enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1910.1.4

 In Blog

Zestawienie


center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 1910.1.4 z dnia 26.11.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Kasa
 3. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Poprawione funkcje

 • Składka Zdrowotna. Korekta wypłaty z tytułu niedostarczonego na czas zwolnienia lekarskiego dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia.
  Poprawiono przypadek korekty wypłaty z tytułu niedostarczonego na czas zwolnienia lekarskiego (będącego zasiłkiem chorobowym) z różnymi miesiącami PIT i ZUS na drugiej wypłacie w miesiącu nie wylicza składki zdrowotnej. 
  Przykład: 
  Wynagrodzenie za miesiąc wrzesień dla pracownika zostało naliczone 30.09.2019 roku. W miesiącu październiku pracownik doniósł zwolnienie lekarskie (będące zasiłkiem chorobowym)  za okres września np. zwolnienie lekarskie za okres 28.09.2019…30.09.2019. W związku z tym pracodawca wykonał korektę wypłaty za okres września w październiku z edycja miesiąca ZUS (za okresie września) w dniu 28.10.2019. Następnie policzył wypłatę za okres października w dniu 31.10.2019 roku na której nie została naliczona składka zdrowotna, a powinna.
 • Składka Zdrowotna. Składka zdrowotna dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy naliczamy minimum dwie wypłaty w miesiącu w małej wysokości. Ważne, aby na pierwszej wypłacie wystąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku. To na kolejnej drugiej wypłacie składka zdrowotna liczy się w wysokości ujemnej, a powinna w kwocie dodatniej. 
  Przykład: 
  Pracownik zatrudniony od 24 października na minimalnej stawce. 
  1.Pierwsza wypłata: 
  Kwota wypłaty brutto: 685,78 zł, ograniczenie składki zdrowotnej 9% do wysokości podatku kwota: 5,71 zł 
  2. Druga lista płac: 
  Kwota wypłaty brutto: 100 zł, ograniczenie składki zdrowotnej nalicza się w wysokości -5,71 zł, a powinna w kwocie dodatniej 4,42 zł.
 • PPK Import Export. Import plików PPK. 
  Dodano obsługę wczytywania plików z rozszerzeniem PPK oraz poprawiono format daty na 24-godzinny w tagu generowanie.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Rozrachunki. Wyłączono weryfikator „Zapłata MPP może
  posiadać tylko jedno rozliczenie rozliczające ją w całości”. Zabezpieczenie uniemożliwiało realizowanie częściowych rozliczeń dla zapłat MPP
  oraz rozliczanie zapłaty MPP z więcej niż jednym rozrachunkiem.

Moduł: Księgowość

Wydruki

 • Obroty i salda. W nagłówkach wydruków: „Zestawienie obrotów i sald”, „Zestawienie obrotów i sald – szeroki” oraz „Zapisy na koncie” poprawiono sposób prezentacji informacji o filtrach, według których zostały przygotowane raporty. Poprawa dotyczy wydruków generowanych w mechanizmie ASPX.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 1910.1.3 z dnia 15.11.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Kasa
 3. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Poprawione funkcje

 • PPK. Poprawiono naliczanie składek PPK w przypadku kilku wypłat w miesiącu, w trakcie którego nastąpiło przystąpienie do PPK. Jeżeli pierwsza wypłata była naliczona przed datą przystąpienia bez składek PPK, to w przypadku naliczania drugiej wypłaty w tym samym miesiącu po dacie przystąpienia, składki na PPK naliczały się w wartości zerowej.
 • PPK Import Export. Zmieniono numer wersji pliku DeklaracjaPPK_1.10 na DeklaracjaPPK_1.01 zgodnie z aktualizacją dokumentacji struktury plików PPK. Zmodyfikowano format plików xml do eksportu dokumentów PPK, zarówno wersję DeklaracjaPPK_1.00 jak i DeklaracjaPPK_1.01 dostępnych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK. Z plików xml do deklaracji uczestnika PPK usunięto sekcję z procentem składki w poniższych typach dokumentów:
  • Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK;
  • Wznowienie odprowadzania składek PPK;
  • Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK;
  • Wypłata transferowa.

Wydruki

 • Listy płac. Zmodyfikowano wydruki Pełna lista płac oraz Wspólna pełna lista płac w mechanizmie repx. Do tej pory w przypadku występowania długiej nazwy elementu wynagrodzenia, kwoty nie odpowiadały konkretnym elementom. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

 • Płatność. Została zmodyfikowana zależność pomiędzy zmianą Sposobu zapłaty i Terminem płatności (dni). Jeśli następuje zmiana Sposobu zapłaty z nieodroczonego na odroczony (Gotówka na Przelew) i odwrotnie, to termin płatności jest przeliczany wg kartoteki kontrahenta. W przypadku zmiany Sposobu zapłaty z odroczonego na inny odroczony (Przelew na Przelew MPP) zachowywany jest termin płatności ustalony na dokumencie.

Poprawione funkcje

 • Płatność. Poprawiono działanie czynności „Zmień VAT (MPP) na płatnościach”. Wykonanie czynności, skutkujące zmianą Sposobu zapłaty na płatności, powodowało przeliczenie pola Termin (dni) i ustawienie go na termin wynikający z kartoteki kontrahenta. Było to działanie niepożądane w przypadku płatności z indywidualnym terminem płatności.
  Obecnie, jeżeli zmiana Sposobu zapłaty wywołana wykonaniem czynności „Zmień VAT (MPP) na płatnościach” nastąpi z odroczonego sposobu na inny odroczony (np. Przelew na Przelew MPP), zachowywany jest termin płatności ustalony na dokumencie.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

 • Ewidencja dokumentów. Poprawiono błąd wyświetlania zawartości formularzy otwieranych w wyniku wykonania różnych czynności dodatkowych aktywowanych w ramach rozszerzonej definicji dokumentu do uruchamiania na etapie zatwierdzania dokumentu ewidencji (np. rezultat generowania DW, rezultat generowania zapłaty w EŚP, rezultat predekretacji). 
 • Ulotka – opis zmian:
  do wersji 1910.1.2 z dnia 06.11.2019

  Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

  Spis treści

  enova365 standard

  1. Moduł: Systemowe
  2. Moduł: CRM
  3. Moduł: Handel
  4. Moduł: Kadry i Płace
  5. Moduł: Kasa
  6. Moduł: Księgowość

  Moduł: Systemowe

  Poprawione funkcje

  • Filtrowanie. Poprawione zostało nieprawidłowe filtrowanie list po cechach warunkowych, tj. cechach typu boolean.

  Moduł: CRM

  Poprawione funkcje

  • Kontrahent. Poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartoteki klienta, w przypadku kiedy pole NIP/REGON zawierało znaki „-„. Ponadto, został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po wprowadzeniu klucza GUS, a następnie jego usunięciu.

  Moduł: Handel

  Funkcjonalności

  • Płatności dokumentów handlowych. Ustawienie parametru „Wymagalność kwoty VAT” w dokumencie handlowym uzależniono od sposobu zapłaty określonego w karcie kontrahenta. Jeśli kontrahent ma ustawiony sposób zapłaty nieodroczony (np. Gotówka), albo sposób zapłaty typu MPP, jest to jest to nadrzędne w stosunku do parametru z konfiguracji „Tryb ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach”, sterującego domyślną wartością „Wymagalności kwoty VAT”. Czyli w przypadku nieodroczonego sposobu zapłaty wartość zostanie ustawiona na „Brak”, w przypadku przelewu MPP na „Całkowita kwota VAT”.

  Poprawione funkcje

  • Płatności dokumentów handlowych. Poprawiono aktualizację wymaganej kwoty VAT na płatnościach po ręcznej edycji wartości w tabeli VAT dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach ręczna edycja tabeli VAT w dokumencie handlowym nie powodowała zmiany wymaganej kwoty VAT, co uniemożliwiało zatwierdzenie dokumentu.

  Moduł: Kadry i Płace

  Funkcjonalności

  • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 roku: 99,5%.
   Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r.
  • Podatek. Umożliwiono rozliczenie przychodu od składki PPK w miesiącu naliczenia wypłaty. Do tej pory przychód od składki PPK był rozliczany tylko na podstawie dokumentu Rozliczenie składek PPK w miesiącu naliczenia tej deklaracji. Obecnie będzie możliwość wyboru, czy przychód ze składki PPK ma być rozliczany na wypłacie naliczenia składki lub w miesiącu rozliczenia deklaracji Rozliczenie składek PPK. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/PPK dodano sekcję „Zaliczka podatku od składki pracodawcy” oraz nowy parametr o nazwie „Naliczanie wg daty wypłaty”.  Parametr jest historyczny, może przyjmować wartości:
   • NIE – ustawienie domyślne, przychód ze składki PPK będzie rozliczany na podstawie dokumentu „Rozliczenie składek PPK, w miesiącu naliczenia tej deklaracji. Przychód będzie rozliczany elementami:
    • Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)
    • Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa)
   • TAK – od miesiąca, od którego zostanie wybrana opcja TAK, przychód będzie rozliczany na tej samej wypłacie, co naliczenie składki PPK. Przychód będzie rozliczany dodatkami automatycznymi:
    • Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W)
    • Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W).

   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

  • PPK Import Export. Udostępniono nowy format pliku xml do wymiany dokumentów PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, w związku ze zmianą wytycznych do formatu pliku xml i przekazywaniu danych obcokrajowca. W przypadku obcokrajowca posiadającego numer PESEL, nie będzie przekazywana data urodzenia i dokument tożsamości. Nowy plik do importu/exportu dokumentów PPK w wersji „DeklaracjaPPK_1.1” jest dostępny w Narzędzia/Opcje/Kadry i place/Deklaracje/PPK oraz został ustawiony jako domyślny w polu „Domyślna definicja pliku do exportu/importu”.
  • PPK. Zmieniono sposób wyliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia uwzględnianego do wymaganego stażu pracy przy wyliczaniu kwalifikacji uczestników do PPK. Za okres 3 miesięcy przyjmuje się 90 dni. Zmiana dotyczy wyliczenia kwalifikacji uczestników do PPK w dodatkowych polach, które można wyciągnąć poprzez organizatora listy: Workers.PPK.Kwalifikacja, Workers.PPK.DataKwalifikacji.

  Poprawione funkcje

  • Podstawa chorobowego. Poprawiono pobieranie podstawy chorobowego do rozliczenia kolejnej nieobecności w sytuacji, gdy na elemencie rozliczającym pierwszą nieobecność była wykonana korekta ręczna podstawy.
  • PPK Kwalifikacja. Poprawiono działanie dodatkowych pól wyliczających datę kwalifikacji uczestników do PPK (Workers.PPK.Kwalifikacja, Workers.PPK.DataKwalifikacji), w sytuacji zakończenia umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej w trakcie miesiąca.
  • PPK Operacje seryjne. Poprawiono działanie seryjnych operacji PPK: Przystąpienie do PPK oraz Rezygnacja uczestnika, w przypadku, gdy data rezygnacji jest wcześniejsza niż data przystąpienia. W opisanej sytuacji operacja Przystąpienie do PPK niepotrzebnie uzupełniała datę przystąpienia do PPK w kartotece pracownika, natomiast w czasie wykonywania Rezygnacji uczestnika niepotrzebnie była generowana deklaracja rezygnacji z PPK.W przypadku, gdy data rezygnacji jest taka sama jak data kwalifikacji uczestnika do PPK, to poprzez operacje seryjne zostanie przygotowana tylko deklaracja rezygnacji, natomiast nie zostanie przygotowywana deklaracja rejestracji. 
  • PPK. Poprawiono wyświetlanie listy osób na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Pozostali. Na liście niepotrzebnie były wyświetlane osoby, które miały wprowadzoną rezygnację z PPK.

  Wydruki

  • Listy płac. Na raporcie Zestawienie list płac dostępnym z listy Kadry i płace.Płace/Listy płac poprawiono wyświetlanie podstawy składki zdrowotnej do odliczenia od zaliczki na podatek, w przypadku przychodów osób do 26 roku życia.
  • PPK. Na raporcie Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK posortowano alfabetycznie po nazwisku uczestników PPK.

  Moduł: Kasa

  Funkcjonalności

  • Mechanizm podzielonej płatności. Dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz płatności dodano czynność „Zmień VAT(MPP) na płatnościach”. Czynność umożliwia zmianę kwalifikacji dokumentu do MPP oraz przeliczenie Kwoty VAT/MPP na płatnościach. Czynność dostępna jest z poziomu list: Ewidencja dokumentów/Dokumenty, Rozrachunki wg dokumentów, Zobowiązania i należności oraz na formularzach płatności i dokumentu ewidencji.

  Poprawione funkcje

  • Rozliczanie dokumentów. Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie wykonania czynności „Zapłać za dokumenty” dla dokumentu ewidencji w stanie Bufor.

  Dodatki

  • Import Wyciągów Bankowych. Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu wyciągów bankowych. Błąd dotyczył nieprawidłowego rozpoznawania Okresu VAT na podstawie opisu operacji bankowej przelewu MPP w przypadku, gdy opis zawierał numer faktury przypominający datę.

  Moduł: Księgowość

  Funkcjonalności

  • Mechanizm podzielonej płatności. Ustawienie na dokumencie ewidencji w polu „Kwota VAT na płatnościach” uzależniono od sposobu zapłaty na kontrahencie. Jeśli kontrahent ma ustawiony sposób zapłaty nieodroczony (np. Gotówka) lub sposób zapłaty typu MPP, jest to ustawienia nadrzędne w stosunku do parametru z konfiguracji „Tryb ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach”, sterującego domyślnym trybem Kwoty VAT na płatnościach.
  • Obroty i salda. Na formularzu pojawiającym się po wykonaniu czynności „Pokaż zapisy” zmieniono domyślną wartość filtra „Status rozliczenia” na „Wszystkie”.

  Poprawione funkcje

  • Importy. Mechanizmy importu: Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT) i Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dostosowano do zmian w programie dotyczących Mechanizmu podzielonej płatności. Importy działają niezależnie od ustawienia w konfiguracji parametru „Tryb ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach”. Importowane dokumenty w polu „Kwota VAT na płatnościach” mają ustawioną wartość Brak.
  • Ulotka – opis zmian:
   do wersji 1910.1.1 z dnia 25.10.2019

   Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

   Spis treści

   enova365 standard

   1. Moduł: Księgowość

   enova365 standard

   Moduł: Księgowość

   Poprawione funkcje

   enova365 standard

   Moduł: Systemowe

   Funkcjonalności

   • Dokumenty dodatkowe. Na definicji dokumentu dodatkowego (tuple) dodano nowy typ pola o nazwie „Pojedyncze pole”. Pole umożliwia wskazanie wielu rekordów bez tworzenia standardowej zakładki dla instancji obiektu.

   Poprawione funkcje

   • Filtrowanie. Poprawiono działanie filtrowania pól typu Kwota z walutą (Currency) w przypadku użycia znaku specjalnego ‚*’.
   • Filtrowanie. Rozwiązano problem z filtrowaniem list polegający na błędnym odczycie ustawień z wyrażeniem filtrującym „pomiędzy” (wybór zakresu).

   Informacja techniczna

   • Bezpieczeństwo. W celu zwiększenia standardów bezpieczeństwa w wersji 1910 następuje zmiana sposobu szyfrowania haseł, w szczególności hasła operatora do bazy danych. W domyślnym trybie (tj. bez dodatkowych parametrów uruchomieniowych) enova365 w wersji 1910 pracuje z pełną zgodnością wstecz. Wzmocnienie używanych przez enova365 mechanizmów szyfrowania można wymusić uruchamiając program z parametrem /strongencryption. Nie spowoduje to widocznych dla operatora zmian z zachowaniu programu. Spowoduje natomiast zaszyfrowanie haseł dostępu do bazy danych w pliku Lista baz danych.xml, przez co np. w przypadku zmiany hasła nie będzie możliwy dostęp do żadnej z baz żadną starszą wersją systemu enova365. 

   Moduł: Business Intelligence

   Funkcjonalności

   • Kolorowanie wskaźników. Rozbudowano mechanizm kolorowania wskaźników o możliwość kolorowania wartości jednego wskaźnika w odniesieniu do wartości innego wskaźnika. Referencja może zostać zdefiniowana w zestawie przedziałów danych, jak również bezpośrednio na danym wskaźniku. Aby wybór wskaźnika referencyjnego był łatwiejszy przygotowano zestaw filtrów ograniczających listę dostępnych elementów.
   • Kopiowanie pól. Wprowadzono mechanizm pozwalający na kopiowanie pól w domenach oraz raportach. Dotyczy to zarówno pól źródłowych, jak i wyliczanych i jest możliwe w niestandardowych modelach danych, a także na domenach standardowych na zakładce Dodatkowe pola. Dzięki temu użytkownik, który raz stworzył pole i potrzebuje go użyć ponownie w tym samym modelu danych w zbliżonej formie ma możliwość jego skopiowania i modyfikacji. 
   • Kopiowanie wizualizacji. Wprowadzono mechanizm pozwalający na kopiowanie definicji wizualizacji. W związku z tym użytkownik może w szybki sposób dostosować wygląd elementu do swoich potrzeb. Ma to zastosowanie głównie w przypadku wykresów, gdzie standardowy wykres po skopiowaniu może mieć zmienioną kolorystykę, dodaną legendę czy zmienione miejsce położenia etykiet. 
   • Filtry. Dodano filtr który umożliwia wybór domen technicznych służących do wyliczeń. Standardowo na liście modele danych filtr przyjmuje wartość „Nie”.
   • Wskaźniki. Udostępniono możliwość tworzenia pola wyliczanego na modelu danych typu wskaźnik. Dodatkowo, wybierając pole źródłowe z domeny możliwe jest wprowadzenie na nim zmian: nazwy, typu bazodanowego czy typu BI. 
   • Modele danych. Standardowe wskaźniki zwracające minimalne wartości poszczególnych dokumentów handlowych zostały oznaczone jako nieaktualne. W związku z tym nie będą pojawiać się na podstawowej liście modeli danych, widoczne będą dopiero po zmianie filtra aktualność z Tak na Nie.
   • Modele danych. Pola o typie bazodanowym „liczba zmiennoprzecinkowa” w standardowych modelach danych typu raport oraz wskaźnik zostały zmienione na typ „liczba dziesiętna”. Ma to na celu: w przypadku wskaźników umożliwienie ich kolorowania, w przypadku raportów poprawę wyświetlania. Liczba zmiennoprzecinkowa nie podlegała formatowaniu.
   • Modele danych. W obszarze kadry i płace wprowadzono nowe modele danych dotyczące liczby dni oraz ilości nieobecności w różnych przedziałach czasu. 
   • Modele danych. Rozbudowie uległ mechanizm kopiowania modeli danych o kopiowanie elementów pochodzących z rozszerzeń. Dzięki temu, jeśli domena standardowa została rozszerzona o dodatkowe złączenia/warunki/pola zostaną one skopiowane tak samo jak standardowe elementy. 
   • Modele danych. W obszarze finansowym w standardzie pojawiła się analiza obrotów na kontach dla typu księgowego. Dotychczas dostępna była analogiczna analiza dla typu podatkowego.

   Poprawione funkcje

   • Panele BI. Wprowadzono zmianę, dzięki której wpisany tekst wyszukujący elementy na panelu BI po dodaniu jednego z nich nie znika. Dzięki temu nie ma konieczności wielokrotnego wpisywania tej samej frazy. 
   • Panele BI. Wprowadzono zmianę w mechanizmie dodawania elementów na panel BI, tak aby po dodaniu elementu znikał on z listy dostępnych wizualizacji, dzięki czemu niemożliwe będzie dodanie go wielokrotnie. 
   • Modele danych. Wprowadzono poprawkę w wyliczeniu pola średnia cena pozycji towaru w domenie BI_m_a_Ranking towarów, tak aby zwracane były prawidłowe wyniki. 

   Moduł: CRM

   Funkcjonalności

   • Poczta CRM. W czynności „Dodaj adresatów” dodano parametr umożliwiający ograniczenie listy dostępnych adresów email do tych, które są zapisane dla elementów powiązanych wiadomości email.
   • Poczta CRM. Dla wydruków Repx dodano obsługę powiązania z wiadomością email, wysyłanej przy pomocy opcji „Wyślij email PDF” na szablonie wiadomości, w którym w polu adresata ustawiono odbiorcę po zdefiniowanej cesze z algorytmem, dokumentu handlowego oraz kontrahenta. Obecnie z tak wysłaną wiadomością email powiązany będzie dokument oraz kontrahent. Oba obiekty będą widoczne na zakładce Elementy powiązane, dostępnej w formatce wiadomości email.
   • Poczta CRM. Dodano funkcjonalność dzięki której po wysłaniu dokumentu handlowego przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf” dla mechanizmu wydruków Repx dokument taki będzie oznaczany jako wysłany. Aby wyświetlić informację, o statusie wysyłki dokumentu należy na liście dokumentów handlowych umieścić kolumnę ‚EDokumentInfo.Status’. 
   • Kontrahent. Dodano nową funkcjonalność, która pozwala na pobranie z GUS danych rejestrowych dla listy zaznaczonych kontrahentów/wizytówek/kontrahentów wg kategorii. Od tej wersji po zaznaczeniu grupy kontrahentów/wizytówek/kontrahentów wg kategorii w menu ‚Czynności’ dostępna będzie funkcja ‚Dane GUS’. Po jej wybraniu zaktualizowane zostaną dane zaznaczonych rekordów. Do poprawnego działania tej funkcjonalności należy wprowadzić w polu ‚Klucz użytkownika GUS (BIR)’ (Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne, sekcja ‚Inne’) posiadany własny klucz użytkownika.
   • Kontrahent. Dodano nową funkcjonalność pozwalającą porównać dane o kontrahencie jakie znajdują się w bazie z danymi, które znajdują się w GUS. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy włączyć opcję „Pokazuj zmiany przychodzące z GUS przed zapisem:” (Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i Urzędy/Ogólne). Dzięki temu po przejściu do kartoteki kontrahenta i wybraniu workera Dane GUS-BIR, otworzy się formularz, w którym zaprezentowane zostaną obok siebie dane o kontrahencie znajdujące się w enova365 oraz dane znajdujące się w GUS. Poza porównaniem informacji użytkownik może zadecydować czy w wypadku wystąpienia różnic chce zaktualizować wszystkie lub wybrane dane o kontrahencie.
   • Kontrahent. Rozszerzenie funkcjonalności pobierania danych z GUS. Od tej pory przy dodawaniu kontrahenta lub wizytówki przy pomocy workera ‚Dane z GUS-BIR’ pobierane i zapisywane będą także dane z pola ‚Nietypowe miejsce lokalizacji’ (jeśli znajdują się one w bazie GUS).
   • Kontrahent. Poprawiono możliwość eksportu kartotek kontrahenta za pomocą arkusza excel. Do tej pory przy imporcie należało stosować nagłówek ‚nazwa formatowana’. Obecnie prawidłowym nagłówkiem będzie ‚Nazwa’.
   • Zadania i Zdarzenia. Zmodyfikowano funkcjonalność przypisywania zdarzeń dla roli. Od tej pory operator posiadający prawo zadania innych operatorów będzie widział zadania i zdarzenia przypisane dla danej roli.
   • Zadania i Zdarzenia. Dla stworzonych powiązań Zadanie <-> Dokument handlowy umożliwiono dodatkowe wskazanie na pozycje tego dokumentu.
   • Zadania i Zdarzenia. Dodano nową funkcjonalność, która pozwala na seryjne dołączanie wielu dokumentów CRM. Od tej dla przy dodawaniu zadań/zdarzeń w Menu Czynności dostępna jest funkcja dodaj dokumenty. Dzięki niej po określeniu podstawowych parametrów (możliwości dodania dokumentów już użytych, określenia możliwości kopiowania dokumentów przy kopiowaniu zadania, Rodzaju dokumentu, Sumowania wartości) możemy dodać jednocześnie wiele dokumentów.
   • Zadania i Zdarzenia. Dodano funkcjonalność pozwalającą wiązać masowo dokumenty z zadaniem lub zdarzeniem o określonej definicji. W formularzu zdarzenia/zadania w menu czynności dodano funkcję dodaj dokumenty, która pozwala na seryjne dołączenie dokumentów. Podpięte pod aktywność dokumenty są widoczne w zakładce dokumenty. Z poziomu dokumentu w zakładce Zadania CRM widoczne są wszystkie zadania, z którymi został powiązany dany dokument.
   • Zadania i Zdarzenia. Na definicji zadania/zdarzenia (narzędzia/Opcje/CRM/Definicje dokumentów/Definicje zadań/Opcje) w sekcji Dokumenty CRM dodano możliwość ustawienia Filtra dokumentów CRM. Użycie tej funkcjonalności pozwala na ograniczenie dostępnych typów dokumentów dodawanych do zadania lub zdarzenia jako dokumenty powiązane.
   • Budżet. Dla opisów analitycznych w polu pozycja budżetu projektu wprowadzono możliwość prezentacji syntetycznych pozycji budżetu. Tym sposobem jest możliwość podglądu drzewa budżetu podczas opisywania elementów. Wyświetlanie pozycji zbiorczych zależne jest od parametru w konfiguracji „Pokaż pozycje zbiorcze” w sekcji dotyczącej opisów analitycznych.

   Dodatki

   • SMS. Dodano nową funkcjonalność, która liczy znaki użyte w treści sms przy jego wysyłaniu za pomocą dodatku enova365SMS. Od tej pory użytkownik po napisaniu wiadomości sms i opuszczeniu pola ‚treść’ będzie mógł sprawdzić w polu ‚ilość znaków’ ile znaków zawiera treść sms.

   Moduł: Handel

   Funkcjonalności

   • Korekty dokumentów. Udostępniono tworzenie zbiorczych korekt do faktur sprzedaży i zakupu, czyli korygowanie jednym dokumentem wielu dokumentów źródłowych. 
   • Dokumenty handlowe. Ulepszono filtrowanie dokumentów według serii. Obecnie na liście rozwijanej do pola Seria filtra listy dokumentów wyświetlane są wszystkie serie dokumentów zdefiniowane w systemie. Dotychczas lista podpowiedzi była niepełna i użycie filtra wymagało ręcznego wpisania serii.
   • Zamówienia i oferty. Ulepszono działanie czynności Dodaj relację zasobu podrzędnego wykonywanej z poziomu zakładki Zasoby karty towaru. Obecnie czynność działa również w przypadku, gdy ilość zamówiona jest większa od ilości zasobu wskazanego do zarezerwowania.
   • Płatności dokumentów handlowych. Zmieniono sposób ustalania sposobu i terminu zapłaty w dokumencie handlowym w przypadku kontrahentów powiązanych. Obecnie, jeśli odbiorca jest kontrahentem podrzędnym do głównego i jest płatnikiem, warunki płatności są ustalane wg kartu odbiorcy.
   • Deklaracja Intrastat. Ulepszono działanie czynności „Aktualizuj dane do intrastatu” służącej zmianie masy w pozycjach dokumentów na potrzeby deklaracji Intastat. Dotychczas aktualizacja nie zawsze była możliwa, jeśli w dokumencie występowały koszty dodatkowe dzielone wg wartości. Obecnie jest ona wykluczona tylko wtedy, gdy koszty dodatkowe są dzielone wg masy.

   Poprawione funkcje

   • Dokumenty handlowe. Poprawiono ustawianie stawek VAT dla usług w pozycjach dokumentu handlowego. Dotychczas po zmianie kontrahenta w dokumencie z unijnego na krajowego stawki dla usług nie zmieniały się na krajowe.
   • Dokumenty handlowe. Poprawiono wyświetlanie zasobów i obrotów na formularzu zbiorczej faktury zakupu utworzonej w obiegu PZ2->ZK2. Dotychczas na formularzu wyświetlały się tylko obroty i zasoby z jednego podrzędnego dokumentu magazynowego.
   • Dokumenty handlowe. Poprawiono drukowanie informacji o zapłaconej kwocie na fakturze sprzedaży repx. Dotychczas w niektórych przypadkach informacja o zapłacie była zdublowana.
   • Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas zmiana kontrahenta za pomocą tej czynności nie skutkowała aktualizacją pola PartiaPierwotna.Kontrahent w zasobach tworzonych przez ten dokument.
   • Dokumenty handlowe. Zaktualizowano definicję eksportu JPK_FA w zakresie dokumentów (faktur) wprowadzanych ręcznie z poziomu Ewidencji dokumentów/Dokumenty (poza modułem Handel/Faktury), dla dokumentów bez tabeli VAT.
   • Ceny i rabaty. Poprawiono algorytm wyliczania ostatniej ceny zakupu. Obecnie pomijane są dokumenty anulowane.
   • Ceny i rabaty. Poprawiono błąd wyliczania ceny dostawy w pozycji dokumentu. Dotychczas cena dostawy nie wyliczała się, gdy w definicji dokumentu włączono zapis na bieżąco, gdy dokument w buforze.

   Dodatki

   • e-sklepy. Przygotowano nową wersję dodatku enova365.eSklepy Konektor. Ulepszono obsługę błędów i wyeliminowano przypadki zapętlania się komunikacji.
   • EDI. W oknie definicji komunikatu EDI dodano zakładkę z listą kontrahentów, to których definicja jest przypisana.

   Moduł: Kadry i Płace

   Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.01.2020 wymienione poniżej:
    • Najniższe wynagrodzenie pracowników: 2 600,00 zł;
    • Minimalna stawka godzinowa: 17,00 zł.

    Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

   • PPK. Uaktualniono listę instytucji finansowych PPK. 
   • Składka Zdrowotna. Obsłużono tytuł ubezpieczenia 1812 – Doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawa składki zdrowotnej dla tytułu ubezpieczenia 1812 jest pobierana ze wskaźnika „Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Świadczenia inne). Składka zdrowotna wyliczana jest po stronie pracodawcy.
   • Podstawa ekwiwalentu. Zmodyfikowano algorytm
    dopełniania elementów zmiennych w podstawie ekwiwalentu za urlop. W przypadku
    ustawienia w konfiguracji parametru „Niezależne dopełnianie elementów
    wliczanych do podstawy” na „NIE” (Narzędzia/Opcje/Kadry i
    płace/Płace/Urlopy inne
    ) zmienne elementy wynagrodzenia będą dopełniane za cały
    okres trzech miesięcy (lub dwunastu) poprzedzających miesiąc wypłaty
    ekwiwalentu, a nie tylko do okresu, za który zostały wypłacone.
   • Umowa cywilnoprawna. Na formularzu umowy cywilnoprawnej obsłużono symulację wypłaty dla osób do 26 roku życia zwolnionych z zaliczki podatku.

   Poprawione funkcje

   • Składka Zdrowotna. Poprawiono nieprawidłowe naliczenie wysokości składki zdrowotnej w poniższych przypadkach:
    • jeżeli składka zdrowotna została ograniczona do wysokości zaliczki podatku, ale wyłącznie dla elementów wynagrodzenia, które stanowią podstawę tej składki. Algorytm sterujący ograniczeniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku, w niektórych przypadkach powodował kilkugroszowe zaniżenie wysokości naliczonej składki zdrowotnej.
    • jeżeli w jednym miesiącu zostało naliczone kilka wypłat dla osoby zwolnionej z podatku do 26 roku życia. W przypadku naliczenia na kolejnej wypłacie w miesiącu elementu nieopodatkowanego, ale podlegającego składkom, dla małych kwot dodatku niepoprawnie wyliczała się wartość składki zdrowotnej.
   • Algorytm podatkowy. W algorytmie naliczania zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia wprowadzono poniższe zmiany:
    • zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów zwolnienie z podatku ma zastosowanie wyłącznie do przychodów otrzymanych do dnia 26 urodzin, czyli nie później niż w dniu urodzin. Wypłaty realizowane po dniu urodzin nie będą objęte zwolnieniem z podatku.
    • poprawiono naliczanie korekty wynagrodzenia poprzez storno płacowe dla osoby do 26 roku życia zwolnionej z podatku. W przypadku korekty składek poprzez oznaczenie wypłaty do przeliczenia, nie było uwzględniane zwolnienie z podatku.
   • PPK. Zmodyfikowano algorytm wyliczania daty kwalifikacji dla osób, które w trakcie trwania umowy kończą 18 lat.  Do wyliczenia daty kwalifikacji uczestnika do PPK staż pracy będzie liczony od dnia ukończenia przez tę osobę 18 roku życia. Staż pracy u danego pracodawcy sprzed ukończenia 18 lat nie będzie zaliczany.
   • PKZP, ZFM. Poprawiono kwalifikowanie pożyczek jako spłacone, jeżeli wśród rat
    pożyczki znajdowała się niespłacona rata w którymś z miesięcy. W przedstawionym
    przypadku nawet jeżeli pożyczka kwotowo była spłacona w programie była oznaczana
    jako niespłacona.
   • Limit urlopowy. Poprawiono naliczanie limitu urlopu pracownika tymczasowego. W przypadku naliczania urlopu za każde 30 dni (parametr w konfiguracji „Urlop należny za każde przepracowane 30 dni …” na TAK), dla pracowników, którzy mieli umowę na przełomie roku kończącą się w trakcie stycznia, a następnie bezpośrednio po niej kolejną umowę, nie był przenoszony limit z poprzedniego roku.

   Wydruki

   • Świadectwo Pracy. Uaktualniono treść pouczenia na raporcie Świadectwo pracy zgodnie z obowiązującym wzorem. W pouczeniu nie będzie wskazania na konkretny Sąd Pracy, do wydruku nie będzie pobierana nazwa Sądu Pracy uzupełniona w konfiguracji jak dotychczas.
   • Umowa o pracę. Zaktualizowano wzór raport Umowa o pracę. Na raporcie nie będzie wyświetlany numer Pesel pracownika.
   • Ewidencja czasu pracy. Zmodyfikowano raporty dostępne na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w poniższym zakresie:
    1.Nagłówek wydruku Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie uzupełniono o dodatkowe informacje:

    • nazwę jednostki organizacyjnej,
    • nazwiska pracowników, dla których przygotowano raport. Jeżeli przy wydruku zostanie zaznaczony parametr „Tylko zaznaczone zapisy”, to w nagłówku w polu „Pracownicy” pojawią się nazwiska pracowników.

    2.Na wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP wprowadzono poniższe zmiany:

    • umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji:
     • oznakowania dni wolnych – na opcjach wydruku dodano parametr „Kod dnia wolnego” domyślnie ustawiony na „NIE”. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, na raporcie pojawi się dodatkowa kolumna z kodem dnia wolnego.
     • wykazywanie przerw w pracy – na opcjach wydruku dodano parametr „Przerwa w pracy”, w którym można wskazać jedną bądź wiele stref, które mają być wyświetlane na raporcie. Po uzupełnieniu parametru na wydruku w kolumnie Dyżury/Przerwy pojawi się informacja o godzinach i czasie przerwy. Dodatkowo jeżeli na definicji strefy oznaczającej przerwę w pracy zostanie uzupełnione pole „Kod”, to na wydruku obok czasu przerwy pojawi się uzupełniony kod przypisany do przerwy.
     • podsumowania kolumn: dyżur, czas przepracowany, nadgodziny przenoszone. Dodatkowo zmieniono nazwę kolumny „przerwa na karmienie” na „przerwa na karm.”
    • poprawiono:
     • wykazywanie godzin należących do innej doby pracowniczej;
     • wyświetlanie czasu przepracowanego. Jeżeli raport był wykonywany dla więcej niż jednej osoby, to dla osób zatrudnionych w trakcie miesiąca niepoprawnie wyświetlał się czas przepracowany.
     • rozmiar marginesów. W określonych przypadkach przy próbie wydruku pojawiał się komunikat: „Co najmniej jeden z ustawionych marginesów leży poza obszarem drukowania…”.
   • Listy płac. Do wydruków dostępnych z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac wprowadzono poniższe zmiany:
    • na Zestawieniu list płac poprawiono wykazywanie wartości w wierszach dotyczących zaliczki podatku odprowadzanej do urzędu skarbowego.
    • na Pełnej liście płac dodano sumę składek ZUS oraz przeniesiono Składki PPK do tej samej kolumny co Składki ZUS. Dodatkowo poprawiono rozmiar marginesów.
   • Limity nieobecności. Poprawiono generowanie raportu Limity nieobecności dostępnego z listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy
    • W przypadku wybrania na ustawieniach raportu opcji „Edytuj wzorzec” pojawiał się komunikat „Nazwa TableCell… nie istnieje w bieżącym kontekście”. 
    • Dodatkowo poprawiono wykazywanie godzin limitu nieobecności. W przypadku wybrania na parametrach wydruku w polu „Pracownik” opcji „Razem”, limit wykazany dla pierwszej osoby z listy niepoprawnie był powielany dla kolejnych osób.

   Dodatki

   • Pracownicy Uczelni. Zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” wprowadzono poniższe zmiany:
    • dotychczasową grupę pracowniczą „Nauczyciele akademiccy” oznaczono jako historyczną: „Nauczyciele akademiccy (hist.)”.
    • dodano nową grupę pracowniczą „Nauczyciele akademiccy”, w ramach której dostępne są pozycje:
     – Pracownik badawczo-dydaktyczny,
     – Pracownik dydaktyczny,
     – Pracownik badawczy,
     – Nie dotyczy.
    • po konwersji bazy danych w celu aktualizacji grupy pracowniczej, należy wykonać aktualizację kartoteki nauczycieli akademickich oraz na zakładce Etat/Ogólne – uczelnia w polu „Grupa pracownicza” wybrać aktualną grupę „Nauczyciele akademiccy”, a następnie wskazać w polu „Nauczyciel akademicki” jedną z opcji dostępnych w ramach tej grupy.

   Moduł: Kasa

   Funkcjonalności

   • Zapłata. Wprowadzono możliwość definiowania zakładki Ogólne dla formularza Zapłaty oraz formularza Operacji bankowej w części prezentującej właściwości Zapłaty. Definiowalny formularz może być również aktywowany dla Dokumentów kasowych. Konfiguracja pozwalająca dostosowanie definiowalnego nagłówka oraz wprowadzenie dodatkowych sekcji na zakładce Ogólne znajduje się w Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Formularze/Zapłata-Ogólne.
    Szczegółowe informacje znajdują się Tutaj.
   • Zapłata. Zmieniono standardowy układ informacji prezentowanych na zapłatach na zakładce Ogólne. Wprowadzono wymienną sekcję Kurs waluty/MPP, której sposób wyświetlania zależny jest od waluty Ewidencji środków pieniężnych, z której pochodzi zapłata. Dla ewidencji walutowych widoczna jest sekcja Kurs waluty, natomiast dla ewidencji złotówkowych o typie Rachunek bankowy prezentowana jest sekcja Mechanizm płatności podzielonej.
   • Kursy walut. Dodano możliwość importowania notowań średnich kursów walut publikowanych przez NBP w tabeli B.
   • Przelewy. Dla czynności Przygotuj przelewy umożliwiono ustawianie domyślnych wartości parametrów poprzez nowo dodany na formatkę czynności przygotowania przelewów przycisk ‚Ustaw jako domyślne’. 
   • Rozrachunki. Dodano możliwość automatycznego ustawiania daty rozliczenia na bieżącą w przypadku rozliczania faktury z korektą. W tym celu dodany został parametr: ‚Rozliczenia z udziałem płatności oznaczonych jako zwrot twórz z datą bieżącą’ przyjmujący wartości Tak/Nie, znajdujący się w konfiguracji w części Ewidencje ŚP/Rozrachunki/Rozliczanie. Domyślne ustawienie tego pola to ‚Nie’, co sprawia, że data rozliczenia inicjuje się jak dotychczas. Po zmienia parametru na ‚Tak’ data rozliczenia tworzy się w dacie bieżącej, jeżeli obie strony rozliczenia to płatności i jedna z nich jest oznaczona jako Zwrot.

   Poprawione funkcje

   • Przelewy. Poprawiono błąd, który pojawiał się podczas przygotowywania przelewu dla podmiotu typu Pracownik. Błąd występował u Operatora, który na roli miał nadane prawo do Pracownika tylko do odczytu oraz włączona była weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów.
   • Rozrachunki. Poprawiono błąd wklejania rozliczeń. Podczas wykonywania czynności Wklej rozliczenia dostępnej z poziomu zapłat po wskazaniu danych w prawidłowej strukturze pojawiał się komunikat błędu: ‚W wierszu nagłówka nie wyodrębniono dwóch wartości: NumerDokumentu, Kwota’.
   • Przelewy. Dla formatu przelewu ISO20022 dodano pobieranie do pliku pola BIC i IBAN zleceniobiorcy w przypadku przelewu walutowego dla kontrahenta krajowego.

   Moduł: Księgowość

   Funkcjonalności

   • Mechanizm podzielonej płatności. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne modyfikacje w obszarze mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. split payment. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać z dniem 1 listopada 2019 r. i dotyczą:
    • likwidacji odwrotnego
     obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienia go obowiązkowym MPP,
    • wyodrębnienia nowej grupy
     towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od
     towarów i usług (ustawy VAT),
    • obowiązku umieszczenia przez
     sprzedawcę na fakturze informacji „Mechanizm podzielonej
     płatności” dla faktur o wartości powyżej 15 tys. zł zawierających towary lub usługi z Załącznika nr 15,
    • obowiązku stosowania MPP przez
     nabywcę dla zapłaty za transakcje powyżej 15 tys. zł dotyczące towarów lub
     usług z Załącznika nr 15, 
    • objęcia mechanizmem solidarnej
     odpowiedzialności nabywcy wszystkich transakcji dotyczących towarów z
     Załącznika 15, 
    • możliwości zwolnienia z
     solidarnej odpowiedzialności poprzez dokonanie zapłaty MPP, 
    • możliwości realizowania zbiorczych
     przelewów okresowych MPP. 

    W związku z powyższymi zmianami w systemie enova365 wprowadzono szereg zmian usprawniających realizację nowych obowiązków w zakresie dokumentowania i rozliczeń transakcji objętych obowiązkowym MPP.

    • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki dodano parametr Tryb ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach, który pozwala na ustalenie w danej jednostce sposobu postępowania m.in. z transakcjami dotyczącymi MPP. Możliwe jest dokonanie wyboru czy płatności do dokumentów będą tworzyły się wg ustawienia:
     – Brak kwoty VAT lub kwota VAT wg pozycji MPP dla dokumentów powyżej limitu;
     – Tylko VAT wg pozycji MPP niezależnie od wartości dokumentu;
     – Zawsze całkowita kwota VAT z dokumentu. 
     Parametr wpływa na domyślny sposób ustawienia na dokumentach ewidencji i dokumentach w module Handel nowego parametru Kwota VAT na płatnościach. 
    • Na elementach VAT na dokumencie ewidencji dodano pole Grupa. Wybranie w polu wartości „MPP” oznacza, że dany element VAT dotyczy towarów lub usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy. W przypadku, gdy dokument źródłowy powstał w module handel, oznaczenie MPP z pozycji dokumentu handlowego zostanie przeniesione do pola Grupa.
    • Na dokumentach ewidencji zakupu i sprzedaży na zakładce Ogólne dodano dwa nowe parametry:
     – Kwota VAT na płatnościach – wartość pola domyślnie ustawia się na podstawie Trybu ustalania Kwoty VAT/MPP na płatnościach w konfiguracji, ale może być zmieniona ręcznie na danym dokumencie. Parametr decyduje o tym, czy płatność do dokumentu utworzy się bez Kwoty VAT, z Kwotą VAT wyłącznie dla tych elementów VAT, które odpowiadają towarom lub usługom z Załącznika nr 15 lub z Kwotą VAT dotyczącą VAT z całego dokumentu;
     – Obowiązkowy MPP – parametr zaznacza się automatycznie na Tak dla dokumentów, których wartość przekracza 15 tys. zł i co najmniej jeden element VAT oznaczony jest jako MPP. Dla dokumentów z zaznaczonym Obowiązkowym MPP w polu Kwota VAT na płatnościach można wskazać dwie opcje tworzenia płatności: Wg pozycji MPP dokumentu lub Całkowita kwota VAT dokumentu.
    • Na płatnościach w sekcji Mechanizm podzielonej płatności dotychczasowe pola zostały zastąpione polem Kwota VAT/MPP. Pole jest automatycznie uzupełniane na podstawie opcji wybranej w polu Kwota VAT na płatnościach na dokumentach zakupu lub sprzedaży.
    • Na zapłatach w sekcji Mechanizm podzielonej płatności dotychczasowe pola zostały zastąpione nowymi polami Kwota VAT/MPP oraz Okres VAT. 
    • Wprowadzono możliwość tworzenia przelewów okresowych MPP.
     W ramach przelewu standardowego przygotowano nowy wariant: Przelew MPP okresowy. Obok dotychczasowej czynności Przygotuj przelewy dodano nową czynność Przygotuj przelewy okresowe (MPP), umożliwiającą automatyczne wygenerowanie zbiorczych przelewów dla wszystkich faktur od danego kontrahenta wystawionych we wskazanym okresie nie dłuższym niż miesiąc.
    • Do
     zmian w obszarze mechanizmu podzielonej płatności zostały dostosowane
     również czynności dotyczące tworzenia przelewów, generowania zapłat i
     rozliczania rozrachunków. 

    Szczegółowe informacje znajdują się Tutaj.

   • Dekrety. Wprowadzono mechanizmy umożliwiające
    obliczanie oraz przeglądanie obrotów i sald kont księgowych z uwzględnieniem lub wyłączeniem
    dekretów zamknięcia okresu. Na nowe mechanizmy składają się: 

    • dodatkowe oznaczenie na dekrecie Dekret
     zamknięcia, które może być nadawane dekretom do dokumentów Polecenie księgowania z datą
     ostatniego dnia miesiąca; oznaczenie może być nadawane ręcznie lub automatycznie
     za pomocą schematu księgowego oraz w wyniku wykonania czynności Generuj dekrety
     zamknięcia kont,
    • przeliczanie i zapisywanie obrotów i sald z
     uwzględnieniem tego oznaczenia,
    • dodatkowy filtr „Uwzględniać
     dekrety zamknięcia” dostępny na listach Obroty i salda, Dekrety, Zapisy oraz
     na formularzu wyświetlanym za pomocą czynności Zapisy konta,
    • wydruki Zestawienie obrotów i sald, Zestawienie
     obrotów i sald szeroki, Zapisy na koncie, Zapisy na koncie pojedynczo z
     prezentacją danych uwzględniającą nowy parametr.
   • Schematy księgowe. W schematach księgowych dla przedmiotu księgowania Opis analityczny dodano w trybie uproszczonym warunek na opis opisu analitycznego.
   • KPiR Zapisy. Na zapisie KPiR dla dokumentów o typie: Deklaracja rozliczeniowa i Środki trwałe ewidencja umożliwiono wprowadzanie wartości do kolumn:
    15. Zaszłości i 16. Koszty działalności BR. Dotychczas dla tych dokumentów pola te były
    nieedycyjne.
   • Ewidencja dokumentów\Dokumenty. Wprowadzono aktualizację rodzaju podmiotu na dokumencie ewidencji w przypadku zmiany pola Rodzaj (VAT) na dokumencie handlowym po wykonaniu czynności Zmień zatwierdzony dokument.
   • Ewidencja dokumentów\Dokumenty. Dla czynności „Renumeruj” dostępnej dla dokumentów ewidencji zostały dokonane zmiany dotyczące działania parametrów. Usunięto parametr ‚Pomiń zaksięgowane’. Zamiast niego dodany został parametr ‚Zakres’ z następującymi wartościami do wyboru:
    • Predekretowany + Wprowadzony + Bufor
    • Wprowadzony + Bufor
    • Bufor
    • Wszystkie

    Zmieniono również nazwę wartości parametru ‚… w obrębie dnia’ z ‚Zachowaj obecną kolejność’ na ‚Wg kolejności wprowadzania’.

   • Rozliczenia księgowe. Zmieniono domyślne ustawienie parametru ‚Pomijaj bez wartości’ dostępnego na formatce naliczania rozliczeń księgowych. Parametr jest aktywny po wskazaniu cechy, według której ma odbywać się rozliczanie zapisów. Do tej pory pole domyślnie było ustawione na ‚Nie’. Po zmianie przyjmuje wartość ‚Tak’, dzięki czemu naliczanie rozliczeń księgowych w przypadku wybrania cechy odbywa się według zgodności wskazanej cechy, pomijając zapisy, które nie mają ustawionej wartości cechy.
   • Zapisy. Dokonano zmian w zakresie filtrowania listy zapisów na formularzu Zapisy konta poprzez:
    • Dodanie nowego filtra o nazwie ‚Status rozliczenia’ przyjmującego wartości: Nierozliczone. Rozliczone i Wszystkie. Filtr ten jest dostępny tylko dla kont rozliczeniowych, a jego domyślne ustawienie to: Nierozliczone.
    • Zmianę domyślnej wartości filtra ‚Typ dziennika’ z Dekret na ‚Wszystkie’. Nowe ustawienie nie zawęża domyślnie listy zapisów tylko do tych pochodzących z dekretów, ale bierze również pod uwagę zapisy BO.
   • Plan Kont. Dla filtra Systematyka dostępnego na liście Obroty i Salda oraz Plan kont zmieniono nazwę wartości ‚Syntetyczne+analityczne’ na ‚Konta ostatniego poziomu’. Nowa nazwa wskazuje konta, na które może odbywać się księgowanie.

   Poprawione funkcje

   • Deklaracje CIT. Zmieniono sposób przeliczania numeru załącznika CIT-8/O. Do tej pory przeliczenie deklaracji CIT-8 wymuszało taki sam numer załącznika CIT-8/O jak numer deklaracji. W przypadku, gdy istniały deklaracje CIT-8 mające taki sam numer oraz posiadające załącznik CIT-8/O, przeliczenie deklaracji nadawało załącznikom taki sam numer powodując pojawienie się komunikatu błędu: ‚Próba dodania zapisu który już istnieje do pola o unikalnych wartościach: NumerPelny w tabeli: Deklaracje’. Usunięcie błędu polegało na wyłączeniu przeliczania numeru załącznika CIT-8/O.
   • Zestawienia księgowe. Poprawiono błąd występujący podczas generowania wydruku zestawienia księgowego z poziomu niezapisanego w bazie wyniku zestawienia. Komunikat błędu: ‚Wydruk zestawienia księgowego: niepoprawny bieżący obiekt:…’ pojawiał się dla wydruków zestawienia księgowego w mechanizmie XtraReports, jeżeli w parametrach wydruku nie wybrano zapisanego wyniku.
   • Zapisy. Na listach: Zapisy i Zapisy BO poprawiono filtrowanie według pola Typ konta. Aktualnie filtrowanie działa analogicznie jak na listach: Plan kont oraz Obroty i Salda.
   • Ewidencja dokumentów\Dokumenty. Dla dokumentów ewidencji na zakładce Powiązane dokumenty poprawiono ustawienie lokatora, aby podświetlany był aktualnie otwierany rekord. We wcześniejszych wersjach po otwarciu dokumentu na zakładce Powiązane dokumenty ustawienie lokatora przechodziło na pierwszy na liście rekord.
   • KPiR. Wyłączono widoczność folderu Księgowość dla baz z licencją KPIR. Na takich bazach od wersji programu 1908 widoczny był folder Księgowość, a w nim definicje i wyniki zestawień księgowych. 

   Wydruki

   • Obroty i salda. Dla wydruku Obroty konta miesięcznie dodano informacje dotyczące stanu początkowego konta w poszczególnych miesiącach poprzez dodanie kolumn Saldo Początkowe Winien oraz Saldo Początkowe Ma. Wartości przenoszone na wydruk wynikają z nowo dodanych wyliczanych pól: SaldoPoczatkoweWinien i SaldoPoczatkoweMa, które domyślnie zostały wyciągnięte na zakładkę Miesięcznie na formularzu Zapisy konta.

   Moduł: Praca na wielu bazach

   Funkcjonalności

   • Praca na wielu bazach. W parametrach logowania do baz podrzędnych używany będzie czas oczekiwania na odpowiedź serwera ustawiony dla bazy nadrzędnej.
   • Praca na wielu bazach. Czynność Plik/Eksportuj zapisy rozbudowano o możliwość skierowania eksportowanych plików do wielu wskazanych baz danych. Czynność może być wykorzystywana do kopiowania pomiędzy bazami danych definicji dokumentów, definicji cech oraz elementów z innych tabel konfiguracyjnych.
   • Praca na wielu bazach. Wprowadzono możliwość zarządzania wydrukami w wielu bazach danych z poziomu okna Ustawienia raportów. Nowe mechanizmy pozwalają na skopiowanie rejestracji wybranego wydruku do wielu wybranych baz danych. Wraz z rejestracją wydruku kopiowany jest plik wzorca wydruku. W bazach docelowych  ustawienia wydruku zapisywane są dla kontekstu Wszyscy operatorzy. Dodano również możliwość usunięcia konkretnej rejestracji wydruku z wielu wskazanych baz danych. Usuwana jest tylko rejestracja wydruku, a plik wzorca nie jest kasowany.
   • Praca na wielu bazach. Na formularzu organizatora listy wprowadzono możliwość zapisania ustawień listy do wielu wybranych baz danych. W bazach docelowych ustawienia listy zapisywane są dla kontekstu Wszyscy operatorzy. Nowe mechanizmy pozwalają również na przywrócenie standardowych ustawień listy w wielu wybranych bazach danych.
   • Praca na wielu bazach. Dodano czynności umożliwiające hurtowe kopiowanie wielu plików konfiguracyjnych i całych folderów plików konfiguracyjnych do wielu baz danych. Nowe mechanizmy pozwalają na skopiowanie plików ustawień list, rejestracji wydruków i wzorców wydruków do wielu wybranych baz danych. W bazach docelowych pliki zapisywane są dla kontekstu Wszyscy operatorzy. Udostępniono również możliwość wykonania operacji kasowania w wielu bazach danych wymienionych plików konfiguracyjnych i folderów plików.
   • Praca na wielu bazach. Dodano obsługę klucza wirtualnego zabezpieczającego licencję Wielofirmową z dodatkiem Praca na wielu bazach.

   Moduł: Produkcja

   Funkcjonalności

   • Rozchód surowców. Umożliwiono tworzenie dokumentów rozchodu surowców w relacji produkcyjnej z automatycznym wskazaniem zasobów.

   Poprawione funkcje

   • Kalkulacja kosztu. Poprawiono wyliczenie kosztu produkcji wg wartości wydania surowców (wartości rozchodu), gdy na dokumencie rozchodu surowców RWS składnik występował więcej niż w jednej pozycji.

   Moduł: Workflow

   Funkcjonalności

   • Kreator. Zreorganizowano zakładkę w formularzu dla kroku kreatora, jeśli typem kroku „Zakładka z listą obiektów” oraz „Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście)”. Zmiana polega na umieszczeniu po prawej stronie listy z dostępnymi właściwościami obiektu a po lewej stronie znajduje się kod algorytmu.
   • Kreator. Dodano funkcjonalność, dzięki której włączenie podglądu pdf na formularzu nie jest uzależnione od szerokości formularza. Okno podglądu pdf zajmuje zawsze co najmniej 50% obszaru formatki. Jeśli formularz wymaga więcej miejsca jest generowany pasek przewijania pod częścią formatki z polami.
   • DMS. Dla pola „Typ dokumentu” dodano elementy do wyboru: Nieuporządkowany zbiór danych, Uporządkowany zbiór danych, Obraz ruchomy, Obiekt fizyczny, Oprogramowanie, Dźwięk, Obraz, Tekst.
   • Dokument podstawowy DMS. Dodano do komunikatu o zbyt dużej ilości znaków w nazwie pliku lub katalogu, informację ile znaków może mieć maksymalnie nazwa podpiętego załącznika.
   • Zastępstwa. Dodano zmianę języka interfejsu użytkownika w sytuacji gdy operator anglojęzyczny zastępuje operatora polskojęzycznego. Funkcjonalność działa w obie strony i dopasowuje język do aktualnego operatora.
   • Pozostałe.
    • Zmieniono działanie workera „Wczytaj” w formularzach pism w DMS w przypadku załączników głównych z linkami i linków. Będzie on dla nich niedostępny.
    • ​Zmieniono sposób wyszukiwania załączników: od tej pory elementem wyszukiwanym będzie MainAttachment.Name zamiast dotychczasowego Attachment.Name.​
    • ​Próba zmiany rozszerzenia linku do załącznika powoduje komunikat o błędzie z informacją o braku możliwości zmiany rozszerzenia pliku.​
    • Pole MainAttachment nadano status publiczny, jest dostępne na gridach.​
    • Na formularzu załącznika głównego dodano zakładkę Linki z Gridem, zwracającą listę linków tego załącznika. Zawiera ona kolumny: Attachment.Name, Atachment.Parent. Nie daje możliwości otwarcia, dodania czy kasowania linków.

   Poprawione funkcje

   • Proces. Poprawiono problem z dodawaniem pierwszego procesu określonej definicji na kilku stanowiskach jednocześnie. Problem był spowodowany niepoprawnym inicjowaniem licznika.

   Dodatki

   • Harmonogram zadań. Rozszerzono logi harmonogramu zadań (systemowy podgląd zdarzeń – windows oraz Historia wywołań – Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań) o informacje czy pracuje on jako usługa czy z poziomu wiersza poleceń. Dodano również informację na jakim porcie pracuje.
   • Harmonogram zadań. Dodano możliwość wyboru godziny i minuty wywołania zadania globalnego dla zadań wykonywanych w cyklu miesięcznym i rocznym.
   • Harmonogram zadań. Do formularza JobInvokeLog dodano zakładkę Pozycje, na której wyświetlają się logi związane z danym zadaniem.

   enova365 multi

   Interfejs przeglądarkowy

   Moduł: Pulpit kontrahenta

   Funkcjonalności

   • Zadania CRM. Dodano nową funkcjonalność dzięki której w Pulpicie kontrahenta w sekcji CRM zakładkom: ‚Zadania kontrahenta’, ‚Zadania kontrahentów powiązanych’, ‚Moje zadania’, ‚Urządzenia powiązane’, ‚Urządzenia wypożyczone’ można nadać własne nazwy. Aby skonfigurować tę funkcjonalność należy przejść do Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpit kontrahenta. Następnie w sekcji ‚CRM Nazwy i opisy zakładek’ wypełnić pola z ‚nazwa’ i ‚opis’. Po konfiguracji funkcjonalności należy zrestartować Soneta Server.
   • Rozliczenia. W Pulpicie kontrahenta dodano listę zapłat.

   Wersja platynowa

  enova365 standard

  Moduł: Workflow

  Funkcjonalności

  • Proces. Dodano weryfikację dla operatorów przy ograniczaniu listy zadań prawami Business/Zadanie/Simple/Zadania innych operatorów. Pozwala to na wykluczenie z listy rekordów, które nie są przypisane do danego operatora lub nie mają wypełnionego pola „Operator”.
  • Proces. Dodano możliwość wyświetlenia historii procesów, w których uczestniczył dany obiekt, nawet jeśli nie nastąpiło do niego odwołanie na dotychczasowych etapach procesu. Podgląd pozwala na sprawdzenie czy dla obiektu został wygenerowany task biorący udział w procesie oraz czy przed tym taskiem były inne taski w procesie. W przypadku gdy obiekt uczestniczy w więcej niż jednym procesie można sprawdzić z jakiego procesu pochodzi dany task.
Recent Posts

Zostaw Komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie