jednostki.  W polu Typ jednostki należy wskazać właściwy typ. W efekcie na liście Definicje zestawień księgowych, zestawienia zostaną ograniczone do zestawień zgodnych z danym typem. Zestawienia o typie: Nieokreślona są prezentowane niezależnie od ustawienia konfiguracyjnego.
  Szczegółowy opis znajduje się Tutaj.
 • Zestawienia księgowe. W zestawieniach księgowych dodano możliwość kopiowania wyrażeń pomiędzy zestawieniami księgowymi w obrębie bazy danych. Czynność Kopiuj wyrażenia… dostępna jest z poziomu listy Księgowość/Definicje zestawień księgowych. Na formatce czynności należy wskazać Zestawienie źródłowe, z którego mają być kopiowane wyrażenia oraz Zestawienia docelowe, czyli zestawienie do którego mają być skopiowane wyrażenia.
  Wyrażenia są kopiowane na podstawie Symbolu pozycji w zestawieniach. W przypadku braku pozycji o takim samym symbolu w bazie docelowej, wyrażenia z tych pozycji są pomijane. Dodatkowo z poziomu listy pozycji zestawienia oraz z poziomu pozycji dodano czynność „Usuń wyrażenia pozycji” oraz listy kolumn czynność „Usuń wyrażenia kolumny”.
 • Zestawienia księgowe. Dla zestawień księgowych (Księgowość) dodano możliwość dodania własnej nazwy obliczonego wyniku zestawienia księgowego. Po wykonaniu czynności Oblicz (z poziomu listy Księgowość/Definicje zestawień księgowych lub na konkretnym zestawieniu) oraz Zapisz pojawia się formatka zapisu z parametrem: Nazwa wyniku. W parametrze domyślnie podpowiada się nazwa złożona z daty oraz nazwy definicji zestawienia, użytkownik może ją dowolnie zmienić. Nazwa zapisanego wyniku jest również widoczna z poziomu listy: Wyniki zestawień. Nazwa wyniku musi być unikalna dla każdego zapisanego wyniku i można ją edytować po zapisaniu.
  Funkcjonalność powstała, aby umożliwić użytkownikowi odpowiednie oznaczenie zapisanych wyników zestawienia oraz wykorzystywana jest na potrzeby dodatku Analizy MS Excel, w którym udostępniono odwoływanie się do zapisanych wyników w bazie danych (funkcja: GetWynikZestawieniaKsiegowego).
 • Zestawienia księgowe. Dodano możliwość kopiowania zestawień księgowych o typie: Systemowe, poprzez czynność: Kopiuj zestawienie… z poziomu listy Księgowość/Definicje zestawień księgowych.  Skopiowane zestawienia o typie Systemowe zostają oznaczone jako: Użytkownika. Dodatkowo kopie zestawienia dot. sprawozdań finansowych w polu TypJednostki otrzymują oznaczenie: Nieokreślona, pole Identyfikator pozostaje nieuzupełnione, a Ochrona oraz blokady na zestawieniu zostają wyłączone.
 • Zestawienia księgowe. Na definicji zestawienia księgowego, pozycji oraz kolumnie zostały udostępnione parametry umożliwiające blokadę modyfikacji poszczególnych pól. Parametry znajdują się na zakładkach Dodatkowe.
  Na zestawieniu księgowym można oznaczyć parametry:
  – Zablokuj dodawanie pozycji – blokada dodawania pozycji na definicji zestawienia księgowego (nie blokuje możliwości dodawania subpozycji);
  – Zablokuj dodawanie kolumn – blokada dodawania kolumn na definicji zestawienia księgowego.
  Dostęp do zakładki Dodatkowe na zestawieniu księgowym można ograniczyć z poziomu roli w gałęzi Ksiega/Zestawienie księgowe/Page/Dodatkowe.
  Na pozycji zestawienia księgowego można oznaczyć parametry:
  – Zablokuj edycję danych pozycji – blokada obejmuje pola: Opis, Wyłącz z numeracji;
  – Zablokuj edycję Lp. pozycji – blokada obejmuje pole: Lp. w pozycji nadrzędnej;
  – Zablokuj edycję wyrażenia – blokada obejmuje pola: Sumowanie, Wyrażenie, Filtr kont, Filtr kont – wyjątki oraz czynności Aktualizuj wyrażenie, Usuń wyrażenie okresu, Usuń wyrażenie kolumny;
  – Zablokuj dodawanie subpozycji – blokada dodawania subpozycji na definicji zestawienia księgowego.
  Dostęp do zakładki Dodatkowe na pozycji zestawienia księgowego można ograniczyć z poziomu roli w gałęzi Ksiega/Pozycja/Page/Dodatkowe.
  Na kolumnie zestawienia księgowego można oznaczyć parametry:
  – Zablokuj edycję danych pozycji – blokada obejmuje pola: Nazwa, Tytuł;
  – Zablokuj edycję Lp. pozycji – blokada zmiany LP. kolumny;
  – Zablokuj edycję wyrażenia – blokada obejmuje pola: Okres, Zakres, Wyrażenie oraz czynności Aktualizuj wyrażenie, Usuń wyrażenie okresu, Usuń wyrażenie kolumny.
  Dostęp do zakładki Dodatkowe na kolumnie zestawienia księgowego można ograniczyć z poziomu roli w gałęzi Ksiega/Kolumna zestawienia księgowego/Page/Dodatkowe.
  Dodatkowo dodano czynność Ochrona zestawienia, która wywoływana jest z poziomu definicji zestawienia księgowego. Czynność umożliwia zablokowanie operatorom możliwości zmiany ustawień wprowadzonych na zakładkach Dodatkowe na definicji zestawienia, pozycji oraz kolumnie.
  Dostęp do czynności Ochrona zestawienia można ograniczyć z poziomu roli w gałęzi Ksiega/Zestawienie księgowe/Worker/Ochrona zestawienia – włącz, Ochrona zestawienia – wyłącz.
  W przypadku zestawień oznaczonych jako zestawienia standardowe czynność Ochrona zestawienia jest nieaktywna. Dla zestawień standardowych o typie jednostki innym niż Nieokreślona domyślnie zaznaczone są parametry: Zablokuj dodawanie kolumn (na definicji zestawienia księgowego); Zablokuj edycję danych pozycji oraz Zablokuj LP. pozycji (na pozycji zestawienia); Zablokuj edycję danych kolumny, Zablokuj edycję Lp. kolumny i Zablokuj edycję wyrażenia (na kolumnie zestawienia).
  Powyższa funkcjonalność powstała m.in. na potrzeby elektronicznych sprawozdań finansowych.
 • Zapisy księgowe. Na formatce Zapisy konta udostępniono na widoku zakładki Ogólne czynność Pokaż dekret zapisu. Dodanie czynności na zakładkę Ogólne ułatwia sprawne poruszanie się pomiędzy zapisem księgowym a dekretem, z którego zapis pochodzi.
 • Schematy księgowe. Na pozycji schematu księgowego dodano możliwość odwołania się do wyniku zestawienia księgowego. Funkcja dostępna jest po wybraniu na pozycji schematu w sekcjach Kwota operacji i Kwota zapisu opcji Element kwoty wyniku zestawienia.
 • Bazy demo. W bazie demo programu dodano nowe pozycje schematu księgowego do ewidencji magazynu WZE, które przy warunku: „Opis=ZWZ” księgują wartość na konto Wartość sprzedanych towarów (731-01) oraz konto Towary w magazynie (331-[Magazyn]). Pozycje zostały dodane dla obsługi księgowania dokumentów magazynowych wynikających z korekt archiwalnych sprzedaży.
 • Bazy demo. W bazie demo programu dodano nowe pozycje schematu księgowego do ewidencji sprzedaży SPT, które przy warunkach: „Opis=FVPP” oraz „Opis=DWKPar” księgują wartość na konto rozliczenia sprzedaży paragonowej (210-01). Pozycje zostały dodane dla obsługi księgowania dokumentów związanych z wystawianiem faktur do paragonu.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja VAT-7. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – bilans otwarcia, uporządkowano parametry związane z deklaracją VAT-7. Dodano dodatkową zakładkę z parametrami historycznymi: Sprzedaż, podatek naliczony (historyczne). Zakładka zawiera parametry (nie do edycji) nie mające już zastosowania (tj. sekcję Podatek naliczony nierozliczony w poprzednich deklaracjach) ze względu na konieczność wyliczania deklaracji VAT-7 na podstawie zapisów Rejestru VAT, a nie ustawień konfiguracyjnych. Na zakładce: „Sprzedaż, podatek naliczony” pozostawiono sekcje: Sprzedaż, Podatek naliczony. Na bazach konwertowanych, jeżeli dane w sekcji: Podatek naliczony nierozliczony w poprzednich deklaracjach, były uzupełnione, zostaną przeniesione na zakładkę historyczną.
 • Deklaracje VAT, JPK_VAT. Zmieniono sposób pobierania danych podmiotu do deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz JPK_VAT. Nowy sposób pobierania danych dotyczy deklaracji VAT i JPK_VAT generowanych w ramach wielooddziałowości zwykłej i rozszerzonej oraz tworzonych w zwykłych bazach. Zmiana została wprowadzona na potrzeby poprawnego przenoszenia danych podmiotu w przypadku jednostek objętych centralizacją VAT.
  Zgodnie z nowym mechanizmem jeżeli zostaną uzupełnione dane Jednostki nadrzędnej (Narzędzia/Opcje/Firma/Nazwa i adres), to będą one pobierane do VAT-7 (dla deklaracji zwykłej oraz naliczenie dla Oddziału oznaczonego Centrala=Tak), VAT-UE, VAT-27 oraz JPK_VAT (dla JPK_VAT zwykłego oraz naliczenie dla Oddziału oznaczonego Centrala=Tak) w pierwszej kolejności. Dalsza kolejność pobierania danych o podmiocie pozostaje taka sama jak dotychczas.
 • JPK_VAT. Zmieniono sposób zakładania kartoteki kontrahenta podczas importu JPK_VAT(2/3) przy pomocy dodatku EDI. Podczas importu pliku, w którym dla kontrahenta przynajmniej jedno z pól: <NrKontrahenta>, <NazwaKontrahenta> , <AdresKontrahenta> przyjmuje wartość „Brak”, a kontrahent nie został zidentyfikowany w bazie docelowej, tworzona jest kartoteka kontrahenta z następującymi wartościami: Podatnik VAT – Nie, Rodzaj VAT dla sprzedaży – Krajowy, Rodzaj VAT dla zakupu – Bez VAT, Status – Finalny, Forma prawna – osoba fizyczna, VAT liczony od – Od brutto.

Poprawione funkcje

 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Poprawiono błąd pojawiający się podczas próby uzupełnienia Zapisu księgowego z poziomu zakładki Ogólne na dokumentach ewidencji. Dla dokumentów, dla których na zakładce Ogólne wyświetlona była dodatkowa kontrolka Dekret/Zapis, próba dodania zapisu księgowego skutkowała błędem: Wartość o typie Soneta.Ksiega.DekretBase w wywołaniu Zapis..ctor(…dekret…) nie istnieje w kontekście. Obecnie błąd nie występuje.
 • Schematy księgowe. W konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Schematy księgowe poprawiono widoczność czynności „Kopiuj pozycję” na liście pozycji schematu księgowego. Przed zmianą czynność była dostępna po przeklikaniu się między pozycjami w schemacie księgowym. Aktualnie jest dostępna dla pierwszej zaznaczonej pozycji.

Wydruki

 • Dziennik. Dodano nowy wydruk „Dekret – rozszerzony” wywoływany z poziomu dekretu. Wydruk prezentuje dane dotyczące dekretu z uwzględnieniem informacji o nazwach kont oraz podsumowaniem wg kont syntetycznych. Wydruk dostępny jest dla raportów w mechanizmie XtraReports.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Zmodyfikowano wydruk „PK Płatności Dekrety” generowany z poziomu dokumentu Polecenie księgowania. Na wydruku dodano informację o dacie dekretu oraz numerze zapisu księgowego. Zmianę wprowadzono zarówno dla wydruku ASPX jak i wydruku w mechanizmie XtraReports.
 • Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Dla wydruku „Dokument wewnętrzny” dostępnego z poziomu dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony dodano możliwość wskazania dla kolumny Opis podstawy prawnej opodatkowania: Odwrotne obciążenie.
 • e-Deklaracje. Na wydruku Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), w bazach z licencją typu Biuro Rachunkowe, dodano informację o nazwie firmy i rodzaju dokumentu, dla którego generowane jest UPO.
 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono błąd pojawiający się podczas generowania wydruku z załącznika VAT-ZD – „Załącznik VAT-ZD (str.2)”. Próba wywołania wydruku kończyła się komunikatem: Blok 'DOD’ deklaracji VAT7/2018/07/01 nie posiada pola 'G_LiczbaVAT_ZD’. Obecnie komunikat błędu nie występuje, a wydruk generuje się prawidłowo.
 • Wydruki. Poprawiono generowanie wydruków w raportowaniu enova365 ASPX, przygotowywanych dla arkusza kalkulacyjnego, które w treści wydruku (np. w nazwie, kodzie kontrahenta) zawierają znak specjalny „&”. Dotychczas próba wygenerowania wydruku, kończyła się błędem o treści „Błędny kod znaku specjalnego &…”i uniemożliwiała wygenerowania wydruku. Po poprawie błąd nie występuje.

Dodatki

 • Analizy MS Excel. W dodatku Analizy MS Excel dodano funkcję GetWynikZestawieniaKsiegowego zwracającą wartość danej pozycji wyniku zestawienia księgowego. W funkcji należy określić parametry bazy, nazwę wyniku, symbol pozycji oraz nazwę kolumny zestawienia. Przykład odwołania się do pozycji 1.1, kolumny Początek okresu wyniku zestawienia Bilans: GetWynikZestawieniaKsiegowego(A1;”07.09.2018 09:33:00 Bilans”;” 1.1″;”Początek okresu”). Nowa funkcja umożliwia pobrania do arkusza Excel danych dot. obliczonych zestawień księgowych w systemie enova365.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

 • Środek trwały/WNiP. Dodano możliwość użycia w schemacie numeracji środków trwałych i wyposażenia symbolu środka w KRŚT. Opcja dostępna jest po wpisaniu w Narzędzia/Opcje/Księga inwentarzowa/Ogólne w schemacie numeracji wartości {SY}.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

 • Analizy baz danych. Przy zbiorczym generowaniu deklaracji została dodana możliwość wyboru okresu, za który tworzone są deklaracje. W przypadku braku ustawienia okresu system wygeneruje deklaracje zgodnie z okresem z daty bieżącej.
 • Analizy baz danych. W Analizach Baz Danych dodano pole „Typ deklaracji VAT-7” informujące o typie złożonej deklaracji. Pole przyjmuje wartości VAT-7 lub VAT-7K. Wartość VAT-7 określa miesięczny sposób generowania deklaracji, wartość VAT-7K określa kwartalny sposób generowania deklaracji.
 • Operator. Dodano replikację opcji na operatorze: Pomijaj zastosowaną politykę bezpieczeństwa haseł oraz Dostęp do mechanizmów anonimizacji i pseudonimizacji.

Zmiana funkcjonalności

 • Kopiowanie operatorów. Rozbudowano mechanizm kopiowania operatora o przenoszenie danych z zakładki Systemowe i CRM formularza operatora.

Moduł: RODO

Zmiana funkcjonalności

 • Ochrona danych osobowych/Cele przetwarzania. W części konfiguracyjnej zwiększono dopuszczalną pojemność pola „Nazwa” celów przetwarzania danych z 50 do 120 znaków. Pole dostępne do uzupełnienia po ścieżce Narzędzia/Opcje/Ogólne/Ochrona danych osobowych/Cele przetwarzania.

Moduł: Serwis

Zmiana funkcjonalności

 • Serwis. Rozbudowano mechanizm dodawania Dokumentów CRM. Rozszerzono funkcjonalność o możliwość dołączenia wielu dokumentów o rodzaju Dokument handlowy/Usługi/Części. Wszystkie tego typu dokumenty będą widoczne adekwatnie na zakładkach Pozycje/Usługi/Części. W górnej części każdej z listy dodano filtr, dzięki któremu można sortować wyświetlane pozycje dokumentu handlowego.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Struktury organizacyjne. Umożliwiono wyświetlanie rekordów z danego węzła oraz elementy podpięte do węzłów podrzędnych. Aby osiągnąć opisany efekt, należy zaznaczyć nad strukturą pole „Z podległymi”.

Poprawione funkcje

 • Struktury organizacyjne. Poprawiono niedogodność polegającą na samoczynnym rozwijaniu się elementów struktury organizacyjnej podczas dodawania nowego elementu do struktury.
 • Procesy. Poprawiono nadmiarowe wyświetlanie się zakładki „Historia procesu” na niektórych formularzach, np. na zadaniu globalnym.
 • Kreatory. Umożliwiono wyświetlanie metod oznaczonych atrybutem [Action()] na ostatnim kroku kreatora – Wybór kolejnego kroku. Przykładowo na definicji węzła można zarejestrować własną metodę (TaskDefinition/Inne metody), która będzie wyglądała następująco: [Action(„Metoda testowa”)] public void Test() {            System.Windows.Forms.MessageBox.Show(„Użyto metody testowej”); }

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Dodano funkcję sprawdzania aktualnych wskaźników. Funkcja dostępna jest w menu Narzędzia / Aplikacja.

Zmiana funkcjonalności

 • Cechy. Poprawiono szerokość edytorów dla cech ze słownikiem na zakładce Cechy. W poprzednich wersjach programu pola edycyjne dla cech ze słownikiem zamkniętym były za wąskie, przez co część wartości cechy była niewidoczna.

Poprawione funkcje

 • Wydruki. Poprawiono obsługę wydruków powiązanych (ASPX). W poprzednich wersjach występował problem w przypadku wydruku wzorca, do którego został dodany tzw. wydruk powiązany (np. skonfigurowanie automatycznego wydruku faktury sprzedaży razem z dokumentem WZ). W wersji 15.0 poprawnie obsługiwane są zarówno wydruki powiązane skonfigurowane w opcjach raportu, jak i wydruki powiązane dodawane w kodzie (skrypcie) wzorca.
 • Interface użytkownika. W wersji 15.0 enova365 interface HTML poprawione zostało usuwanie cechy towaru przy pomocy myszki.
 • Serwer aplikacji. Poprawiono problem pojawiającego się niekiedy podczas logowania komunikatu „Tabela o nazwie … nieznaleziona”.
 • Serwer aplikacji. Rozwiązano problem z inicjalizowaniem dodatków (dll) w przypadku braku połączenia z serwerem bazy danych. Jeżeli dodatki do programu (rozszerzenia dll) są przechowywane w bazie danych i w chwili uruchomienia serwera aplikacji enova365 nie udało się nawiązać połączenia z serwerem bazy danych, wówczas po odzyskaniu połączenia z serwerem dodatki nie były poprawnie ładowane. Przypadek ten mógł mieć miejsce podczas startu serwera, jeśli serwer aplikacji enova365 i serwer bazy danych były zainstalowane na jednym komputerze.
 • Interfejs użytkownika. Poprawiono błąd występujący kiedy na pogrupowanej liście zostało dodatkowo włączone sumowanie kolumny wg pola wyliczalnego.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Zestawienia czasu pracy. Umożliwiono wdrożeniowo przygotowanie zestawień czasu/planu pracy dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienia czasu pracy w wersji przeglądarkowej programu. W ramach zestawień zalogowany operator może mieć możliwość między innymi edytowania dni pracy pracownika lub grupy pracowników, wprowadzania nieobecności, weryfikacji zaplanowanego czasu pracy danego działu.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

 • Zestawienia czasu pracy. Na zestawieniach czasu pracy dostępnych z poziomu Pulpitu Kierownika w folderze „Czas pracy i nieobecności” wprowadzono w filtrze „Zakres” opcje „Dzienny” umożliwiającą  wyfiltrowanie pojedynczego dnia pracy na zestawieniu.
  Dodatkowo wdrożeniowo w ramach funkcjonalności zestawień czasu pracy umożliwiono:
  – Przygotowanie grafiku urlopowego dostępnego z poziomu Pulpitu Pracownika w folderze „Czas pracy i nieobecności”. Grafik urlopowy daje możliwość podglądnięcia w jakim okresie trwają nieobecności pracowników w ramach działu zalogowanego operatora. Zalogowany pracownik będzie miał możliwość zobaczyć kody swoich nieobecności, natomiast nieobecności innych pracowników z działu mogą zostać oznaczone skrótem Nb tak aby pracownik mógł zweryfikować okres przebywania na nieobecnościach pozostałych pracowników z działu ale bez wiedzy jaki jest to rodzaj nieobecności. Dodatkowo umożliwiono przygotowanie wdrożeniowo rozwiązania, które pozwoli złożyć pracownikowi wniosek o nieobecność z poziomu grafika urlopowego.
  – Przygotowanie wniosku o nieobecność (definicji dokumentu dodatkowego), na którym będzie dostępny podgląd grafiku urlopowego pracowników z działu zalogowanego operatora (formularz wniosku/Czynności/Zestawienie czasu pracy).

Zmiana funkcjonalności

 • Wniosek o nieobecność, Wniosek kadrowy. Umożliwiono przepięcie do przełożonego wniosku o nieobecności oraz do osoby zajmującej się kadrami wniosku kadrowego bezpośrednio z formularza składanego wniosku. Na zakładce „Ogólne” formularza wniosku został dodany parametr „Wprowadzany wniosek”, który w przypadku składania wniosku przez pracownika posiada opcje do wyboru: Do zatwierdzenia, Anuluj, Pozostaw w obecnym stanie. Natomiast jeżeli złożony wniosek trafia do przełożonego wówczas po otworzeniu formularza wniosku parametr przyjmuje nazwę „Do zatwierdzenia wniosek” z opcjami do wyboru: Pozostaw w obecnym stanie, Do realizacji, Odrzuć. Dodanie omawianych parametrów na zakładce „Ogólne” formularza wniosku ma na celu usprawnienie składania wniosków a także ich zatwierdzania/odrzucania przez przełożonych gdyż nie wymaga przechodzenia na dodatkową zakładkę „Obsługa procesu”.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika/Ogólne/Wnioski. Poprawiono wykazywanie wniosków opartych o własną definicję procesu na liście Ogólne/Wnioski w Pulpicie Kierownika i Pulpicie Pracownika. Tego typu wnioski były możliwe do złożenia z listy Ogólne/Wnioski natomiast w wyniku zapisania nie były prezentowane na wskazanej liście.

Moduł: Pulpit Klienta BR

Nowa funkcjonalność

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. W funkcjonalności Pulpit Klienta Biura Rachunkowego dodano dodatkowe usprawnienia.
  Na liście Księgowość/Zapisy w księgach uzależniono widoczność wydruków zapisów od rodzaju prowadzonej księgowości wskazanej w bazie danych Klienta. Wydruk „KH – dziennik za miesiąc” dostępny jest w bazie danych z rodzajem działalności: Księga handlowa, wydruk „KPiR- wydruk szeroki” dostępny jest w bazie danych z rodzajem działalności: Księga podatkowa, wydruk „Ewidencja przychodów – wydruk szeroki” dostępny jest w bazie danych z rodzajem działalności: Ewidencja ryczałtowa. Na liście Księgowość/Podatek dochodowy usunięto widoczność wydruku Deklaracja CIT-8 dla baz o innym rodzaju prowadzonej księgowości niż Księga handlowa. Na liście Księgowość/Zestawienia księgowe zmieniono filtrowanie dla pola Zakres. Aktualnie filtr Zakres wpływa na kolumnę Zapis wyniku. Wcześniej filtrowanie według pola Zakres oddziaływało na kolumnę Zakres obliczeń.

Poprawione funkcje

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Na liście Rozrachunki/Rozrachunki z biurem poprawiano odświeżanie i obliczanie sekcji Statystyki dokumentów. Przed zmianą w polach dotyczących statystyk prezentowała się wartość „Oblicz!!!”. Aktualnie prezentowane są właściwe wartości.

Moduł: Praca Na Wielu Bazach

Nowa funkcjonalność

 • Praca na wielu bazach . Udostępniono funkcjonalność dodatku Praca na wielu bazach w wersji przeglądarkowej. Funkcjonalność działa analogicznie jak w interfejsie okienkowym, zarówno pod kątem bieżącej pracy na liście Analizy baz danych, jak i czynności konfiguracyjnych dla wielu baz danych (w opcjach programu: Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach). W ramach czynności konfiguracyjnych w wersji przeglądarkowej istnieje możliwość utworzenia, konwersji oraz podłączania baz danych w dodatku Praca na wielu bazach.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Anglojęzyczność. Dla licencji platynowej wprowadzono pełne tłumaczenie systemu na język angielski zarówno dla pulpitów jak i ERP, dodano również możliwość tworzenia własnych słowników. W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

 • Definicja procesu. Dodano funkcjonalność umożliwiającą uruchamianie procesu bezpośrednio z formularza obiektu. Proces można uruchomić klikając na obiekcie w menu Czynności/Procesy. Aby proces można było uruchomić (był widoczny w menu Czynności) muszą zostać spełnione poniższe warunki: – węzeł startowy ma typ danych zgodny z otwartym formularzem, – sposób uruchamiania węzła startowego to „W menu”, – na węźle startowym nie jest zaznaczona opcja „Inicjuj generatorem”, – metoda IsVisibleInMenu() w węźle startowym zwraca wartość True; Proces zostanie uruchomiony dla bieżącego rekordu – zostanie on podstawiony jako parent dla taska. Jeśli na definicji węzła jest wskazany kreator to zostanie on wyświetlony. W przypadku obsługi bezkreatorowej pojawi się banner workflow oraz zakładka „Obsługa procesu” (zgodnie z ustawieniami na definicji węzła).
 • Panel workflow. Do formularzy procesowanych w workflow dodano banner workflow. Banner to obszar w górnej części formularza przetwarzanego przez proces. Umożliwia podjęcie decyzji (wybór tranzycji) z każdej zakładki obiektu, bez konieczności przechodzenia na ostatnią – Obsługa procesu. Dodatkowo na bannerze wyświetlane są przyciski – czynności zdefiniowane na etapie wdrożenia. Widocznością bannera można sterować z poziomu definicji zadania (węzła) na zakładce Element definicji procesu.

Zmiana funkcjonalności

 • Edytor procesu. Poprawiono ergonomię pracy z elementami procesu w Edytorze procesu. Do tej pory takie działania jak zaznaczanie wielu elementów, przenoszenie lub pomniejszanie/powiększanie ich mogło zająć więcej czasu.
 • Edytor procesu. Zablokowano możliwość usuwania standardowych elementów procesu. Do tej pory usunięcie tych elementów mogło powodować problemy podczas konwersji bazy danych.
 • Panel workflow. Udostępniono obsługę dokumentu dodatkowego (do typu danych Pracownicy) w pulpicie Workflow przy licencji złotej dla modułu Kadry (do wersji 15.0 było wymagane posiadanie pełnej platyny – w tym moduł kadr).

Poprawione funkcje

 • Edytor procesu. Poprawiono zachowanie się edytora procesu w przypadku zmniejszania/powiększania elementów. Podczas takich czynności mogło dochodzić do samoczynnego odpinania się tranzycji od węzła.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie