enova365 ulotka – opis zmian: do wersji 1908.0.1

 In Blog

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 1908.0.1 z dnia 16.09.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kasa

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Konwersja. Poprawiono błąd konwersji w obszarze e-Sprawozdań, który uniemożliwiał wykonanie konwersji baz danych na serwerach SQL w wersji 2008 i 2008 R2.

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

  • Wykaz podatników VAT. Poprawiono błąd uniemożliwiający generowanie przelewów na rachunki bankowe kontrahentów poprzedzone kodem kraju, w tym również rachunki z prefixem „PL”. Dla takich rachunków próba utworzenia przelewów kończyła się komunikatem błędu: „Wartość pola tekstowego ‚Zweryfikowany numer konta’ jest za długa. Pole może zawierać najwyżej 26 znaków”. Błąd związany był z niepoprawnym działaniem mechanizmów weryfikacji rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT (Białej liście).
   Obecnie sprawdzeniu w Wykazie podlegają numery rachunków bankowych bez kodów kraju oraz rachunki poprzedzone kodem „PL”. Rachunki z prefixem innym niż „PL” są pomijane.
   Dodatkowo poprawiono działanie parametru Weryfikacja rachunków bankowych (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Przelewy). Przy ustawieniu parametru na „Brak” mechanizmy weryfikacji poprawności rachunków dla przelewów są całkowicie wyłączone.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 1908.0.0 z dnia 10.09.2019

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Licencje. Poprawiono problem z dostępem do zakładek Elektronicznej Dokumentacji Pracowniczej na licencji podgląd w pulpicie klienta biura rachunkowego.
 • Data aktualizacji. Dla czynności „Aktualizuj” poprawiono pobieranie domyślnej daty z ustawień filtra listy. Po zmianie na listach z dostępem do czynności Aktualizacji (np. listy Kadry i płace\Kadry\Pracownicy) po wywołaniu kalendarza domyślnie pobierana jest data wcześniej wskazana na liście, w poprzednich wersjach pobierana była bieżąca data.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Panele BI. Wprowadzono nową funkcjonalność: Panele BI – jest to dedykowane miejsce służące do prezentacji ogólnych wskaźników, wykresów oraz tabel BI. Stworzenie Panelu odbywa się po stronie konfiguracji, a następnie jest on widoczny w oknie głównym programu, jako osobny kafelek. Panele wyposażone są w funkcjonalność drag&drop oraz zmianę wielkości elementów co ułatwia konfigurację wyglądu. Użytkownik może tworzyć własne kopie panelu i dostosowywać je do swoich indywidualnych potrzeb. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Modele danych. Wprowadzono nowe modele danych w obszarze kadry i płace. Przygotowane zostały raporty oraz ich wizualizacje dotyczące między innymi rotacji miesięcznej, rotacji miesięcznej w wydziałach, struktury zatrudnienia w firmie czy struktury umów o pracę. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
  W obszarze handel dodano nową definicję zestawu danych oraz definicję utrwalnia, umożliwiające kalkulacje i zapis marży oraz narzutu dla dokumentów handlowych kategorii sprzedaży. Przygotowano i udostępniono także podstawowe domeny analityczne w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
  W obszarze CRM dodano domeny analityczne oraz raporty i wskaźniki umożliwiające analizę liczby zadań otworzonych oraz zamkniętych wg miesięcy w bieżącym, poprzednim roku oraz w ostatnich 5 latach. Dodano także raporty prezentujące liczbę zadań aktywnych wg priorytetu, rodzaju oraz stanu zadania. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Wykresy. Rozbudowano możliwości wykresów poprzez obsłużenie wyświetlania na osi Y wartości procentowych, dodano możliwość wyłączenia cieniowania dla wykresów przy wyborze koloru innego niż automatyczny, oraz dodano możliwość wyboru miejsca umieszczenia etykiet na wykresach kołowym i pierścieniowym – wewnątrz lub na zewnątrz.

Zmiana funkcjonalności

 • Konfiguracja. Zmieniono układ i nazewnictwo zakładek w konfiguracji modułu BI, w celu pogrupowania funkcjonalności. Powstały foldery: Modele danych (zawiera: Modele danych, Definicje przedziałów czasowych, Definicje zestawów przedziałów czasowych, Aktualizacja praw SQL – wcześniej Aktualizacja modeli danych), Prezentacja danych (zawiera: Definicje wizualizacji – wcześniej Definicje elementów dashboard’ów, Panele BI – nowy byt, Zestawy barw, Zestawy przedziałów danych, Zarządzanie wizualizacjami – wcześniej Zarządzanie dashboardami), Utrwalanie danych (zawiera: Definicje zestawów danych, Definicje utrwalania). Zakładka Ogólne pozostała niezmieniona.

Poprawione funkcje

 • Modele danych. Wprowadzono modyfikację w modelach danych związanych ze wskaźnikiem Bradforda. Wyeliminowano sytuację, w której urlop brany przez pracownika na przełomie miesięcy był wliczany dwukrotnie.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Budżetowanie. Umożliwiono prace równoległą wielu operatorów podczas opisywania analitycznego dokumentów na jedną pozycje budżetu. Od wersji 1908 operatorzy opisując dokumenty w tym samy czasie na tą samą pozycje budżetową nie otrzymają już komunikatu o tym że dane zostały zmienione na innym stanowisku. Zapis danych o kwocie i ilości jest odkładany w czasie i kolejkowany, dzięki czemu nie występuje już problem w opisywaniu dokumentów przez wielu operatorów w tym samym czasie.

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

 • Drukarki fiskalne. Dostosowano komunikację z drukarką fiskalną w protokole Elzab do pracy z modelem ELZAB MERA ONLINE.

Poprawione funkcje

 • Produkcja. Poprawiono wyliczenie kosztu produkcji wg wartości wydania surowców (wartości rozchodu), gdy na dokumencie rozchodu surowców RWP dany surowiec występował w więcej niż jednej pozycji wskutek wskazania dostaw.
 • Dokumenty handlowe. Poprawiono działanie Generatora zamówień. Dotychczas w pewnych przypadkach użycia generatora dla wielu magazynów wyliczenia ilości do zamówienia były niepoprawne.
 • Dokumenty handlowe. Ulepszono definicję do tworzenia dokumentu JPK_FA(2). Dotychczasowa definicja nie pozwalała na utworzenie pliku, jeśli w ewidencji dokumentów istniała faktura (niezwiązana z dokumentem handlowym) bez tabeli VAT.

Dodatki

 • Kurierzy. Wprowadzono ulepszenia w dodatku enova365.Kurierzy: automatyczne ustawianie domyślnego adresu nadania, domyślnego spedytora, wyliczanie masy paczki na podstawie masy towarów w dokumencie, ustawianie usługi pobrania, jeśli w dokumencie jako formę płatności wybrano pobranie.
 • Kurierzy. W dodatku enova365.Kurierzy dodano obsługę kolejnej firmy kurierskiej: UPS.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Skala podatkowa. Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 oprogramowano zmiany w skali podatkowej obowiązujące od 01.10.2019. W programie wprowadzono poniższe zmiany:
  1. W konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki zaktualizowano:
  a). Progi podatkowe:
  – procent podatku dla pierwszego progu podatkowego został ustawiony na 17% od 2020 roku;
  b). Koszty uzyskania:
  – Miesięczne koszty uzyskania od dnia 01.10.2019 przyjmują wartość 250,00;
  – Roczne koszty uzyskania od dnia 01.10.2019 przyjmują wartość 1751,25;
  – Roczne koszty uzyskania od dnia 01.01.2020 przyjmują wartość 3000,00;
  – Podwyższone miesięczne koszty uzyskania od dnia 01.10.2019 przyjmują wartość 300,00;
  – Podwyższone roczne koszty uzyskania od dnia 01.10.2019 przyjmują wartość 2151,54;
  – Podwyższone roczne koszty uzyskania od dnia 01.01.2020 przyjmują wartość 3600,00;
  c). Ulga podatkowa:
  – Miesięczna ulga podatkowa od dnia 01.10.2019 przyjmuje wartość 43,76;
  – Roczna ulga podatkowa od dnia 01.10.2019 przyjmuje wartość 548,30;
  – Roczna ulga podatkowa od dnia 01.01.2020 przyjmuje wartość 525,12;
  d) Zaliczka podatku/podatek dla umów cywilno-prawnych od dnia 01.10.2019 przyjmuje wartość 17%.
  2. W kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe dodano nową sekcję „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz nowy parametr „Naliczaj zaliczkę podatku wg stawki 17.75%”, który może przyjmować wartości:
  – „NIE” – co oznacza, że zaliczka podatku dla pierwszego progu podatkowego będzie nalicza w wysokości 17,00%;
  – „TAK”- co oznacza, że zaliczka podatku dla pierwszego progu podatkowego będzie nalicza w wysokości 17,75%.
  Domyślnie parametr przyjmuje wartość „NIE”.
  Zgodnie z ustawą pracownik może złożyć wniosek o zastosowanie stawki 17,75% zamiast 17% od dochodów uzyskanych od dnia 01.10.2019 do dnia 31.12.2019. W takiej sytuacji w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe parametr „Naliczaj zaliczkę podatku wg stawki 17.75%” należy zaznaczyć na „TAK”.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Wskaźniki. Od dnia 01.09.2019 zostało zmienione rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia młodocianych, zgodnie z którym wzrosło o 1 punkt procentowy wynagrodzenie młodocianego, natomiast wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczania do wykonywania określonej pracy nadal wynosi tyle co dotychczas. W związku z powyższym w enova365 wprowadzono poniższe zmiany:
  1. Uaktualniono wskaźniki obowiązujące od 01.09.2019 roku:
  – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 4 839,24 zł
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.
  – Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I rok nauki – 241,96 zł
  II rok nauki – 290,35 zł
  III rok nauki – 338,75 zł
  2. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rozdzielono wskaźniki dla uczniów od młodocianych przyuczanych.
  W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Najniższe wynagrodzenie” dodano nowy wskaźnik „Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy”. Od 01.09.2019 wskaźnik przyjmuje wartość 193,57.
  3. W związku z rozdzieleniem wskaźników dla młodocianych przyuczanych od wskaźników dla uczniów obsłużono wyliczanie stawki zaszeregowania w kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne, jeżeli zostanie wybrany odpowiedni rodzaj zatrudnienia (Uczeń I klasy, Uczeń II klasy, Uczeń III klasy, Młodociany przyuczany) oraz stawka minimalna.
  4. Dodatkowo w konfiguracji programu umożliwiono zdefiniowanie elementu wynagrodzenia, którego podstawą będzie najniższe wynagrodzenie młodocianego przyuczanego lub najniższe wynagrodzenie za stawkę za 1h z uwzględnieniem rodzaju zatrudnienia.
  a). Na formularzu definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Algorytm/Ogólne, jeżeli w polu „Podstawa” zostanie wybrana opcja „Wynagrodzenia”, to w parametrze „Wynagrodzenie” można wskazać opcję „Najniższe młodociany przyuczany”.
  b). W przypadku zdefiniowania elementu wynagrodzenia, w którym na zakładce Algorytm/Ogólne w polu Podstawa zostanie wybrana jedna z opcji: „Najniższe wynagrodzenie 1h”, „Najniższe wynagrodzenie normatywne 1h”, „Maks stawka najniższe 1h”, stawka za godzinę będzie wyliczana z uwzględnieniem rodzaju zatrudnienia.
  Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Dokument instytucji finansowej/Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK. Wprowadzono funkcjonalność automatycznego naniesienia informacji na kartotekę pracownika w przypadku importu dokumentu obsługującego proces „Nadanie uczestnikowi numeru ewidencji PPK”. Zaimportowanie pliku powoduje naniesienie informacji na pola „Identyfikator ewidencji PPK” oraz „Unikalny numer nadany przez instytucję finansową” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne.
 • Dokument pracodawcy/Rejestracja uczestnika PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK w sekcji „W dokumentacji rejestracji uczestnika umieszczaj” dodano parametr „Datę zatrudnienia dla umowy cywilnoprawnej”. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na TAK, to data zatrudnienia dla umowy cywilnoprawnej będzie wykazywana na dokumencie zgłoszeniowym: PPK – Rejestracja uczestnika. W przypadku kilku umów cywilnoprawnych, będzie to data początku ciągłego zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
 • Eksport dokumentów PPK. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Deklaracje/PPK dodano pole „Domyślna definicja pliku do eksportu/importu xml”, w standardzie pole przyjmuje wartość: „DeklaracjaPPK_1.00”.
 • Dokumenty PPK. Umożliwiono zmianę numeru identyfikatora kadrowego uczestnika PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK w sekcji „W danych identyfikacyjnych uczestnika umieszczaj” dodano parametr „GUID jako identyfikator kadrowy”, który domyślnie przyjmuje wartość „TAK”, co oznacza, że do dokumentów PPK w polu ID_KADRY jest pobierany GUID. W przypadku ustawienia parametru na „NIE” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” będzie aktywny parametr „Identyfikator kadrowy” oraz jego zawartość będzie pobierana  do dokumentów PPK do pola ID_KADRY. Funkcjonalność może być potrzebna w sytuacji, gdy firma zmieni oprogramowanie kadrowo-płacowe i zaistnieje potrzeba zmiany ID_KADRY w dokumentach PPK. Jeżeli firma pracując na innym oprogramowaniu, w dokumentach PPK podawała swój identyfikator kadrowy, to po przejściu na system enova365 musi mieć możliwość jego ewidencji.

Zmiana funkcjonalności

 • Opodatkowanie składki PPK. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa finansów przychód pracownika od składki PPK finansowanej przez Pracodawcę powstaje nie w miesiącu jej obliczenia, a w miesiącu zapłaty składki do wybranej instytucji finansowej. W związku z powyższym w programie wprowadzono poniższe zmiany:
  Podatek od składki PPK finansowanej przez pracodawcę będzie rozliczany poprzez dodatki automatyczne:
  – Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)
  – Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa).
  Wartość przychodu od składki PPK będzie pobierana z dokumentu PPK: PPK-Rozliczenie składek. W przypadku naliczania wypłat do 10 dnia kolejnego miesiąca, w celu rozliczenia przychodu z tytułu składki PPK, przed naliczaniem wypłat należy naliczyć dokument PPK-Rozliczenie składek za okres poprzedniego miesiąca.
  UWAGA: W przypadku, gdy pracownikowi nie zostanie rozliczony przychód na wypłacie z tytułu zapłaconej składki PPK przez Pracodawcę, to zostanie pobrany do deklaracji podatkowej PIT z dokumentu PPK: PPK-Rozliczenie składek.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.
 • Formularz wypłaty i listy płac. Na formularzu wypłaty oraz listy płac wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania składek na PPK oraz przychodu zwolnionego z podatku osób do 26 roku życia. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia brutto oraz przychodu opodatkowanego.
  1). Poniżej opis modyfikacji na formularzu wypłaty:
  a). na zakładce Podatki:
  – usunięto pole „Suma składek pracodawcy na PPK (powiększa podst.opodatkowania)”;
  – zmieniono nazwę pola „Przychód zwolniony z podatku dla osoby do 26 roku życia (w tym PPK)” na „Przychód zwolniony z podatku dla osoby do 26 roku życia”;
  – poprawiono wyliczanie pola „Suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia”. W wartości pola „Suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia” będzie również wliczany przychód zwolniony z podatku dla osób do 26 roku życia.
  b). na formularzu elementu wynagrodzenia naliczonego na wypłacie, na zakładce Podatki:
  – poprawiono wyliczanie pól: „Przychód nie podlegający opodatkowaniu” oraz „Przychód do opodatkowania”. Kwota przychodu zwolnionego z podatku dla osób do 2 roku życia będzie wliczana do pola „Przychód do opodatkowania” zamiast do pola „Przychód nie podlegający opodatkowaniu”.
  c). na zakładce PPK:
  – usunięto pole „Składka pracodawcy na PPK (powiększa podst.opodatk.)”.
  Przychód wynikający ze składki PPK finansowanej przez Pracodawcę obecnie będzie rozliczany poprzez elementy „Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)” oraz „Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa)”, w związku z tym usunięto powyższe parametry.
  d). na zakładce Ogólne:
  – usunięto pole „Przychód zw. z podatku dla os. do 26r.”;
  – dodano pole „Składka na PPK”;
  – poprawiono wyliczanie wartości w polu „Wynagrodzenie brutto”. Do wartości pola „Wynagrodzenie brutto” będzie wliczany również przychód zwolniony z podatku dla osób do 26 roku życia.
  2. Na formularzu listy płac wprowadzono zmiany:
  a). usunięto pole „Przychód zw. z podatku dla os. do 26r.”
  b). rozbudowano sekcję „Podsumowanie” poprzez dodanie pól:
  – Składki na ubezp. społeczne;
  – Składki na ubezp. zdrowotne;
  – Składka na PPK;
  – Pobrana zaliczka podatku;
  c). zmieniono nazwę „Opodatkowane(brutto)” na „Wynagrodzenie brutto”. Dodatkowo poprawiono wykazywanie wartości przychodu zwolnionego z podatku dla osób do 26 roku życia. Kwota przychodu zwolnionego dla osób do 26 roku życia będzie wliczana do pola „Wynagrodzenie brutto”.
  d). nazwę pola „Do wypłaty (netto)” zmieniono na „Do wypłaty” oraz przeniesiono do nowej sekcji „Kwota do wypłaty”.
 • Zwolnienie z podatku. W celu bardziej precyzyjnego określenia działania parametru „Naliczanie PIT do 26 roku życia”, jego nazwa została zmieniona na „Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia”. Parametr znajduje się na kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe.
 • Formularz umowy cywilnoprawnej. Na formularzu wypłaty umowy cywilnoprawnej oprogramowano symulację wypłaty dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z zaliczki podatku.
 • Kadry i płace\Kadry\Ewidencja PPK\Pozostali. Zmodyfikowano działanie listy Kadry i płace\Kadry\Ewidencja PPK\Pozostali. Do tej pory na liście znajdowały się wszystkie osoby, które nie są uczestnikami PPK bądź te, które złożyły rezygnację bez względu na kwalifikację do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie zawężono listę osób do tych, dla których wartość pola „Workers.PPK.Kwalifikacja” jest równa „Tak”.
 • Dokumenty PPK/Dokumenty instytucji finansowej. Zablokowano możliwość zaimportowania plików XML do dokumentu instytucji finansowej w przypadku gdy do tego dokumentu zostały już ręcznie dodane deklaracje. W wskazanej sytuacji na formularzu dokumentu instytucji finansowej przycisk „Import…” staje się nieaktywny.
 • Rozliczenie składek PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK w sekcji PPK dodano nowy parametr „Data rozpoczęcia naliczania składek”. Firmy objęte obowiązkiem przystąpienia do PPK mają 3 miesiące na zawarcie umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową, w związku z powyższym oprócz „Miesiąca objęcia obowiązkiem PPK” wynikającym z ustawy, należy również odnotować w programie „Datę rozpoczęcia naliczania składek” wynikającą z daty zawarcia umowy z instytucja finansową.
  Dodatkowo dla firm korzystających z funkcjonalności wielooddziałowości parametr „Data rozpoczęcia naliczania składek” został dodany w Narzędzia/Opcje/Firmy na formularzu oddziału na zakładce Deklaracje/Dane PPK w sekcji Ogólne. Parametry dotyczące PPK są aktywne na formularzu oddziału, jeżeli zostały uzupełnione na liście Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK w sekcji PPK.
  UWAGA: Jeżeli w poprzedniej wersji programu został uzupełniony parametr „Miesiąc objęcia obowiązkiem PPK”, to po konwersji bazy danych należy uzupełnić nowe pole „Data rozpoczęcia naliczania składek”, aby składki PPK były naliczane na wypłatach oraz dokumentach PPK.
  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj.

Poprawione funkcje

 • Przychód zwolniony z podatku dla osób do 26 roku życia. Poprawiono naliczanie limitu zwolnienia z zaliczki podatku dla osób do 26 roku życia. Naliczając wypłatę w grudniu 2019 dla pracownika, który w miesiącach poprzednich wykorzystał w całości limit zwolnienia z podatku, zwolnienie z podatku było ponownie uwzględniane.
 • Składka Zdrowotna. Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku. W przypadku naliczania drugiej wypłaty w tym samym miesiącu na małą kwotę, niepotrzebnie była ograniczana składka zdrowotna do wysokości zaliczki podatku.
 • Elementy od netto. Poprawiono naliczanie elementów wynagrodzenia naliczanych od netto do brutto dla pracowników zwolnionych z podatku do 26 roku życia. Dla pracownika, który miał naliczaną po 01.08.2019 roku wypłatę z opcją miesięcy wstecz do okresu, w którym zwolnienie podatku nie obowiązywało liczony był ponownie element wynagrodzenia od netto do brutto z uwzględnieniem zwolnienia podatkowego obowiązującego na dzień wypłaty.
 • Korekty wypłat. Poprawiono naliczanie korekt wypłat dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku. Poniżej poprawione przypadki:
  – W przypadku zmiany stawki wynagrodzenia oraz korekty wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia, niepoprawnie wyliczała się wartość składki zdrowotnej do odliczenia oraz zaliczka podatku.
  – W przypadku wprowadzania na wypłacie ręcznej korekty wartości elementu wynagrodzenia, niepoprawnie przeliczał się przychód zwolniony z podatku dla osób zwolnionych z podatku.
 • Kwalifikacja uczestników PPK. Na liście Kadry i płace/Kadry/Wszyscy poprawiono wyliczanie pola „Workers.PPK.Kwalifikacja” używanego do weryfikacji osób, które muszą przystąpić do PPK. Pole można wyświetlić na listach poprzez „Organizatora widoku”. Jeżeli pracownik skończył 55 lat na przykład 01.04.2019 roku, a firma przystąpiła do PPK 01.07.2019 roku to w polu „Worker.PPK.Kwalifikacja” wykazywana była opcja „TAK” zamiast „Dobrowolnie”. Adekwatnie jeżeli pracownik skończył 70 lat na przykład 01.04.2019 roku, a firma przystąpiła do PPK 01.07.2019 roku to w polu „Worker.PPK.Kwalifikacja” wykazywana była opcja „Dobrowolnie” zamiast „NIE”.

Wydruki

 • Świadectwo pracy. Uaktualniono treść pouczenia na raportach Świadectwo pracy oraz Świadectwo pracy pracownika tymczasowego. Zgodnie z nowelizacją przepisów od dnia 07.09.2019 obowiązuje dłuższy termin 14 dniowy na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz w przypadku odmowy sprostowania wystąpienie z żądaniem do sądu pracy o jego sprostowanie.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
 • Raporty płacowe. Zmodyfikowano wydruki płacowe w zakresie wykazywania przychodu zwolnionego z podatku dla osób do 26 roku życia oraz składek PPK. Dodatkowo poprawiono wykazywanie wynagrodzenia brutto oraz elementów opodatkowanych, dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku. Poniżej lista zmodyfikowanych raportów:
  – Pełna lista płac (aspx, repx);
  – Skrócona lista płac (aspx);
  – Skrócona lista płac umów (aspx);
  – Pełna lista płac umów (aspx, repx);
  – Wspólna lista płac (aspx);
  – Wspólna pełna lista płac (repx)
  – Wspólna pełna lista płac umów (aspx);
  – Podsumowanie list płac (aspx, repx);
  – Zestawienie list płac (aspx, repx);
  – Pasek wypłaty (repx);
  – Paski wypłat (repx);
  – Karta wynagrodzeń (aspx, repx);
  – Karta przychodów pracownika (aspx, repx);
  – Rachunek do umowy zlecenia (aspx, repx).
 • PPK. Dodano informację o składkach na Pracownicze Plany Kapitałowe w poniższych wydrukach:
  – Pasek wypłaty (repx);
  – Paski wypłat (repx);
  – Pełna lista płac (repx).
 • Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK. Na listach Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy w sekcji Dokumenty/PPK dodano wydruk „Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK”. Na wydruku zostaną wykazane osoby, które należy poinformować o możliwości uczestnictwa w programie PPK w wskazanym okresie.
 • Umowa zlecenie – rachunek. Do wydruku „Umowa zlecenie – rachunek” dodano wiersz „Przychód zw. z podatku dla os. do 26 r.”. W wierszu tym jest wykazywana kwota zwolniona z podatku dla osób do 26 roku życia. Dodatkowo w części „Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów podatków” usunięto imię ojca oraz imię matki zleceniobiorcy. Raport znajduje się na liście Kadry i płace/Płace/Wypłaty oraz bezpośrednio na formularzu wypłaty.
 • Karta ewidencji czasu pracy- szczegółowa, RCP. Poprawiono generowanie dla kilku pracowników raportu „Karta ewidencji czasu pracy- szczegółowa, RCP” do arkusza Excel. We wskazanym przypadku ucinane były nagłówki dla kolejnych pracowników. Raport znajduje się na liście pracowników w Kadrach w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

 • Wykaz podatników VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018) od 01.09.2019 Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnił Wykaz podatników VAT potocznie zwany Białą listą. W praktycznym zastosowaniu dla podatnika wykaz ten ma być narzędziem do weryfikacji kontrahenta czy jest on czynnym podatnikiem VAT oraz narzędziem do sprawdzenia czy rachunek podawany przez tego kontrahenta widnieje we wspomnianym wykazie. Weryfikacja może być dokonana na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.
  W enova365 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z Wykazem podatników VAT, a w ramach tej komunikacji weryfikację statusu kontrahenta i jego rachunków bankowych.
  Pierwsza grupa mechanizmów to czynności dostępne na formularzu kontrahenta oraz na liście kontrahentów:
  – Status w bazie MF na dzień – nowa czynność
  – Status w bazie MF – dotychczasowa czynność przełączona na komunikację z nowym wykazem podatników VAT. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne/Status VAT) istnieje możliwość powrotnego przełączenia tej czynności na komunikację z poprzednio wykorzystywana Bazą VAT MF.
  Obie czynności pozwalają sprawdzić status kontrahenta oraz zweryfikować czy zapisane dla kontrahenta rachunki bankowe widnieją w Wykazie. Dla kontrahenta oraz dla każdego jego rachunku bankowego zapisywana jest historia dokonywanych weryfikacji.
  Druga grupa mechanizmów to mechanizmy weryfikujące poprawność rachunków bankowych:
  – weryfikacja na etapie przygotowywania przelewów
  – weryfikacja na etapie eksportowania przelewów.
  Mechanizmy weryfikacji działają w tle. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Przelewy/Wykaz podatników VAT) dodano parametry sterujące działaniem tych mechanizmów weryfikacji. Domyślnie weryfikacja jest wyłączona.
  Dodatkowo na liście Ewidencja ŚP/Przelewy dodano czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF umożliwiającą wykonanie weryfikacji rachunków bankowych dla zaznaczonych przelewów.
  Szczegóły znajdują się Tutaj.

Zmiana funkcjonalności

 • Kursy walut.
  Zmieniono sposób zaokrąglania kursu walut na płatnościach, zapłatach oraz zapisach księgowych dla walut z krotnością 100 lub większą w celu jak najdokładniejszego przeliczenia kwoty w walucie obcej na krajową. Kurs w zależności od krotności waluty zaokrąglany jest do 4, 6 lub 8 miejsc po przecinku.

Poprawione funkcje

 • Rozrachunki. Poprawiono błąd występujący w algorytmie ustalania praw dostępu do rozrachunków, w których podmiot jest typu Instytucja finansowa PPK. Błąd ten uwidaczniał się w postaci komunikatu o treści „Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu”, który pojawiał się na formularzu raportu EŚP przy próbie przejścia na listę Wpłaty i wypłaty zawierającą zapłaty z podmiotem typu instytucja finansowa PPK. Wraz z poprawą błędu na roli zostało dodane nowe prawo typu simple umożliwiające sterowaniem prawami do rozrachunków tego typu (Definicja roli > Kasa/Rozrachunek idx/Simple/Prawo do rozrachunków instytucji finansowych).

Dodatki

 • Import Wyciągów Bankowych. Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych BS Tczew – SGB(MT940). Filtr umożliwia zaczytanie wyciągu bankowego zgodnego ze specyfikacją opublikowaną przez Spółdzielczą Grupę Bankową.
 • WebServise. W Webservices ING uaktualniono właściwości pola Podmiot. Obecnie pole można zawierać maksymalnie 70 znaków.
 • WebService. Poprawiono błąd pojawiający się podczas reinicjalizacji Webservices dla serwisów BNP Paribas Connect, Pekao Connect i Santander.
 • WebService. Poprawiono działanie eksportu online dla przelewów walutowych w Webservice ING.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

 • E-sprawozdania . Umożliwiono tworzenie e-Sprawozdań w wersji 1-2, która obowiązuje dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku. Nowa wersja zawiera kilka zmian, dotyczących m.in. omówienia przyjętych zasad rachunkowości, wymagalności pola NIP oraz opcjonalności informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego. Więcej informacji na temat tworzenia e-sprawozdania w nowej wersji schem, można znaleźć w Bazie Wiedzy pod adresem: Tutaj.
 • Deklaracja CIT-8.
  Dodano usprawnienie pozwalające obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 9% dla dochodów innych niż z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.).
  W konfiguracji w części dotyczącej CIT-8 pole „Stawka podatkowa” zastąpiono dwoma polami: „Stawka podatkowa dla dochodów z zysków kapitałowych” oraz „Stawka podatkowa dla dochodów z innych źródeł”. W polach tych wprowadza się stawki opodatkowania właściwe dla danego podatnika w zależności od źródła dochodu. Domyślnie obydwa pola przyjmują wartość 19,00%. Z kolei na formularzu deklaracji CIT-8(27) w części E.2 dodano parametr „Licz podatek od zysków kapitałowych wg odrębnej stawki:” Po zaznaczeniu parametru na „Tak” podstawa opodatkowania prezentowana jest z podziałem na źródła dochodu, a podatek liczony jako suma tych podstaw przeliczonych według ustawionych stawek.
 • Podatek dochodowy PIT. Stosownie do zmian przepisów obowiązujących od 01.10.2019 wprowadzono zmiany skali podatkowej w mechanizmie naliczania zaliczek podatku PIT-5 od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl zmienionych przepisów do obliczenia zaliczek podatku od 01.01.2020 powinna być stosowana nowa skala podatkowa z 17% stawką podatku dla pierwszego progu podatkowego oraz nowa ulga roczna w wysokości 525,12 PLN. W okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 powinna być stosowana specjalna dla tego okresu skala podatkowa ze stawką podatku dla pierwszego progu podatkowego w wysokości 17,75% oraz roczną ulgą w wysokości 548,30 PLN.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Słowniki księgowe. Dodano nową definicję słownika o nazwie Instytucje finansowe PPK. Utworzony słownik może być użyty jako definicja analityki dla kont księgowych.
 • Zestawienia księgowe. Umożliwiono ręczną konwersję sposobu zapisu wyniku zestawienia księgowego. Jeśli wynik jest niepoprawnie zapisany na formularzu nie widać jego szczegółów oraz dostępna jest czynność „Konwertuj do nowej formy zapisu”.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracje.
  Zmieniono sposób przeliczania pól na deklaracjach VAT oraz CIT-8 po zmianie daty deklaracji. Obecnie zmiana daty deklaracji powoduje automatyczne przeliczenie pól dotyczących nazwy podatnika, numeru Regon oraz daty należności i wypełnienia deklaracji bez konieczności wykonania czynności „Przelicz”. W przypadku zobowiązań wynikających z deklaracji, data płatności oraz termin płatności ustawiane są z tą samą datą właściwą dla terminu płatności danego podatku (np. dla zobowiązań płatnych do 25 dnia miesiąca zarówno data jak i termin płatności ustawią się na 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który przeliczana jest deklaracja).

Poprawione funkcje

 • Księgowanie dokumentów. Poprawiono błąd objawiający się komunikatem o niepowiązaniu zapłaty z zapisem księgowym. Błąd pojawiał się na niektórych bazach podczas wykonywania czynności „Renumeruj bufor dziennika i księguj zbiorczo” oraz „Popraw ewidencję”, pomimo powiązania zapisów księgowych z rozrachunkami. Aktualnie błąd nie występuje.
 • Zestawienia księgowe. Poprawiono literówki w opisach pozycji definicji zestawień księgowych. Zmiana dotyczy nowych baz danych.

Dodatki

 • Eksporty dekretów list płac.
  Wprowadzono nowy dodatek Enova.EksportyDekretowListPlac, który udostępnia wybrane funkcje księgowe umożliwiające księgowanie list płac bez licencji na Księgowość. Dodatek został stworzony w celu automatyzacji wymiany danych w przypadku prowadzenia Kadr i Płac w enova365, natomiast Księgowości w innym systemie. Za pomocą dodatku można zdefiniować eksport dokumentów list płac wraz z opisem analitycznym i dekretacją do dowolnej struktury XML, jak również wyeksportować takie dokumenty i ich dekretacje do pliku w formacie txt akceptowanym przez program Sage Symfonia. Więcej informacji na temat nowego dodatku można znaleźć u Autoryzowanych Partnerów enova365.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Kadry Płace

Wydruki

 • Pełna lista płac. Poprawiono generowanie raportu „Pełna lista płac” w mechanizmie aspx. Podczas wywoływania wydruku w wersji multi pojawiał się komunikat: „Błąd przygotowywania raportu: Parser Error”. Raport dostępny jest z listy Kadry i płace\Płace\Listy płac.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

  • Pulpit pracownika/Dane finansowe/Dane podatkowe. Wyświetlono parametr ‚Naliczanie PIT do 26 roku życia’, który może przyjmować wartości:
   – Warunkowo od 1 stycznia 2020,
   – Warunkowo od 1 sierpnia 2019,
   – Nie naliczaj.
   Parametr dotyczy zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia.

Recent Posts

Zostaw Komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Napisz i kliknij enter aby wyszukać

enova121enova121
Ładowanie