enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 15.0.1

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 15.0.1

Zmiany w programie związane ustanowieniem 12.11.2018 świętem państwowym i dodatkowym dniem wolnym od pracy Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień (Dz. U. poz. 2117) 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

Powyższy przepis wpływa na następujące obszary działalności firmy:

  • wystawianie dokumentów w walucie obcej i pobieranie właściwego średniego kursu dnia,
  • wyliczanie ostatniego dnia terminu płatności (zwłoka), a tym samym na naliczanie odsetek na notach odsetkowych oraz wezwaniach do zapłaty,
  • wyliczenie wynagrodzeń pracowników (wyliczenie normy czasu pracy za listopad).

W związku z nowymi przepisami zostały przygotowane nowe wersie programu 15.0.1 oraz 14.5.4, w których dokonano aktualizacji kalendarza, uwzględniającej dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy.

Zmiany w obszarach programu enova365:

  • Kursy walut. Pomimo ustanowienia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Narodowy Bank Polski publikuje w tym dniu tabele kursów średnich walut. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości dla operacji wykonywanych w dniu 13.11.2018 kursem właściwym do przeliczenia na PLN wartości wyrażonych w walutach obcych jest kurs ogłoszony w dniu 9.11.2018. W związku z powyższym, w nowej wersji programu enova365 tabela kursów średnich walut ogłoszona 12.11.2018r zostaje pominięta podczas importu kursów średnich NBP. W przypadku pobrania za pomocą poprzednich wersji programu kursów ogłoszonych w dniu 12.11.2018r należy je usunąć z tabeli notowań kursów walut lub dokonać korekty ręcznej na kursy ogłoszone 9.11.2018r.
  • Termin płatności (odsetki). Dodatkowy dzień wolny 12.11.2018r wpływa na zmianę wyliczenia ostatniego dnia terminu płatności (zwłoki) na dokumentach, gdy termin płatności przypada na dni 10-12.11.2018r. Zgodnie z przepisami, jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym (13.11.2018r), a odsetki za zwłokę oblicza się od dnia następnego (14.11.2018r). Aktualizacja algorytmów kalendarza w programie enova365 umożliwia poprawne wyliczenie ostatniego dnia terminu płatności w ww. dniach, a tym samym prawidłowe przygotowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.
  • Wyliczenie wynagrodzeń. W wyniku ustanowienia 12 listopada br. dniem wolnym od pracy następuje obniżenie normy czasu pracy pracownika w miesiącu listopadzie o 8 godzin. W związku z powyższym ustawiono w definicji kalendarza na zakładce „Kalendarz” w dniu 12 listopada w parametrze „Definicja dnia” opcje „Święto” oraz uwzględniono dodatkowy dzień wolny przy wyliczeniach wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego dla pracowników zatrudnionych lub zwolnionych w trakcie miesiąca w przypadku zaznaczenia na TAK parametru „W miesiącach z niepełnym okresem zatrudnienia uwzględniaj kodeksową normę czasu pracy”. Zmieniona norma czasu pracy będzie miała również wpływ na wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej za 1 godzinę, dodatków za nadgodziny, naliczenia podstawy nadgodzin za 1 godzinę w przypadku zaznaczenia na TAK w definicji kalendarza parametru „Podstawa nadgodzin 1h wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)” oraz wyliczenia wartości elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji programu mają wybraną na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „Przelicz na wartość za 1 godzinę” opcję „Wg normy kodeksowej (art. 130 K.P.)”.
  • Ekwiwalent za czas urlopu. Aktualizacji ulega również wskaźnik służący do wyliczenia ekwiwalentu za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Od dnia 8 listopada 2018 roku wskaźnik przyjmuje wartość: 20,83. Aby naliczenia wynagrodzeń były poprawne niezbędne jest zaktualizowanie wersji programu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w bazie wiedzy.

Aby obsłużyć kompleksowo powyższe przypadki konieczne jest zaktualizowanie enova365 do wersji 15.0.1.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie