enova365 ulotka do wersji 2003.1.1

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2003.1.1 z dnia 03.04.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Pulpity HR
 3. Moduł: Kasa
 4. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Deklaracje ZUS. Zmieniono wykazywanie składki PPK finansowanej przez pracodawcę na deklaracji RCA. Zgodnie z informacjami ZUS składkę PPK finansowana przez pracodawcę powinniśmy wykazać w miesiącu, w którym przekazujemy deklarację z tą wpłatą do instytucji finansowej.Uwaga! W przypadku wypłat z przesunięciem, oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za marzec
  2020 r. w kwietniu 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez
  pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w kwietniu
  2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranego funduszu najpóźniej do
  15 maja 2020 r.. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym
  raporcie miesięcznym ZUS RCA za maj 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie
  pracownika za marzec 2020 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie
  ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za kwiecień
  2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).
 • Składki ZUS. Uwaga:W przypadku kiedy pracodawca chce skorzystać z możliwości odroczenia terminu płatności m.in. składek ZUS na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jest to możliwe z poziomu formatki płatności (formularz: Zobowiązanie) bądź z listy rozrachunków (Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów) poprzez „Czynności/Narzędzia/Zmień termin…”. Wówczas w polu „Nowy termin:” należy wpisać nowy odroczony termin płatności.
 • Zasiłek opiekuńczy. W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 dotyczącą zwalczania COVID-19, w programie enova365 wprowadzono zmiany do dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
  • zwiększono ilość dni limitu „Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni)” o kolejne 14 dni, czyli limit w sumie wynosi 28 dni (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne);
  • dodano nowy limit: „Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni)”, w wymiarze 14 dni (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne);
  • do nieobecności „Zwolnienie opieka ZUS” dodano nową przyczynę: „Zamknięcie placówki dorosłej osoby niepełnosprawnej – koronawirus”. W rozliczeniu takiej nieobecności pojawi się odpowiednio jeden z elementów: Dodatkowy zas.opiekuńczy (pracownik etatowy), Dodatkowy zas.opiekuńczy /zlec. (zleceniobiorca) lub Dodatkowy zas.opiekuńczy RSP (członek RSP).
 • Pracownicy medyczni. Umożliwiono rozliczenie nieobecności pracowników medycznych, którzy zostali poddani kwarantannie bądź izolacji. Od pierwszego dnia nieobecności przysługuje 100 procentowy zasiłek chorobowy. Do nieobecności „Zwolnienie chorobowe” dodano nową przyczynę: „Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus 100%”. Jako rozliczenie nieobecności na wypłacie pojawi się jeden z elementów wynagrodzenia: Zas.chorobowy (dla pracowników etatowych), Zas.chorobowy /zlec. (dla zleceniobiorców) lub Zas.chorobowy RSP (dla członków RSP). Zasiłek będzie naliczany bez okresu wyczekiwania, czyli od pierwszego dnia nieobecności w wysokości 100 procent.
 • Przestój. Umożliwiono odnotowanie i rozliczenie przestoju zarówno wynikającego z Kodeksu Pracy jak i ekonomicznego. W enova365 wprowadzono zmiany:
  • Dodano strefy czasu pracy o nazwie „Przestój (KP)” oraz „Przestój ekonomiczny”, które służą do odnotowania na kartotece pracownika (zakładka Kalendarz/Czas pracy)  informacji o ilości godzin, w których pracownik przebywał na przestoju.
  • Na definicji strefy dodano znacznik o nazwie „Przestój”. Strefy z zaznaczonym parametrem na „TAK” będą traktowane w systemie jako strefy wynikające z przestoju. W standardzie znacznik ten jest zaznaczony na nowych strefach „Przestój (KP)” oraz „Przestój ekonomiczny”.
   UWAGA: W przypadku konfiguracji wdrożeniowej, gdzie używana była strefa o nazwie „$Przestój” znacznik ten będzie zaznaczony na „TAK”. Prosimy o sprawdzenie działania dotychczasowej konfiguracji wdrożeniowej w tym zakresie, po wykonaniu konwersji.
  • Dodano operację seryjnego wstawienia strefy związanej z przestojem. Czynność „Dodaj przestój” dostępna jest listy Pracowników poprzez wybór z menu Czynności/Przestój/Dodaj przestój. W parametrach czynności określamy okres na jaki ma zostać dodana strefa oraz definicję strefy odpowiedzialnej za przestój.
  • W Statystyce czasu pracy uwzględniono godziny wynikające ze stref odpowiedzialnych za przestój. Na kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Statystyka czasu pracy w sekcji Odchyłki dodano pole o nazwie „w tym przestój”.
  • Na kartotece pracownika zakładka Etat/Inne dane dodano sekcję Wynagrodzenie postojowe, w której można ustawić indywidualny procent wynagrodzenia postojowego.
  • Dodano operację seryjnej zmiany procentu wynagrodzenia postojowego. Czynność „Przestój ekonomiczny – procent wynagr.” dostępna jest z listy Pracowników poprzez wybór z menu Czynności/Przestój/Przestój ekonomiczny – procent wynagr.
  • W definicji elementu umożliwiono ustawienie pomniejszenia przypadającego za czas przestoju. Na formularzu definicji elementu na zakładce Algorytm/Ogólne w przypadku ustawienia zależności od czasu pracy „Miesięcznie” w sekcji „Korekta wartości z tytułu czasu pracy (odchyłki)” dostępny jest znacznik o nazwie „Akordowych”. Zaznaczenie opcji na „TAK” spowoduje, że na elemencie wynagrodzenia zostanie naliczone pomniejszenie „Odchyłki postojowe minus”.
   Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Obniżenie wymiaru etatu. Umożliwiono zmniejszenie wymiaru etatu o 20% jednak nie więcej niż do 1/2 etatu zgodnie z zapisami „Tarczy antykryzysowej”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Operacje seryjne. Dodano możliwość seryjnej zmiany kalendarza pracownika, z przyczyn przeciwdziałania skutkom wywołanym COVID-19, np. możliwością wprowadzenia równoważnego czasu pracy. Z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności/Ustawa COVID-19 dodano:
  • czynność „Zmień kalendarz bazowy”. Po wybraniu czynności pojawi się okno z parametrami do uzupełnienia:
   • Data aktualizacji – dzień, od którego ma obowiązywać nowy kalendarz;
   • Zmieniany kalendarz – można wskazać jeden bądź kilka kalendarzy, które mają być zmienione na nowy;
   • Docelowy kalendarz – kalendarz, który będzie obowiązywał od daty aktualizacji;
   • W wyniku czynności w kartotece pracownika powstanie zapis historyczny, w którym zostanie zapamiętana przyczyna aktualizacji ustawiana automatycznie na podstawie tej czynności oraz zostanie zapamiętany poprzedni kalendarz pracownika.
  • czynność „Przywróć warunki zatrudnienia” umożliwia przywrócenie danych z przed aktualizacji z przyczyną „Ustawa COVID-19” zapisywanych na zakładce Etat/Ustawa Covid-19, na której znajdują się informacje o zaszeregowaniu i kalendarzu z przed zmian w związku z ustawą COVID-19.
  • czynność Czynności/Ustawa COVID-19/Zmień kalendarz bazowy dedykowana jest do zmiany kalendarza w związku z ustawą COVID-19, gdyż zapisywane dane w czasie tej czynności pozwolą w późniejszym czasie przywrócenie poprzednich zapisów sprzed tej zmiany. Seryjna czynność zmiany kalendarza „Czynności/Operacje seryjne/Zaktualizuj kalendarz pracownika służy do zmiany kalendarza, jednakże nie zapisuje poprzednich ustawień w dodatkowych polach i nie umożliwia przywrócenia poprzedniego kalendarza.
 • Kalendarz(czas pracy). Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności/Operacje seryjne dodano czynność „Zaktualizuj kalendarz pracownika”, która umożliwia zmianę kalendarza wybranej grupie pracowników. Po zaznaczeniu pracowników oraz wybraniu czynności „Zaktualizuj kalendarz pracownika”, pojawi się okno z parametrami do uzupełnienia:
  • Data aktualizacji – dzień, od którego ma obowiązywać nowy kalendarz;
  • Tylko ostatni zapis – TAK/NIE
  • Powód aktualizacji – można wskazać przyczynę aktualizacji, która zostanie zapisana w kartotece pracownika;
  • Zmieniany kalendarz – można wskazać jeden bądź kilka kalendarzy, które mają być zmienione na nowy;
  • Docelowy kalendarz – kalendarz, który będzie obowiązywał od daty aktualizacji;
  • Zmiana interpretacji – czy pole Interpretacja kalendarza na zakładce Etat/Ogólne ma również być zmienione. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na TAK, to będzie aktywny kolejny parametr „Interpretacja kalendarza”, gdzie należy wybrać jedną z opcji;
  • Interpretacja kalendarza – do wyboru jedna z opcji Wg Planu, Wg obecności, Wg zestawień.
 • Badania lekarskie. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r dotyczącej regulacji w związku z COVID-19 umożliwiono przedłużenie ważności badań lekarskich do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na formularzu badania został dodany parametr „Data ważności przedłużona” z datą terminu badania, do której wydłużono ważność danego badania. Pole zostanie automatycznie uzupełnione dla badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Na liście pracowników dodano również czynność umożliwiająca seryjne wydłużenie terminu planowanego badania okresowego, w przypadku, gdy termin badania wstępnego uległ wydłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Weryfikatory czasu pracy. Umożliwiono odnotowania obniżonego odpoczynku dobowego pracownika z 11 do nie mniej niż 8 godzin, zgodnie z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19.
  • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze na formularzu definicji kalendarza w parametrze „Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy” dodano nową opcję COVID-19. Jeżeli parametr przyjmuje wartość TAK, jest sprawdzany warunek na zachowanie 11 godzinnego odpoczynku. Jeżeli parametr przyjmie wartość COVID-19, weryfikator będzie sprawdzał czy został zachowany odpoczynek dobowy nie mniejszy niż 8 godzin.
  • W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane dodano sekcję „Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego”, w której jest dostępny parametr „Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego – COVID-19”. Jeżeli parametr przyjmie wartość TAK, to weryfikator na zakładkach Kalendarz/Czas pracy oraz Norma czasu pracy będzie sprawdzał, czy została zachowana 8 godzinna przerwa. Jeżeli parametr przyjmie wartość „Domyślnie”, to weryfikator będzie sprawdzał odpoczynek dobowy według ustawień na definicji kalendarza, przypiętego do pracownika.
 • Deklaracje PFRON. Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 dotyczącej zwalczania COVID-19, wprowadzono nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, obowiązujące od kwietnia 2020r:
  • 1950 zł do stopnia znacznego;
  • 1200 zł do stopnia umiarkowanego,
  • 450 zł do stopnia lekkiego

  natomiast dla osób z orzeczeniem specjalnym będą to kwoty:

  • 3150 do stopnia znacznego;
  • 2100 do stopnia umiarkowanego,
  • 1050 do stopnia lekkiego.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz.U. 2020 poz. 568).

 • Deklaracje PFRON. Umożliwiono wyłączenie składek ZUS pracodawcy z kosztów płacy wyliczanych na deklaracji WND dotyczącej dofinansowania wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Jeżeli firma będzie zwolniona z opłacania składek ZUS, to w kosztach płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, kwota składek nie powinna być ujmowana. W konfiguracji programu enova365 dodano parametr „Uwzględniaj składki ZUS w obliczeniu kosztów płacy”. Parametr domyślnie jest zaznaczony na TAK, co oznacza, że standardowo licząc koszty płacy należy uwzględnić składki ZUS. Jeżeli firma będzie zwolniona z opłacania składek ZUS, to parametr należy ustawić na NIE, aby składki ZUS pracodawcy nie były uwzględnione w wyliczeniu kosztów płacy. Dodatkowo parametr został również dodany na formularzu deklaracji WND na zakładce Ogólne, tak aby można było również zmienić ustawienie w kontekście konkretnej deklaracji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • PFRON. Oprogramowano przedłużenie okresów ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w enova365 wprowadzono zmiany:
  • w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 dodano nowy parametr: „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii”, w którym został zapisany okres 14.03.2020…13.04.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu.
  • w kartotece pracownika
   • na zakładkach Informacje ZUS, Informacje PFRON oraz Dane ubezpieczeniowe dodano parametr „Data złożenia wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności”, gdyż jednym z warunków przedłużenia okresu niepełnosprawności jest złożenie wniosku o kolejne orzeczenie w określonym terminie. W nowym parametrze należy ustawić datę złożenia wniosku przez pracownika o kolejne orzeczenie.
   • na zakładce Dane ubezpieczeniowe dodano parametr „Orzeczenie wydane przez”, w którym należy odnotować czy dane dotyczące stopnia niepełnosprawności uzupełnione na zakładce Dane ubezpieczeniowe dotyczą orzeczenia wydanego przez ZUS czy Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania.
   • na zakładkach Informacje ZUS, Informacje PFRON oraz Dane ubezpieczeniowe dodano parametr „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19”. Nowe pole pojawia się z wyliczonym przedłużonym okresem ważności orzeczenia, dla pracowników, dla których zostały spełnione warunki na przedłużenie okresu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020 dotyczącej zwalczania COVID-19.
  • Dla orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez ZUS, czyli w enova 365 są to dane na zakładce Informacje ZUS bądź na zakładce Dane ubezpieczeniowe, przy wskazanej w parametrze „Orzeczenie wydane przez” opcji „ZUS”, okres niepełnosprawności zostanie przedłużony:
   • jeżeli w kartotece pracownika na danej zakładce zostanie uzupełniona data złożenia wniosku o kolejne orzeczenie, pod warunkiem, że wniosek został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
   • dla orzeczeń, których ważność upływa w okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu. Okres epidemi jest pobierany ze wskaźnika w konfiguracji programu;
   • okres orzeczenia przedłuża się o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego ważności.
   • UWAGA: Do przedłużenia okresu niepełnosprawności orzeczeń wydanych przez ZUS, konieczne jest uzupełnienie parametru „Data złożenia wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności”.
  • Dla stopni według PFRON, czyli w enova365 są to dane na zakładce Informacje PFRON oraz na zakładce Dane ubezpieczeniowe przy opcji Orzeczenie wydane przez: PFRON, okres niepełnosprawności zostanie przedłużony:
   • osobom, których orzeczenia tracą ważność w okresie 90 dni przed dniem 31 marca 2020, czyli w okresie 1.01.2020…30.03.2020, pod warunkiem uzupełnienia w kartotece pracownika na danej zakładce daty złożenia wniosku o kolejne orzeczenie i data wniosku będzie zawierała się w okresie 1.01.2020…30.03.2020.
   • osobom, których orzeczenia tracą ważność w okresie od dnia wejścia ustawy 31 marca 2020 do dnia zakończenia epidemii, na ten moment jest to okres 31.03.2020…13.04.2020. Jeżeli okres epidemii będzie trwał dłużej, w konfiguracji należy zaktualizować okres w parametrze „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”.
  • Przedłużony okres niepełnosprawności zostanie wyliczony automatycznie, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane powyżej. Parametr pojawia się w kartotekach pracowników, którzy spełniają warunki do przedłużenia okresu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  • UWAGA:
   • Do orzeczeń PFRON, których okres niepełnosprawności kończy w okresie 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli w okresie 01.01.2020…30.03.2020, do wyliczenia przedłużonego okresu niepełnosprawności konieczne jest uzupełnienie parametru „Data złożenia wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności”.
   • Do orzeczeń PFRON, których ważność upływa od dnia 31.03.2020 włącznie do dnia zakończenia epidemii przedłużony okres niepełnosprawności zostanie automatycznie wyliczony.
   • Po konwersji należy zweryfikować ustawienie w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w polu „Orzeczenie wydane przez”. Na bazach konwertowanych pole przyjmie wartość ZUS, w przypadku gdy dane o stopniu niepełnosprawności są uzupełnione zarówno na zakładce Dane ubezpieczeniowe jak i Informacje PFRON oraz różnią się stopniem niepełnosprawności bądź okresem. W pozostałych przypadkach po konwersji w polu „Orzeczenie wydane przez” zostanie ustawiona opcja „PFRON”. Okres przedłużenia okresu niepełnosprawności dla orzeczeń wydanych przez ZUS jest liczony według innych warunków niż dla orzeczeń według PFRON.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • Dodatki i potrącenia. Dodano możliwość obliczenia elementu Odprawa oraz Odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:Tutaj.
 • Zwolnienie chorobowe. Do formularza nieobecności „Zwolnienie chorobowe” dodano parametr: „Kwarantanna” z listą rozwijalną do wyboru: Nie dotyczy, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy. Dodatkowo do wydruku „Lista wybranych nieobecności” została dodana informacja o rodzaju kwarantanny jaką ma wpisaną pracownik.

Wydruki

 • Badania lekarskie. Do wydruku „Badania okresowe” dodano kolumnę „Termin przedłużony”, gdzie wyświetlana jest przedłużona data ważności badań lekarskich, które w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii straciły ważność. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.
 • FGŚP. Dodano nowy wydruk „Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP”. Wydruk dostępny jest z poziomu Płace/Listy Płac. Wydruk zwraca informację o osobach, którym należy się dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP z tytułu przestoju ekonomicznego lub z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
 • Ewidencja czasu pracy. Do wydruku „Karta ewidencji czasu pracy, szczegółowa” dodano kolumnę „Czas przestoju”, w której wykazywana jest liczba godzin pracownika w okresie przestoju. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.
 • ZPCHR. Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w folderze PFRON dodano nowy raport: Lista pracowników niepełnosprawnych z wydłużonym okresem niepełnosprawności COVID-19. Na wydruku będą wyświetlani pracownicy, którym został przedłużony okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, na podstawie specustawy z dnia 31 marca 2020r.

Moduł: Pulpity HR

Poprawione funkcje

 • Dane finansowe. Poprawiono wyświetlanie wypłat w Pulpicie pracownika. W przypadku kiedy wczytany był dodatek „Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika” oraz ustawiona w konfiguracji opcja „Dostęp do danych płacowych podległych pracowników w pulpicie Kierownika” na TAK, zalogowany pracownik na zakładce Dane finansowe/Wypłaty widział wypłaty wszystkich pracowników. Obecnie po wejściu na wyżej wymienioną zakładkę pracownik ma dostęp wyłącznie do swoich wypłat.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 18 marca 2020. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki ustawowe 4,5%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie 6,5%
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych 11%
  • Odsetki maksymalne 13%

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • Zawiadomienie ZAW-NR. W mechanizmie weryfikacji terminu przekazania dokumentu ZAW-NR zmieniono liczbę dni z 3 na 14 (dni od daty zlecenia przelewu). Zmiana wprowadzona została na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2020 r. poz. 568).
 • Sprawozdania finansowe. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności dodano parametr Firma jest jednostką wpisaną do KRS, decydujący o tym czy do e-Sprawozdania Finansowego zostanie pobrany numer KRS. Parametr znajduje się w sekcji Status jednostki (dotychczasowa nazwa: Osoba fizyczna). Nowy parametr jest aktywny, jeżeli pole Firma jest osobą fizyczną oznaczono na „Nie” i domyślnie przyjmuje wartość „Tak”.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja CIT-8. Poprawiono wyliczanie kwot w polach 108 i 109 na formularzu deklaracji CIT-8(28). Pomimo tego, że opis pól przedstawiony w rozporządzeniu nie wskazuje jednoznacznie na sposób ustalania wartości w tych polach, według informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, odrębnie należy przeprowadzić rozliczenie dochodów i strat z zysków kapitałowych a odrębnie rozliczenie dochodów i strat z innych źródeł.
  W szczególnych przypadkach możliwe jest jednoczesne wystąpienie dodatniej podstawy opodatkowania (pole 108) z jednej działalności i straty (pole 109) z drugiej działalności.
  Obecnie obliczenia w polach 108 i 109 na formularzu deklaracji w enova365 realizowane są zgodnie z powyższymi wytycznymi.
 • JPK. Poprawiono podpowiadanie domyślnej definicji w workerze JPK_VAT. W specyficznych warunkach podpowiadała się domyślnie definicja JPK_VAT(2) zamiast JPK_VAT(3).

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2003.0.0 z dnia 17.03.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Handel
 4. Moduł: Kadry i Płace
 5. Moduł: Kasa
 6. Moduł: Księgowość

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: CRM
 2. Moduł: Pulpity HR

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

 • Wydruki. Poprawiono zarządzanie pamięcią przy tworzeniu wydruków XtraReports w wersji serwerowej, tj. w interfejsie HTML oraz z poziomu Harmonogramu zadań.

Moduł: CRM

Funkcjonalności

 • Kontrahent. Na formularzu kontrahenta na zakładce Powiązania dodano parametr Kontrahent jest powiązany z… o wartości Tak/Nie informujący że kontrahent jest powiązany z firmą. Parametr ustawia się po wskazaniu powiązania w konfiguracji: Firma\Podmioty powiązane

Moduł: Handel

Funkcjonalności

 • JPK. Na potrzeby zmian wprowadzanych w zakresie JPK_VAT, w kartotece towarowej dodano parametr słownikowy Grupa towarowa VAT. Wartość tego parametru przepisywana jest na pozycje dokumentu handlowego, przy czym jego edycja dostępna jest zarówno dla dokumentów w buforze jak i zatwierdzonych.
 • Towary. W związku z koniecznością aktualizacji kodów PKWiU i CN, która wynika z wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, przygotowany został arkusz usprawniający aktualizacje tychże kodów w kartotekach towarowych. Arkusz można pobrać z bazy wiedzy: Tutaj

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2020:
  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 878,81 zł;
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 532,61 zł;
  • Najniższa emerytura: 1 200,00 zł.
 • Zasiłek opiekuńczy. W związku z obowiązującą specustawą koronawirusową od dnia 2 marca 2020 roku, w enova365 umożliwiono rozliczenie i ewidencję nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka, za którą rodzic dziecka sprawujący opiekę może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Dla nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano nową przyczynę „Zamknięcie placówki opiekuńczej – koronawirus”. Za 14 dni nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” z przyczyną „Zamknięcie placówki opiekuńczej – koronawirus” przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.
  W celu rozliczenia wymienionej powyżej nieobecności w enova365 w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia wprowadzono nowe definicje elementów wynagrodzenia:

  • Dodatkowy zas.opiekuńczy
  • Dodatkowy zas.opiekuńczy /zlec.
  • Dodatkowy zas.opiekuńczy RSP.

  Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne w sekcji „Zasiłek opiekuńczy” dodano nowy limit: „Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni)”. Limit wynosi 14 dni, co oznacza, że pracownikowi przysługuje 14 dni zasiłku opiekuńczego.
  Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

 • PPK. Umożliwiono przeliczenie deklaracji Rozliczenie składek PPK, w przypadku powiązania z elementami rozliczającymi przychód ze składki PPK na wypłacie. Wykonanie czynności Przelicz na deklaracji Rozliczenie składek PPK, przeliczy pracowników, którzy nie mają rozliczonego przychodu od składki PPK powiązanego z tą deklaracją. Dodatkowo zablokowano możliwość usunięcia deklaracji PPK – składka oraz Zwrot środków PPK z kartoteki pracownika z zakładki PPK/Dokumenty PPK.
 • Deklaracje PFRON. Umożliwiono wybór adresu pracownika umieszczanego na załącznikach INF-D-P do deklaracji WND. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON-rozliczeniowe dodano parametr „Na deklaracjach INF-D-P umieszczaj najpierw adres zamieszkania”. Domyślnie parametr przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że na deklarację INF-D-P jest pobierany adres zameldowania jak dotychczas. Jeżeli parametr przyjmie wartość „TAK” lub brak jest adresu zameldowania, to będzie pobierany adres zamieszkania.
  Uwaga: Jeżeli pracownik do PFRON był zgłoszony z adresem zameldowania, a teraz zostanie ustawiony parametr, aby przekazywany był w pierwszej kolejności adres zamieszkania, to na deklaracji INF-D-P zostanie przesłany adres zameldowania, tak jak przy zmianie adresu pracownika.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje ZUS. Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS RCA, w przypadku ujemnych wartości. W związku z wykazywaniem składek PPK według miesiąca ZUS, w pewnych przypadkach, jeżeli występują korekty wypłat, to mogą powstać ujemne wartości sumy składek PPK. W takiej sytuacji wartości ujemne będą zerowane na deklaracji ZUS RCA, aby deklaracja mogła być poprawnie zaczytana do Płatnika.
 • Dokumenty PPK. Poprawiono wykazywanie wartości korekty na deklaracji PPK Rozliczenie składek.  Jeżeli po naliczeniu deklaracji Rozliczenie składek PPK pracownik zrezygnował i została naliczona wypłata korygująca, to na kolejnej naliczanej deklaracji PPK Rozliczenie składek za ten sam miesiąc generowała się korekta składki PPK z wartościami ujemnymi zamiast dodatnimi.
 • PPK. Poprawiono działanie operacji seryjnej menu Czynności/Operacje PPK/Rezygnacja uczestnika. W przypadku wykonywania czynności niepotrzebnie przygotowywana była deklaracja rezygnacji, która była poza okresem wybranym przy operacji seryjnej.
 • PPK. Poprawiono rozliczanie przychodu z tytułu składki PPK płatnej przez Pracodawcę, w przypadku przejścia pracownika ze zlecenia na etat oraz rozliczania przychodu na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK. Jeżeli za poprzedni miesiąc była wypłata zlecenia, to na bieżącej wypłacie etatowej rozliczał się przychód ze składki PPK za poprzedni miesiąc ze zlecenia jako element z etatu oraz na deklaracji PIT-11 był wykazywany z przychodami ze stosunku pracy.
 • Podatek. Poprawiono naliczanie podstawy opodatkowania w miesiącu następującym po miesiącu z ujemną podstawą opodatkowania. W przypadku, gdy w jednym miesiącu na wypłacie wystąpiła ujemna podstawa zaliczki podatku, to przy naliczaniu wypłaty w kolejnym miesiącu podatkowym podstawa opodatkowania niepoprawnie była pomniejszana o ujemną podstawę podatku z poprzedniego miesiąca.
 • Teczki pracownicze. Poprawiono mechanizm dodawania dokumentów do teczki pracownika. W pewnych przypadkach przy próbie dodawania dokumentu pojawiał się komunikat o braku możliwości dodania zapisu o unikalnej wartości.
 • Składka Zdrowotna. Poprawiono algorytm naliczania składki zdrowotnej.  W niektórych przypadkach przy naliczaniu kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu oraz na wypłatach korygujących niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Wydruki

 • Zasiłek opiekuńczy. Dodano nowy raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”, który jest dostępny w kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/Pracownicy,Zleceniobiorcy,Wszyscy pod drukarką w folderze Dokumenty/ZUS. Wydruk został wprowadzony w związku ze specustawą koronawirusową obowiązującą od 2 marca 2020r, zgodnie z którą rodzic dziecka uprawniony jest do zasiłku opiekuńczego za okres zamknięcia placówki opiekuńczej, na podstawie oświadczenia złożonego przez rodzica.
 • Praca zdalna. W związku z wprowadzoną specustawą koronawirusową, w enova365 wprowadzono nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” dostępny na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w kartotece pracownika pod drukarką w folderze Dokumenty.
 • Umowa o pracę. Zmodyfikowano raport Umowa o pracę – zmiana warunków dodając informację o typie wynagrodzenia (netto/brutto). Dane te uzupełniają się na podstawie wybranej wartości w nowo dodanym parametrze wydruku „Stawka:”. Raport dostępny jest w sekcji Dokumenty z poziomu kartoteki pracownika oraz list kadrowych.
 • Wydruki płacowe. Na raporcie „Karta wynagrodzeń” poprawiono wykazywanie kwoty świadczenia socjalnego, które w części jest opodatkowane, a w części nieopodatkowane. W kwocie  „Razem brutto” była ujmowana cała wartość świadczenia socjalnego, zamiast kwota części opodatkowanej.
 • Wydruki Kadrowe. Zaktualizowano wydruk „Skierowanie na badania lekarskie”. W wydruku została uwzględniona właściwa podstawa prawna.
 • Deklaracje GUS. Zmieniono sposób wykazywania pola czas faktycznie przepracowany. W przypadku zmiany definicji nieobecności „Delegacja”, gdy sposób pomniejszania czasu pracy przestawiono na „Nie pomniejsza”, wówczas pole zwracające czas faktycznie przepracowany było zawyżone o czas Delegacji.
 • Deklaracje ZUS. Zmodyfikowano wydruk deklaracji IMIR, tak aby wydruk mieścił się na mniejszej ilości stron.
 • PPK. Poprawiono wykazywanie składek PPK na wydrukach:
  • Pełna lista płac
  • Skrócona lista płac
  • Prosta lista płac
  • Pełna lista płac umów
  • Paski wypłat
  • Zestawienie list płac
  • Zestawienie wg jednostek organizacyjnych stanowisk
  • Podsumowanie list płac
  • Pasek wypłaty
  • Duży pasek wypłaty
  • Umowa zlecenie – rachunek
  • Skrócona lista płac umów

  W pewnych przypadkach na wyżej wymienionych raportach przy pierwszej wypłacie rozliczającej PPK, składki te nie pokazywały się.

Dodatki

 • Pracownicy Eksportowi. Poprawiono algorytm naliczania składki zdrowotnej. W przypadku naliczania kolejnej wypłaty w tym samym miesiącu niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Moduł: Kasa

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano dwa nowe warianty dla filtra importu wyciągów bankowych Volkswagen Bank (MT940).
 • Import Wyciągów Bankowych. W filtrze importu Danske (MT940) w wariancie podstawowym poprawiono odczytywanie podmiotu z operacji bankowej.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

 • JPK. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i
  Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
  zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
  towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988) określa nowe zasady prowadzenia
  ewidencji VAT oraz nowy sposób realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w
  postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K zawierających pozycje ewidencji VAT oraz
  dane zagregowane z deklaracji VAT-7. Nowe zasady wprowadzane są w dwóch terminach
  dla dwóch grup podatników:

  • Od 1
   kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób
   zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób
   zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
  • Od 1
   lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie
   pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać
   nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku
   zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT
   obowiązującej wcześniej takie podmioty).

  W związku z nowymi zasadami prowadzenia ewidencji
  VAT w enova365 w obrębie ewidencji dokumentów i ewidencji VAT wprowadzono  liczne zmiany, na które składają się:

  1. Poszerzenie
  zakresu informacji rejestrowanych dla dokumentów VAT w Ewidencji dokumentów o:

   • Typ dokumentu VAT
   • Grupy towarowo-usługowe (tylko dla dokumentów Sprzedaż Ewidencja i VAT Marża Ewidencja)
   • Procedury VAT

  Nowe dodatkowe informacje rejestrowane są na dokumencie ewidencji na zakładce Dodatkowe-VAT. O Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT poszerzony został również zakres informacji rejestrowanych na dokumentach VAT w module Handel.
  Dla dokumentów ewidencji powiązanych z dokumentami źródłowymi w module Handel Grupy towarowo-usługowe wyliczane są na podstawie oznaczeń na pozycjach dokumentu handlowego inicjowanych wg oznaczeń kartotek towarowych.
  Procedury VAT generowane są automatycznie na etapie zatwierdzania dokumentu handlowego, ale mogą być edytowane zarówno z poziomu dokumentu handlowego, jaki i dokumentu ewidencji.
  Dla dokumentów ewidencji bez powiązania z dokumentami źródłowymi Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT mogą być wprowadzane dla dokumentów w stanie Bufor. Część procedur VAT może być dodawana automatycznie poprzez uruchomienie czynności Generuj procedury VAT. Dotyczy to procedur posiadających własne algorytmy analizy zawartości dokumentu. Typ dokumentu VAT, Grupy towarowo-usługowe oraz Procedury VAT mogą być również dodawane do dokumentów zbiorczo poprzez wykonanie czynności Dodaj procedury VAT dostępnej na liście Dokumenty.
  Na listach Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT dodano filtry: Typy dokumentu VAT, Grupy towarowe VAT, Procedury VAT, które umożliwiają przeglądanie dokumentów z uwzględnieniem nowych oznaczeń. W nagłówkach wydruków wykonywanych na podstawie wspomnianych list również zostały dodane informacje o zastosowanych nowych filtrach.
  Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

  2. Konfiguracja słowników Typów dokumentów VAT, Grup towarowo-usługowych, Procedur VAT (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT). 
  Dla wybranych procedur VAT zostały
  zdefiniowane standardowe algorytmy, wg których następuje oznaczanie dokumentów
  tymi procedurami. Algorytmy określane są odrębnie dla dokumentów ewidencji i dokumentów handlowych. Użytkownik może dla każdej procedury zdefiniować własny
  algorytm, według którego będą oznaczane  dokumenty. Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

 • JPK. Rozbudowano mechanizmy generowania i ewidencjonowania plików JPK.
  • Wprowadzano powiązania pomiędzy
   plikami JPK_VAT i deklaracją VAT-7;
  • Stworzono odrębną czynność Generuj plik JPK_VAT dedykowanej do tworzenia plików JPK_VAT.

  Parametry
  czynności zostały rozszerzone o możliwość wyboru zakresu danych sprawozdawczych
  (Dane ewidencyjne, Dane ewidencyjne i deklaracyjne, Dane deklaracyjne) oraz możliwość wskazania
  deklaracji VAT-7, która ma być dołączona do przygotowywanego sprawozdania JPK_V7. Dla podmiotów rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych będzie miał schemat JPK_V7M, a dla podmiotów rozliczających podatek VAT w okresach kwartalnych będzie miał zastosowanie schemat JPK_V7K (również do sprawozdań przygotowywanych za dwa pierwsze miesiące kwartału).  Dla podmiotów, które będą rozliczały podatek VAT wg dotychczasowych zasad będzie miał nadal zastosowanie schemat JPK_VAT (3). Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.

 • JPK. Od 01.04.2020 r. planowane są zmiany po stronie Web Services Ministerstwa Finansów obsługujących przesyłanie plików JPK podpisywanych danymi autoryzującymi. Pliki takie dotychczas były przyjmowane przez odrębny, dedykowany Web Service. Po zmianach od 01.04.2020 r. pliki takie mają być przyjmowane przez standardowy Web Service, obsługujący dotychczas wysyłkę plików podpisanych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. W związku z powyższym w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny) dodano nowy Tryb podpisywania plików: W aplikacji – podpis nieweryfikowany (bramka standard). Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.
 • Deklaracje VAT. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15) przeznaczone do przygotowania danych
  deklaracyjnych załączanych do plików odpowiednio JPK_V7M i JPK_V7K. Dla nowych wersji deklaracji VAT-7 nie są generowana eDeklaracje. Podmioty, które nie będą składały jeszcze połączonych sprawozdań wg nowych wzorów JPK_V7 powinny dokonywać rozliczeń VAT z zastosowaniem poprzednich, dotychczas obowiązujących wzorów deklaracji.
 • Ewidencja dokumentów. Dodano definicję EDI o nazwie JPK_V7 – Import, umożliwiającą import dokumentów na podstawie pliku XML o strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K. Sposób użycia opisany jest w dokumentacji dodatku enova365 EDI.
 • Ewidencja dokumentów. Czynność kopiowania dokumentów zakupu i sprzedaży rozszerzono o kopiowanie Grup towarowo-usługowych i Procedur VAT. Szczegółowy opis znajduje się w Bazie wiedzy: Tutaj.
 • Ewidencja dokumentów. Czynność Naliczanie/VAT od marży rozszerzono o kopiowanie Grup towarowo-usługowych i Procedur VAT.
 • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  (Dz.U  2019 poz.1649) wprowadzono
  mechanizm ułatwiający określenie, które dokumenty podlegają korekcie z tytułu
  złych długów w podatku dochodowym.
  Na formularzu dokumentu Polecenia księgowania (PK) dodano
  czynności Złe długi – generuj korekty oraz Złe długi – stornuj korekty.
  Czynność generowania korekt umożliwia wygenerowanie elementów opisu
  analitycznego prezentujących propozycje korekt kosztów. Elementy Opisu
  analitycznego generowane są na podstawie analizy dokumentów wg wskazanych
  definicji, które mają przeterminowane zobowiązania lub należności i zapisy
  księgowe na konta wg wskazanego filtra kont np. 4*,5*,7* (konta kosztów/przychodów),
  3* (konta pośrednio powiązane z kosztami). Stworzone w ten sposób korekty powinny
  być zaksięgowane na konta pozabilansowe, a salda tych kont powinny zostać
  uwzględnione w zestawieniu do podatku dochodowego (CIT-8 lub PIT-5) po stronie kosztów
  lub przychodów. Rozliczone w ten sposób korekty powinny zostać wystornowane
  czynnością Złe długi – stornuj korekty na początku kolejnego okresu rozliczeniowego,
  a na koniec kolejnego okresu powinna być dokonana ponowna
  analiza rozrachunków i wygenerowanie korekt.
  W mechanizmie umożliwiono także tworzenie propozycji korekt dla dokumentów z terminami płatności dłuższymi niż 60 dni, które faktycznie nie
  są przeterminowane, ale zgodnie z przepisami po skróceniu terminu kwalifikują
  się do korekty z tytułu złych długów.
  Dodano także wydruk dla dokumentu PK „Korekty kosztów podatkowych” prezentujący opis analityczny wygenerowany za pomocą czynności Złe długi
  – generuj korekty.
 • Status VAT. Dla czynności Status w bazie VAT MF wykonywanej z poziomu listy Kontrahenci w komunikacji z nowym Wykazem podatników VAT wyłączono pomijanie kontrahentów, dla których pole Podatnik VAT jest zaznaczone na Nie. Aktualnie status kontrahenta jest sprawdzany niezależnie od tego pola.

Poprawione funkcje

 • Deklaracje PIT. W pliku XML umożliwiającym zaczytanie danych do aktywnego formularza PIT-36(27) poprawiono informację o liczbie załączników PIT/B. Dodatkowo w pliku XML do PIT-36L(16) w załączniku PIT/B poprawiono informację o działalnościach, w których podatnik ma 100% udziałów.
 • Deklaracja CIT-ST. W sumie pracowników wykazywanych na deklaracji CIT-ST uwzględniono pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o rodzaju: „Młodociany przyuczany”.

Dodatki

 • Importy Księgowe TXT. Import dokumentów w ramach dodatku Importy księgowe TXT poszerzono o nowe oznaczenia znajdujące się na zakładce Dodatkowe-VAT. Importowane są pola: Typ dokumentu VAT (JPK), Grupy towarowe oraz Procedury VAT. Szczegóły znajdują się w dokumentacji dodatku.
 • Eksporty Księgowe TXT. Zakres eksportu danych w ramach dodatku Eksporty księgowe TXT został rozszerzony o nowe oznaczenia znajdujące się na zakładce Dodatkowe-VAT. Eksportowane są pola: Typ dokumentu VAT (JPK), Grupy towarowe oraz Procedury VAT. Szczegóły znajdują się w dokumentacji dodatku.
 • Analizy MS Excel. Dodano możliwość uwzględniania w Analizach MS Excel dekretów zamknięcia. W parametrach bazy dodano opcję DEKZAMK, która pozwala na prezentację wartości z zestawienia Obrotów i sald z uwzględnieniem lub pominięciem dekretów zamknięcia. Parametr może przyjmować wartość T(TAK, true) lub N(NIE, false). Domyślnie dekrety są uwzględniane.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: CRM

Funkcjonalności

 • Kontrahent. Od wersji tej dodano nową funkcjonalność 'Podmioty powiązane’. Dzięki niej w Narzędzia\Opcje\Firma w nowej  zakładce 'Podmioty powiązane’ będzie można skojarzyć ze sobą podmioty powiązane kapitałowo. Po wejściu na tę zakładkę użytkownik przy pomocy przycisku 'Dodaj’ będzie mógł ustanowić relację między podmiotami, która zostanie zapisana w tabeli Podmiotypow. Analogicznie przycisk 'Usuń’ spowoduje usunięcie wpisu z tabeli, tym samym rozwiązanie relacji między podmiotami.

Moduł: Pulpity HR

Funkcjonalności

 • Dane finansowe. Na liście Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty dodano filtr „Indeks” z dostępnymi opcjami do wyboru: Wg okresu, Wg daty wypłaty, w celu umożliwienia zawężenia listy wypłat ze względu na wybrany okres po wybranym indeksie.

Poprawione funkcje

 • Dane finansowe. Na liście Pulpit pracownika/Dane finansowe/Informacja IMIR, przy próbie wywołania wydruku Informacja ZUS IMIR z pustej listy dodano komunikat: „Brak wybranych wydruków do przygotowania raportu. Wybierz rekordy na liście.”

Wydruki

  • Dane finansowe. Na wydruku „Pasek wypłaty” dodano informację o składkach PPK.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

enova121enova121
Ładowanie